12.04.2024

Orzeczenie z dnia 21 czerwca 2021 r. Sygn. akt: D 92/20

opublikowano: 2023-02-03 przez: Więckowska Milena

Orzeczenie z dnia 21 czerwca 2021 r. Sygn. akt: D 92/20
Orzeczenie jest prawomocne
 
PRZEWODNICZĄCY:      r. pr. Katarzyna Szwed-Kawka
CZŁONKOWIE:                 r. pr. Grzegorz Stelmach
r. pr. Krzysztof Jacek Woś
PROTOKOLANT:              Karolina Szymala
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie […] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu B., ([…]), obwinionemu o to, że:
będąc wezwany pismem z dnia […] r. przez Rzecznika Dyscyplinarnego M. do złożenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma, pisemnych wyjaśnień w sprawie  ze skargi pana Z.-w sprawie o sygn. akt  […], które to pismo zostało przez Obwinionego skutecznie odebrane w dniu […] r.- do dnia wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, nie wywiązał się z obowiązku złożenia pisemnych wyjaśnień w wyznaczonym 14 dniowym terminie tj. od daty otrzymania wezwania Rzecznika Dyscyplinarnego w sprawie zawiadomienia nadesłanego przez Z. w sprawie pod sygn. akt. […], do dnia wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów tj. popełnienia czynu naruszającego podstawowe wartości i zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, określonego w art. 62 ust. 2 i 3 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w zw. art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych Dz. U. 2020 poz. 75 j.t
 
orzeka:
 
  1. Uznaje radcę prawnego B. ([…]) winnym zarzucanego we wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 62 ust. 3 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w zw. art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 1 ustawy o radcach prawnych wymierza karę upomnienia;
  2. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądza od obwinionego radcy prawnego B. ([…]) na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę […] ([…]) złotych.
 
Uzasadnienie
 
W toku prowadzonej sprawy przed Rzecznikiem Dyscyplinarnym OIRP w W. pod sygn. akt […] Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego L. (zwana dalej „Rzecznikiem”) wyłączyła część materiałów do odrębnego postępowania z uwagi na to, że w toku postępowania pojawiły się nowe okoliczności wymagające wyjaśnienia a w toczącym się postępowaniu zostało już wydane postanowienie o przedstawieniu zarzutów. (k. […])
 
W związku z zawiadomieniem które wpłynęło do OIRP w W.  w dniu […] r. radca prawny B. (dalej zwany Obwinionym) został wezwany do złożenia w terminie 14 dni pisemnych wyjaśnień. Pismo zostało doręczone radcy prawnemu w dniu […] r. W dniu […] r. radca prawny poinformował OIRP, że w związku z zaplanowanym urlopem  nie jest w stanie złożyć wyjaśnień wcześniej niż po […] r. Radca prawny nie złożył jednak wyjaśnień w sprawie.
 
Z powyższych względów postanowieniem z dnia […] r. Rzecznik wszczęła z urzędu dochodzenie w sprawie popełnienia czynu narażającego podstawowe wartości i zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, określonego w art. 62 ust. 2 i 3 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w zw. z art. art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych  polegającego na braku współpracy Obwinionego z Zastępcą Rzecznika polegającej na niezłożeniu przez radcę prawnego wyjaśnień.
 
Wnioskiem o ukaranie z dn. […] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W. L. wniosła o ukaranie Obwinionego za to, że będąc wezwanym przez Rzecznika Dyscyplinarnego pismem z dnia […] r. do złożenia  w terminie 14 dni pisemnych wyjaśnień w sprawie ze skargi Z. w sprawie o sygn. akt […], które to pismo zostało przez Obwinionego skutecznie odebrane w dniu […] r., do dnia wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, nie wywiązał się z obowiązku złożenia pisemnych wyjaśnień w wyznaczonym terminie tj. popełnienia czynu naruszającego podstawowe wartości i zasady wykonywania zawodu radcy prawnego określonego w art. 62 ust. 2 i 3 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych (Dz. U. 2020 poz. 75 t.j.)
 
Na podstawie zgromadzonych w sprawie dowodów Okręgowy Sąd Dyscyplinarny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych ustalił następujący stan faktyczny:
 
W związku z zawiadomieniem nadesłanym przez Z., które wpłynęło do OIRP w W. w dniu […] r. Obwiniony wpisany na listę radców prawnych OIRP w W. pod numerem […] został wezwany przez Rzecznika Dyscyplinarnego pismem z dnia […] r. do złożenia pisemnych wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma. Pismo Rzecznika zawierało również pouczenie o treści art. 62 ust. 2 i 3 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego iż radca prawny wezwany do złożenia wyjaśnień (…) w sprawach wynikających z ustawowych zadań samorządu radców prawnych bądź Kodeksu, obowiązany jest złożyć wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.
 
Ww. pismo zostało doręczone Obwinionemu w dniu […] r. W dniu […] r. Obwiniony powiadomił e-mailowo Rzecznika, iż w związku z otrzymanym wezwaniem, w związku z zaplanowanym urlopem, nie jest w stanie złożyć wyjaśnień wcześniej niż po […] r. (k. […])
 
Pomimo upływu tego terminu Obwiniony nie złożył wyjaśnień. Z powyższych względów w dniu […] r. wydane zostało postanowienie o przedstawieniu zarzutów polegające na braku współpracy z Rzecznikiem i nie złożeniu pisemnych wyjaśnień w terminie. (vide: k. […]). Obwiniony został również wezwany (k. […]) do obowiązkowego stawiennictwa celem przesłuchania w charakterze obwinionego jednak nie stawił się na wyznaczone w dniu […] r. posiedzenie.
 
Obwiniony był poinformowany o możliwości końcowego zapoznania się z aktami sprawy jednak z powyższego prawa nie skorzystał, pomimo uwzględnienia wniosku przez Rzecznika o zmianę terminu (vide: korespondencja mailowa […]).
 
Obwiniony nie złożył odpowiedzi na wniosek o ukaranie.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w W. rozpoznał wniosek na rozprawie w dn. […] r. pod nieusprawiedliwioną nieobecność Obwinionego, uznając, że jego obecność nie jest niezbędna wobec zgromadzenia kompletnego materiału dowodowego.
 
Z notatki urzędowej z dnia […] r. wynika co prawda iż Obwiniony stawił się przed wywołaniem sprawy w sekretariacie Sądu jednakże wypowiedź Obwinionego zaprezentowana w sekretariacie i odzwierciedlona w notatce urzędowej z całą pewnością nie może być uznane za usprawiedliwienie nieobecności. Wręcz przeciwnie, Obwiniony nie tylko zachował się niegrzecznie (będąc uprzedzonym o opóźnieniu w wywołaniu sprawy) ale pokazał wyjątkowo nieelegancko lekceważącą postawę wobec organów samorządu. 
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył, co następuje.
 
W sprawie wina Obwinionego w zakresie zarzucanego mu czynu dyscyplinarnego nie budziła wątpliwości.
 
Obwiniony pomimo wezwania przez Rzecznika Dyscyplinarnego nie złożył wyjaśnień w zakreślonym terminie, czym naruszył przepis art. 62 ust. 3 KERP. Podkreślić należy, że radca prawny jest zobowiązany współdziałać z organami samorządu radców prawnych w sprawach związanych z jego funkcjonowaniem i zadaniami oraz w sprawach wykonywania zawodu i przestrzegania Kodeksu. Norma wyrażona w art. 62 zobowiązująca do współdziałania każdego radcy prawnego z organami samorządu  i jest jednym z kluczowych obowiązków dotyczących relacji radcy prawnego z samorządem radcowskim. Postanowienia te wiążą się z art. 61 ust. 1 KERP w myśl którego radcę prawnego obowiązuje szacunek i lojalność wobec organów samorządu radców prawnych. Ponadto, stanowią rozwinięcie art. 13 KERP stanowiącego, że radcowie prawni są odpowiedzialni za swój samorząd zawodowy. Ta odpowiedzialność nie powinna sprowadzać się tylko do wyboru organów samorządu radcowskiego i scedowania na nie zadania właściwego funkcjonowania tego samorządu, lecz spoczywa na wszystkich radcach prawnych, którzy są zobligowani do współpracy z tymi organami.
 
Mając na względzie popełniony czyn Okręgowy Sąd Dyscyplinarny uznał że adekwatną karą będzie kara upomnienia, kara najniższa spośród katalogu kar wymienionego w art. 65 ust. 1 ustawy o radcach prawnych. Podkreślenia wymaga, że wymierzając Obwinionemu karę Sąd wziął pod uwagę postawę Obwinionego w toku całego postępowania w tym lekceważący stosunek nie tylko do Rzecznika Dyscyplinarnego ale i do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego co zostało odnotowane przed wywołaniem sprawy. Takie zachowanie nie przystoi członkowi samorządu, który współtworzy samorząd i jest za niego współodpowiedzialny.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny wymierzając najniższą z możliwych kar wyraża jednocześnie nadzieję, że postawa Obwinionego zarówno przez Rzecznikiem jak i przed wywołaniem sprawy przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym  była incydentalna i więcej się nie powtórzy a Obwiniony zmieni swoją postawę wobec organów swojego samorządu.
 
W sprawie kosztów postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 70(6) ust. 1 i 2 zgodnie z którymi zryczałtowane koszty postępowania ponosi Obwiniony, jeżeli został skazany. Ustalając wysokość tych kosztów Sąd uwzględnił stosunkowo prosty charakter sprawy i związany z tym niewielki nakład czasu pracy organów dyscyplinarnych, tj. rozpoznanie sprawy na rozprawie z obowiązkiem uzasadnienia orzeczenia na piśmie i ustalił koszty na najniższym możliwym poziomie.
 
GF

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy