20.04.2024

Orzeczenie z dnia 20 stycznia 2017 r., Sygn. akt: D 71/2016

opublikowano: 2017-05-30 przez:

Orzeczenie z dnia 20 stycznia 2017  r.,  Sygn. akt: D 71/2016
Orzeczenie prawomocne
 
Przewodniczący: radca prawny Andrzej Dudziuk
Członkowie: radca prawny Dominik Skoczek.
radca prawny Igor Bąkowski
Protokolant: Justyna Karnawalska
 
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie […] r. w W. sprawy przeciwko radcy  prawnemu B., […], obwinionej o to, że:
od […] r. do dnia […] r. pomimo wezwania Rzecznika Dyscyplinarnego nie złożyła pisemnych wyjaśnień w sprawie o sygn. akt […],
tj. naruszenia art. 62 ust. 3 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. 2015.507);
 
orzeka:
  1. Na podstawie art. 414 § 1 k.p.k. w zw. z art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k. w zw. z art. 741 ust. 1 ustawy o radcach prawnych umorzyć postępowanie. 
  2. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych koszty  postępowania przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym ponosi Okręgowa Izba Radców Prawnych w W., a koszty postępowania przed Wyższym Sądem Dyscyplinarnym Krajowa Izba Radców Prawnych.
Uzasadnienie
 
W sprawie przeciwko r.pr. B., […],na rozprawie w dniu […] r. zastępca rzecznika dyscyplinarnego cofnął wniosek o ukaranie. Obecna na rozprawie obwiniona r.pr. B. wyraziła zgodę na cofnięcie wniosku o ukaranie.
W postępowaniu dyscyplinarnym przeciwko radcy prawnemu, podobnie jak w postępowaniu karnym, obowiązuje zasada skargowości (art. 14 § 1 Kodeksu postępowania karnego w zw. z art. 741 ustawy o radcach prawnych). Zgodnie z art. 14 § 2 Kpk (znajdującego odpowiednie zastosowanie w niniejszej sprawie na mocy art. 741 ustawy o radcach prawnych) w toku przewodu sądowego przed sądem pierwszej instancji cofnięcie wniosku o ukaranie dopuszczalne jest jedynie za zgodą obwinionego. Wobec cofnięcia przez zastępcę rzecznika dyscyplinarnego po rozpoczęciu przewodu sądowego wniosku o ukaranie obwinionej i wyrażenia na to przez nią zgody zaistniał stan „braku skargi uprawnionego oskarżyciela” w rozumieniu art. 17 § 1 pkt 9 Kpk.
W odróżnieniu do poprzedniego stanu prawnego, w którym odstąpienie od oskarżenia przez oskarżyciela publicznego nie wiązało sądu, aktualnie po rozpoczęciu przewodu sądowego sąd w przypadku cofnięcia wniosku przez rzecznika dyscyplinarnego i wyrażenia to zgody przez obwinionego musi umorzyć postępowanie (art. 17 § 1 pkt 9 Kpk w zw. z art. 414 § 1 Kpk i 741 ustawy o radcach prawnych).
Z powyższych powodów Okręgowy Sąd Dyscyplinarny orzekł jak w sentencji.
 
(BU)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy