01.06.2020

Orzeczenie z dnia 20 sierpnia 2018 r. Sygn. akt: D 49/18

opublikowano: 2020-04-22 przez: Więckowska Milena

Orzeczenie z dnia 20 sierpnia 2018 r. Sygn. akt: D 49/18
Orzeczenie nieprawomocne.
 
 
PRZEWODNICZĄCY:   r. pr. Tomasz Iwańczuk
CZŁONKOWIE:    r. pr. Paulina Sibilska
r. pr. Agnieszka Świstak
PROTOKOLANT:    Karolina Szymala
           
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu […] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu B., […], obwinionemu o to, że: pomimo przyjęcia pełnomocnictwa od pani S.(1) nie złożył w okresie od dnia […] r. do dnia […] r. do Sądu Rejonowego dla W.-M. w W., […] Wydział Ksiąg Wieczystych wniosku o wpis ostrzeżenia do Księgi Wieczystej o numerze […],
tj. popełnienia przewinienia dyscyplinarnego określonego art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1870 z późn. zm.) w związku z art. 12 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r.
 
orzeka:
 
  1. Uznaje radcę prawnego B., […], winnym zarzucanego w punkcie 1 wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych w związku z art. 12 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych wymierza karę pieniężną w wysokości […] złotych ([…] złotych), 
  2. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądza od obwinionego radcy prawnego B., […], na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę […] zł ([…] złotych).
 
Uzasadnienie
 
W dniu […] roku pani S.(1) wniosła o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do radcy prawnego B. w związku z tym, iż pomimo zobowiązania się do złożenia wniosku o wpis ostrzeżenia w księdze wieczystej w Sądzie Ksiąg Wieczystych ul. S. […] (Sąd Rejonowy dla W. M., […] Wydział Ksiąg Wieczystych), […]-[…] W., nie wywiązał się z powyższego. (k.[…]-[…])

W związku z zawiadomieniem nadesłanym przez panią S.(1), dnia […] roku Rzecznik Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. działając na podstawie art. 307 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.) w związku z art. 741 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 233) wezwał radcę prawnego B. do złożenia pisemnych wyjaśnień w powyższej sprawie. (k. […])

Postanowieniem z dnia […] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po przeprowadzeniu czynności sprawdzających na skutek zawiadomienia pani S.(1) w sprawie dotyczącej radcy prawnego B. (nr wpisu […]) na podstawie art. 303 oraz art. 325 e § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) oraz w zw. z art. 741 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233 z późn.zm.) postanowił wszcząć dochodzenie w sprawie nienależytego wykonywania zawodu radcy prawnego w bliżej nieokreślonym czasie, lecz nie później niż od […] r. w związku ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz pani S.(1), tj. naruszenia art. 12 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r., w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 233).

Postanowieniem z dnia […] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. uwzględniając dane zebrane w sprawie i na podstawie art. 313 § 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) w zw. z art. 741 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233 z późn.zm.) postanowił przedstawić radcy prawnemu B. zarzut o to, że pomimo przyjęcia pełnomocnictwa od pani S.(1) nie złożył w okresie od dnia […] r. do dnia […] r. do Sądu Rejonowego dla W. – M. w W., […] Wydział Ksiąg Wieczystych wniosku o wpis ostrzeżenia do Księgi Wieczystej o numerze […], tj. popełnienia przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1870 z późn. zm.) w związku z art. 12 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 list opada 2014 r.

W dniu […] r., na rozprawie przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. stawili się Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego, świadek L.. Nie stawili się pokrzywdzona S.(1), obwiniony r. pr. B., obrońca obwinionego adw. C., prawidłowo powiadomieni o terminie rozprawy.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny ustalił następujący stan faktyczny:
 
W dniu […] roku S.(1) udzieliła pełnomocnictwa procesowego radcy prawnemu B. do złożenia wniosku o wpis ostrzeżenia do księgi wieczystej numer […].

Jako pełnomocnik radca prawny B. reprezentował uprzednio panią S.(1) od […] roku w wielu innych postępowaniach sądowych.

Wnioski o wpis ostrzeżenia do Księgi wieczystej o toczącym się postępowaniu zwrotnym nieruchomości należącej do pokrzywdzonej przy ul. H. nr […] w W. pokrzywdzona składała systematycznie, ponieważ ówcześni posiadacze tej nieruchomości tzn. spółka Skarbu Państwa „C.” Sp. z o.o., po pozytywnym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia […] roku, w którym WSA stwierdził, że wszelkie przesłanki zwrotu są spełnione, wystawili posiadłość pokrzywdzonej na sprzedaż. W dniu […] roku nieruchomość przy ul. H. nr […] w W. została sprzedana.
Kontakty radcy prawnego oraz pokrzywdzonej odbywały się często za pośrednictwem córki pokrzywdzonej – S.(2) lub jej wnuczki H.(1) i jej siostry – H.(2). Podczas spotkań strony dyskutowały o potrzebie i zasadności składania ww. wniosku.

Do dnia […] roku radca prawny B. nie złożył wniosku o wpis ostrzeżenia do księgi wieczystej.

Materiał dowodowy w niniejszej sprawie stanowią w pierwszej kolejności kserokopie dokumentów, korespondencji oraz innych dokumentów prywatnych. OSD uznał ten materiał za wiarygodny i potwierdzający odzwierciedlone w nim okoliczności. Prawdziwość załączonych do sprawy dokumentów nie budziła wątpliwości OSD, nie była również kwestionowana przez żadną ze stron. Tym samym OSD uznał, że zgromadzone dokumenty mogły stanowić rzetelną podstawę do dokonania ustaleń faktycznych w niniejszej sprawie.

W zakresie zeznań pokrzywdzonej oraz świadka L. OSD dał im wiarę co do okoliczności faktycznych nimi objętych.

Sąd dał wiarę wyjaśnieniom Obwinionego w pełnym zakresie, albowiem znajdują one potwierdzenie w zebranych dokumentach, są spójne i konsekwentne.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył, co następuje:
 
I. W ocenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W., obwiniony radca prawny B. dopuścił się przewinienia dyscyplinarnego – zarzucanego mu w pkt 1 wniosku o ukaranie – poprzez nie złożenie w okresie od dnia […] roku do dnia […] roku do Sądu Rejonowego dla W. – M. w W. wniosku o wpis ostrzeżenia do Księgi Wieczystej o numerze […], pomimo przyjęcia pełnomocnictwa od pani S., który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne, jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych w związku z art. 12 ust. 1 Kodeksu Eryki Radcy Prawnego i za ten czyn na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych wymierza karę pieniężną w wysokości […] złotych.

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, ogłoszonego uchwałą nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r., a mającej zastosowanie w niniejszej sprawie, radca prawny obowiązany jest wykonywać czynności zawodowe zgodnie z prawem, uczciwie, rzeczowo i z należytą starannością.

Dalej zgodnie z treścią art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r., o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r., nr 10, poz. 65 z późn. zm.) radca prawny podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej m.in. za zawinione, nienależyte wykonywanie zawodu radcy prawnego czy z zasadami etyki radcy prawnego. Podkreślić należy, iż powyższe jednoznacznie wskazuje, że wszczęcie postępowania może nastąpić, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie zawinionego, nienależytego wykonywania zawodu radcy prawnego bądź popełnienia czynów sprzecznych ze ślubowaniem radowskim lub zasadami etyki radcy prawnego.

Pełen obraz postawy radcy prawnego, po przeprowadzeniu wszystkich dowodów w sprawie, wskazuje, iż dokonywane przez niego czynności mogły być niezgodne z pojęciem należytej staranności wymaganej od działania profesjonalisty.

Trzeba zauważyć, że w przedmiotowej sprawie w dniu […]roku pokrzywdzona dokonała umocowania radcy prawnego B. do reprezentowania jej przed Sądem w przedmiocie o wpis ostrzeżenia do księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej uprzednio jej własność, położonej w W., przy ul. H. […]. Pomimo ciążącego na nim zobowiązaniu, radca prawny nie dołożył należytej staranności i nie zabezpieczył interesów swojej Mocodawczyni w sposób zupełny, gdyż do dnia […] roku nie złożył on wniosku o wpis ostrzeżenia do księgi wieczystej. Analiza okoliczności przedmiotowej sprawy wskazuje, iż radca prawny wielokrotnie rozmawiał ze swoją klientką na temat zasadności czy też celowości wnoszenia ww. wniosku, posiadał także wiedzę prawniczą dotyczącą konieczności złożenia wniosku tego typu, a także skutków zaniechania powyższego, pomimo to, nie wykonał swoich zawodowych obowiązków i nie złożył wniosku o wpis ostrzeżenia do księgi wieczystej w przedmiotowej sprawie. Z uwagi na powyższe, zdaniem OSC doszło do naruszenia art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych w związku z art. 12 ust. 1 Kodeksu Eryki Radcy Prawnego.

II. W zakresie kary tj. zarówno rodzaju jak i jej wysokości Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. orzekł zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, uznając, iż rodzaj kary jak i jej wysokość są adekwatne do popełnionych przez radcę prawnego czynów. Biorąc przy tym pod uwagę dotychczasową postawę radcy prawnego Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. orzekł karę pieniężną wysokości […] zł. W ocenie Sądu powyższa kara nie będzie stanowiła zbytniego obciążenia dla obwinionego radcy prawnego, a jednocześnie będzie na tyle znacząca, iż będzie zapobiegała ewentualnym kolejnym naruszeniom przepisów prawa oraz zasad etyki w przyszłości.

III. O kosztach postępowania Sąd rozstrzygnął na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych biorąc pod uwagę stopień złożoności sprawy wyznaczających niezbędny nakład pracy dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy.
 
(WK)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy