25.04.2024

Orzeczenie z dnia 20 grudnia 2019 r. Sygn. akt: D 21/19

opublikowano: 2020-11-16 przez: Więckowska Milena

Orzeczenie z dnia 20 grudnia 2019 r. Sygn. akt: D 21/19
Orzeczenie jest prawomocne

 
PRZEWODNICZĄCY: r. pr. Michał Rajski
CZŁONKOWIE:           r. pr. Artur Załuski
r. pr. Bogdan Sanowski
PROTOKOLANT:         Wioletta Kopka
           

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu […] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu R. […] obwinionemu o to, że:
 1. dopuścił się nienależytego wykonywania zawodu radcy prawnego przez zaniechanie w okresie od […] r. do […] r. nawiązania i utrzymania kontaktu z klientem – Panem M. (którego r. pr. R. został wyznaczony obrońcą z urzędu w sprawie przed Sądem Rejonowym w P. sygn. akt […]) – w celu m. in. ustalenia strategii obrony,
  tj. o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 6 i art. 12 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 roku, w związku z art. 8  Kodeksu Etyki Radcy Prawnego oraz art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1082 r. o radcach prawnych oraz
 2. dopuścił się nienależytego wykonywania zawodu radcy prawnego przez zaniechanie w okresie od […] r. do […] r. podjęcia działań innych niż obecność na rozprawach mających na celu ochronę interesów klienta z urzędu – Pana M. – oskarżonego w sprawie przed Sądem Rejonowym w P. sygn. akt […], w tym zaniechanie złożenia w okresie od […] r. do […] r. wniosków dowodowych w odniesieniu do aktu oskarżenia z dnia […] r. wniesionego przez Prokuraturę Rejonową w P.,
  tj. o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 6 oraz 12 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 roku, w związku z art. 8 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego oraz art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
 
orzeka:
 
 1. Uznaje radcę prawnego R. […] winnym zarzucanego w punkcie 1 wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 6 i art. 12 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w związku z art. 8 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego oraz art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1082 r. o radcach prawnych i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 1 ustawy o radcach prawnych wymierza karę upomnienia;
 2. Uniewinnia radcę prawnego R. […] od zarzucanego w punkcie 2 wniosku o ukaranie czynu;
 3. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądza od obwinionego radcy prawnego R. […] na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę […] zł ([…]).
 
Uzasadnienie
 
Dnia […] r.  do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. (dalej „Sąd”) wpłynął wniosek Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. (dalej: „Rzecznik”) o ukaranie r. pr. R. (dalej: „Obwiniony”), któremu zarzucił, że:
 1. dopuścił się nienależytego wykonywania zawodu radcy prawnego przez zaniechanie w okresie od […] r. do […] r. nawiązania i utrzymania kontaktu z klientem — Panem M. (którego r. pr. R. został wyznaczony obrońcą z urzędu w sprawie przed Sądem Rejonowym w P. sygn. akt […]) - w celu m. in. ustalenia strategii obrony,
  tj. o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 6 oraz 12 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 roku, w związku z art. 8 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego oraz art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych
 2. dopuścił się nienależytego wykonywania zawodu radcy prawnego przez zaniechanie w okresie od […] r. do […] r. podjęcia działań innych niż obecność na rozprawach mających na celu ochronę interesów klienta z urzędu - Pana M. — oskarżonego w sprawie przed Sądem Rejonowym w P. sygn. akt […], w tym zaniechanie złożenia w okresie od […] r. do […] r. wniosków dowodowych w odniesieniu do aktu oskarżenia z dnia […] r. wniesionego przez Prokuraturę Rejonową w P.,
  tj. o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 6 oraz 12 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 roku, w związku z art. 8 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego oraz art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny po przeprowadzeniu postępowania dowodowego ustalił następujący stan faktyczny:
 
Obwiniony został ustanowiony obrońcą z urzędu pana M. w sprawie przed Sądem Rejonowym w P. […] Wydział Karny (sygn. akt […]).
 
Sekretariat […] Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w P. o wyznaczeniu obrońcą poinformował Obwinionego telefonicznie w dniu […] r. oraz pismem z dnia […] r. odebranym przez Obwinionego w dniu […] r. (k. […]).  Doręczenie odpisu aktu oskarżenia wraz z wezwaniem do złożenia wniosków dowodowych z dnia […] r. Obwiniony otrzymał w dniu […] r. (k. […]).
 
Obwiniony przed kontaktem z oskarżonym M. podjął próbę zapoznania się z materiałem zgromadzonym w sprawie. W dniu wizyty w Sądzie spotkał się jednak z odmową dostępu do akt. Z aktami bowiem zapoznawał się w tym czasie się mec. D. - obrońca ustanowiony z wyboru (k. […]). Ustanowienie obrońcy z wyboru w osobie D. potwierdza protokół z rozprawy głównej z dnia […] r. (k. […]).
 
Obwiniony stawił się na rozprawie w dniu […] r. po przerwie, wyjaśniając, iż mec. D. został upoważniony jedynie do wglądu do akt sprawy. (k. […]-[…]). Na tę rozprawę Obwinionego wezwała telefonicznie protokolantka sądowa (k. […]).
 
Obwiniony stawił się również na rozprawie w dniu […] r. (k. […]-[…]). Oskarżony na tej rozprawie wniósł o zmianę obrońcy z urzędu, podnosząc, iż widzi obrońcę po raz drugi na rozprawie. Obwiniony oświadczył, iż nie miał kontaktu oskarżonym poza rozprawą, zapoznał się natomiast z aktami sprawy (k. […]). Na podstawie art. 79 § 2 kpk a contrario Sąd postanowił stwierdzić, że nie zachodzą podstawy do uczestnictwa obrońcy z urzędu wyznaczonego w sprawie i wobec tego zwolnił Obwinionego z obrony.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył, co następuje:
 
Zebrany w sprawie materiał dowodowy wskazuje, że Obwiniony dopuścił się zarzucanego mu w pkt 1 we wniosku o ukaraniu czynu.
 
Art. 8 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego stanowi, że radca prawny, świadcząc klientowi pomoc prawną, postępuje lojalnie i kieruje się dobrem klienta w celu ochrony jego praw. Artykuł ten wyraża elementarną zasadę wykonywania zawodu radcy prawnego ściśle związaną z zasadą budowania zaufania klienta. Realizacja tej zasady przejawia się w m.in. w powinności utrzymywania stałego kontaktu z klientem co do prowadzonych spraw, konsultowania podejmowanych kroków, pouczania o skutkach podjętych czynności, itp.
 
Obwiniony zaniechał kontaktu z M., którego został ustanowiony obrońcą z urzędu. Kontaktu nie podjął przez rozprawą  w dniu […] r. Obwiniony wyjaśnił, iż przez rozpoczęciem posiedzenia w tym dniu wyszedł do oskarżonego z propozycją rozmowy na temat linii obrony, lecz spotkał się z odmową i niechęcią. Przed kolejną rozprawą tj. w dniu […] r. Obwiniony ograniczył swoje czynności jedynie do wglądu do akt sprawy.
 
Sąd uznał, iż kara upomnienia przewidziana w art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy o radcach prawnych będzie w realiach niniejszej sprawy karą adekwatną. W szczególności Sąd uwzględnił, iż brak kontaktu radcy prawnego z klientem wynikał z odmowy oskarżonego co do podjęcia ustaleń w zakresie linii obrony oraz z nabranego po analizie akt przekonania Obwinionego, iż stan sprawy nie jest skomplikowany. Sąd uwzględnił również okoliczność, iż Obwiniony, pomimo braku kontaktu z oskarżonym, dokonywał czynności w sprawie tj. aktywnie brał udział w posiedzeniach w dniu […] r. i […] r. oraz zapoznał się z aktami sprawy.
 
Sąd w oparciu o zebrany materiał dowodowy, uniewinnia Obwinionego od zarzucanego mu w pkt 2 wniosku o ukaranie czynu.
 
Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, iż obrońcą M. w okresie od […] r. data początkowa  wskazana  we wniosku o ukaranie) do dnia […] r. (tj. do dnia rozprawy) był mec. D. W okresie, którego dotyczy zarzut niepodejmowania czynności w sprawie (poza uczestniczeniem w rozprawach), Oskarżony dokonał wglądu do akt sprawy. Opisany zatem w punkcie 2 wniosku o ukaranie zarzut jest niezasadny.
 
O kosztach postępowania na podstawie art. 70? ust. 2 ustawy o radcach prawnych oraz § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały nr 86/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie określenia wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego, biorąc pod uwagę czynności podjęte w postępowaniu.
 
(WK)
 

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy