25.04.2024

Orzeczenie z dnia 1 czerwca 2020 r. Sygn. akt: D 237/19

opublikowano: 2021-12-13 przez: Więckowska Milena

Orzeczenie z dnia 1 czerwca 2020 r. Sygn. akt: D 237/19
Orzeczenie jest prawomocne.
 
PRZEWODNICZĄCY: r. pr. Igor Bąkowski
CZŁONKOWIE: r. pr. Andrzej Szmigiel
r. pr. Bogdan Sanowski
PROTOKOLANT:         Karolina Szymala
           
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawach w dniach […] r. oraz […] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu G. ([…]) obwinionej o to, że:
w bliżej nieokreślonym czasie, lecz nie później niż w [...] r. zamieściła w portalu internetowym […].pl ofertę skierowaną do kontrahentów P. Polska S.A., której treść narusza dobre obyczaje oraz godność zawodu,
tj. naruszenia art. 33 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r., w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1870 ze zm.).
 
orzeka:
 
  1. Uniewinnia radcę prawnego G., […], od zarzucanego jej czynu.
  2. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych koszty postępowania przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym ponosi Okręgowa Izba Radców Prawnych w W.
 
Uzasadnienie
 
Wnioskiem o ukaranie z dnia […] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W. wniósł o ukaranie radcy prawnego G. (nr wpisu […]) („obwiniona”), zarzucając jej że w bliżej nieokreślonym czasie, lecz nie później niż w […] r. zamieściła w portalu internetowym […].pl ofertę skierowaną do kontrahentów P. Polska S.A., której treść narusza dobre obyczaje oraz godność zawodu, tj. naruszenie art. 33 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Rady Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. („KERP”) w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 z późn. zm.).
 
Sąd ustalił, co następuje:

Obwiniona prowadziła w okresie w którym doszło do zamieszczenia przedmiotowego ogłoszenia działalność w formie spółki cywilnej Kancelaria Radców Prawnych D. i Wspólnicy s.c.
 
Przed tutejszym Sądem toczyło się postępowanie także przeciwko wspólnikowi obwinionej, r.pr. D., który został ukarany prawomocnie orzeczeniem tutejszego Sądu z dnia […] r. na mocy którego wymierzono mu karę upomnienia.
 
Obwiniona nie znała treści przedmiotowego ogłoszenia, nie uczestniczyła w jego redagowaniu ani umieszczaniu na portalu […].pl.
 
Ogłoszenie to zostało zredagowane i umieszczone na portalu […].pl przez r.pr. D., który zajmował się w kancelarii za pozyskiwanie klientów i marketing, podczas gdy obwiniona zajmowała się kwestiami finansowymi i rozliczeniami.
(wyjaśnienia obwinionej k. […])
(zeznania D. k. […])
 
Sąd zważył, co następuje:

Obwiniona wykonywała zawód radcy prawnego w kancelarii w formie spółki cywilnej w której wspólnicy podzielili się swoimi zadaniami w zakresie pozyskiwania klientów i rozliczeń z klientami. W ocenie Sądu, w tego typu sytuacjach możliwe jest przypisanie wspólnikowi kancelarii (radcy prawnemu) odpowiedzialności za naruszenia w ramach działań kancelarii w formie spółki cywilnej, jeżeli w danych działaniach brał on bezpośredni udział lub był za nie merytorycznie odpowiedzialny.
 
Postępowanie dowodowe wykazało dostatecznie, że obwiniona nie brała udziału w formułowaniu przedmiotowego ogłoszenia i nie autoryzowała jego treści, a jednocześnie w ramach podziału zadań w kancelarii zajmowała się innymi kwestiami tj. rozliczeniami z klientami i finansami.
 
W tym stanie rzeczy obwinioną od stawianego we wniosku o ukaranie zarzutów należało uniewinnić.
 
O kosztach postępowania OSD orzekł na podstawie art. 706 ustawy o radcach prawnych, biorąc pod uwagę czynności podjęte w postępowaniu.
 
E.R.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy