25.04.2024

Orzeczenie z dnia 1 czerwca 2016 r. Sygn. akt: D 18/2016

opublikowano: 2017-01-03 przez:

Orzeczenie z dnia 1 czerwca 2016 r. Sygn. akt: D 18/2016
Orzeczenie prawomocne

Przewodniczący: radca prawny Rafał Ziembiński
Członkowie: radca prawny Michał Rajski
 radca prawny Andrzej Szmigiel
 Protokolant: Anna Gabrysiak
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie [...] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu. W., [...], obwinionej o to, że:
nie dochowanie należytej staranności w związku ze świadczoną pomocą prawną na rzecz skarżącej S. w sprawie toczącej się przed Sądem Rejonowym dla W. za sygn. akt [...] poprzez nie uzupełnienie w wyznaczonym siedmiodniowym terminie braku formalnego złożonego w sprawie pozwu na wezwanie Sądu z dnia [...] roku oraz błędnym oznaczeniu strony pozwanej w pozwie z dnia [...] roku w wyniku czego złożony w sprawie pozew został zwrócony, tj. o czyn z art. 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r. w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 507),
 
orzeka:
 
  1. Uznaje radcę prawnego W., [...], winną zarzucanego wnioskiem o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 1 ustawy o radcach prawnych wymierza karę upomnienia; 
  2. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądza od obwinionej radcy prawnej W., [...], na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę [...] zł ([...] złotych).
Uzasadnienie
 
W dniu [...] roku Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OiRP w W., po przeprowadzeniu czynności wstępnych na skutek zawiadomienia Pani S. („Pokrzywdzona”) złożył do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OiRP w W. wniosek o ukaranie radcy prawnego W. („Obwiniona”) o to, że nie dochowała należytej staranności w związku ze świadczoną pomocą prawną na rzecz Pokrzywdzonej w sprawie toczącej się przed Sądem Rejonowym W. pod sygnaturą akt [...] poprzez nie uzupełnienie w wyznaczonym siedmiodniowym terminie braku formalnego złożonego w sprawie pozwu na wezwanie Sądu z dnia [...] roku oraz błędnym oznaczeniu strony pozwanej w pozwie z dnia [...] roku w wyniku czego złożony w sprawie pozew został zwrócony, tj. o naruszenie art. 6 Kodeksu Etyki Rady Prawnego („Kodeks”).
W zawiadomieniu złożonym w dniu [...] roku do OiRP W. Pokrzywdzona zarzucała Obwinionej, że Obwiniona nieprawidłowo oznaczyła pozwanego w przygotowywanym przez nią, jako przez pełnomocnika Pokrzywdzonej, pozwie złożonym do Sądu Rejonowego W. Pokrzywdzona zarzuciła Obwinionej również to, że Obwiniona nie poinformowała jej o przyczynach odrzucenia pozwu, a jedynie lakonicznie wskazała, że konieczne jest złożenie zażalenia na zarządzenie sądu w przedmiotowej spawie. Ponadto Pokrzywdzona wskazała, że Obwiniona błędnie oznaczyła powoda wskazując bezpośrednio Pokrzywdzoną, a nie jej [...] Z.
Obwiniona, w swoich wyjaśnieniach zawartych w piśmie z dnia [...] roku, Obwiniona wskazała, że w jej ocenie stan faktyczny i prawny sprawy dotyczy etapu procesu [...] w zakresie uzupełnienia braków formalnych, tj. zbyt późno przedłożonego pełnomocnictwa. Obwiniona zaznaczyła, w swoim piśmie, że nie zgadzała się ze stanowiskiem sądu, że [...] Pokrzywdzonej mogłaby skutecznie udzielić pełnomocnictwa. Nie przemawiały za tym, w ocenie Obwinionej, przesłanki [...]. W ocenie Obwinionej rozbieżność w przedmiotowej sprawie dotyczyła innego spojrzenia na żądane pełnomocnictwo.
Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego, we wniosku o ukaranie wskazał, że w jego ocenie nieuzasadnione jest rozumowanie Obwinionej, która udzielenie pełnomocnictwa przez Pokrzywdzoną a nie powódkę osobiście tłumaczy stanem [...] powódki. W ocenie Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego jeżeli w sprawie zachodziła konieczność działania w imieniu osoby, która ze względu na [...] nie mogła w sposób świadomy złożyć własnego oświadczenia woli, należało w pierwszej kolejności podjąć czynności zmierzające do ustanowienia kuratora lub opiekuna ustanowionego przez sąd rodzinny. W ocenie Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego działanie Obwinionej godzi w obowiązek działania starannego, jakiego należy oczekiwać od radcy prawnego.
W dniu [...] roku Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców prawnych w W., na rozprawie, rozpoznał sprawę przeciwko Obwinionej w celu rozpoznania wniosku Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego o ukaranie Obwinionej.
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył, co następuje:
W ocenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, przeanalizowany materiał dowodowy, wskazuje, że Obwiniona dokonała zarzucanego jej czynu nienależytego wykonywania zawodu radcy prawnego polegającego na tym, iż: (a) nie dopełniła wymogu formalnego dołączenia należytego pełnomocnictwa do pozwu w przedmiotowej sprawie, (b) nie uzupełniła w wyznaczonym siedmiodniowym terminie braku formalnego złożonego w sprawie pozwu na wezwanie Sądu z dnia [...] roku oraz (c) błędnie oznaczyła stronę pozwaną w pozwie z dnia [...] roku w wyniku czego złożony w sprawie pozew został zwrócony.
W ocenie Sądu Dyscyplinarnego Obwiniona nie dołączyła do pozwu należycie sporządzonego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone przez powódkę, a więc przez [...] – Panią Z. Tymczasem pełnomocnictwo takie zostało udzielone Obwinionej w dniu [...] roku, trzy miesiące po złożeniu pozwu. Obwiniona przed podpisaniem pozwu powinna dopilnować, aby zostało jej udzielone prawidłowo wystawione pełnomocnictwo. Obwiniona, nieposiadająca pełnomocnictwa, z którego wynikałoby jej umocowanie, nie powinna podpisywać pozwu i działać jako pełnomocnik Pani Z. Tłumaczenie Obwinionej, iż jej działanie wynikało ze [...] powódki jest niezrozumiałe. Rolą radcy prawnego jest kierowanie się wymogami formalnymi przewidzianymi dla postępowania sądowego i obowiązującymi przepisami. Istnieją przepisy, które wskazują jakie należy podjąć działania w sytuacji, gdy osoba, która ma dokonać czynności prawnej, oświadczenia woli etc. nie może tego dokonać ze względu na uwarunkowania [...]. Radca prawny powinien nie tylko takimi właśnie przepisami się kierować sam ale również wskazać je osobie, która zwraca się do niego o poradę prawną. W przeciwnym razie radca prawny może narazić osobę, której  służy poradą prawną, na konsekwencje prawne związane z niedopełnieniem wymogów formalnych przewidzianych dla konkretnej sytuacji. Tym bardziej niezrozumiałe jest zachowanie Obwinionej polegające na niezastosowaniu się do wytycznych sądu wskazujących na braki formalne złożonego pozwu.
Również błędne oznaczenie strony pozwanej jako „[...]” zamiast „[...] i” stanowi brak starannego działania Obwinionej jako radcy prawnego.  Klarownym jest, że oba, wskazane powyżej, oznaczenia strony pozwanej mają diametralnie inne skutki i znaczenie. Kierowanie pozwu wobec konkretnej osobie fizycznej, pełniącej określona funkcję a wobec osoby prawnej stanowi bardzo istotna różnicę. Różnica ta i skutki z niej wynikające powinna być przedmiotem oceny radcy prawnego, jako pełnomocnika profesjonalnego. Taka ocena powinna być dokonana już na etapie sporządzania pozwu, gdyż w ewidentny sposób wpływa ona na sposób formułowania pozwu, zakresu roszczeń, argumentacji etc. W przedmiotowej sprawie zabrakło oceny Obwinionej w tym, bardzo istotnym, zakresie i w efekcie strona pozwana była oznaczona błędnie.
W związku z powyższym Okręgowy Sąd Dyscyplinarny postanowił jak w sentencji.
(jk)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy