26.05.2024

Orzeczenie z dnia 19 stycznia 2016 r. Sygn. akt: D 73/2015

opublikowano: 2016-02-16 przez:

Orzeczenie z dnia 19 stycznia 2016 r. Sygn. akt: D 73/2015
Orzeczenie prawomocne
 

Przewodniczący: radca prawny Artur Załuski
Członkowie: radca prawny Marzena Okła-Anuszewska
radca prawny Gerard Dźwigała
Protokolant: Anna Gabrysiak
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie [...] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu L. [...], obwinionemu o to, że:
w dniu [...] r. w W. będąc przesłuchiwanym w charakterze świadka w dochodzeniu prowadzonym przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego radcę prawnego L. w sprawie o sygn. akt [...] pomimo iż był uprzedzony przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań podał, że nigdy nie zajmował się, ani nie prowadził sprawy dotyczącej pana W. - Prezesa S. przeciwko P. sp. z o.o., oraz nie występował przeciwko W. w trybie postępowania nakazowego elektronicznego, podczas gdy z dokumentów zebranych w toku toczącego się dochodzenia w sprawie [...] wynikają odmienne fakty i okoliczności,
co stanowi naruszenie art. 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia
28 grudnia 2010 r. w brzmieniu obowiązującym na dzień popełnienia czynu, w związku z art. 30 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego (podstawa prawna jak wyżej) w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (jedn. tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 507),
 
orzeka:
  1. Uniewinnia r.pr. L. ([...]) od czynu zarzucanego wnioskiem o ukaranie;
  2. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych koszty postępowania przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym w W. pokrywa Okręgowa Izba Radców Prawnych w W.
Uzasadnienie
 
Postanowieniem z dnia [...] r. Z-ca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W. wszczął z urzędu dochodzenie w sprawie popełnienia przez radcę prawnego L. czynu naruszającego art.
6 KERP polegającego na tym iż w dniu [...] r. będąc przesłuchiwanym w charakterze świadka w dochodzeniu prowadzonym przez Z-cę Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W. w sprawie o sygn.. akt R.D. [...] i uprzedzonym o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań podał, że nigdy nie zajmował się, ani nie prowadził sprawy dotyczącej pana W. – Prezesa S. przeciwko P. sp. z o.o. oraz nie występował jako pełnomocnik W. Prezesa Zarządu S. przeciwko P. sp. z o.o. oraz nie występował przeciwko W. w trybie postępowania nakazowego elektronicznego, podczas gdy z materiałów zebranych w toku toczącego się dochodzenia w sprawie [...] wynikają odmienne fakty i okoliczności.
Na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego w dniu [...] r. Z-ca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W. wniósł do OSD OIRP w W. wniosek o ukaranie radcę prawnego L.. We wniosku o ukaranie Z-ca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W. w ślad za swym postanowieniem z dnia [...] r. o przedstawieniu radcy prawnemu L. zarzutów, zarzuca radcy prawnemu składanie fałszywych zeznań w toku prowadzonych przez Z-cę Rzecznika Dyscyplinarnego czynności tj. w toku przesłuchania w dniu [...] r. poprzez podanie że nigdy nie zajmował się ani nie prowadził sprawy dotyczącej pana W. – Prezesa S. przeciwko P. sp. z o.o. oraz nie występował przeciwko W. w trybie postępowania nakazowego elektronicznego podczas gdy z dokumentów zebranych w toku postępowania wynikają odmienne fakty i okoliczności.
 
OSD zważył co następuje.
 
Okoliczności przedmiotowej sprawy w świetle zgromadzonych i przeprowadzonych dowodów nie budzą wątpliwości. Żaden z dokumentów ujawnionych i zaliczonych w poczet materiału dowodowego na rozprawie w dniu [...] r. nie wskazuje na słuszność stawianego zarzutu tj., iż w toku przesłuchania w dniu [...] r. niezgodnie z prawdą  podał, że nigdy nie zajmował się ani nie prowadził sprawy dotyczącej pana W. – Prezesa S. przeciwko P. sp. z o.o. oraz nie występował przeciwko W. w trybie postępowania nakazowego elektronicznego. Dokonane w tym zakresie przez OSD OIRP w W. ustalenia w oparciu o dokumenty wymienione na k. [...], znajdują dodatkowe oparcie w zeznaniach świadka W. złożonych na rozprawie w dniu [...] r. Na rozprawie w w/w dniu świadek W. wyjaśnił kontekst współpracy i kontakty z radcą prawnym L. wskazując, iż dotyczyły one wyłącznie kierowanej przez niego spółdzielni. Na pytanie OSD świadek W. zeznał, iż Pan L. nie był pełnomocnikiem w jakiejkolwiek sprawie, w której świadek był stroną. Zdaniem OSD OIRP w W. brak jest jakichkolwiek podstaw aby poddawać w wątpliwość wiarygodność złożonych przez W. zeznań.
Z tych powodów należało orzec jak w sentencji.
(AG)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy