25.04.2024

Orzeczenie z dnia 18 września 2017 r. Sygn. akt: D 29/17

opublikowano: 2018-02-22 przez:

Orzeczenie z dnia 18 września 2017 r. Sygn. akt: D 29/17
Orzeczenie prawomocne
Przewodniczący: radca prawny Agnieszka Świstak
Członkowie: radca prawny Gerard Dźwigała
radca prawny Robert Karpiński
Protokolant:  Karolina Szymala
 
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu […] w W. sprawy przeciwko radcy  prawnemu J., […], obwinionemu o to, że:
1. w dniu […]  świadcząc pomoc prawną z urzędu na rzecz Pani A. w toku postępowania sądowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w W. […] Wydział Cywilny o sygnaturze akt […] nie zapewnił należytej reprezentacji Pani A. podczas rozprawy wyznaczonej na dzień […].
tj. o dopuszczenie się przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2016r. poz. 233) w zw. z art. 6 oraz art. 12 ust.1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, przyjętego uchwałą Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r.,
2. w okresie od dnia […] do dnia […] zaniechał informowania Pani A. o przebiegu sprawy sądowej prowadzonej przez Sąd Okręgowy w W. […] Wydział Cywilny pod sygnaturą akt […]
tj. o dopuszczenie się przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2016r. poz. 233) w zw. z art. 6 oraz art. 44 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, przyjętego uchwałą Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r.,
3. w okresie od dnia […] do dnia […] nie zwrócił Pani A., pomimo jej wniosku otrzymanych od niej dokumentów oraz pism otrzymanych z Sądu w sprawie jaka toczyła się przed Sądem Okręgowym w W. […] Wydział Cywilny pod sygnaturą akt […] tj. popełnienia przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych (Dz.U. nr 2016 poz. 233) w zw. art. 6 oraz art. 46 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, przyjętego uchwałą Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r.
 
orzeka:
  1. Uznaje radcę prawnego J., […], winnym tego, że świadcząc  pomoc prawną z urzędu na rzecz Pani A. w toku postępowania sądowego, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w W. […] Wydział Cywilny o sygnaturze akt […],  w okresie od […] r. do […] r. nie stawiał się i nie zapewnił należytej reprezentacji  Pani A. na rozprawach w dniach: […]., […], […], […], i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych wymierza karę pieniężną w wysokości […] złotych ,
  2. Uznaje radcę prawnego J., […], winnym popełnienia czynu zarzucanego w pkt. 2 wniosku o ukaranie i za ten czyn na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy o radcach prawnych wymierza karę nagany,
  3. Uznaje radcę prawnego J., […], winnym popełnienia czynu zarzucanego w pkt. 3 wniosku o ukaranie i za ten czyn na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy o radcach prawnych wymierza karę nagany,
  4. Na podstawie art. 651 ust. 1 ustawy o radcach prawnych kary orzeczone w pkt 2 i 3 łączy w ten sposób, że orzeka jako karę łączną karę nagany,
  5. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy  radcach prawnych zasądza od obwinionego radcy prawnego J., […], na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę […] złotych.
Uzasadnienie
 
W dniu […] do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. wpłynął wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W., o ukaranie radcy prawnego J. – numer wpisu […] (Obwiniony), któremu przedstawiono zarzuty, że:
- w dniu […] świadcząc pomoc prawną z urzędu na rzecz Pani A.  w toku postępowania sądowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w W. […] Wydział Cywilny o sygnaturze akt […] nie zapewnił należytej reprezentacji Pani A. podczas rozprawy wyznaczonej na dzień […] tj. o dopuszczenie się przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233) w zw. z art. 6 oraz art. 12 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, przyjętego uchwałą Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r.,
- w okresie od dnia […] do dnia […] zaniechał informowania Pani A. o przebiegu sprawy sądowej prowadzonej przez Sąd Okręgowy w W. […] Wydział Cywilny o sygnaturze akt […] tj. o dopuszczenie się przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233) w zw. z art. 6 oraz art. 44 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, przyjętego uchwałą Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r.,
- w okresie od dnia […] do dnia […] nie zwrócił Pani A., pomimo jej wniosku otrzymanych od niej dokumentów oraz pism otrzymanych z Sądu w sprawie jaka toczyła się przed Sądem Okręgowym w W. […] Wydział Cywilny pod sygnaturą akt […] tj. popełnienia przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233) w zw. z art. 6 oraz art. 46 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, przyjętego uchwałą Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r.
Na podstawie całokształtu materiału dowodowego ujawnionego w toku rozprawy głównej Sąd ustalił następujący stan faktyczny.
Obwiniony dnia został ustanowiony pełnomocnikiem z urzędu na rzecz Pani A. w sprawie prowadzonej przez Sąd Okręgowy w W. […] Wydział Cywilny o sygnaturze akt […] (k. […])
Świadcząc pomoc prawną z urzędu na rzecz Pani A. w toku postępowania sądowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w W. […] Wydział Cywilny o sygnaturze akt […] Obwiniony nie zapewnił należytej reprezentacji Pani A. podczas rozprawy wyznaczonej na dzień […], […], […], […]. (k. […]-[…]).
W okresie od dnia […] do dnia […] Obwiniony nie informował Pani A. o przebiegu sprawy sądowej prowadzonej przez Sąd Okręgowy w W. […] Wydział Cywilny o sygnaturze akt […] (k. […]-[…], […] v ).
W okresie od dnia […] do dnia […] nie zwrócił Pani A. otrzymanych od niej dokumentów oraz pism otrzymanych z Sądu w sprawie jaka toczyła się przed Sądem Okręgowym w W. […] Wydział Cywilny pod sygnaturą akt […] (k. […]-[…], […] v ).
 W toku postępowania przed Zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego Obwiniony nie złożył żadnych wyjaśnień w sprawie, a korespondencja kierowana do Obwinionego nie była podejmowana (pisma z dnia […], z dnia […], z dnia […], z dnia […], z dnia […], z dnia […] zostały zwrócone z adnotacją „zwrot nie podjęto w terminie”) (k. […]-[…], […]-[…], […]-[…], […]-[…], […]) .
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył co następuje.
Sąd nie znajdując podstaw do kwestionowania, dał wiarę wszystkim dokumentom dopuszczonym jako dowód w sprawie. Sąd przyjął, że w ramach przeprowadzonego
w sprawie postępowania zostały zbadane wszystkie okoliczności warunkujące prawidłową ocenę przesłanek odpowiedzialności dyscyplinarnej Obwinionego.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, radcowie prawni i aplikanci radcowscy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godnością zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych. W świetle art. 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, przyjętego uchwałą Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. (dalej: KERP), radca prawny mając na uwadze treść roty ślubowania określonej w ustawie o radcach prawnych, obowiązany jest wykonywać czynności zawodowe rzetelnie i uczciwie, zgodnie z prawem, zasadami etyki zawodowej oraz dobrymi obyczajami. Zgodnie natomiast z art. 12 ust. 1 KERP radca prawny zobowiązany jest wykonywać czynności zawodowe sumiennie oraz z należytą starannością uwzględniającą profesjonalny charakter działania. W świetle art. 44 ust. 1 KERP radca prawny, na żądanie klienta, obowiązany jest informować go o przebiegu sprawy i jej wyniku, a w szczególności o skutkach podejmowanych czynności procesowych, natomiast zgodnie z art. 46 KERP radca prawny nie może odmówić wydania klientowi na jego wniosek, po zakończeniu stosunku prawnego na podstawie którego prowadził sprawę, otrzymanych od niego dokumentów oraz pism procesowych w sprawach, które prowadził. Radca prawny nie może uzależniać wydania tych dokumentów od uregulowania przez klienta należności.
Podczas przesłuchania przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. w dniu […] (na rozprawie zeznanie to dopuszczono jako dowód w sprawie) A. zeznała, że o rozprawie w dniu […] dowiedziała się z wezwania sądu i stawiła się na nią. Na tej rozprawie nie stawił się Obwiniony. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny dał wiarę tym zeznaniom, które dodatkowo znalazły poparcie w kopii protokołu z ww. rozprawy. Ponadto z kopii protokołów z rozpraw, które odbyły się w sprawie w dniach: […], […], […] wynika, że również na tych terminach rozpraw Obwiniony nie był obecny.
W ocenianym stanie faktycznym zachowanie Obwinionego świadczącego pomoc prawną z urzędu na rzecz Pani A. w toku postępowania sądowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w W. […] Wydział Cywilny o sygnaturze akt […], polegające na niezapewnieniu należytej reprezentacji Pani A. podczas rozpraw wyznaczonych na dzień […], […], […], […], zdaniem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, należy zaklasyfikować jako przewinienie dyscyplinarne z uwagi na sprzeczność tego czynu z zasadami wyrażonymi w art. 6 oraz art. 12 ust. 1 KERP. Działanie to naruszając treść roty ślubowania, dodatkowo pozostaje w sprzeczności z sumiennym i starannym wykonywaniem zawodu radcy prawnego.
Oceniając zachowanie Obwinianego polegające na nieinformowaniu w okresie od dnia […] do dnia […] Pani A. o przebiegu sprawy sądowej prowadzonej przez Sąd Okręgowy w W.
[…] Wydział Cywilny o sygnaturze akt […], Okręgowy Sąd Dyscyplinarny dał w tym zakresie wiarę zeznaniom klientce Obwinionego. Brak jest w aktach sprawy jakichkolwiek dowodów podważających owe zeznania. Uznając, że Obwiniony nie wypełnił w rozpatrywanym zakresie ciążącego na radcy prawnym obowiązku, Sąd uznał tym samym, że zachowanie takie stanowi przejaw nierzetelnego i nieuczciwego wykonywania czynności zawodowych, który to wymóg wynika wprost z art. 6 KERP, i w sposób oczywisty narusza również art. 44 ust. 1 KERP, którego treść warunkuje prawidłową komunikację pomiędzy klientem a radcą prawnym świadczącym pomoc prawną.
Odnosząc się do zarzutu niezwrócenia przez Obwinionego w okresie od dnia […] do dnia […] Pani A., pomimo jej wniosku, otrzymanych od niej dokumentów oraz pism otrzymanych z Sądu w sprawie jaka toczyła się przed Sądem Okręgowym w W. […] Wydział Cywilny pod sygnaturą akt […], Okręgowy Sąd Dyscyplinarny uznał, że zachowanie Obwinionego polegające na niezwróceniu klientce ww. dokumentów stanowi nierzetelne i nieuczciwe wykonywanie czynności zawodowych, o którym mowa w art. 6 KERP oraz w sposób oczywisty narusza reguły postępowania określone w art. 46 KERP. 
Podczas przesłuchania przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. w dniu […] A. zeznała, że w związku z ustanowieniem Obwinionego pełnomocnikiem z urzędu przekazała mu szereg dokumentów w oryginałach m.in. dokumentację medyczną obrazującą jej stan zdrowia, w tym obdukcję lekarską oraz akt notarialny z […] r. w odpisie potwierdzający iż jest jedynym spadkobiercą po babci. Obwiniony w czasie objętym wnioskiem o ukaranie dokumentów tych nie zwrócił.
Mając powyższe na uwadze Okręgowy Sąd Dyscyplinarny dokonał negatywnej oceny omawianego czynu, kwalifikując go jako delikt dyscyplinarny, o którym mowa w art. 6 oraz art. 46 KERP. Omawiane działanie naruszając obowiązek uczciwego i rzetelnego  wykonywania obowiązków zawodowych, dodatkowo pozostaje w sprzeczności z rotą ślubowania oraz z wymogami określonymi w art. 46 KERP, czym sprzeniewierza się podstawowym zasadom wykonywania zawodu oraz obowiązkom i wartościom etycznym radcy prawnego.
W ocenianym stanie faktycznym wyżej omówione działania Obwinionego, pozostając w sprzeczności ze wskazanymi normami wyrażonymi w KERP determinują odpowiedzialność dyscyplinarną. Zgodnie bowiem z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, radcowie prawni i aplikanci radcowscy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godnością zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych.
Uznając zawiniony charakter popełnionych przewinień dyscyplinarnych w zakresie objętym zarzutami wniosku o ukaranie, Sąd uznał, że adekwatne dla osiągnięcia celów postępowania dyscyplinarnego będzie wymierzenie kary pieniężnej w wysokości […] zł. za pierwszy z zarzucanych czynów oraz kary nagany za każdy z dwóch następnych czynów objętych wnioskiem o ukaranie.
Na podstawie art. 651 ust. 1 ustawy o radcach prawnych orzeczone kary nagany Sąd połączył w ten sposób, że orzekł jako karę łączną karę nagany.
Zgodnie z art. 651 ust. 2 pkt 2 ustawy o radcach prawnych kara nagany nie podlega łączeniu z karą pieniężną.
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny wyraża przekonanie, że wymierzone kary powinny zapobiec naruszaniu przez Obwinionego zasad etyki radcy prawnego w przyszłości.
O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych.
(AD)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy