25.04.2024

Orzeczenie z dnia 18 marca 2019 r. Sygn. akt: D 188/18

opublikowano: 2020-10-16 przez: Więckowska Milena

Orzeczenie z dnia 18 marca 2019 r. Sygn. akt: D 188/18
Orzeczenie prawomocne.
 
PRZEWODNICZĄCY:    r. pr. Bogdan Sanowski
CZŁONKOWIE:           r. pr. Agnieszka Świstak
r. pr. Gerard Dźwigała
PROTOKOLANT:         Karolina Szymala
           
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W po rozpoznaniu na rozprawie w dniu […] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu M., […], obwinionej o to, że:
nie wypełniła obowiązku doskonalenia zawodowego i nie uzyskała […] z wymaganych co najmniej […] punktów szkoleniowych w cyklu szkoleniowym, który trwał od […] r. do […] r. – czym naruszyła obowiązek dbania o rozwój zawodowy poprzez kształcenie ustawiczne a także obowiązek stosowania się  do uchwał organów samorządu radców prawnych,
tj. popełnił czyn z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, w związku z § 7 i § 11 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, stanowiącego załącznik do uchwały nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku (tj. uchwała Nr 124/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku)
 
orzeka:
  1. Uniewinnia radcę prawnego M., […] od zarzucanego jej we wniosku o ukaranie czynu,
  2. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych koszty postępowania ponosi Okręgowa Izba Radców Prawnych w W.
Uzasadnienie

W dniu […] r. do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. wpłynął wniosek Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. o ukaranie radcy prawnego M. – numer wpisu […] (Obwiniona), obwinionej o to, że:
- nie wypełniła obowiązku doskonalenia zawodowego i nie uzyskała […] z wymaganych co najmniej […] punktów szkoleniowych w cyklu szkoleniowym, który trwał od […] r. do […] r., czym naruszyła obowiązek dbania o rozwój zawodowy poprzez kształcenie ustawiczne, a także obowiązek stosowania się do uchwał organów samorządu radców prawnych,
tj. popełniła czyn z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Racy Prawnego („KERP”), w związku z § 7 i § 11 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, stanowiącego załącznik do uchwały nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku (tj. uchwała nr 124/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku) („Regulamin”).
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył co następuje.
 
Sąd nie znajduje podstaw do kwestionowania zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, tym niemniej dał wiarę wyjaśnieniom Obwinionej złożonym na rozprawie w dniu […] r. Sąd przyjął, że w ramach przeprowadzonego w sprawie postępowania zostały zbadane okoliczności warunkujące ocenę przesłanek odpowiedzialności dyscyplinarnej Obwinionego, tym niemniej wskazuje na brak dowodu, że Obwiniona została poinformowana o brakującym […] punkcie, choćby w formie spersonalizowanego maila. Nadto w ocenie Sądu Obwiniona mogła działać pod wpływem błędu, pozostając w przekonaniu, że zapewnienia organizatora szkolenia są wiarygodne, że odbyte szkolenie obejmuje […] punktów, a nie […] zaliczone przez Dział Szkolenia Zawodowego OIRP.
 
Z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, że Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych, pismem z dnia […] r., przesłał do Rzecznika Dyscyplinarnego informację oraz wykaz radców prawnych, którzy w cyklu szkoleniowym trwającym od […] r. do […] r. nie zrealizowali obowiązku doskonalenia zawodowego, wśród których znalazła się Obwiniona. Na rozprawie w dniu […] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego załączyła wyciąg z wykazu osób, które nie uzyskały wymaganych punktów szkoleniowych w cyklu […]/[…]. Według tego wykazu Obwiniona uzyskała […] punktów szkoleniowych z wymaganych […], co stanowi realizację obowiązku szkolenia w […]% (k. […]).
 
Obwiniona wezwana przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego na dzień […] r. w celu ogłoszenia postanowienia o przedstawieniu zarzutów i przesłuchania w charakterze obwinionego (k. […]), nie stawiła się na przesłuchanie. Korespondencja do Obwinionego została skierowana na adres korespondencyjny wskazany przez Obwinioną jako adres dla doręczeń. Korespondencja w sprawie jako nie podjęta w terminie została do nadawcy, w konsekwencji czego doręczenie uznane zostało za skuteczne. (k. […] i […]) - zgodnie bowiem z art. 68 3 ust. 3 ustawy o radcach prawnych w przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa obwinionego odpis postanowienia o przedstawieniu zarzutów Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego doręcza mu na piśmie, co zastępuje ogłoszenie.
 
Zgodnie z  § 7 ust. 1 Regulaminu obowiązek doskonalenia zawodowego uważa się za wypełniony, jeżeli w każdym cyklu szkoleniowym radca prawny uzyska minimalną liczbę […] punktów szkoleniowych. W świetle § 11 Regulaminu nieuzyskanie przez radcę prawnego minimalnej wymaganej liczby punktów szkoleniowych jest równoznaczne z niewypełnieniem obowiązku doskonalenia zawodowego.
 
Bezsporne jest, że w cyklu szkoleniowym trwającym w okresie od […] r. do […] r. Obwiniona zdobyła […] z wymaganych […] punktów szkoleniowych.
 
Sąd dał wiarę wyjaśnieniom Obwinionej złożonym na rozprawie w dniu […]r., wskazując na błąd organizatora szkolenia – Instytut Psychologii i Neurologii, który zapewniał, że od szeregu lat ma takie ustalenia z poszczególnymi Izbami. Zgodnie z ustaleniami Instytutu certyfikaty ukończenia szkolenia obejmują […] punktów. Dział Szkolenia Zawodowego OIRP uznał jednak, że takie szkolenie obejmuje jedynie […] punktów, stąd brakujący […] punkt, którego nie dało się już uzupełnić. O brakującym punkcie dowiedziała się już po okresie rozliczeniowym. Nie pamięta aby otrzymywała wcześniej informację o brakującym do pełnego rozliczenia […] punkcie. W poprzednim okresie szkoleniowym wypełniła obowiązek szkoleniowy.
 
Z powyższych względów Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie w zakresie czynu objętego zarzutem wniosku o ukaranie uznał przewinienie Obwinionej za czyn mniejszej wagi, a nakładając na to okoliczności sprawy, wymierzanie kary dyscyplinarnej nie jest uzasadnione.
 
O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych.
 
(WK)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy