25.04.2024

Orzeczenie z dnia 18 listopada 2020 r. Sygn. akt: D 149/19

opublikowano: 2021-08-05 przez: Więckowska Milena

Orzeczenie z dnia 18 listopada 2020 r. Sygn. akt: D 149/19
Orzeczenie nie jest prawomocne.
                                                                                                                                          
PRZEWODNICZĄCY:  r. pr. Paulina Sibilska
CZŁONKOWIE: r. pr. Krzysztof Jacek Woś
r. pr. Gerard Madejski
PROTOKOLANT:  Karolina Szymala
               
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu […] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu B., […], obwinionemu o to, że:
1) dopuścił się nienależytego wykonywania zawodu radcy prawnego w bliżej nieustalonym czasie jednak nie wcześniej niż w dniu […] r. i nie później niż w dniu […] r. przez poświadczenie odpisów następujących dokumentów za zgodność z oryginałem: pismo w języku chińskim i angielskim bez daty dotyczące potwierdzania salda zobowiązań A. oraz siedem dokumentów nazwanych „sales contract” datowanych na […] r. zawartych między L. LTD a A. sp. z o. o. pomimo nieokazania oryginałów tych dokumentów,
tj. o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 6 i 12 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 roku, oraz art. 6 ust, 3 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych oraz
2) dopuścił się nienależytego wykonywania zawodu radcy prawnego począwszy od dnia […] r. do dnia wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów przez posłużenie się w pozwie złożonym w imieniu powoda – L. Ltd w H. ([…]) przeciwko A. sp. z o. o. oraz Panu C. przed Sądem Okręgowym w W. i w toku wywołanej tym pozwem (sygn akt […]), odpisami następujących dokumentów: pismo w języku chińskim i angielskim bez daty dotyczące potwierdzenia salda zobowiązań A. oraz siedem dokumentów nazywanych „sales contract” datowanych na […] r. zawartych między L. LTD a A. sp. z o. o. poświadczonymi bez okazania oryginału,
tj. o popełnienie przewinienia stypizowanego w art. 6 i 12 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 roku w związku z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych
 
orzeka:
 
  1. Uznaje radcę prawnego B., […] winnym tego, że:
    dopuścił się nienależytego wykonywania zawodu radcy prawnego w dniu […] r. przez poświadczenie za zgodność z oryginałem pisma w języku chińskim i w języku angielskim bez daty, dotyczącego potwierdzenia salda zobowiązań A. Sp. z o. o., tzw. listu gwarancyjnego oraz dokumentu zatytułowanego „sales contract” datowanego na […] r., który obejmuje umowę zawartą między L. LTD a A. sp. z o. o., pomimo nieokazania radcy prawnemu oryginałów tych dokumentów, a następnie załączenie tych dokumentów do pozwu złożonego w dniu […] r. w imieniu powoda – L. LTD w H. ([…]) przeciwko A. Sp. z o. o. oraz Panu C. do Sądu Okręgowego w W.  (sygn. akt […]), który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 6 i 12 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych oraz z art. 6 ust. 3 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych wymierza karę pieniężna w wysokości […] zł ([…] złotych) oraz na podstawie art. 65 ust. 2a ustawy o radcach prawnych orzeka wobec obwinionego zakaz wykonywania patronatu na czas […] lat,
  2. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądza od obwinionego radcy prawnego B., […], na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę […] zł ([…] złotych).
 
Uzasadnienie
 
Wnioskiem z […] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego wniosła o ukaranie przez Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. (dalej „Okręgowy Sąd Dyscyplinarny”) radcy prawnego B., nr wpisu […] (dalej „Obwiniony”), obwinionego o to, że:
1) dopuścił się nienależytego wykonywania zawodu radcy prawnego w bliżej nieustalonym czasie jednak nie wcześniej niż w dniu […] r. i nie później niż w dniu […] r. przez poświadczenie odpisów następujących dokumentów za zgodność z oryginałem: pismo w języku chińskim i angielskim bez daty dotyczące potwierdzania salda zobowiązań A. oraz […] dokumentów nazwanych „sales contract” datowanych na […] r. zawartych między L. LTD a A. sp. z o. o. pomimo nieokazania oryginałów tych dokumentów,
tj. o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 6 i 12 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia […] roku, oraz art. 6 ust, 3 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych oraz
2) dopuścił się nienależytego wykonywania zawodu radcy prawnego począwszy od dnia […] r. do dnia wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów przez posłużenie się w pozwie złożonym w imieniu powoda – L. Ltd w H.([…]) przeciwko A. sp. z o. o. oraz Panu C. przed Sądem Okręgowym w W. i w toku wywołanej tym pozwem (sygn. akt […]), odpisami następujących dokumentów: pismo w języku chińskim i angielskim bez daty dotyczące potwierdzenia salda zobowiązań A. oraz siedem dokumentów nazywanych „sales contract” datowanych na […] r. zawartych między L. LTD a A. sp. z o.o. poświadczonymi bez okazania oryginału,
tj. o popełnienie przewinienia stypizowanego w art. 6 i 12 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 roku w związku z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych.
 
Obwiniony złożył odpowiedź na wniosek o ukaranie.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny rozpoznał wniosek o ukaranie […] r. mając na uwadze wytyczne Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Radców Prawnych zawarte w orzeczeniu ogłoszonym [...] r. w sprawie o sygn. akt […], zgodnie z którymi dokument sales contract stanowi jeden dokument, a ocena zachowań Obwinionego polegających na potwierdzeniu za zgodność z oryginałem dokumentów, których oryginały nie zostały mu okazane i posłużeniu się takimi dokumentami w postępowaniu przez Sądem Okręgowym w W. w sprawie o sygn. akt […] powinna nastąpić z uwzględnieniem konstrukcji czynu ciągłego.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny ustalił, co następuje:
 
Obwiniony był pełnomocnikiem spółki L. Ltd. z siedzibą w H. w postępowaniu sądowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w W., […] Wydział Gospodarczy (sygn. akt […]) przeciwko A. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. (dalej „A.”) i C. (dalej „Pokrzywdzony”). Pozew złożony przez Obwinionego […] r. dotyczył zapłaty za należności handlowe w kwocie […] dolarów amerykańskich, gdzie – według stanowiska L. Ltd. – A. był dłużnikiem podstawowym, a Pokrzywdzony miał być poręczycielem gwarantującym osobiście zapłatę. Dnia […] r. Sąd Okręgowy w W. prowadzący sprawę […] wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym nakazując pozwanym: A. i Pokrzywdzonemu zapłacić solidarnie na rzecz L. Ltd. kwotę […] dolarów amerykańskich wraz z ustawowymi odsetkami i kosztami procesu.
 
Pokrzywdzony wniósł zarzuty od nakazu zapłaty. Nakaz zapłaty w stosunku do A. uprawomocnił się.
Dowód: pełnomocnictwo z […] r dla Obwinionego i radcy prawnego S. z D. Kancelaria Prawnicza spółka komandytowa - k. […], pozew z […] r. - k. […], nakaz zapłaty z […] r. - k. […], wyjaśnienia Obwinionego - k. […], zeznania Pokrzywdzonego - k.[…]
 
Do pozwu z […] r. Obwiniony dołączył dokumenty i kopie dokumentów, w tym m.in. poręczenie przez Pokrzywdzonego zapłaty za zobowiązania A. wobec L. Ltd., sporządzone w języku chińskim, (dalej „list gwarancyjny”, załącznik 16) oraz dokumenty zatytułowane sales contract z […] r. o numerach […] i […] (załączniki […] i […]). Wymienione powyżej dokumenty zostały poświadczone za zgodność z oryginałem poprzez umieszczenie na nich podpisu Obwinionego i pieczęci o treści „UWIERZYTELNIAM ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM W. DNIA […] B. RADCA PRAWNY”.
Dowód: list gwarancyjny - k. […], załącznik […] do pozwu - k. […], sales contract - k. […], załącznik […] do pozwu - k. […], załącznik […] do pozwu - k. […]
 
Pismem z […] r. Pokrzywdzony wysłał do radcy prawnego S. z D. Kancelaria Prawnicza spółka komandytowa pismo z informacją, że nie podpisywał listu gwarancyjnego załączonego do pozwu z […] r. oraz że nie istnieje oryginał takiego dokumentu.
 
Pismem z […] r. Pokrzywdzony wezwał Obwinionego do cofnięcia powództwa oraz zaniechania wszelkich działań powadzonych w oparciu o nakaz zapłaty z […] r.
Dowód: pismo  C. z […] r. - k. […], pismo C. z […] r. - k. […]
 
W związku z zastrzeżeniami Pokrzywdzonego co do prawdziwości jego podpisu na liście gwarancyjnym D., członek zarządu L. Ltd., złożył oświadczenie, że dokumenty przedłożone pełnomocnikowi spółki w P. (tj. D. Kancelaria Prawnicza spółka komandytowa) związane z pozwem wniesionym przez L. Ltd. przeciwko A. i Pokrzywdzonemu to dokumenty oryginalne lub L. Ltd. jest w posiadaniu ich oryginałów.
Dowód: oświadczenie D. z […] r. wraz z tłumaczeniem - k. […] v., […]
 
W odpowiedzi na zarzuty Pokrzywdzonego Obwiniony złożył do akt sprawy […] pismo procesowe z […] r., w którym oświadczył, „(...), że załączone do pozwu dokumenty stanowią wierną kopię przekazanych mi przez Powoda dokumentów. Dokumenty te zostały mi przekazane jako oryginalne i poświadczenie za zgodność z oryginałem kopii tych dokumentów, które to kopie następnie dołączono jako załączniki do pozwu z […] r., nastąpiło bez jakiegokolwiek mojego wpływu na ich treść” oraz „(…) otrzymałem pisemne zapewnienie Powoda, iż wszystkie przekazane mi dokumenty są oryginalne. W szczególności dotyczy to dokumentu poręczenia zobowiązań Pozwanego ad. 1) przez Pozwanego ad. 2), który to dokument został Powodowi przekazany elektronicznie. (…)”
Dowód: pismo procesowe Obwinionego z[ …] r.- k. […],
 
W trakcie postępowania przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym Obwiniony wyjaśnił, że nie widział oryginałów dokumentów (listu gwarancyjnego i sales contract), które poświadczył za zgodność z oryginałem, gdyż otrzymał od L. Ltd., za pośrednictwem poczty elektronicznej, jedynie skany tych dokumentów.
Dowód: wyjaśnienia Obwinionego - k. […], k. […], k. […]
 
Z dopuszczonego na wniosek obwinionego dowodu w postaci protokołów przesłuchań w charakterze świadków przedstawicieli L. Ltd. tj. M. (dyrektora generalnego), D. (członka zarządu), M. (starszego handlowca) złożonych w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową w P. (sygn. akt […]) list gwarancyjny istniał tylko w wersji elektronicznej i nie dotarł nigdy do L. Ltd. w wersji papierowej. Wszyscy trzej świadkowie zeznali, że według prawa hongkońskiego wersja elektroniczna dokumentu traktowana jest jak oryginalny dokument.
Dowód: protokół przesłuchania M. - k. […], protokoły przesłuchania D. - k. […], protokół przesłuchania M. - k. –[…]
 
Obwiniony złożył odpowiedź na wniosek o ukaranie, do której załączył m.in. wezwanie do zapłaty wysłane do A. i Pokrzywdzonego przez poprzedniego pełnomocnika L. Ltd. - adwokata K. Do wezwania został załączony list gwarancyjny, który nie został potwierdzony za zgodność z oryginałem.
Dowód: wezwanie do zapłaty z […] r. - k. […]., list gwarancyjny - k. […]
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny ustalił powyższy stan faktyczny przede wszystkim na podstawie wskazanych powyżej dowodów z dokumentów, które ze względu na formę stanowią najbardziej wartościowe źródło ustaleń dotyczące dat poszczególnych zdarzeń, jak i treści dokumentów, dotyczy to w szczególności poświadczenia przez Obwinionego za zgodność z oryginałami […] r. skanu listu gwarancyjnego i sales contract.
 
Wiarygodność wskazanych powyżej dokumentów nie budzi zastrzeżeń Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego w świetle wyjaśnień Obwinionego, który potwierdził poświadczenie za zgodność z oryginałem skanu listu gwarancyjnego i sales contract. W ramach przyjętej linii obrony Obwiniony wskazywał, że oryginałem jest dokument w formie pliku elektronicznego (k. […]) oraz przedstawił sporządzoną na zlecenie D. Kancelaria Prawnicza spółka komandytowa opinię prawną w przedmiocie pojęcia i zastosowania dokumenty elektronicznego (k. […]). Wyjaśnienia Obwinionego co do poświadczenia otrzymanych od L. Ltd. skanów dokumentów są w świetle zebranych dowodów wiarygodne i spójne.
 
Pozostałe dowody z dokumentów, jak również zeznania Pokrzywdzonego, nie miały istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia o zasadności zarzutów postawianych Obwinionemu we wniosku o ukaranie.
 
Na gruncie zgromadzonego materiału dowodowego, Okręgowy Sąd Dyscyplinarny doszedł do przekonania, że w ustalonym stanie faktycznym Obwiniony naruszył obowiązujące przepisy, poświadczając za zgodność z oryginałem dokumenty, które otrzymał od L. Ltd. za pośrednictwem poczty elektronicznej i z oryginałami, których nie zapoznał się przed ich poświadczeniem […] r., gdyż dysponował jedynie ich skanami.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył, co następuje.
 
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z […] r. o radcach prawnych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 75) radcowie prawni i aplikanci radcowscy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godnością zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych.
Kodeks Etyki Radcy Prawnego, stanowiący załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z […] r. (dalej „KERP”) swoimi regulacjami z jednej strony opisuje szczególny charakter i funkcje radcy prawnego oraz istotę (cele) pomocy prawnej świadczonej przez radców prawnych, a z drugiej - stanowi gwarancję prawidłowego wykonywania tej profesji i realizacji celów pomocy prawnej. Oceniając w konkretnej sprawie, czy doszło do naruszenia ww. obowiązków, konieczne jest uwzględnienie: charakteru zawodu radcy prawnego jako zawodu zaufania publicznego, a także celów pomocy prawnej – „Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego ma na celu ochronę prawną interesów podmiotów, na których rzecz jest wykonywana” – art. 2 ustawy o radcach prawnych oraz obowiązku wykonywania czynności zawodowych m.in. zgodnie z prawem, uczciwie, rzeczowo i z należytą starannością.
 
Sposób sporządzania przez radcę prawnego poświadczeń odpisów dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem został określony w art. 6 ust. 3 ustawy o radcach prawnych, zgodnie z którym poświadczenie - obok wskazanej w tym przepisie koniecznej treści - powinno zawierać podpis radcy prawnego, datę i oznaczenie miejsca jego sporządzenia, a na żądanie - również godzinę dokonania czynności; jeżeli dokument zawiera cechy szczególne, dopiski, poprawki lub uszkodzenia - powinno to zostać stwierdzone w poświadczeniu.
 
W postępowaniu cywilnym, w którym Obwiniony zastępował L. Ltd. przepisem upoważniającym do poświadczeń jest art. 129 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub radcą Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny bez żadnych wątpliwości uznał, że Obwiniony nie miał podstaw do poświadczenia za zgodność z oryginałem skanów listu gwarancyjnego i sales contract, ponieważ dokumenty te nie zostały mu okazane w oryginale, a zatem Obwiniony […] r. poświadczył powyższe dokumenty niezgodnie z wymogiem art. 6 ust. 3 ustawy o radcach prawnych. Dyspozycja tego przepisu możliwa jest do zrealizowania wyłącznie w odniesieniu do dokumentów zmaterializowanych w formie papierowej i w takiej formie uwierzytelnianych. Zgodnie z definicją pochodzącą z Wielkiego Słownika Języka Polskiego czasownik „okazać” to umożliwić uprawnionej osobie obejrzenie lub sprawdzenie jakiegoś dokumentu. Poświadczając dokument za zgodność z oryginałem należy więc fizycznie nim dysponować, zapoznać się z nim osobiście i bezpośrednio - „na własne oczy” zobaczyć jego pierwowzór w formie nieelektronicznej, a nie tylko jego skan.
 
W ramach przyjętej linii obrony Obwiniony wyjaśnił, że oryginałem poświadczonych przez niego dokumentów są dokumenty w formie pliku elektronicznego. W obowiązujących przepisach możemy znaleźć kilka definicji dokumentu elektronicznego. Jedna z nich pochodzi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (…), potocznie nazywanego e. Według art. 3 ust. 35 tego rozporządzenia, dokument elektroniczny to każda treść przechowywana w postaci elektronicznej, w szczególności tekst lub nagranie dźwiękowe, wizualne lub audiowizualne.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny za nieprawidłową i nieprzekonującą uznał linię obrony Obwinionego opartą na twierdzeniu, że dokument elektroniczny (skan) sam w sobie jest oryginałem, a poświadczenie z […] r. dotyczyło listu gwarancyjnego i sales contract w formie pliku elektronicznego.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny stoi na stanowisku, że skan nie jest oryginałem dokumentu, ponieważ posiada pierwowzór w postaci nieelektronicznej i uprzednio nie był w tej postaci zapisany. Skan stanowi jedynie graficzne przedstawienie dokumentu. Ten pierwowzór dokumentu w postaci nieelektronicznej, jest oryginalnym dokumentem. Odręczne podpisy Pokrzywdzonego i przedstawiciela A. na liście gwarancyjnym wskazują, że dokument ten, przed jego zeskanowaniem i przesłaniem do Obwinionego, powinien posiadać wersję papierową, która jak zostało wskazane powyżej, jednak nigdy nie dotarła do L. Ltd.
 
Zdaniem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, aby list gwarancyjny i sales contract otrzymane przez Obwinionego za pośrednictwem poczty e-mail w formie dokumentu elektronicznego mogły zostać uznane za oryginały, Obwiniony powinien był załączyć je do pozwu z […] r. również w tej formie, jako pliki zgrane na pendrive lub płytę, gdyż wtedy dokumenty te miałyby nadal swoją pierwotną, elektroniczną formę. Obwiniony załączając do pozwu z […] r. wydruki listu gwarancyjnego i sales contract wykonane ze skanów, nie powinien poświadczyć ich za zgodność z oryginałem. Poświadczenie przez radcę prawnego zgodności dokumentu z oryginałem oznacza, że istnieje dokument źródłowy o treści i formie identycznej jak poświadczony odpis, a dokonujący poświadczenia radca prawny składając swój podpis potwierdza istnienie i treść oryginału.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny rozpatrując po raz pierwszy wniosek o ukaranie Obwinionego w sprawie o sygnaturze akt […] uznał, iż „Istotą poświadczenia jest bowiem zapewnienie adresata poświadczenia - organu postępowania (w sprawie sądu powszechnego), że pełnomocnik miał fizyczny kontakt wzrokowy z określonym dokumentem (a nie z jego kopią), co z kolei ma zapewnić – opierając się na tym, że poświadczenie dokonywane jest przez przedstawiciela zawodu zaufania publicznego i dzięki temu jest gwarancja jego prawdziwości – że sąd może przyjąć za pewnik, iż określony dokument istnieje w dokładnie takiej właśnie treści i formie w jakiej oświadcza to pełnomocnik. Takie szczególne zaufanie do radcy prawnego i jego oświadczenia zawartego w poświadczeniu dokumentów wymaga absolutnie ścisłego rozumienia przepisu art. 6 ust. 3 ustawy o radcach prawnych i niezgodne z taką jego funkcją jest rozumienie proponowane przez Obwinionego, w ramach którego radca mógłby w sposób dowolny poświadczać de facto każdy przedstawiony mu dokument, w tym kopie, nie kontrolując jak się ma treść tej kopii do oryginału”.
 
Mając powyższe na uwadze Okręgowy Sąd Dyscyplinarny bez żadnych wątpliwości przyjął, że Obwiniony bez podstaw i tym samym nieprawidłowo poświadczył dokumenty, których oryginałów nie widział i co do których dysponował jedynie ich skanami.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny uznał, że Obwiniony dokonując poświadczeń listu gwarancyjnego oraz sales contract dopuścił się naruszenia art. 6 ust. 3 ustawy o radcach prawnych, a jednocześnie art. 6 i 12 ust. 3 KERP i z tego powodu na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną za naruszenie tych przepisów. Postawa Obwinionego, jego działania polegające na niepoinformowaniu Sądu Okręgowego w W. w piśmie procesowym z […] r., że dysponował tylko skanami listu gwarancyjnego i sales contract, nie tylko ujemnie oddziałują na jego reputację jako radcy prawnego, ale uchybiają godności zawodu radcy prawnego, ponieważ wystawiają na szwank zaufanie do członków samorządu radcowskiego. Obwiniony wiedząc, że nie jest w posiadaniu oryginałów listu gwarancyjnego i sales contract nie powinien był dokonać ich poświadczenia, a mimo to uczynił to. Społeczna szkodliwość czynu Obwinionego jest znaczna. Zrównanie uprawnienia radcy prawnego z notariuszem przy poświadczaniu zgodności odpisu z oryginałem dokumentu jest wyrazem zaufania do zawodu radcy prawnego i gwarancji, że poświadczenie dokumentu za zgodność z oryginałem będzie miało miejsce po uprzednim zapoznaniu się radcy prawnego z jego oryginałem.
 
Dokonujący wymiaru kary Okręgowy Sąd Dyscyplinarny wziął pod uwagę fakt, że Obwiniony nie został do tej pory prawomocnie ukarany dyscyplinarnie. Jest szczególnie ważne, aby w odbiorze zewnętrznym zawód radcy prawnego wykonywany był w sposób społecznie aprobowany, a jego wykonywaniu towarzyszyło zaufanie publiczne. Na zaufanie to składa się szereg czynników, wśród których na pierwszy plan wysuwają się: przekonanie o zachowaniu przez wykonującego ten zawód dobrej woli, właściwych motywacji, należytej staranności zawodowej oraz wiara w przestrzeganie wartości istotnych dla profilu danego zawodu.
 
Uznając winę Obwinionego w zakresie czynu przypisanego w punkcie 1 sentencji orzeczenia Okręgowy Sąd Dyscyplinarny uznał, że adekwatne będzie orzeczenie wobec niego kary pieniężnej w wysokości […] złotych, jako rodzajowo surowej choć kwotowo w dolnym przedziale zagrożenia. Dodatkowo Okręgowy Sąd Dyscyplinarny orzekł o zakazie wykonywania przez Obwinionego patronatu na czas […] lat uznając, że w tym okresie nie powinien on uczestniczyć w przygotowaniu do zawodu aplikantów radcowskich, skoro sam nieprawidłowo wykonywał podstawowe w tym zakresie czynności godząc swym postępowaniem w pozytywny wizerunek radcy prawnego. Wymierzona kara jest uzasadniona stopniem winy i charakterem dokonanego naruszenia. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny ustalając wysokość kary miał na uwadze jej celowość, tj. okoliczność, iż stanowić będzie dla Obwinionego represję, która powinna w przyszłości skutkować świadczeniem pomocy prawnej i wykonywaniem przez niego obowiązków wynikających z ustawy o radcach prawnych i KERP z należytą starannością.
 
O kosztach postępowania dyscyplinarnego Okręgowy Sąd Dyscyplinarny rozstrzygnął na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, biorąc pod uwagę czynności podjęte w postępowaniu.
 
E.R.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy