12.04.2024

Orzeczenie z dnia 18 listopada 2019 r. Sygn. akt: D 72/19

opublikowano: 2020-10-21 przez: Więckowska Milena

Orzeczenie z dnia 18 listopada 2019 r. Sygn. akt: D 72/19
Orzeczenie jest prawomocne
 
PRZEWODNICZĄCY:    r. pr. Michał Rajski
CZŁONKOWIE:           r. pr. Katarzyna Szwed - Kawka
r. pr. Gerard Madejski
PROTOKOLANT:          Karolina Szymala
           
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu […] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu K., […], obwinionemu o to, że:
nie wypełnił obowiązku doskonalenia zawodowego i nie uzyskał żadnego z wymaganych co najmniej […] punktów szkoleniowych w cyklu szkoleniowym, który trwał od […] r. do […] r. – czym naruszył obowiązek dbania o rozwój zawodowy poprzez kształcenie ustawiczne a także obowiązek stosowania się do uchwał organów samorządu radców prawnych,
tj. popełnił czyn z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, w związku z § 7 i § 11 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, stanowiącego załącznik do uchwały nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku (t. j. uchwała Nr 124/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku,
 
orzeka:
 
  1. Uznaje radcę prawnego K., […], winnym zarzucanego we wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych wymierza karę pieniężną w wysokości […] ([…]) złotych.
  2. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądza od obwinionego radcy prawnego K., […], na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę […] ([…]) złotych.
 
Uzasadnienie
 
W dniu […] roku do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. wpłynął wniosek Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. o ukaranie radcy prawnego K. wpisanego na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w W. pod numerem wpisu […] o to, że nie wypełnił obowiązku doskonalenia zawodowego i nie uzyskał  żadnego z wymaganych co najmniej […] punktów szkoleniowych w cyklu szkoleniowym, który trwał od […] r. do […] r. – czym naruszył obowiązek dbania o rozwój zawodowy poprzez kształcenie ustawiczne, a także obowiązek stosowania się do uchwał organów samorządu radców prawnych, tj. popełnił czyn z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, w związku z § 7 i 11 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, stanowiącego załącznik do uchwały nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku (tj. uchwała Nr 124/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 października 2017r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.
 
W uzasadnieniu ww. wniosku Zastępca Rzecznika Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. podniósł, iż OIRP w W. w celu spełnienia przez wszystkich radców prawnych obowiązku doskonalenia zawodowego na bieżąco przekazywała informacje dotyczące organizacji szkoleń. Na stronie OIRP znajdowała się (i znajduje) zakładka doskonalenia zawodowego, dzięki której radcowie prawni mieli i mają dostęp do informacji o organizacji wszystkich szkoleń zawodowych. Znajdują się tam również teksty uchwał, na podstawie których radcowie są zobowiązani do realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego.
 
W uzasadnieniu Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego podniósł, iż OIRP w W. podjęła szeroko zakrojone działania celem umożliwienia członkom samorządu realizację obowiązku szkoleniowego w różnych formach takich jak m.in. bezpłatne szkolenia cykliczne w każdy poniedziałek i czwartek, czy […] wykładów e-learningowych, które są udostępniane radcom prawnym za pośrednictwem Internetu.
 
Ponadto Rzecznik wskazał, iż Dział Szkolenia podejmował działania mające na celu zmotywowanie i monitowanie radców, w tym działania spersonalizowane tj. wysyłka informacji o stanie punktowym z dnia […] r. oraz pismo z dnia […] r. Rzecznik podniósł, iż każdy radca prawny miał zapewnioną przez OIRP możliwość zrealizowania obowiązku doskonalenia zawodowego w wybrany przez siebie sposób, a wykonaniu tego obowiązku nie towarzyszyły żadne obiektywne przeszkody.
 
W dniu […] r. Obwiniony wniósł do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w W. odpowiedź na wniosek o ukaranie, w którym wskazał, iż nie zgadza się z tezą wniosku, że nie wykonał obowiązku doskonalenia zawodowego.
 
W odpowiedzi Obwiniony podniósł, że w okresie wskazanym przez Rzecznika Dyscyplinarnego pracował jako wykładowca w W. im. […] w W. realizując program dydaktyczny, prowadząc szkolenia zawodowe a także sam podwyższając swoje kwalifikacje i uzyskując certyfikaty.
 
Dnia […] roku Obwiniony złożył do akt postępowania wniosek o umorzenie postępowania dyscyplinarnego i nie obciążanie Obwinionego kosztami postepowania dyscyplinarnego, gdzie wskazał iż w terminie gdy powinien był poinformować Radę OIRP w W. o wykonaniu obowiązku został zatrzymany i aresztowany. Do ww. pisma Obwiniony załączył szereg zaświadczeń i certyfikatów dokumentujących odbyte szkolenia oraz zatrudnienie w W. im. […] z siedzibą w W.
 
Na podstawie całokształtu materiału dowodowego, ujawnionego w toku rozprawy głównej, Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. ustalił następujący stan faktyczny:
 
Obwiniony nie wypełnił obowiązku doskonalenia zawodowego i nie uzyskał wymaganych co najmniej […] punktów szkoleniowych w cyklu szkoleniowym, który trwał od […] r. do […] r. 
 
Obwiniony w ww. okresie odbył służbą przygotowawczą w Z., szkolenie z zakresu zadań […] w wymiarze […] godzin, kurs […] w wymiarze […] godzin.
 
Dnia […] roku w postępowaniu […], Sąd Rejonowy L.-Z. w L. […] Wydział Karny, zastosował wobec Obwinionego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania , które dnia […] roku Sąd Okręgowy w W. zmienił na poręczenie majątkowe w wysokości […] złotych.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył co następuje:
 
Zgodnie z § 7 ust. 1 Regulaminu Doskonalenia w okresie rozliczeniowym […]-[…] Obwiniony miał obowiązek odbycia szkoleń zawodowych lub innych form doskonalenia dla zgromadzenia minimum […] punktów rozliczeniowych. Nie ulega wątpliwości, że obowiązku tego nie wykonał w związku z czym nie wywiązał się z obowiązku doskonalenia w rozumieniu § 11 Regulaminu Doskonalenia.
 
Obowiązek stałego doskonalenia oraz uczestnictwa w szkoleniach zawodowych na podstawie przepisów samorządowych wynika także z art. 14 ust. 1 i 2 KERP, zaś obowiązek stosowania się do uchwał organów samorządu ma podstawę w art. 61 ust. 2 KERP.
 
W związku z tym zaniechanie Obwinionego w zakresie realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego stanowi naruszenie przepisów KERP, co podlega odpowiedzialności na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych.
 
W ocenie Sądu Dyscyplinarnego okoliczności stanu faktycznego niniejszej sprawy nie budzą wątpliwości, a zebrany materiał dowodowy wskazuje, że Obwiniony nie wypełnił ciążącego na nim obowiązku szkoleniowego potwierdzonego uzyskaniem co najmniej […] punktów szkoleniowych w cyklu szkoleniowym, który trwał od […] r. do […] r.
 
Formy w jakich można zrealizować obowiązek doskonalenia zawodowego określa § 4 ust. 1 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku. W przepisie tym przyjęto, że wypełnianie obowiązku doskonalenia zawodowego odbywa się m.in. poprzez udział w charakterze prowadzącego zajęcia wykładowcy, publikowanie książek, artykułów lub komentarzy z zakresu prawa, uczestniczenie w konferencjach lub seminariach z zakresu prawa. Jednocześnie w § 4 ust. 2 Regulaminu wskazano, że każdorazowy udział w którejkolwiek formie doskonalenia zawodowego wymaga potwierdzenia przez jej organizatora, jeżeli organizatorem nie jest organ samorządu radców prawnych. Potwierdzeniem wypełnienia obowiązku w formie publikowania książek, artykułów lub komentarzy z zakresu prawa, jest przedłożenie dowodu publikacji.
 
Na podstawie przedstawionych przez radców prawnych zaświadczeń, certyfikatów bądź dowodów publikacji uprawnione organy potwierdzają uzyskanie punktów.
 
Obwiniony w okresie trwania cyklu szkoleniowego, jak i w toku prowadzonego postępowania dyscyplinarnego nie udokumentował odbycia odpowiedniej liczby godzin doskonalenia zawodowego, pomimo powoływania się na odbyte szkolenia, uzyskiwane certyfikaty czy zatrudnienie w W. im. z siedzibą w W., tj. poza samorządem radców prawnych. W związku z tym nie było możliwe naliczenie Obwinionemu punktów szkoleniowych i wobec nieuzyskania wymaganej liczby  punktów, został uznany za radcę prawnego, który nie wypełnił obowiązku doskonalenia zawodowego.
 
Jednocześnie podnoszona przez obwinionego okoliczność iż w terminie gdy powinien był poinformować Radę OIRP w W. o wykonaniu obowiązku doskonalenia zawodowego został zatrzymany i aresztowany, co uniemożliwiło mu wypełnienie tego obowiązku, w ocenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego nie stanowi okoliczności mającej wpływ na wydanie orzeczenia. Obwiniony został zatrzymany i zastosowano w stosunku do niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania od dnia […] roku a więc już po zakończeniu okresu w którym Obwiniony mógłby zgłosić wykonanie obowiązku doskonalenia zawodowego w okresie rozliczeniowym […]-[…].
 
W ocenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego w świetle zgromadzonego materiału dowodowego okoliczności popełnienia czynu i wina Obwinionego nie budzą wątpliwości.
 
Kara pieniężna jest adekwatna z tego powodu, że samorząd zawodowy dużym wysiłkiem organizacyjnym i finansowym, ze składek wszystkich członków i dochodów z majątku samorządowego, zapewnia wszystkim, także Obwinionemu, możliwość nieodpłatnego uczestnictwa w licznych szkoleniach o zróżnicowanym zakresie przedmiotowym. Rezygnacja z udziału w zapewnionych w ten sposób szkoleniach oznacza marnotrawienie przez tych radców, którzy nie wykonują swojego obowiązku wspólnego wysiłku organizacyjnego i finansowego samorządu. Stąd właściwe w takim wypadku i sprawiedliwe jest wymierzenie kary pieniężnej jako dotyczącej sfery praw ekonomicznych Obwinionego.
 
(WK)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy