25.04.2024

Orzeczenie z dnia 18 lipca 2018 r. Sygn. akt: D 9/18

opublikowano: 2020-07-01 przez: Więckowska Milena

Orzeczenie z dnia 18 lipca 2018 r. Sygn. akt: D 9/18
Orzeczenie nieprawomocne
WSD uchylił zaskarżone orzeczenie w całości i przekazał do ponownego rozpatrzenia
 
PRZEWODNICZĄCY:   r. pr. Katarzyna Szwed - Kawka
CZŁONKOWIE:    r. pr. Andrzej Szmigiel
r. pr. Bogdan Sanowski
PROTOKOLANT:    Karolina Szymala
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu […] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu B.(1), […], obwinionemu o to, że:
 1. działając od dnia […] r. w charakterze pełnomocnika procesowego K.(1) w postępowaniu toczącym się przed Sądem Rejonowym w S. […] Wydział Cywilny za sygn. akt […], po ogłoszeniu przez Sąd w dniu […] r. wyroku – w dniu […] r. złożył pismo zatytułowane „Wniosek o uzasadnienie wyroku ewentualnie apelacja od wyroku oraz wniosek o zawieszenie postępowania”, w którym wniósł o uzasadnienie wyroku Sądu Rejonowego w S. […] Wydział Cywilny z dnia […] r. w sprawie […] i doręczenie go pełnomocnikowi pozwanej, ewentualnie, jeśli wniosek o uzasadnienie wyroku byłby spóźniony, wskazał że wnosi apelację od ww. wyroku – w sytuacji gdy przedmiotowe pismo nie zawierało zwięzłego przedstawienia zarzutów, uzasadnienia zarzutów a także wniosku o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia, czym naruszył obowiązek wykonywania czynności zawodowych z należyta starannością uwzględniającą profesjonalny charakter działania oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  tj. popełnienia czynu z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 6 i art. 12 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego oraz w związku z art. 368 § 1 pkt 2, 3 i 5 i § 2 kpc;
 2. działając od dnia […] r. w charakterze pełnomocnika procesowego K.(1) w postępowaniu toczącym się przed Sądem Rejonowym w S. […] Wydział Cywilny za sygn. akt […], co najmniej do dnia […] r. nie zapoznał się z aktami sprawy, jak również nie podjął żadnych innych działań w celu ustalenia daty i treści zapadłego wyroku, czym naruszył obowiązek wykonywania czynności zawodowych z należytą starannością uwzględniającą profesjonalny charakter działania,
  tj. popełnienia czynu z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 6 i 12 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego;
 3. działając od dnia […] r. w charakterze pełnomocnika procesowego K.(1) w postępowaniu toczącym się przed Sądem Rejonowym w S. […] Wydział Cywilny za sygn. […], nie ustosunkował się do zobowiązania Sądu z dnia […] r. do jednoznacznego sprecyzowania wniosku lub charakteru pisma z dnia […] r., w szczególności czy stanowi ono wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku czy też apelację – pod rygorem potraktowania pisma jako wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, co skutkowało uznaniem przez Sąd pisma z dnia […] r. jako wniosku o uzasadnienie wyroku i jego odrzucenie, a w konsekwencji odrzuceniem złożonej przez ww. radcę prawnego apelacji, czym naruszył obowiązek wykonywania czynności zawodowych z należytą starannością uwzględniającą profesjonalny charakter działania oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  tj. popełnienia czynu z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 6 i art. 12 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego;
 4. działając w charakterze pełnomocnika procesowego powodów B.(2) i B.(3) w sprawie toczącej się przed Sądem Rejonowym dla m. st. W. (sygn. akt […]), w dniu […] r. złożył wniosek o wyłączenie sędziego, który był uzasadniony wyłącznie okolicznością braku zgody sędziego na odroczenie terminu rozprawy wyznaczonej na dzień […] r. w sytuacji gdy ww. termin rozprawy był wyznaczony po konsultacjach z ww. radcą prawnym, który w dacie wyznaczania terminu kolejnej rozprawy nie zgłaszał sądowi kolizji terminów, czym naruszył obowiązek wykonywania czynności zawodowych z należytą starannością uwzględniającą profesjonalny charakter działania oraz z zachowaniem dobrych obyczajów,
  tj. popełnienia czynu z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 6 i art. 12 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego oraz w związku z art. 49 k.p.c.;
 5. w dniu […] r. skierował na adres mailowy […] należący do K.(2) wiadomość mailową adresowaną do Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego K.(3), w której odnosił się do postępowania dyscyplinarnego prowadzonego pod sygnaturą […], czym naruszył godność zawodu w życiu prywatnym,
  tj. popełnienia czynu z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 11 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego;
 6. będąc wezwanym przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego do osobistego stawiennictwa celem przesłuchania w charakterze świadka na dzień […] r., nie stawił się na wezwanie Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego informując, że „nie zaszyci swoją obecnością Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego w dniu […] r. ani w żadnym innym”,
  tj. popełnienia czynu z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 62 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.
 
orzeka:
 
 1. Pozostając w granicach historycznych zdarzenia oraz w ramach wniosku o ukaranie w zakresie pkt 1,2,3 uznaje radcę prawnego B.(1), nr wpisu […], winnym nienależytego prowadzenia sprawy polegającego na tym, że działając od dnia […] r. do dnia […] r. jako pełnomocnik procesowy K.(1) w postępowaniu toczącym się przed Sądem Rejonowym w S. […] Wydział Cywilny za sygn. akt […]:
  -  nie zapoznał się z aktami sprawy, jak również nie podjął żadnych innych działań w celu ustalenia daty i treści zapadłego wyroku,
  - po ogłoszeniu wyroku przez Sąd Rejonowy w S. w dniu […] r., w dniu […] r. złożył pismo zatytułowane „Wniosek o uzasadnienie wyroku ewentualnie apelacja od wyroku oraz wniosek o zawieszenie postępowania”, w którym wniósł o uzasadnienie wyroku Sądu Rejonowego w S. […] Wydział Cywilny z dnia […] r. w sprawie […] i doręczenie go pełnomocnikowi pozwanej, ewentualnie, jeśli wniosek o uzasadnienie wyroku byłby spóźniony, wskazał, że wnosi apelację od ww. wyroku – w sytuacji gdy przedmiotowe pismo nie zawierało zwięzłego przedstawienia zarzutów, uzasadnienia zarzutów a także wniosku o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia,
  - nie ustosunkował się do zobowiązania Sądu Rejonowego w S. z dnia […] r. do jednoznacznego sprecyzowania wniosku lub charakteru pisma z dnia […] r., w szczególności czy stanowi ono wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku czy też apelację – pod rygorem potraktowania pisma jako wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, co skutkowało uznaniem przez Sąd pisma z dnia […] r. jako wniosku o uzasadnienie wyroku i jego odrzucenie, a w konsekwencji odrzuceniem złożonej przez ww. radcę prawnego apelacji, czym naruszył obowiązek prowadzenia sprawy sądowej z należytą starannością uwzględniającą profesjonalny charakter działania oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  tj. czynu który stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 6 i art. 12 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy o radcach prawnych wymierza radcy prawnemu B.(1) nr wpisu […] karę zawieszenia prawa wykonywania zawodu radcy prawnego na czas […] ([…]) lat oraz na podstawie art. 65 ust. 2b orzeka zakaz wykonywania patronatu na czas […] ([…] lat); 
 2. Uznaje radcę prawnego B.(1), […], winnym zarzucanego w punkcie 4 wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 6 i 12 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych wymierza karę pieniężną w wysokości […] zł ([…] złotych); 
 3. Uznaje radcę prawnego B.(1), […], winnym zarzucanego w punkcie 5 wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 11 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych wymierza karę pieniężną w wysokości […] zł ([…] złotych); 
 4. Uznaje radcę prawnego B.(1), nr wpisu […], winnym zarzucanego w punkcie 6 wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 62 ust.2  Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy o radcach prawnych wymierza karę nagany; 
 5. Na podstawie art. 651 ust. 1 ustawy o radcach prawnych kary orzeczone w pkt 2 i 3 łączy w ten sposób, że orzeka karę łączną  karę pieniężną w wysokości […] zł ([…] złotych); 
 6. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądza od obwinionego radcy prawnego B.(1), nr wpisu […], na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę […] zł ([…] złotych).
 
 
Uzasadnienie
 
Sąd Rejonowy w S. […] Wydział Cywilny, pismem z dnia […] r. poinformował Okręgową Izbę Radców Prawnych w W. o formie i treści pisma z dnia […] r. (data wpływu do Sądu), złożonego przez radcę prawnego B.(1) w sprawie o sygn. akt […], zwanego dalej Obwinionym (vide: pismo k. […]-[…]). Pismo z dnia […] r. podpisane przez r.pr. B.(1), jako pełnomocnika pozwanej K.(1), złożone zostało do Sądu Rejonowego […] Wydział w S. w sprawie z powództwa E. SA i było zatytułowane „wniosek o uzasadnienie wyroku ewentualnie apelacja od wyroku oraz wniosek o zawieszenie postępowania”. Pełnomocnik wniósł o uzasadnienie wyroku Sądu Rejonowego w S. ewentualnie, jeżeli wniosek będzie spóźniony – apelację od wyroku Sądu Rejonowego w S. […] Wydział Cywilny z dnia […] r., zaskarżając ten wyrok w całości i o zawieszenie postępowania w sprawie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie zawisłej przed Sądem Rejonowym dla W. w W. […] Wydział Cywilny sygn. akt […]. Złożone pismo zawierało trzyzdaniowe uzasadnienie.

Wezwany do złożenia wyjaśnień, radca prawny B.(1) pismem z dnia […] r. poinformował, iż wniosek o uzasadnienie wyroku ewentualnie apelacja został sformułowany z uwagi na fakt, że nie wiedział czy wniosek o uzasadnienie jest jeszcze możliwy – czego nie wiedział, bo klientka nie potrafiła mu tego dokładnie opisać. (vide: wyjaśnienia k. […])

Pismem z dnia […] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP wezwał Obwinionego do osobistego stawiennictwa celem przesłuchania w charakterze świadka. Radca Prawny w korespondencji mailowej z dnia […] r. przesłanym na adres kancelaryjny Zastępcy Rzecznika oraz na adres mailowy małżonki Rzecznika K.(2) poinformował, że w wyznaczonym przez rzecznika dniu „nie zaszczyci Rzecznika „ani w żadnym innym swoją obecnością” (vide: korespondencja mailowa k. […])
 
Postanowieniem z dnia […] r. Rzecznik Dyscyplinarny postanowił wszcząć dochodzenie w sprawie braku należytej staranności przy świadczeniu pomocy prawnej na rzecz K.(1) w postępowaniu toczącym się przed Sądem Rejonowym w S. […] Wydział Cywilny, sygn. akt […] (vide: postanowienie  z dnia […] r.  k.[   ]-[…]).

Pismem z dnia […] r. K.(1) złożyła „pismo informacyjne”, w którym wniosła o nie wszczynanie postępowania przeciwko Obwinionemu, albowiem, jak podniosła, radca prawny nie otrzymał od niej akt sprawy, zaś złożone do akt sprawy pismo pełnomocnika zostało podłożone do akt zbyt późno. Ponadto, radca prawny B.(1) od lat pomaga Pokrzywdzonej społecznie w wielu sprawach (vide: pismo k. […]-[…])   
 
Pismem z dnia […] r. Sąd Rejonowy dla W. przesłał do Rzecznika Dyscyplinarnego pismo Przewodniczącej Wydziału […] Gospodarczego, informującej, iż w sprawie toczącej się pod sygn. akt […], r.pr. B.(1) złożył wniosek o wyłączenie sędziego tylko z tych względów, iż sędzia nie uwzględniła jego wniosku o odroczenie rozprawy (k. […]-[…])

Rzecznik Dyscyplinarny postanowił wszcząć dochodzenie w sprawie wykonywania przez radcę prawnego B.(1) czynności zawodowych bez należytej staranności, uwzględniającej profesjonalny charakter działania a także wbrew dobrym obyczajom - poprzez to, że działając w charakterze pełnomocnika powodów B.(2) i B.(3) w sprawie toczącej się przed Sądem Rejonowym dla W. sygn. akt […] w dniu […] r. złożył wniosek o wyłączenie sędziego, który uzasadniony był okolicznością braku zgody sędziego na odroczenie terminu rozprawy. (vide:  postanowienie k. […],[…])
 
W/w sprawy zostały połączone do wspólnego rozpoznania.
 
W dniu […] r. do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przy OIRP w W. wpłynął wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego przeciwko B.(1) o ukaranie.
 
Rzecznik Dyscyplinarny wniósł o ukaranie radcy prawnego B.(1) obwinionego o to, że:
 1. Działając od dnia […] r. w charakterze pełnomocnika procesowego K.(1) w postępowaniu toczącym się przed Sądem Rejonowym w S. […] Wydział Cywilny sygn. akt […] po ogłoszeniu przez Sąd w dniu […] r. wyroku w dniu […] r. złożył pismo zatytułowane „wniosek o uzasadnienie wyroku ewentualnie apelacja od wyroku oraz wniosek o zawieszenie postępowania”, w którym wniósł o uzasadnienie wyroku Sądu Rejonowego w S. […] Wydział Cywilny z dnia […] r. w sprawie […] i doręczenie go pełnomocnikowi pozwanej, ewentualnie jeśli wniosek o uzasadnienie wyroku byłby spóźniony, wskazał że wnosi apelację od w/w wyroku - w sytuacji gdy przedmiotowe pismo nie zawierało zwięzłego przedstawienia zarzutów a także wniosku o zmianę lub uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia, czym naruszył obowiązek wykonywania czynności zawodowych z należytą starannością uwzględniającą profesjonalny charakter działania oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  tj. popełnienie czynu z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, w związku z art. 6 i art. 12 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego oraz w związku z art. 368 § 1 pkt 2,3 i 5 i § 2 kpc. 
 2. Działając od dnia […] r. w charakterze pełnomocnika procesowego K.(1) w postępowaniu toczącym się przed Sądem Rejonowym w S. […] Wydział Cywilny za sygn. akt […], co najmniej do dnia […] r. nie zapoznał się z aktami sprawy, jak również nie podjął żadnych innych działań w celu ustalenia daty i treści zapadłego wyroku, czym naruszył obowiązek wykonywania czynności zawodowych z należytą starannością uwzględniającą profesjonalny charakter działania,
  tj. popełnienia czynu z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, w związku z art. 6 i art. 12 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego; 
 3. Działając od dnia […] r. w charakterze pełnomocnika procesowego K.(1) w postępowaniu toczącym się przed Sądem Rejonowym w S. […] Wydział Cywilny za sygn. akt […], nie ustosunkował się do zobowiązania Sądu z dnia […] r. do jednoznacznego sprecyzowania wniosku lub charakteru pisma z dnia […] r. w szczególności, czy stanowi ono wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku czy też apelację – pod rygorem potraktowania pisma jako wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku co skutkowało uznaniem przez Sąd pisma z dnia […] r. jako wniosku o uzasadnienie wyroku i jego odrzucenie a w konsekwencji odrzuceniem złożonej przez w/w radcę prawnego apelacji czym naruszył obowiązek wykonywania czynności zawodowych z należytą starannością uwzględniającą profesjonalny charakter działania oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  tj. popełnienia czynu z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 6 i 12 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego; 
 4. Działając w charakterze pełnomocnika procesowego powodów B.(2) i B.(3) w sprawie toczącej się przed Sądem Rejonowym dla W. (sygn. akt […]) w dniu […] r. złożył wniosek o wyłączenie sędziego, który był uzasadniony wyłącznie okolicznością braku zgody sędziego na odroczenie terminu rozprawy wyznaczonej na dzień […] r. , w sytuacji gdy w/w termin był wyznaczony po konsultacjach z w/w radcą prawnym, który w dacie wyznaczania terminu kolejnej rozprawy nie zgłaszał sądowi kolizji terminów, czym naruszył obowiązek wykonywania czynności zawodowych z należytą starannością uwzględniającą profesjonalny charakter działania oraz z zachowaniem dobrych obyczajów,
  tj. popełnienia czynu z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 6 i art. 12 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego oraz w związku z art. 49 kpc; 
 5. W dniu […] r. skierował na adres mailowy […] należący do K.(2) wiadomość mailową adresowaną do Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego K.(3), w którym odnosił się do postępowania dyscyplinarnego prowadzonego pod sygn. […], czym naruszył godność zawodu w życiu prywatnym,
  tj. popełnienia czynu z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 11 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego; 
 6. Będąc wezwanym przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego do osobistego stawiennictwa celem przesłuchania w charakterze świadka na dzień […] r. nie stawił się na wezwanie Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego informując, że „nie zaszczyci swoją obecnością Zastępcy Rzecznika w dniu […] r. ani w żadnym innym”,
  tj. popełnienia czynu z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 62 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. (vide: wniosek o ukaranie z dnia […] r. – data wpływu do OSD  k.[…]-[…]) 
Na pierwszej wyznaczonej rozprawie, w dniu […] r. Obwiniony stawił się osobiście. Stawiła się również publiczność, której przedstawiciele oświadczyli, że chcą złożyć do akt pismo. (Pismo to zostało ostatecznie złożone do akt, za pośrednictwem biura podawczego (k. […] i n.)). Rozprawa nie była kontynuowana z uwagi na wniosek Obwinionego o wyłączenie sędziów. (k. […] i n.)

Na kolejnej rozprawie, w dniu […] r. Obwiniony nie stawił się, pomimo prawidłowego powiadomienia. Sąd wyznaczył kolejny termin, wobec informacji i wniosku Obwinionego o kolizji terminów.

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny OIRP w W. przeprowadził postępowanie na trzeciej wyznaczonej rozprawie - w dniu […] r. Na rozprawie nie był obecny Obwiniony, który nie podjął skierowanego na wskazany przez niego adres wezwania, nie usprawiedliwił też należycie swojej nieobecności, ani nie wnosił o odroczenie rozprawy. W związku z tym Sąd, na podstawie art. 683 ustawy o radcach prawnych, prowadził rozprawę pod nieobecność Obwinionego uznając, że rozpoznanie sprawy na podstawie zgromadzonych dowodów, kopii dokumentów w aktach sprawy jest wystarczające i w związku z tym obecność Obwinionego nie jest konieczna.

Na podstawie zgromadzonych w sprawie dowodów Sąd ustalił następujący stan faktyczny:
 1. K.(1) udzieliła w dniu […] r. radcy prawnemu B.(1) pełnomocnictwa do reprezentowania jej w sprawach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, organami administracji publicznej, komornikami sądowymi oraz osobami trzecimi. Pełnomocnik zobowiązał się wobec K.(1) do prowadzenia w jej imieniu sprawy z bankiem. Pełnomocnik miał wytoczyć w imieniu K.(1) powództwo. W międzyczasie bank pozwał K.(1) w sprawie toczącej się przed Sądem Rejonowym w S., sygn. akt […]. W Sądzie Rejonowym w S. odbyła się jedna rozprawa w dniu […] r., na której obecna była tylko Pokrzywdzona. Na tej rozprawie Sąd zamknął przewód sądowy i odroczył publikację wyroku do dnia […] r.

  Radca prawny B.(1) zgłosił się do postępowania toczącego się przed Sądem Rejonowym w S. sygn. akt […] jako pełnomocnik K.(1) po zamknięciu rozprawy, pismem z dnia […] r. (data wpływu do Sądu). W piśmie pełnomocnik zgłosił zarzut niewłaściwości Sądu Rejonowego w S. i wniósł o przekazanie sprawy do Sądu Rejonowego dla W. w W.. Pismo nie zawierało uzasadnienia. Do pisma załączono pełnomocnictwo (k. […]-[…])

  Następnie, pismem z dnia […] r., w uzupełnieniu pisma z dnia […], poinformował, że pozwana K.(1) w dniu […] r. pozwała E. SA o ustalenie, że w całości spłaciła kredyt lub o ustalenie wysokości kwoty pozostałej do spłaty z tytułu umowy kredytu, która jest przedmiotem postępowania przed Sądem Rejonowym w S. w sprawie o zapłatę. W związku z powyższym pełnomocnik podtrzymał wniosek o przekazanie sprawy wg właściwości do Sądu Rejonowego dla W.. Do pisma tym razem dołączono kopię pozwu przeciwko spółce E. (vide: pismo k. […]-[…])

  W dniu […] r. Sąd Rejonowy w S. wydał wyrok w sprawie sygn. akt […], w którym to orzeczeniu w całości uwzględnił powództwo.

  Pismem z dnia […] r, podłożonym do akt w dniu […] r. zatytułowanym „wniosek o uzasadnienie wyroku ewentualnie apelacja od wyroku oraz wniosek o zawieszenie postępowania” pełnomocnik wniósł o uzasadnienie wyroku Sądu Rejonowego w S. ewentualnie, jeżeli wniosek będzie spóźniony – apelację od wyroku Sądu Rejonowego w S. […] Wydział Cywilny z dnia […] r., zaskarżając ten wyrok w całości i o zawieszenie postępowania w sprawie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie zawisłej przed Sądem Rejonowym dla W. w W. […] Wydział Cywilny sygn. akt […]. Złożone pismo zawierało trzyzdaniowe uzasadnienie (pismo k. […]-[…])

  Pismem z dnia […] r. Sąd Rejonowy w S. Wydział Cywilny zobowiązał r.pr. B.(1) do jednoznacznego sprecyzowania wniosku lub charakteru pisma z dnia […] r., w szczególności, czy stanowi ono wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku czy też apelację w terminie […] dni pod rygorem potraktowania pisma jako wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku (który jako pierwszy został sformułowany w piśmie). Pełnomocnik nie odpowiedział na pismo. Sąd Rejonowy w S. postanowieniem z dnia […] r. (sygn. akt […]) odrzucił wniosek.

  W dniu […] r. Obwiniony złożył do  Sądu w sprawie […] - apelację pozwanej K.(1) od wyroku z dnia […] r. oraz odrębnie – skargę na wznowienie postępowania na wypadek nie uwzględnienia apelacji. (k. […]-[…])

  Postanowieniem z dnia […] r. Sąd Rejonowy w S. odrzucił apelację (k. […])

  Pismem z dnia […] r. Obwiniony złożył zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności  wyrokowi Sądu Rejonowego w S., z dnia […] r.  wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia oraz wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia. (k. […]-[…])  

  Postanowieniem z dnia […] r. Sąd Rejonowy w S. oddalił wniosek pozwanej o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia, odrzucił zażalenie i oddalił wniosek o udzielenie zabezpieczenia. (k. […]-[…]).

  W dniu […] r. pełnomocnik złożył zażalenie na postanowienie Sądu o odrzuceniu apelacji (k.[…]-[…]). Sąd Okręgowy w S. oddalił zażalenie postanowieniem z dnia […] r. (k. […]-[…]).
 2. W sprawie toczącej się przed Sądem Rejonowym dla W. pod sygn. akt […] radca prawny B.(1) reprezentował powodów B.(2) i B.(3). Na rozprawie, w dniu […] r. zaszła konieczność odroczenia rozprawy do dnia […] r. Pełnomocnik nie zgłaszał zastrzeżeń do zaproponowanego przez Sąd terminu rozprawy.

  W dniu […] r. Obwiniony złożył pismo, w którym wniósł o zmianę terminu rozprawy, wskazując, że w tym samym dniu wyznaczone zostały rozprawy w dwóch innych sprawach, gdzie nie uzyskał zgody na ustanowienie substytuta od reprezentowanych przez siebie stron.

  Sąd nie wyraził zgody na zmianę terminu rozprawy wyznaczonej na dzień […] r., z uwagi na to, że termin ten był uprzednio ustalony ze stronami. Pełnomocnik powodów został poinformowany o nieuwzględnieniu jego wniosku pismem odebranym przez niego osobiście w dniu […] r.

  W dniu […]r. radca prawny B.(1) złożył wniosek o wyłączenie od orzekania w niniejszej sprawie SSR K.(4), motywując to jedynie faktem nieuwzględnienia jego wcześniejszego wniosku o zmianę terminu. Złożenie powyższego wniosku, skutkowało koniecznością odwołania terminu rozprawy.

  Postanowieniem z dnia […] r. Sąd odmówił wyłączenia sędziego. Orzeczenie nie zostało zaskarżone przez pełnomocnika. 
 3. Pismem z dnia […] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP wezwał Obwinionego do osobistego stawiennictwa celem przesłuchania w charakterze świadka. Radca Prawny w korespondencji mailowej z dnia […] r. przesłanym na adres kancelaryjny rzecznika oraz  na adres mailowy małżonki rzecznika K.(2) poinformował, że  w wyznaczonym przez rzecznika dniu „nie zaszczyci Rzecznika „ani  w żadnym innym swoją obecnością” (vide: korespondencja mailowa k. […])

  Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dowodów z dokumentów przesłanych przez Sąd Rejonowy w S., Sąd Okręgowy w S. […] Wydział Cywilny Odwoławczy (k. […]-[…], […]-[…], […]-[…], […]-[…], […]-[…], […]-[…])  dowodów z dokumentów przesłanych przez Sąd Rejonowy dla W. w W. (k. […]-[…], […]-[…], […]-[…], […], […], […]-[…], […]-[…]) a także wyjaśnień Obwinionego (k. […]) zeznań Pokrzywdzonej K.(1) złożonych na rozprawie w dniu […] (k. […]-[…]).

  Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył co następuje:

  W świetle przeprowadzonych w sprawie dowodów wina Obwinionego nie budzi wątpliwości w zakresie wszystkich zarzucanych mu we wniosku o ukaranie czynów.

  Odnosząc się do części zarzutów, opisanych w pkt 1,2 i 3  Sąd uznał, iż opisane przez Rzecznika czyny stanowią de facto jeden czyn polegający na tym, że w postępowaniu toczącym się przed Sądem Rejonowym w S. […] Wydziałem Cywilnym, pod sygn. akt […] działając jako pełnomocnik K.(1) naruszył obowiązek wykonywania czynności zawodowych z należytą starannością uwzględniającą profesjonalny charakter działania oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polegających na tym że:
  - nie zapoznał się z aktami sprawy, jak również nie podjął żadnych innych działań w celu ustalenia daty i treści zapadłego wyroku,
  - po ogłoszeniu wyroku przez Sąd Rejonowy w S. w dniu […] r., w dniu […] r. złożył pismo zatytułowane „Wniosek o uzasadnienie wyroku ewentualnie apelacja od wyroku oraz wniosek o zawieszenie postępowania”, w którym wniósł o uzasadnienie wyroku Sądu Rejonowego w S. […] Wydział Cywilny z dnia […] r. w sprawie […] i doręczenie go pełnomocnikowi pozwanej, ewentualnie, jeśli wniosek o uzasadnienie wyroku byłby spóźniony, wskazał, że wnosi apelację od ww. wyroku – w sytuacji gdy przedmiotowe pismo nie zawierało zwięzłego przedstawienia zarzutów, uzasadnienia zarzutów a także wniosku o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia,
  - nie ustosunkował się do zobowiązania Sądu Rejonowego w S. z dnia […] r. do jednoznacznego sprecyzowania wniosku lub charakteru pisma z dnia […] r., w szczególności czy stanowi ono wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku czy też apelację – pod rygorem potraktowania pisma jako wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, co skutkowało uznaniem przez Sąd pisma z dnia […] r. jako wniosku o uzasadnienie wyroku i jego odrzucenie, a w konsekwencji odrzuceniem złożonej przez ww. radcę prawnego apelacji.

  Podkreślić należy, że od radcy prawnego, świadczącego pomoc prawną, wymagana jest sumienność i najwyższa staranność. Zarówno w orzecznictwie sądowym, jak i w poglądach doktryny ugruntowane jest stanowisko potwierdzające, że zawodowy charakter działalności oznacza podwyższony zakres wymagań. Obowiązek należytej staranności przejawia się w tym, że Radca Prawny składając do sprawy pismo procesowe powinien uprzednio sprawdzić stan sprawy i upewnić się że sprawa nadal się toczy. Wysoce nieprofesjonalnym jest również składanie w jednym piśmie procesowym  wniosku o uzasadnienie ewentualnie apelacji w sprawie, tym bardziej zważywszy na skutki procesowe takich działań. Profesjonalny charakter działań wymaga również od pełnomocnika aby forma i treść pism zgodna była z wymogami formalno-prawnymi określonymi w przepisach, w tym przypadku – w szczególności art. 126 § 1 pkt. 1-5 kpc, a w przypadku składania apelacji dodatkowo art. 368 §1 i § 2 kpc  i następne.

  Obwiniony naruszył również zasadę starannego działania oraz profesjonalizmu nie odpowiadając na pismo Sądu zobowiązujące go do jednoznacznego sprecyzowania wniosku lub charakteru pisma (wniosku o uzasadnienie ewentualnie apelacji) co skutkowało uznaniem przez Sąd pisma z dnia […] r. jako wniosku o uzasadnienie wyroku i jego odrzucenie.

  Skrajnie nieprofesjonalne były również kolejne działania Obwinionego, polegające na składaniu apelacji po przeszło […] miesiącach od wydania orzeczenia i braku złożenia w terminie wniosku o uzasadnienie wyroku oraz alternatywnie - skargi o wznowienie postępowania „pod warunkiem że apelacja zostanie prawomocnie odrzucona”. Działania te nie były objęte wnioskiem o ukaranie jednakże zachowania te świadczą o tym, że czynności Obwinionego polegające na braku profesjonalnego działania nie były jednostkowe i były kontynuowane.

  Wpływ na wysokość wymierzonej Obwinionemu wysokiej kary miały zeznania Pokrzywdzonej  K.(1) dotyczące szczegółów świadczenia pomocy prawnej oraz okoliczności związane ze złożeniem oświadczenia Pokrzywdzonej, w toku postępowania przez Rzecznikiem, które jak wynika z zeznań Pokrzywdzonej zostały podyktowane przez Obwinionego (k. […]-[…]). Zeznania Pokrzywdzonej wskazują na to, że całkowicie utraciła zaufanie do pełnomocnika, który najpierw kazał jej nie płacić rat kredytu a potem obiecywał  że podejmie działania przeciwko bankowi. Wobec przegrania sprawy z bankiem, firma która nabyła jej wierzytelność domaga się obecnie od Pokrzywdzonej zapłaty […] zł.

  Sąd dał wiarę zeznaniom świadka w całości albowiem załączone do akt sprawy dowody w postaci pism i informacji przekazywanej przez sądy potwierdzają przedstawianą przez świadka wersję. Z akt sprawy wynika, że Obwiniony faktycznie wytoczył powództwo przeciwko bankowi jednakże,  zgłaszając się do sprawy, w której Pokrzywdzoną pozwał bank (sygn. akt […]) -  nie ustalił etapu prowadzonego postępowania i nie zapoznał się z aktami sprawy. Powyższe spowodowało, że podjęte przez Obwinionego działania procesowe były albo spóźnione albo nieadekwatne do etapu procesu sądowego.
W tym miejscu należy podkreślić, że Okręgowy Sąd Dyscyplinarny nie jest władny rozstrzygnąć w niniejszym postępowaniu, czy gdyby reprezentujący Pokrzywdzoną pełnomocnik dołożył należytej staranności i działania podejmowane przez niego miały profesjonalny charakter to nie doszłoby do wydania wyroku zasądzającej od Pokrzywdzonej świadczenie na rzecz banku. Jednakże ustalenie przez Obwinionego, przed włączeniem się do sprawy, toku postępowania umożliwiłoby mu adekwatne – do toku procesu – działanie i nie wykluczone jest również, że działania te mogłyby skończyć się dla Pokrzywdzonej pozytywnym zakończeniem.
 
Podkreślić należy, że działania i zachowania Obwinionego w sprawie […],  spowodowane były nie tylko naruszeniem zasady należytej staranności ale wręcz  rażącym wręcz niedbalstwem, zważywszy na ilość popełnionych w sprawie błędów procesowych. Opisane wyżej działania Obwinionego wpłynęły na utratę zaufania do zawodu radcy prawnego zarówno w wymiarze społecznym jak i ze strony organów sądowych oraz niewątpliwie uchybiły godności zawodu. Z powyższych względów Sąd uznał, że jedyną, adekwatną karą za w/w przewinienie będzie kara polegająca na zawieszeniu prawa do wykonywania zawodu na czas […] lat. Sąd uznał również, iż zasadnym będzie  orzeczenie w stosunku do Obwinionego zakazu wykonywania patronatu na czas […] lat albowiem radca prawny nie daje rękojmi należytego sprawowania funkcji patrona tj. osoby, która, kształtuje postawę etyczną aplikantów.
 
W zakresie czynu opisanego we wniosku o ukaranie w pkt 4) Sąd uznał iż złożenie przez Obwinionego wniosku o wyłączenie sędziego tylko z tego powodu, że sędzia nie zgodziła się na odroczenie rozpoznania sprawy stanowi przejaw nieprofesjonalizmu i narusza godność zawodu radcy prawnego. Nie ulega wątpliwości, że radca prawny ma obowiązek stawiennictwa na każdej rozprawie a jeżeli jest to niemożliwe – ustanowienia w sprawie substytuta, jeżeli, jak wynika z okoliczności niniejszej sprawy, wniosek Obwinionego o zmianę terminu rozprawy nie został uwzględniony. Radca prawny podejmując się prowadzenia wielu spraw, często również – w różnych miastach - musi liczyć się z sytuacjami polegających na tzw. kolizjach procesowych, w których nie zawsze Sąd uwzględni jego wniosek o zmianę terminu rozprawy. Z powyższych względów wzajemne relacje z klientami, oparte powinny być na zaufaniu i zapewnieniu mocodawców,  że w takich, wyjątkowych sytuacjach, reprezentować ich będzie wskazany przez ich pełnomocnika zastępca (subsytut).

Składanie wniosku o wyłączenie sędziego na kilka dni przed terminem rozprawy, wobec nieuwzględnienie wniosku sędziego o odroczenie, stanowiło zdaniem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego,  nadużycie prawa, biorąc pod uwagę szczególny charakter zawodu radcy prawnego jako zawodu zaufania publicznego, z wykonywaniem którego wiąże się szczególny obowiązek przestrzegania  prawa  oraz  zasad  etyki  i  godności,  a  także  szczególna  odpowiedzialność  polegająca  na  przyjęciu wyższych standardów zachowania dla przedstawicieli tej profesji, a także wyższy stopień świadomości prawnej.

Z powyższych względów, Sąd uznał że wymierzona Obwinionemu kara pieniężna będzie adekwatna do stopnia i charakteru przewinienia.

Odnosząc się do czynu opisanego w pkt 5 wniosku o ukaranie Sąd uznał, że wysyłanie przez Obwinionego korespondencji mailowej, w sprawie prowadzonego przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego postępowania dyscyplinarnego do osób postronnych (w tym przypadku – małżonki Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego) narusza godność zawodu i nie przystoi radcy prawnemu. Czyn ten narusza art. 11 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, tym bardziej, że w korespondencji mailowej Obwiniony krytykował charakter i sposób podejmowanych przez Zastępcę Rzecznika działań i podważał jego autorytet. Sąd podziela w tej mierze pogląd wyrażony w orzeczeniu Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego z dnia […] r. […] (publikowane w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego – Komentarz J., S.(1), S.(2) Wydawnictwo P. […] r. str. […]) iż „naruszeniem godności zawodu jest każde zachowanie radcy prawnego, którego zaufanie do tego zawodu podważa. (…) treść przepisu art. 6 ust. 2 KERP z 2007r. a zwłaszcza zamykający go zwrot „…i w życiu prywatnym” oznacza, że nie ma  takich sfer życia, w których radca prawny mógłby zachowywać się w sposób niegodny czy też wykazujący brak należytej troski w dbaniu o godność zawodu.” Z tych też względów, Sąd uznał iż również w tym przypadku, wymierzona kara pieniężna będzie adekwatna do stopnia i charakteru przewinienia i spełni swoją funkcję.

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zgodził się również z Rzecznikiem Dyscyplinarnym, iż treść maila przesłanego w dniu […] r. w którym Obwiniony informuje Zastępcę Rzecznika, iż „nie zaszczyci go swoją obecnością w dniu […] r. ani w żadnym innym” stanowi delikt dyscyplinarny opisany w art. 62 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. Podkreślić należy, iż każdy radca prawny obowiązany jest współdziałać z organami samorządu radców prawnych sprawach związanych z jego funkcjonowaniem i zadaniami oraz w sprawach wykonywania zawodu i przestrzegania Kodeksu. Radca prawny, wezwany przez Rzecznika Dyscyplinarnego lub jego Zastępcę zobowiązany jest do stawiennictwa w wyznaczonym terminie.  Ton korespondencji mailowej skierowanego do Zastępcy Rzecznika nie przystoi radcy prawnemu, który współtworzy samorząd radców prawnych. Należy podkreślić, że każdy radca prawny składając rotę ślubowania akceptuje zasady etyki zawodowej i podejmując decyzję o przystąpieniu do samorządu radcowskiego akceptuje również zasady jego funkcjonowania jako samorządu oraz podejmowane przez uprawnione organy samorządu uchwały.

Z powyższych względów, Sąd, za w/w przewinienie wymierzył Obwinionemu karę nagany.
 
Na podstawie art. 65 (1) ust. 1 ustawy o radcach prawnych kary orzeczone w pkt 2 i 3 Okręgowy Sąd Dyscyplinarny połączył w ten sposób, że orzekł karę łączną karę pieniężną w wysokości […] zł.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 70(6) ust. 2 ustawy o radcach prawnych, biorąc pod uwagę czynności podjęte w postępowaniu.
 
(WK)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy