25.04.2024

Orzeczenie z dnia 18 kwietnia 2016 r. Sygn. akt: D 6/2016

opublikowano: 2017-04-10 przez:

Orzeczenie z dnia 18 kwietnia 2016 r. Sygn. akt: D 6/2016
Orzeczenie prawomocne
Przewodniczący: radca prawny Michał Rajski
Członkowie: radca prawny Marzenia Okła-Anuszewska
radca prawny Igor Bąkowski
Protokolant: Anna Gabrysiak
 
 Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie [...] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu. S., [...], obwinionemu o to, że:
nie uregulowała co najmniej od dnia [...] r. na rzecz spółki S.A. należności pieniężnych z tytułu licencji na korzystanie z programu Lex Omega wraz dodatkowymi modułami, co doprowadziło do wydania w dniu [...] r. nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego dla W.  w sprawie o sygn. akt: [...] zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia [...] r. i wszczęcia postępowania egzekucyjnego celem wyegzekwowania należności pieniężnych, które okazało się bezskuteczne,
tj. o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 6 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, ogłoszonego uchwałą nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r. w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 507);
 
orzeka:
 
  1. Uniewinnić r.pr. S. , [...], od zarzucanego jej wnioskiem o ukaranie czynu; 
  2. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych koszty postępowania przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym w W. pokrywa Okręgowa Izba Radców Prawnych w W.
Uzasadnienie
 
W dniu [...] roku do Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. wpłynęło pismo pełnomocnika spółki S.A., (dalej zwanego: „Pokrzywdzoną”) - radcy prawnego K. , w którym informował on, że radca prawny S. (dalej zwana: „Obwinioną”) uzyskała od Pokrzywdzonej licencję na korzystanie z programu Lex Omega wraz z dodatkowymi modułami. Zgodnie z umową z tytułu korzystania z ww. programu zobowiązana była do zapłaty na rzecz Pokrzywdzonej wynagrodzenia w kwocie [...]złotych i [...] grosze, jednakże należności tej nie uregulowała. Wobec powyższego Pokrzywdzona wszczęła wobec Obwinionej postępowanie sądowe celem wyegzekwowania ww. należności, które zakończyło się wydaniem prawomocnego nakazu zapłaty. Obwiniona nadal nie regulowała należności stwierdzonej tytułem wykonawczym, co skutkowało wszczęciem przez Pokrzywdzoną postępowania egzekucyjnego, które zakończyło się umorzeniem z uwagi na bezskuteczność.
 
Pełnomocnik Pokrzywdzonej wskazał także, że Obwiniona nie informowała Pokrzywdzonej, iż jest w złej sytuacji finansowej i nie jest w stanie płacić swoich zobowiązań. W ocenie Pokrzywdzonej opisane postępowanie stanowi uchybienie zasadom etyki zawodowej radcy prawnego.
 
Dnia [...] roku, w odpowiedzi na wezwanie Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. (dalej: Rzecznik) Obwiniona złożyła wyjaśnienia. Wskazała, że nie kwestionowała tytułu prawnego Pokrzywdzonej  do żądania od niej zapłaty. Obwiniona potwierdziła także, że jest dłużnikiem Pokrzywdzonej.
 
Obwiniona wskazała  jednak, że nie jest w stanie płacić swoich należności bo nie ma z czego, jako że [...], a ona sama nie otrzymuje jakichkolwiek dochodów z tytułu wykonywania zawodu radcy prawnego oraz zawiesiła prowadzenie działalności zawodowej.
 
Dnia [...] roku Rzecznik postanowił postawić Obwinionej S.  zarzut nieuregulowania co najmniej od dnia [...] r. na rzecz spółki S.A. należności pieniężnych z tytułu licencji na korzystanie z programu Lex Omega wraz z dodatkowymi modułami, co doprowadziło do wydania w dniu [...] r. nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego dla W. w sprawie o sygn. akt: [...] zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia [...] r. i wszczęcia postępowania egzekucyjnego celem wyegzekwowania należności pieniężnych, które okazało się bezskuteczne, tj. popełnienia przewinienia dyscyplinarnego określonego w art.6 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, ogłoszonego uchwałą nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r. w zw. Z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 6 lipca 1982. O radcach prawnych (tekst jedn. Dz. U z 2015r. poz.507).
 
Dnia [...] roku Rzecznik wniósł do Okręgowego Sadu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W.  o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko Obwinionej.
 
Dnia [...] roku do Okręgowego Sadu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. wpłynęła odpowiedź Obwinionej na wniosek o ukaranie, w którym Obwiniona podniosła, iż nie kwestionuje tego, że jest dłużnikiem Pokrzywdzonej, brak spłaty zobowiązań jest niezależny od niej [...].
 
Na rozprawie w dniu [...] roku stawił się Rzecznik Dyscyplinarny oraz obwiniona radca prawny S., nie stawił się pełnomocnik Pokrzywdzonej. Sąd Dyscyplinarny dopuścił dowód z przesłuchania Obwinionej, która podtrzymała swoje stanowisko ponownie podnosząc, że [...]. Pokrzywdzona nie jest [...], jest [...], a swoje zobowiązania ocenia na około [...] złotych.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny ustalił następujący stan faktyczny:
 
Obwiniona zawarła ze Pokrzywdzoną umowę, na podstawie której uzyskała licencję na korzystanie z programu Lex Omega wraz z dodatkowymi modułami. Z ww. tytułu Obwiniona zobowiązana była do zapłaty Pokrzywdzonej wynagrodzenia, któremu to obowiązkowi nie zadośćuczyniła, wskutek czego w dniu [...] r. Sąd Rejonowy dla W.  w sprawie o sygn. akt: [...] wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, nakazujący by obwiniona zapłaciła Pokrzywdzonej kwotę [...] złotych i [...] grosze wraz z należnymi odsetkami i kosztami procesu.  Na przedmiotowy nakaz zapłaty została nadana dnia [...] roku klauzula wykonalności, na podstawie [...].
 
Postępowanie [...] zostało umorzone postanowieniem z dnia [...] roku wobec stwierdzenia [...].
 
Powyższy stan faktyczny został ustalony w oparciu o akta sprawy o sygn. [...], tj. dokumenty złożone do akt sprawy w tym postanowienie [...] przy Sądzie Rejonowym dla W. z dnia [...] r., nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia [...] roku oraz przesłuchania Obwinionej.
 
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył, co następuje:
 
Po rozpoznaniu, na posiedzeniu w dniu [...] roku, sprawy przeciwko radcy prawnemu S. obwinionej o to, że nie uregulowała co najmniej od dnia [...] r. na rzecz spółki S.A. należności pieniężnych z tytułu licencji na korzystanie z programu Lex Omega wraz z dodatkowymi modułami, co doprowadziło do wydania w dniu [...] r. nakazu zapłaty w postępowaniu [...] Sądu Rejonowego dla W.  w sprawie o sygn.. akt: [...] zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia [...]. i wszczęcia [...] tj. popełnienia przewinienia dyscyplinarnego określonego w art.6 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, ogłoszonego uchwałą nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r. w zw. Z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 6 lipca 1982. O radcach prawnych (tekst jedn. Dz. U z 2015r. poz.507) uniewinnił radcę prawnego S.  od czynu zarzucanego jej wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.
 
Należy przyjąć, iż materiał zgromadzony w niniejszym postępowaniu, a w szczególności treść skargi oraz odpowiedź na skargę, nie dają podstaw do stwierdzenia, iż w przedmiotowej sprawie nastąpiło naruszenie art. 6 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 roku w związku z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 06 lipca 1982 roku o radcach prawnych (Dz U z roku 2014, poz. 637).
 
Bezspornym jest, że Obwiniona jest dłużnikiem Pokrzywdzonej spółki S.A., a [...]. Bezspornym jest także, że Pokrzywdzona podjęła próbę wyegzekwowania ww. nakazu wnosząc o wszczęcie [...], które [...]. 
 
W ocenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. nie sposób przypisać Obwinionej winę za nieuregulowanie należności wobec Pokrzywdzonej. Obwiniona wielokrotnie w trakcie postępowania podnosiła, iż [...], co w okresie od [...] roku do [...] roku przejawiało się [...] przez Obwinioną działalności zawodowej.  Obwiniona od [...] roku [...] na dzień wydawania orzeczenia na [...]  złotych. Jednocześnie Obwiniona deklaruje zamiar spłaty wszelkich zobowiązań.   
 
W ocenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. nie regulowanie zobowiązań przez radcę prawnego nie stanowi naruszenia zasad etyki radcy prawnego jeżeli radcy prawnemu nie można przypisać winy za znalezienie się przez niego [...]. Odmiennie przedstawiałaby się sytuacja, gdy radca prawny [...]
Przekładając powyższe rozważania na przedmiotowy stan faktyczny, nie sposób uznać za naruszające zasady etyki radcy prawnego [...]. Zdaniem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. [...]  
 
Wobec powyższego stawiany przez Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych zarzut naruszenia art.6 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego nie może się ostać albowiem nie sposób uznać za brak dbałości o godność zawodu nieregulowanie zobowiązań przez radcę prawnego, który w sposób niezawiniony [...], której [...].
Tym samym uznać należy, iż okoliczności sprawy nie dają podstaw od uznania radcy prawnego S. za winną zarzucanych jej czynów, a co za tym idzie uznania, że dopuściła się naruszenia swym zachowaniem zasad etyki.
O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych.
Biorąc powyższe pod uwagę Okręgowy Sąd Dyscyplinarny orzekł jak na wstępie.
(jk)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy