18.06.2024

Orzeczenie z dnia 17 września 2019 r. Sygn. akt: D 104/19

opublikowano: 2020-11-23 przez: Więckowska Milena

Orzeczenie z dnia 17 września 2019 r. Sygn. akt: D 104/19
Orzeczenie prawomocne

 
PRZEWODNICZĄCY:     r. pr. Tomasz Iwańczuk
CZŁONKOWIE:           r. pr. Igor Bąkowski
r. pr. Marzena Okła - Anuszewska
PROTOKOLANT:         Karolina Szymala
 

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu […] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu O., […], obwinionemu o to, że:
w dniu […] roku złożyła wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko M. pomimo, że przed jego złożeniem egzekwowane świadczenie wynikające z wyroku Sądu Apelacyjnego w G. Wydział […] Cywilny z dnia […] roku w sprawie […], […], zostało w całości spełnione, o czym radca prawny miała wiedzę
tj. o czyn z art. 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r. w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 z późn. zm.)
 
orzeka:
 
  1. Radcę prawnego O., […], od zarzucanego jej czynu uniewinnia,
  2. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych koszty postępowania Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ponosi Okręgowa Izba Radców Prawnych w W..
 
Uzasadnienie
 
W dniu […] roku do Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W. wpłynęło zawiadomienie złożone przez adwokata Pana B.(1), działającego jako pełnomocnik Pana M. (dalej: „Zawiadamiający”) dotyczące rozważenia możliwości wszczęcia postępowania wyjaśniającego w celu oceny zgodności działania radcy prawnego O. z zasadami etyki radcy prawnego, a w szczególności z art. 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. Zawiadamiający wskazał, że radca prawny O. wykazała się brakiem profesjonalizmu i działaniem na szkodę swoich klientów, a ponadto dopuściła się działań mogących mieć znamiona przestępstwa karnego. Do zawiadomienia dołączono wyrok Sądu Apelacyjnego w G. w sprawie […] wraz z uzasadnieniem, […] dowody wpłaty na konto radcy prawnego O. należności wynikających z punktu I wskazanego wyroku na rzecz B.(2) i B.(3) w kwotach po […] zł, zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z wniosku radcy prawnego O. przeciwko M. w celu wyegzekwowania już uzyskanych należności na rzecz wskazanych wyżej wierzycieli oraz odpis pisma skierowanego do radcy prawnego O. (k. […]-[…])
 
W związku z powyższym zawiadomieniem, dnia […] roku Rzecznik Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. działając na podstawie art. 307 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.) w związku z art. 741 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 233) wezwał radcę prawnego O. do złożenia pisemnych wyjaśnień w powyższej sprawie. (k. […])
 
Dnia […] roku do Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. wpłynęło pismo radcy prawnego O. zatytułowane jako wyjaśnienia. Z treści wniesionego pisma wynika, iż radca prawny O. potwierdziła, iż działając jako pełnomocnik B.(2) oraz B.(3) złożyła wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi M., w których wnosiła o egzekucję świadczenia zasądzonego na ich rzecz na mocy wyżej wymienionego wyroku. Zdaniem radcy prawnego O. z treści wyroku nie wynika, żeby spełnienie zasądzonego świadczenia na rzecz wyżej wymienionych przez jednego z pozwanych zwalniało z obowiązku świadczenia drugiego z pozwanych. (k. […]-[…])
 
Dnia […] roku dokonano przesłuchania w charakterze świadka adwokata B. (k. […]-[…])
 
Postanowieniem z dnia […] roku Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W. po przeprowadzeniu czynności sprawdzających w niniejszej sprawie na podstawie art. 303 oraz art. 325 e § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) oraz w zw. z art. 741 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233 z późn.zm.) postanowił wszcząć dochodzenie w sprawie naruszenia Kodeksu Etyki Radcy Prawnego przez radcę prawnego O. poprzez złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko M. pomimo, że przed jego złożeniem egzekwowane świadczenie wynikające z wyroku Sądu Apelacyjnego w G. Wydział […] Cywilny z dnia […] r. w sprawie […], […], zostało w całości spełnione, tj. o czyn z art. 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r. (k. […]-[…])
 
Postanowieniem z dnia […] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. uwzględniając dane zebrane w sprawie i na podstawie art. 313 § 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) w zw. z art. 741 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233 z późn.zm.) postanowił przedstawić radcy prawnemu O. ([…]) zarzut tego, że: w dniu […] roku złożyła wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko M. pomimo, że przed jego złożeniem egzekwowane świadczenie wynikające z wyroku Sądu Apelacyjnego w G. Wydział […] Cywilny z dnia […] roku w sprawie […], […], zostało w całości spełnione, tj. o czyn z art. 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r. w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. (k. […])
 
Dnia […] r. w Biurze Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W. została przesłuchana w charakterze Obwinionego radca prawny O. (k. […]-[…])
 
Postanowieniem z dnia […] roku Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W. na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 oraz art. 325 e § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego w zw. z art. 741 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych postanowił umorzyć dochodzenie prowadzone przeciwko radcy prawnemu O. (k. […]-[…])
 
Dnia […] r. do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w W. wpłynęło zażalenie pełnomocnika pokrzywdzonego M. od postanowienia z dnia […] roku w przedmiocie umorzenia dochodzenia. (k. […]-[…])
 
Postanowieniem z dnia […] roku Okręgowy Sąd Dyscyplinarny OIRP w W. po rozpoznaniu na posiedzeniu odwołania złożonego przez adw. B.(1) pełnomocnika M. postanowił na podstawie art. 437 k.p.k. w zw. z art. 741 pkt ustawy o radcach prawnych uchylić w całości zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę Rzecznikowi Dyscyplinarnemu do ponownego rozpoznania. (k. […]-[…])
 
Dnia […] r. w Biurze Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W. została przesłuchana ponownie w charakterze Obwinionego radca prawny O. (k. […]-[…])
 
Postanowieniem z dnia […] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W. postanowił zmienić wydane w dniu […] r. postanowienie o przedstawieniu zarzutów w ten sposób, że zamiast czynu w nim opisanego przedstawić radcy prawnemu O. zarzut o następującej treści: w dniu […] r. radca prawny złożyła wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko M. pomimo, że przed jego złożeniem egzekwowane świadczenie wynikające z wyroku Sądu Apelacyjnego w G. Wydział […] Cywilny z dnia […] r w sprawie […], […] zostało w całości spełnione, o czym radca prawny miała wiedzę, tj. o czyn z art. 6 i 12 nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. (k. […])
 
Postanowieniem z dnia […] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W. na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 oraz art. 325 e § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego w zw. z art. 741 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych postanowił umorzyć dochodzenie prowadzone przeciwko radcy prawnemu O. (k. […]-[…])
 
Dnia […] r. do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w W. wpłynęło zażalenie pełnomocnika pokrzywdzonego M. od postanowienia z dnia […] roku w przedmiocie umorzenia dochodzenia. (k. […]-[…])
 
Postanowieniem z dnia […] roku Okręgowy Sąd Dyscyplinarny OIRP w W. po rozpoznaniu na posiedzeniu odwołania złożonego przez adw. B.(1) pełnomocnika M. postanowił na podstawie art. 437 k.p.k. w zw. z art. 741 pkt ustawy o radcach prawnych uchylić w całości zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę Rzecznikowi Dyscyplinarnemu do ponownego rozpoznania. (k. […]-[…])
 
Postanowieniem z dnia […] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W. na podstawie art. 321 § 6 k.p.k. w zw. z art. 741 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych postanowił zamknąć dochodzenie. (k. […])
 
Dnia […] r. na podstawie art. 681 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W., wniósł o ukaranie radcy prawnego O. (nr wpisu […]) o to, że: w dniu w […] r. radca prawny złożyła wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko M. pomimo, że przed jego złożeniem egzekwowane świadczenie wynikające z wyroku Sądu Apelacyjnego w G. Wydział […] Cywilny z dnia […] r w sprawie […] […], […] zostało w całości spełnione, o czym radca prawny miała wiedzę, tj. o czyn z art. 6 nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. (k. […]-[…])
 
W dniu […] r., na rozprawie przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. stawili się: obwiniona r. pr. O. wraz z obrońcą adw. C., pokrzywdzony M. oraz Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego r. pr. K.(1) Nie stawił się pełnomocnik pokrzywdzonego adw. B.(1), prawidłowo powiadomiony o terminie rozprawy, potwierdzenie odbioru wezwań w aktach sprawy.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny ustalił następujący stan faktyczny:
 
Wyrokiem z dnia […] roku Sąd Apelacyjny w G. po rozpoznaniu sprawy z powództwa B.(2), B.(3), K.(2) i R. przeciwko M. i P. Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę na skutek apelacji powodów oraz zażalenia pozwanego P. Spółki Akcyjnej w W. od wyroku Sądu Okręgowego w G. z dnia […] r., sygn. akt […] w punkcie I zmienił zaskarżony wyrok:
  1. w punkcie I (pierwszym) w ten tylko sposób, że zasądził od pozwanych na rzecz powodów:
  1. B.(2) i B.(3) kwoty po […] złotych ([…])
  2. K.(2) i R. kwoty po […] zł ([…]) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia […] r., z tym zastrzeżeniem, że zapłata orzeczonych kwot przez jednego z pozwanych zwalnia drugiego do wysokości zapłaconej kwoty,
  1. w punktach II (drugim) i III (trzecim) w ten sposób, że rozdziela koszty procesu stosunkowo pomiędzy strony, ustalając, że:
  • każdy z powodów wygrał proces w […]%, a pozwani w […]%,
  • koszty zastępstwa procesowego zostają ustalone w wysokości […]-krotności stawki minimalnej,
pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu w Sądzie Okręgowym w G.
 
Ponadto, Sąd Apelacyjny w G. oddalił apelację w pozostałym zakresie (punkt II wyroku), rozdzielił koszty postępowania odwoławczego stosunkowo pomiędzy stronami w sposób wskazany w puncie I.2. przedmiotowego wyroku, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu w Sądzie Okręgowym w G. (punkt III) oraz umorzył postępowanie zażaleniowe (punkt IV).
 
Dnia […] roku P. S.A. dokonał przelewu bankowego na rzecz poszkodowanego B.(2) w wysokości […] zł. Wypłaty dokonano dla upoważnionego Kancelarii Radcy Prawnego O.
 
Dnia […] roku P. S.A. dokonał przelewu bankowego na rzecz poszkodowanego B.(3) w wysokości […] zł. Wypłaty dokonano dla upoważnionego Kancelarii Radcy Prawnego O.
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla W.-Ś. w W. dnia […] r. dokonał zawiadomienia o wszczęciu egzekucji przeciwko M., jako dłużnikowi na wniosek wierzyciela B.(2) oraz B.(3), których reprezentowała Kancelaria Radcy Prawnego O., na podstawie tytułu wykonawczego wyroku SO w G. z dnia […] r., sygn. akt […], wyroku SA w G. z dnia […] r., sygn. akt […], […], wyroku SA w G. z dnia […] r., sygn. akt […], […], w których zasądzono od dłużnika na rzecz wierzyciela należność główną w kwocie […] zł.
 
Materiał dowodowy w niniejszej sprawie stanowią w pierwszej kolejności kserokopie dokumentów oraz korespondencji. OSD uznał ten materiał za wiarygodny i potwierdzający odzwierciedlone w nim okoliczności. Prawdziwość załączonych do sprawy dokumentów nie budziła wątpliwości OSD, nie była również kwestionowana przez żadną ze stron. Tym samym OSD uznał, że zgromadzone dokumenty mogły stanowić rzetelną podstawę do dokonania ustaleń faktycznych w niniejszej sprawie.
 
W zakresie zeznań w charakterze świadka adwokata B.(1) oraz świadka M., tutejszy Sąd Dyscyplinarny dał im wiarę w zakresie, w jakim znajdują one potwierdzenie w zebranych dokumentach.
 
Sąd dał wiarę wyjaśnieniom O. w całości. Wyjaśnienia te były spójne, konsekwentne oraz logiczne oraz korelowały z pozostałym materiałem dowodowym zebranym w sprawie, w szczególności ze zgromadzonymi dokumentami.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył, co następuje:
 
I. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Izby Radców Prawnych w W. uznaje radcę prawnego O. za niewinną zarzucanego jej we wniosku o ukaranie czynu.
 
Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, ogłoszonego uchwałą nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r., a mającej zastosowanie w niniejszej sprawie, radca prawny obowiązany jest wykonywać czynności zawodowe zgodnie z prawem, uczciwie, rzeczowo i z należytą starannością.
 
Dalej zgodnie z treścią art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r., o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r., nr 10, poz. 65 z późn. zm.) radca prawny podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za zawinione, nienależyte wykonywanie zawodu radcy prawnego oraz za czyny sprzeczne ze ślubowaniem radcowskim lub z zasadami etyki radcy prawnego. Podkreślić należy, iż powyższe jednoznacznie wskazuje, że wszczęcie postępowania może nastąpić, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie zawinionego, nienależytego wykonywania zawodu radcy prawnego bądź popełnienia czynów sprzecznych ze ślubowaniem radowskim lub zasadami etyki radcy prawnego.
 
Pełen obraz postawy radcy prawnego, po przeprowadzeniu wszystkich dowodów w sprawie, nie pozwala stwierdzić, iż dokonywane przez niego czynności były sprzeczne z przepisami prawa, czy też niezgodne z pojęciem należytej staranności wymaganej od działania profesjonalisty.
 
Osią sporną w przedmiotowym postępowaniu pozostawała kwestia interpretacji przez Obwinionego radcę prawnego treści wyroku Sądu Apelacyjnego w G. z dnia […] roku i złożenie przez Nią wniosku egzekucyjnego w dniu […] r. przeciwko dłużnikowi M.
 
Zdaniem tutejszego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego powyższe zachowanie Obwinionego radcy prawnego nie stanowiło naruszenia art. 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. Obwiniony radca prawny nie mogła występować przeciwko udzielonemu jej zleceniu, które dostała od powodów, działała na podstawie odrębnego pełnomocnictwa do egzekucji, a wobec zawiłości orzeczenia sądowego poczynione przez nią wyliczenia były w jej ocenie uzasadnione.
 
Zarówno Obwiniona radca prawny, jak również Pokrzywdzony M., wskazywali, iż uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego w G. z dnia […] roku budziło wątpliwości interpretacyjne, w treści orzeczenia występowały nieścisłości oraz pomyłki wobec kwot wyceny nieruchomości działki, nie zgadzały się również wskazane procenty przyczynienia się z kwotami zasądzonymi przez Sąd.
 
W świetle powyższego, w ocenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Obwiniona radca prawny nie dopuściła się naruszeń przepisów obowiązującego prawa czy godności wykonywanego zawodu. Radca prawny O., działała w interesie swojego mocodawcy, w oparciu o zasadną w jej ocenie literalną wykładnię treści wyżej wymienionego wyroku. Natomiast, samo odrębne zapatrywanie strony pokrzywdzonej na temat interpretacji treści przedmiotowego orzeczenia, nie może stanowić o działaniu radcy prawnego w sposób nieetyczny czy nieprofesjonalny.
 
II. O kosztach postępowania Sąd rozstrzygnął na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych biorąc pod uwagę stopień złożoności sprawy wyznaczających niezbędny nakład pracy dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy.
 
(WK)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy