12.04.2024

Orzeczenie z dnia 17 maja 2019 r. Sygn. akt: D 280/18

opublikowano: 2020-10-28 przez: Więckowska Milena

Orzeczenie z dnia 17 maja 2019 r. Sygn. akt: D 280/18
Orzeczenie OSD zmienione orzeczeniem WSD (WO-175/19) z dnia 27 lutego 2020 r. w ten sposób, że WSD uniewinnił radcę prawnego M.
Orzeczenie prawomocne
 
 
PRZEWODNICZĄCY:    r. pr. Gerard Dźwigała
CZŁONKOWIE:           r. pr. Katarzyna Kosicka-Polak
r. pr. Agnieszka Świstak
PROTOKOLANT:         Karolina Szymala
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie w dniach […] r. i […] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu M., […], obwinionemu o to, że:
nie wypełnił obowiązku doskonalenia zawodowego i nie uzyskał […] z wymaganych co najmniej […] punktów szkoleniowych w cyklu szkoleniowym, który trwał od […] r. do […] r. – czym naruszył obowiązek dbania  o rozwój zawodowy poprzez kształcenie ustawiczne a także obowiązek stosowania się  do uchwał organów samorządu radców prawnych,
tj. popełnił czyn z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, w związku z § 7 i § 11 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, stanowiącego załącznik do uchwały nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku (t. j. uchwała Nr 124/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.
 
orzeka:
 
  1. Na podstawie art. 17 § 1 punkt 9 kpk w związku z art. 741 pkt 1 ustawy o radcach prawnych umarza postępowanie.
  2. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych koszty postępowanie pokrywa Okręgowa Izba Radców w W.
 
Uzasadnienie
 
Po myśli art. 17 § 1 pkt 9 stosowanego odpowiednio w postępowaniu dyscyplinarnym Kodeksu postępowania karnego postępowanie nie może być prowadzone, a wszczęte podlega umorzeniu, jeżeli nie ma skargi uprawnionego organu. W tym wypadku jest to wniosek o ukaranie Rzecznika Dyscyplinarnego. Sąd nie może orzekać o winie albo niewinności ani formułować w tym zakresie lub podtrzymywać cofniętego zarzutu.
 
W tej sprawie Rzecznik Dyscyplinarny cofnął wniosek o ukaranie wskazując, że zebrane dowody wskazują na niepopełnienie zarzucanego Obwinionemu czynu. Taka ocena Rzecznika nie budzi zastrzeżeń Sądu, tym samym Sąd nie znalazł powodu aby cofnięcia wniosku nie uznać.
 
Z tego powodu należało – na podstawie art. 17 § 1 pkt 9 Kpk w zw. z art. 74(1) pkt 1 ustawy o radcach prawnych - umorzyć postępowanie w sprawie.
 
(WK)
 

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy