25.04.2024

Orzeczenie z dnia 17 lipca 2015 r. Sygn. akt: D 33/2015

opublikowano: 2015-09-23 przez:

Orzeczenie z dnia 17 lipca 2015 r. Sygn. akt: D 33/2015
Orzeczenie prawomocne
 
Przewodniczący : radca prawny Artur Załuski
Członkowie: radca prawny Bogdan Sanowski
radca prawny Mirosław Drzewicki
Protokolant: Anna Gabrysiak
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie [...] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu D., [...], obwinionej o to, że:
nie współdziałała z organami samorządu radców prawnych i nie złożyła wyjaśnień w postępowaniu dyscyplinarnym prowadzonym pod sygn. akt: [...] pomimo wezwania Rzecznika Dyscyplinarnego pismem z dnia [...] r. i pismem z dnia [...] r. oraz nie stawiła się na wezwanie Rzecznika Dyscyplinarnego w celu przesłuchania w charakterze świadka w wyznaczonym terminie w dniu [...] r.,
tj. o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 46 w zw. z art. 47 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, ogłoszonego uchwałą nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r. w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. Nr 637 z późn. zm.).
 
orzeka:
  1. uniewinnia radcę prawnego D., [...], od zarzucanego jej wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego czynu; 
  2. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych koszty postępowania przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym w W. pokrywa Okręgowa Izba Radców Prawnych w W..
Uzasadnienie
 
Postanowieniem z dnia [...] r. Rzecznik Dyscyplinarny OIRP w W. wszczął dochodzenie w sprawie niezłożenia przez radcę prawnego D. wyjaśnień w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt. [...] pomimo wezwania Rzecznika Dyscyplinarnego oraz niestawienia się na wezwanie Rzecznika Dyscyplinarnego w celu przesłuchania w dniu [...] r.
Postanowieniem z dnia [...] r.  Rzecznik Dyscyplinarny OIRP w W. przedstawił zarzut radcy prawnemu D. braku współdziałania z organami samorządu radców prawnych i niezłożenia przez nią wyjaśnień w postępowaniu dyscyplinarnym prowadzonym pod sygn. akt [...] pomimo wezwania Rzecznika Dyscyplinarnego pismem z dnia [...] r. i pismem z dnia [...] r. oraz niestawienia się w celu przesłuchania w charakterze świadka w wyznaczonym terminie w dniu [...] r. tj. popełnienia przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 46 w zw. z art.  47  KERP;
Rzecznik Dyscyplinarny złożył do tutejszego OSD OIRP w Warszawie wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w oparciu o sformułowane postanowieniem z dnia [...] r. zarzuty.
OSD zważył co następuje.
Okoliczności przedmiotowej sprawy budzą wątpliwości. W zakresie ustalenia faktu nie złożenia przez radcę prawnego D. pisemnych wyjaśnień Rzecznik Dyscyplinarny oparł się wyłącznie na twierdzeniach nie przedstawiając jakichkolwiek dowodów na ich potwierdzenie. Z zebranego w sprawie materiału dowodowego nie wynika jakoby Obwiniona była wzywana przez Rzecznika Dyscyplinarnego do stawiennictwa w terminach wskazanych w postanowieniu Rzecznika Dyscyplinarnego z dnia [...] r. o przedstawieniu zarzutów. Z materiału tego również nie wynika aby Obwiniona była wzywana do złożenia zeznań w charakterze świadka w sprawie o wskazywanej przez Rzecznika Dyscyplinarnego sygnaturze akt. Wobec zatem istnienia powyższych wątpliwości OSD OIRP w W. dokonał ich interpretacji na korzyść Obwinionej, uznając iż popełnienie zarzucanych jej czynów nie zostało przez Rzecznika Dyscyplinarnego należycie wykazane.
Z tych powodów należało orzec jak w sentencji.
(AG)
 

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy