25.04.2024

Orzeczenie z dnia 17 grudnia 2019 r. Sygn. akt: D 208/19

opublikowano: 2021-08-06 przez: Więckowska Milena

Orzeczenie z dnia 17 grudnia 2019 r. Sygn. akt: D 208/19
Orzeczenie jest prawomocne.
 
PRZEWODNICZĄCY:   r. pr. Michał Rajski
CZŁONKOWIE:    r. pr. Gerard Dźwigała
r. pr. Igor Bąkowski
PROTOKOLANT:         Karolina Szymala
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu […] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu Ł. ([…]) obwinionemu o to, że: w sprawie przed Sądem Okręgowym w P. I Wydział Cywilny sygn. akt […], działając jako pełnomocnik pozwanego P. S.A, w której Skarżący Z. występował jako powód przeciwko P. S.A o odszkodowanie, dołączył do pisma procesowego skierowanego do Sądu Okręgowego z dnia […] r. zatytułowanego: „Odpowiedz na pozew” dokumenty dotyczące wypłaty odszkodowania innego podmiotu tj. spółki C. Sp. z o.o. z siedzibą w G., co doprowadziło do niepowołanego ujawnienia informacji objętych tajemnicą zawodową a dotyczących innego podmiotu w zakresie numeru szkody, wysokości przyznanego odszkodowania, sygnatury sądowej sprawy a także danych tego podmiotu
tj. popełnienia czynu naruszającego podstawowe wartości i zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, określonego w: art. 12 ust. 1 w zw. z art. 15 i art. 23 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego przyjętego uchwałą Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radców Prawnych (dalej: KERP) w zw. art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych Dz. U. 2018 poz. 2115.
 
orzeka:
 
  1. Uznaje radcę prawnego Ł. ([…]) winnym zarzucanego we wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 12 ust. 1 w zw. z art. 15 i art. 23 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w zw. art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 1 ustawy o radcach prawnych wymierza karę upomnienia;
  2. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądza od obwinionego radcy prawnego Ł. ([…]) na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę […] ([…]) złotych.
 
Uzasadnienie

Dnia […] r. do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. (dalej „Sąd”) wpłynął wniosek Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. (dalej: „Rzecznik”) o ukaranie r. pr. Ł. (dalej: „Obwiniony”), któremu zarzucił, że:
w sprawie przed Sądem Okręgowym w P. I Wydział Cywilny sygn. akt. […], działając jako pełnomocnik pozwanego P. S.A, w której Skarżący Z. występował jako powód przeciwko P. S.A o odszkodowanie, dołączył do pisma procesowego skierowanego do Sądu Okręgowego z dnia […] r. zatytułowanego: „Odpowiedz na pozew” dokumenty dotyczące wypłaty odszkodowania innego podmiotu tj. spółki C. Sp. z o.o. z siedzibą w G., co doprowadziło do niepowołanego ujawnienia informacji objętych tajemnica zawodową a dotyczących innego podmiotu w zakresie numeru szkody, wysokości przyznanego odszkodowania, sygnatury sądowej sprawy a także danych tego podmiotu
tj. popełnienie czynu naruszającego podstawowe wartości i zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, określonego w: art. 12 ust. 1 w zw. z art. 15 i art. 23 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego przyjętego Uchwałą Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radców Prawnych (dalej: KERP) w zw. art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych Dz. U. 2018 poz. 2115.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny po przeprowadzeniu postępowania dowodowego ustalił następujący stan faktyczny:
 
Obwiniony zastępuje P. S.A. w sprawach cywilnych. Prowadzi ich około […]. Czynności związane z obsługą tych sprawy wykonuje w jednym pokoju wraz z trzema innymi radcami oraz jednym pracownikiem obsługi. Wszyscy pracownicy korzystają z jednej drukarki. Do pisma z dnia […] r. skierowanego do sądu w sprawie o sygn. […] Obwiniony omyłkowo dołączył dokument wydrukowany przez innego radcę prawnego, a dotyczący sprawy o sygnaturze […]. Omyłkowo dołączony do pisma dokument zawierał informacje dotyczące innego podmiotu w zakresie numeru szkody, wysokości przyznanego odszkodowania, sygnatury sądowej sprawy a także dane tego podmiotu.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył, co następuje:
 
Zebrany w sprawie materiał dowodowy wskazuje, że Obwiniony dopuścił się zarzucanego mu czynu opisanego we wniosku o ukaranie.
 
Nakaz zachowania tajemnicy zawodowej ma charakter fundamentalny. Nakaz ten ściśle łączy się z wykonywaniem zawodu radcy prawnego jako zawodu zaufania publicznego, o którym mowa w art. 17 Konstytucji. Przestrzeganie tajemnicy zawodowej jest podstawą budowania zaufania w relacji klient- radca prawny. Dla realizacji celu powołania zawodu radcy prawnego – czyli ochrony interesów prawnych klientów – niezbędne jest zachowanie tajemnicy zawodowej. Klient powierzając radcy prawnemu swoją sprawę, musi mieć gwarancję, że jest ona w sposób bezwzględny objęta tajemnicą zawodową. W większości spraw, niezależnie od ich rodzaju, tworzy się pomiędzy radcą prawnym a klientem szczególna, oparta na zaufaniu, więź podobna do relacji z lekarzem czy księdzem. Klientom jest częstokroć niełatwo przyznać, że w stanie nietrzeźwym potrącili pieszego, że nie mają pieniędzy dla swoich pracowników, czy też nie płacą alimentów. Powierzają te informacje w zaufaniu profesjonalnemu pełnomocnikowi z przekonaniem, że zostaną wykorzystane jedynie w celu "ochrony ich prawnych interesów". Tego rodzaju oczekiwanie częstokroć nie jest oczywiście werbalizowane, ale z całą pewnością występuje. Zachowanie tajemnicy zawodowej ma zatem zapewnić komfort klientowi i umożliwić ochronę jego prawnego interesu w pełnym zakresie (por. Kodeks Etyki Radcy Prawnego. Komentarz, red. dr Tomasz Scheffler, wyd.2017, komentarz do art. 15 KERP).
 
Pokreślić należy, iż obowiązek zachowania tajemnicy ma szeroki zakres. Art. 3 ust. 2 ustawy o radcach prawnych stanowi, iż radca prawny jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej. Art. 15 ust. 1. KERP pomimo innego ujęcia redakcyjnego i sprecyzowania, iż tajemnica radcowska obejmuje wszystkie informacje dotyczące klienta i jego spraw, ujawnione radcy prawnemu przez klienta bądź uzyskane w inny sposób w związku z wykonywaniem przez niego jakichkolwiek czynności zawodowych, niezależnie od źródła tych informacji oraz formy i sposobu ich utrwalenia.
 
Art. 23 KERP formułuje obowiązki radcy prawnego w zakresie zabezpieczenia dokumentów i nośników informacji przed niepowołanym ujawnieniem. Przepis ten stanowi wprost, iż radca prawny obowiązany jest zabezpieczyć przed niepowołanym ujawnieniem wszelkie informacje objęte tajemnicą zawodową, niezależnie od ich formy i sposobu utrwalenia. W rozpatrywanym stanie prawnym należy znać, iż Obwiniony nie dochował obowiązku zapewnienia ochrony informacji objętej tajemnicą zawodową. W tym przypadku ujawnienie dotyczyło informacji wynikającej z postepowania cywilnego prowadzonego przez innego radcę prawnego.
 
Sąd nie podzielił argumentacji Obwinionego, iż ujawnione dane miały charakter jedynie wewnętrzny, a do pełnej wiedzy na temat sprawy konieczne jest zalogowanie się do odpowiedniego systemu. Sąd zważył bowiem, iż ujawnione pismo zawierało szereg informacji, które nie powinny trafić do osoby postronnej takich jak: dane spółki, kwota przelewu, sygnatury spraw, wysokość odszkodowań.
 
Odnosząc się do twierdzeń Obwinionego, iż jego postępowanie stanowi czyn o znikomej społecznej szkodliwości, Sąd dokonał oceny czynu biorąc pod uwagę rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia. W ocenie Sądu- uwzględniając w szczególności charakter zawodu radcy prawnego jako zawodu zaufania publicznego- ujawnienie informacji objętych tajemnicą zawodową, nawet w sposób nieintencjonalny, nie może zostać uznane jako czyn o znikomej szkodliwości społecznej.
 
Ustawa o radcach prawych w art. 65 przewiduje sześć rodzajów kar dyscyplinarnych, które sąd dyscyplinarny może stosować w zależności od rodzaju naruszanych przez sprawcę przepisów i stopnia winy. Sąd uznał, iż najłagodniejsza z kar tj. kara upomnienia przewidziana w art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy o radcach prawnych będzie w realiach niniejszej sprawy karą adekwatną. Sąd w szczególności uwzględnił stopień winy Obwinionego – naruszenie tajemnicy miało tu bowiem charakter przypadkowy, niezamierzony.
 
O kosztach postępowania na podstawie art. 70? ust. 2 ustawy o radcach prawnych oraz § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały nr 86/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie określenia wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego, biorąc pod uwagę czynności podjęte w postępowaniu.
 
E.R.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy