23.06.2024

Orzeczenie z dnia 17 czerwca 2020 r. Sygn. akt: D 188/19

opublikowano: 2021-02-09 przez: Więckowska Milena

Orzeczenie z dnia 17 czerwca 2020 r. Sygn. akt: D 188/19
Orzeczenie jest prawomocne
 
PRZEWODNICZĄCY:    r. pr. Michał Rajski
CZŁONKOWIE:           r. pr. Gerard Madejski
r. pr. Robert Karpiński
PROTOKOLANT:         Karolina Szymala
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawach w dniach […] r. i […] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu M. ([…]) obwinionemu o to, że:
1. w dniu […] roku poświadczył za zgodność z oryginałem kopię Protokołu nr […] z posiedzenia Zarządu S. z dnia […] roku oraz kopię protokołu sprawy karnej, prowadzonej przed Sądem Rejonowym W. […] Wydział Karny, pod sygn. akt […], mimo że nie był w posiadaniu oryginałów dokumentów, z których kopie zostały sporządzone,
tj. o dopuszczenie się przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w zw. z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U.2018.2115) oraz w związku z art. 64 ust. 1 tej ustawy;
2. w dniu […] roku na rozprawie przed Sądem Okręgowym w W. […] Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt […] ([…] nagrania) złożył nieprawdziwe oświadczenie, że widział protokół sprawy karnej, prowadzonej przed Sądem Rejonowym W. […] Wydział Karny, pod sygn. akt […], a odbitki wykonał pracownik na jego wniosek, mimo że jest to sprzeczne z zebranym w sprawie materiałem dowodowym, z którego wynika że Przewodniczący odmówił w tym dniu udostępnienia radcy prawnemu akt sprawy, a kserokopia wykonana została na wniosek jego Mocodawczyni tj. o dopuszczenie się przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w zw. z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U.2018.2115) oraz w związku z art. 64 ust. 1 tej ustawy.
 
orzeka:
 
 1. Uznaje radcę prawnego M. ([…]) winnym zarzucanego w punkcie 1 wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w zw. z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych oraz w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych wymierza karę pieniężną w wysokości […] ([…]) złotych;
 2. Radcę prawnego M. ([…]) od zarzucanego w punkcie 2 wniosku o ukaranie uniewinnia;
 3. Na podstawie art. 65 ust. 2a ustawy o radcach prawnych orzeka dodatkowo zakaz wykonywania patronatu na okres […] ([…]) lat;
 4. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądza od obwinionego radcy prawnego M. ([…]), na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę […] ([…]) złotych.
 
Uzasadnienie
 
Dnia […] r. do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. (dalej „Sąd”) wpłynął wniosek Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. (dalej: „Rzecznik”) o ukaranie r. pr. M. nr wpisu […] (dalej: „Obwiniony”), któremu zarzucił, że:
 1. w dniu […] roku poświadczył za zgodność z oryginałem kopię Protokołu nr […] z posiedzenia Zarządu S. z dnia […] roku oraz kopię protokołu sprawy karnej, prowadzonej przed Sądem Rejonowym W. […] Wydział Karny, pod sygn. akt […], mimo że nie był w posiadaniu oryginałów dokumentów, z których kopie zostały sporządzone; tj. o dopuszczenie się przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w zw. z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U.2018.2115) oraz w związku z art. 64 ust. 1 tej ustawy;
 2. w dniu […] roku na rozprawie przed Sądem Okręgowym w W. […] Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt […] ([…] nagrania) złożył nieprawdziwe oświadczenie, że widział protokół sprawy karnej, prowadzonej przed Sądem Rejonowym W. […] Wydział Karny, pod sygn. akt […], a odbitki wykonał pracownik na jego wniosek, mimo że jest to sprzeczne z zabranym w sprawie materiałem dowodowym, z którego wynika że Przewodniczący odmówił w tym dniu udostępnienia radcy prawnemu akt sprawy, a kserokopia wykonana została na wniosek jego Mocodawczyni tj. o dopuszczenie się przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w zw. z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U.2018.2115) oraz w związku z art. 64 ust. 1 tej ustawy.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny, po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, ustalił następujący stan faktyczny:
 
W okresie od pomiędzy […] a […] rokiem R. sporządziła fotokopię protokołu nr […] z posiedzenia Zarządu S. w dniu […] roku, którą podpisała i opatrzyła datą […] roku. Następnie w bliżej nieustalonym czasie z tej kopii R. sporządziła fotokopię którą opatrzyła pieczęcią o treści „za zgodność odpisu z oryginałem” i parafowała.
 
Obwiniony r.pr. M. (nr ew. […]) w dwóch postępowaniach sądowych przed Sądem Okręgowym w W., których stroną była S. w W. był pełnomocnikiem R. (sygn. akt […]) i B. (sygn.akt […]).
 
[…] roku, R. spotkała się z Obwinionym w czytelni Sądu Rejonowego dla W. gdzie R. zamówiła akta w sprawie […] i przeglądała je w czytelni. Obwiniony wszedł do czytelni, usiadł obok R. i przeglądał ww. akta. Po interwencji pracownika czytelni który sprzeciwił się przeglądaniu akt przez Obwinionego, Obwiniony wystąpił do Sądu z wnioskiem o umożliwienie mu dostępu do akt sprawy […] ale zgody tej nie otrzymał. W czasie kiedy pracownik czytelni przebywał poza pomieszczeniem czytelni którą opuścił w celu uzyskania zgody sędziego dla Obwinionego na czytanie akt, Obwiniony usiadł za R. i nadal przeglądał akta. Po powrocie pracownika czytelni po około […] minutach i zakomunikowaniu Obwinionemu o braku zgody sędziego na przeglądanie akt R. złożyła wniosek o sporządzenie fotokopii kart akt […] – […], tj. protokołu sprawy karnej, prowadzonej przed Sądem Rejonowym W. pod sygn. akt […].
 
Fotokopie zostały sporządzone przez pracownika czytelni sądu i przekazane R. Po otrzymaniu kserokopii z akt sprawy […] R. i Obwiniony spotkali się w kawiarni Z., mieszczącej się w W. przy ulicy Ż. […], naprzeciwko gmachu sądu.
 
Na spotkaniu w kawiarni R. wręczyła Obwinionemu sporządzone tego dnia fotokopie z akt sprawy […] oraz kopię protokołu nr […] z posiedzenia Zarządu S. w dniu […] roku którą przyniosła do sądu ze swojego miejsca zamieszkania. R. tego dnia podpisała każdą z kart i opatrzyła pieczęcią „Za zgodność z oryginałem”. W okresie pomiędzy […] a […] roku Obwiniony sporządził fotokopie z przekazanych mu fotokopii z fotokopii (sic!) i dnia […] roku podpisał je, ostemplował i opatrzył datą i nazwą miejscowości.
 
Następnie Obwiniony, w postępowaniach w których był pełnomocnikiem R. (sygn. akt […]) i B. (sygn. akt […]) złożył w dniu […] r. pisma, do których załączył:
 1. poświadczoną za zgodność z oryginałem z datą […] r. kopię protokołu nr […] z posiedzenia Zarządu S. w dniu […] roku,
 2. poświadczony za zgodność z oryginałem fragment kopii protokołu sprawy karnej, prowadzonej przed Sądem Rejonowym W. pod sygn. akt […],
 
W dniu […] r. na rozprawie w sprawie o sygn. akt […] prowadzonej przed Sądem Okręgowym w W. […] Wydział Cywilny, Obwiniony oświadczył, że widział oryginał protokołu ze sprawy karnej prowadzonej przed Sądem Rejonowym W. pod sygn. akt […], dołączony do pisma z dnia […].
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny powyższy stan faktyczny ustalił na postawie zebranego materiału dowodowego, w tym w szczególności złożonych do akt sprawy dokumentów, wyjaśnień obwinionego i zeznań świadka. Sąd ww. zeznaniom i wyjaśnieniom dał wiarę w ograniczonym stopniu jako, że były one w dużej części sprzeczne ze sobą oraz sprzeczne z analogicznymi zeznaniami składanymi w trakcie postępowania przez Rzecznikiem Dyscyplinarnym. Jakkolwiek wyjaśnienia i zeznania składane w kwestii zarzutu drugiego można uznać za stosunkowo wiarygodne w szczególności w kwestii przebiegu zdarzeń […] r. w czytelni Sądu Rejonowego dla W. to składane wyjaśnienia na okoliczności zarzutu pierwszego są w ocenie Sądu w dużej części niewiarygodne i Sąd dał im wiarę tylko w ograniczonym stopniu.
 
Odnośnie stanowiących materiał dowodowy dokumentów i kopii dokumentów Sąd uznał ten materiał za wiarygodny i potwierdzający odzwierciedlone w nim okoliczności. Prawdziwość załączonych do sprawy dokumentów nie budziła wątpliwości Sądu, nie była również kwestionowana przez żadną ze stron. Tym samym Sąd uznał, że zgromadzone dokumenty mogły stanowić rzetelną podstawę do dokonania ustaleń faktycznych w niniejszej sprawie.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył, co następuje:
 
 1. W ocenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W., obwiniony radca prawny M. (nr wpisu […]) dopuścił się przewinienia dyscyplinarnego – zarzucanego mu w pkt 1 wniosku o ukaranie – który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w zw. z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U.2018.2115) oraz w związku z art. 64 ust. 1 tej ustawy i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych wymierzył karę pieniężną […] ([…]) złotych oraz obok kary pieniężnej orzekł dodatkowo zakaz wykonywania patronatu na okres […] lat.

  W pierwszej kolejności w kwestii zarzutu objętego pkt 1 wniosku o ukaranie Sąd wskazuje, że przepis art. 6 ust. 3 z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U.2018.2115) wskazuje że „Radca prawny ma prawo sporządzania poświadczeń odpisów dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem w zakresie określonym odrębnymi przepisami. Poświadczenie powinno zawierać podpis radcy prawnego, datę i oznaczenie miejsca jego sporządzenia, na żądanie - również godzinę dokonania czynności. Jeżeli dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki lub uszkodzenia) radca prawny stwierdza to w poświadczeniu”. Zgodnie z art. 129 § 1 kodeksu postępowania cywilnego „Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub radcą Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.” Ponadto (art. 129 § 3 k.p.c.) „Zawarte w odpisie dokumentu poświadczenie zgodności z oryginałem przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego radcą prawnym ma charakter dokumentu urzędowego.”

  Z przywołanych przepisów należy wywieść, że poświadczenie zgodności dokumentu z oryginałem przez radcę prawnego oznacza, że istnieje dokument źródłowy o treści i formie identycznej jak odpis, a dokonujący poświadczenia radca prawny winien osobiście stwierdzić istnienie i treść oryginału, Natomiast dokonanie przez radcę prawnego poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów bez uprzedniego zapoznania się z oryginałami stanowi naruszenie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, a także Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.” (tak orzeczenie z dnia 23 czerwca 2016 roku Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Radców Prawnych w sprawie o sygn. akt WO-28/16). W innym orzeczeniu Wyższy Sąd Dyscyplinarny Krajowej Izby Radców Prawnych w sprawie WO-111/2014 stwierdził: „Zrównanie uprawnienia radcy prawnego z notariuszem, przy poświadczaniu zgodności odpisu z oryginałem dokumentu, świadczy o zaufaniu do zawodu radcy prawnego. Okazany dokument, to taki dokument, którego oryginał radca prawny osobiście obejrzał, stwierdził jego istnienie i treść.”

  Odnosząc powyższe rozważania do stawianego radcy prawnemu M., zarzutu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego polegającego na tym, w dniu […] roku poświadczył za zgodność z oryginałem kopię Protokołu nr […] z posiedzenia Zarządu S. z dnia […] roku, mimo że nie był w posiadaniu oryginałów dokumentów, z których kopie zostały sporządzone, w ocenie Sądu Obwiniony zarzucany mu czyn popełnił. Co więcej Obwiniony M. poświadczył za zgodność kopię która była trzecią z rzędu kopią oryginału, a oryginału Obwiniony w czasie uwierzytelniania za zgodność z oryginałem nie widział.

  Z zeznań świadka R. wynika, że kserokopię protokołu nr […] z posiedzenia Zarządu S. z dnia […] roku podpisała na każdej kartce i potwierdziła za zgodność z oryginałem na ostatniej stronie […] roku w trakcie składania zeznań w komisariacie policji. Następnie w krótkim czasie przed […] roku z tak potwierdzonej kopii zrobiła następną kserokopię którą opatrzyła pieczęcią o treści „za zgodność z oryginałem” i na tej pieczęci złożyła podpis. Taką „kopię z kopii” ponownie skopiował Obwiniony radca prawny, następnie każdą kartę opatrzył pieczęcią z imieniem i nazwiskiem oraz wskazaniem wykonywanego zawodu radcy prawnego, ręcznie wpisał datę, miejsce sporządzenia oraz złożył swój podpis.

  O takim przebiegu zdarzeń świadczą w szczególności zeznania świadka R. w trakcie rozprawy w dniu […] roku przed SO w W. […] Wydziałem Cywilnym w sprawie sygn. akt […] na okoliczność sporządzania odpisu protokołu nr […] z posiedzenia Zarządu S. z dnia […] roku oraz zeznania złożone przed tutejszym sądem na rozprawie w dniu […] roku, oraz druga kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez R. w […] lub kwietniu […] roku złożona do akt sprawy przez Obwinionego na rozprawie w dniu […] roku.

  Ponadto sam Obwiniony rozprawie przed Sądem Okręgowym w W. […] Wydział Cywiny (sygn. akt […]) w dniu […] r., stwierdził że „Podpisywał za zgodność z oryginałem mając do dyspozycji odpis otrzymany od pani R.”. A także wyjaśnienia złożone na rozprawie przed tutejszym sądem […] roku, gdzie stwierdził „Jako oryginał rozumiem to, że jest to podpisane na każdej stronie w sposób nie budzący wątpliwości. Przed każdym sądem zeznawałem to, że odczytałem odpis od pani R., podpisany przez nią na każdej stronie sposób niebudzący wątpliwości”.

  Odnosząc się do drugiej części zarzutu sformułowanego w punkcie pierwszym wniosku o ukaranie, tj. że w dniu […] roku poświadczył za zgodność z oryginałem kopię protokołu sprawy karnej, prowadzonej przed Sądem Rejonowym W. […] Wydział Karny, pod sygn. akt […], mimo że nie był w posiadaniu oryginałów dokumentów, z których kopie zostały sporządzone Sąd uznał że zebrany w sprawie materiał dowodowy, a szczególności  treść składanych zeznań świadka, oraz wyjaśnień obwinionego w konfrontacji z informacją sekretariatu Wydziału […] Karnego Sądu Rejonowego dla W. w W. nie pozwala przyjąć że przebieg zdarzeń w dniu […] roku w czytelni Sądu Rejonowego dla W. był inny niż opisują to Obwiniony i świadek R., wobec czego nie sposób uznać że Obwiniony nie widział kart […] do […]  z akt sprawy […]. W szczególności znajdujący się na kartach […] i […] akt niniejszej sprawy kopie wniosku Obwinionego o wgląd do akt sprawy oraz wniosku o wydanie kserokopii Krystyny Rubik wydają się przemawiać za prezentowanym przez Obwinionego i świadka przebiegiem zdarzeń w czytelni Sądu Rejonowego dla W. w W. dnia […] roku. Wobec powyższego Sąd uznał że Obwiniony widział oryginał dokumentów akt sygn. akt […], jednakże nie posiadał ich w momencie potwierdzenia za zgodność z oryginałem i nie mógł porównać kopii z oryginałem.

  W zakresie kary tj. zarówno rodzaju jak i jej wysokości Sąd Dyscyplinarny, oceniając materiał dowodowy w świetle art. 115 § 2 k.k., doszedł także do przekonania, że społeczna szkodliwość czynu popełnionego przez Obwinionego jest znaczna. Naruszone czynem dobro jakim jest zaufanie ustawodawcy do osób wykonujących zawód radcy prawnego przejawiające się w prawie do potwierdzana za zgodność z oryginałem dokumentów jest w ocenie Sądu fundamentem na jakim opiera się zawód zaufania publicznego. Wymierzając karę za to przewinienie dyscyplinarne, w oparciu o ogólną dyrektywę wymiaru kary ujętą w art. 53 § 1 k.k. Sąd wziął pod uwagę, to że Obwiniony czyn ten popełnił umyślnie mając świadomość że potwierdza za zgodność dokumenty których nie może porównać do oryginału. Co więcej w zakresie protokołu nr […] z posiedzenia Zarządu S. z dnia […] roku Obwiniony miał świadomość że potwierdza za zgodność kopię wykonaną z kopii która z kolei była kopią oryginału.

  W tym stanie rzeczy trzeba było rozważyć, która z dolegliwych kar, dostępna w wachlarzu kar zawartym w art. 65 pkt. 1 ustawy o radcach prawnych najlepiej spełni cele karania i to zarówno punktu widzenia prewencji indywidualnej jak i ogólnej. W ocenie Sądu kara pieniężna spełnia te cele jako, że jest karą dolegliwą i powinna wypełnić cele prewencji indywidualnej. Obok kary pieniężnej Sąd  orzekł wobec Obwinionego dodatkowy środek w postaci zakazu wykonywania patronatu na okres […] lat. W ocenie Sądu Obwiniony przez ww. okres nie powinien uczestniczyć w procesie przygotowania aplikantów do wykonywania zawodu albowiem podważył swoim postępowaniem zaufanie, jakie samorząd winien mieć do radcy prawnego, któremu powierza odpowiedzialną rolę przygotowania nowych członków samorządu do wykonywania pomocy prawnej. Postawa Obwinionego ujawniona w niniejszym postępowaniu niewątpliwie nie jest godna naśladowania i aplikanci radcowscy powinni być chronieni przed ewentualnością pobierania edukacji zawodowej na jego przykładzie. 
 2. W ocenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W., obwiniony radca prawny M. (nr wpisu […]) nie dopuścił się przewinienia dyscyplinarnego – zarzucanego mu w pkt 2 wniosku o ukaranie –przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w zw. z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U.2018.2115) oraz w związku z art. 64 ust. 1 tej ustawy, wobec czego Obwinionego od zarzucanego mu w pkt 2 wniosku o ukaranie uniewinnił.

  W ocenie Sądu zebrany w sprawie materiał dowodowy, a szczególności treść składanych zeznań świadka, oraz wyjaśnień obwinionego w konfrontacji z informacją sekretariatu Wydziału […] Karnego Sądu Rejonowego dla W. w W. nie pozwala przyjąć że przebieg zdarzeń w dniu […] roku w czytelni Sądu Rejonowego dla W. był inny niż opisują to Obwiniony i świadek R., wobec czego nie sposób uznać że Obwiniony nie widział kart […] do […] z akt sprawy […]. W szczególności znajdujące się na kartach […] i […] akt niniejszej sprawy kopie wniosku Obwinionego o wgląd do akt sprawy oraz wniosku o wydanie kserokopii R. wydają się przemawiać za prezentowanym przez Obwinionego i świadka przebiegiem zdarzeń w czytelni Sądu Rejonowego dla W. w W. dnia […] roku. Wobec powyższego na podstawie art. 5 § 2 KPK Sąd niedające się usunąć wątpliwości rozstrzygnął na korzyść obwinionego uznając że widział on protokół rozprawy karnej prowadzonej przed Sądem Rejonowym W. […] Wydział Karny, pod sygn. akt […], wobec czego złożone przez niego w dniu […] roku na rozprawie przed Sądem Okręgowym w W. […] Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt […] polegało na prawdzie. 
 3. O kosztach postępowania na podstawie art. 70? ust. 2 ustawy o radcach prawnych oraz § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały nr 86/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie określenia wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego, biorąc pod uwagę czynności podjęte w postępowaniu.

(WK)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy