25.04.2024

Orzeczenie z dnia 16 września 2019 r. Sygn. akt: D 18/18

opublikowano: 2020-10-12 przez: Więckowska Milena

Orzeczenie z dnia 16 września 2019 r. Sygn. akt: D 18/18
Orzeczenie prawomocne
 
PRZEWODNICZĄCY:     r. pr. Igor Bąkowski
CZŁONKOWIE:           r. pr. Bogdan Sanowski
r. pr. Katarzyna Kosicka - Polak
PROTOKOLANT:         Karolina Szymala
           
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W.
 
orzeka:
 
  1. na podstawie art. 17 § 1 punkt 11 kpk umorzyć postępowanie w sprawie,
  2. na podstawie art. 98 § 2 k.p.k. w zw. z art. 741 pkt 1 ustawy o radcach prawnych odroczyć sporządzenie uzasadnienia na czas do 7 dni,
  3. na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych koszty postępowania pokrywa Okręgowa Izba Radców Prawnych w W.
 
 Uzasadnienie
 
Pismem z […] r. sekretariat Sądu Rejonowego w G. Sekcja Wykonawcza […] Wydziału Karnego poinformowała Okręgową Izbę Radców Prawnych w W. („OIRP”) że radca prawny K. („Obwiniony”) występujący jako obrońca skazanej w sprawie o sygn. akt […] podczas przeglądania akt sprawy dokonał fotokopii niektórych dokumentów bez zgody na wykonanie tych czynności i bez wypełnienia właściwego druku sądowego.
 
Pomimo wezwania Obwinionego do złożenia wyjaśnień przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego począwszy od dnia […] r. Obwiniony nie podjął współpracy z organami samorządu zawodowego radców prawnych i nie złożył wyjaśnień.
 
Po przeprowadzeniu dochodzenia, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego […] r. skierował do tutejszego Sądu wniosek o ukaranie Obwinionego w zakresie wskazanych powyżej czynów.
 
W toku rozprawy […] r. ujawnione zostało iż Obwiniony został pozbawiony prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego zgodnie z orzeczeniem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego w W. z dnia […] r. (sygn. akt […]) które zostało częściowo utrzymane w mocy a częściowo zmienione orzeczeniem Wyższego Sądu Dyscyplinarnego z dnia […] r. (sygn. akt […]), a obrońca Obwinionego zapowiedział złożenie skargi kasacyjnej. W związku z powyższym Sąd postanowił zawiesić postępowanie w niniejszej sprawie do czasu ustalenia statusu wskazanego rozstrzygnięcia.
 
Po powzięciu informacji, iż postanowieniem z dnia […] r. Sąd Najwyższy oddalił kasację Obwinionego (sygn. akt […]) Sąd wyznaczył termin rozprawy.
 
Obwiniony nie stawił się na rozprawę przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym.
 
Sąd postanowił na podstawie art. 22 § 1 kpk w zw. z art. 741 ust. 1 Ustawy o radcach prawnych podjąć postępowanie w sprawie, a następnie, zgodnie z art. 17 § 1 pkt 11 kpk umorzyć postępowanie w sprawie.
 
Zgodnie z art. 17 § 1 pkt 11 kpk nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy zachodzi inna okoliczność wyłączająca ściganie. Taką okolicznością w niniejszej sprawie jest prawomocne orzeczenie wobec Obwinionego pozbawienia prawa do wykonywania zawodu.
 
O kosztach postępowania OSD orzekł na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych.
 
(WK)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy