27.05.2024

Orzeczenie z dnia 16 listopada 2015 r. Sygn. akt: D 49/2015

opublikowano: 2016-01-28 przez: Mika Ewelina

Orzeczenie z dnia 16 listopada 2015 r. Sygn. akt: D 49/2015
Orzeczenie prawomocne
 

Przewodniczący: radca prawny Tomasz Iwańczuk
Członkowie: radca prawny Mirosław Drzewicki
radca prawny Bogdan Sanowski
Protokolant: Anna Gabrysiak
 
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie [...] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu S., [...], obwinionej o to, że:
 1. nie informowała klienta L. o przebiegu sprawy o zapłatę przeciwko F. Sp. z o.o. i wyniku tej sprawy w sposób rzetelny w okresie nie wcześniej niż od  [...] r. do  [...] r., tj. o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 28 ust. 5 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, ogłoszonego uchwałą nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r. w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 507), 
 2. nie wydała klientowi L., po zakończeniu w dniu  [...] r. stosunku prawnego, na podstawie którego radca prawny prowadził sprawę, wszystkich dokumentów i pism w prowadzonej sprawie o zapłatę przeciwko F. sp. z o.o., tj. o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 28 ust. 11 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, ogłoszonego uchwałą nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r. w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 507), 
 3. nie rozliczyła się z klientem L. z pobranych zaliczek pieniężnych w kwocie [...] zł, która została uiszczona przez klienta L. w dniu  [...] r. na poczet zleconej sprawy o zapłatę przeciwko F. Sp. z o.o., tj. o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 6 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, ogłoszonego uchwałą nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r. w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r.
orzeka:
 1. Uznaje radcę prawnego S., [...], winną zarzucanego w pkt 1 wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 28 ust. 5 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych wymierza karę pieniężną w kwocie  [...] zł ([...] złotych) ; 
 2. Uznaje radcę prawnego S., [...], winną zarzucanego w pkt 2 wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 28 ust. 11 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych wymierza karę pieniężną w kwocie  [...] zł ([...] złotych); 
 3. Uznaje radcę prawnego S., [...], winną zarzucanego w pkt 3 wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 6 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych wymierza karę pieniężną w kwocie  [...] zł ([...] złotych); 
 4. Na podstawie art. 651 ust. 1 ustawy o radcach prawnych kary orzeczone w pkt 1, 2 i 3 łączy w ten sposób, że orzeka jako karę łączną karę pieniężną w kwocie [...] zł ([...]złotych); 
 5. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądza od obwinionej radcy prawnej S., [...], na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę  [...] zł ([...] złotych).
 
Uzasadnienie
 
Pismem z dnia [...] roku (data prezentaty) L. prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą L. – B. L. (dalej: „pokrzywdzona”)  wniosła skargę na radcę prawnego S. (dalej: „obwiniona”). Jak wskazano w treści skargi obwiniony radca prawny będąc pełnomocnikiem pokrzywdzonej  wprowadziła ją w błąd w zakresie rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy sądowej, nie oddała pokrzywdzonej dokumentacji związanej ze sprawą, jak również wyłudziła kwotę [...] złotych. W uzasadnieniu skargi pokrzywdzona wskazała, iż ustanowiła obwinioną pełnomocnikiem w sprawie przeciwko F. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w M.. W niniejszym postępowaniu Sąd Rejonowy na skutek złożonego pozwu przez obwinioną wydał nakaz zapłaty od którego pozwana Spółka wniosła sprzeciw. W dalszej części uzasadnienia pokrzywdzona wskazała, iż obwiniony radca prawny nie poinformował jej o tym, iż wskazany sprzeciw został złożony, jak również o tym, iż niniejsza sprawa została przekazana do Sądu Rejonowego w S.. Ponadto pokrzywdzona wskazała, iż zapłaciła na rzecz obwinionego radcy prawnego kwotę [...] złotych rzekomo tytułem zaliczki na rzecz postępowania egzekucyjnego. Następnie po uzyskaniu przez pokrzywdzoną informacji o braku prawomocności nakazu zapłaty i przekazaniu sprawy do Sądu Rejonowego w S., pokrzywdzona cofnęła pełnomocnictwo i poprosiła obwinionego radcę prawnego o zwrot [...] złotych oraz dokumentacji przekazanej obwinionej przez pokrzywdzoną, a związanej z niniejszym postępowaniem czego obwiniona nie zrobiła do dnia wniesienia skargi (k [...]).
W dniu [...] roku (data stempla pocztowego) obwiniona wniosła odpowiedź na powyższą skargę wskazując na jej całkowitą bezzasadność. W niniejszym piśmie obwiniona przyznała, iż reprezentowała we wskazanym sporze sądowym pozwaną, jak również, że poprosiła o wpłatę zaliczki, jednakże nie pamięta czy była to kwota [...] złotych. Podkreśliła również, że z powyższej kwoty miała być pokryta część jej wynagrodzenia za prowadzenie wskazanej sprawy. Podniosła także, że pokrzywdzona wypowiedziała jej pełnomocnictwo do prowadzenia sprawy przed doręczeniem jej złożonego przez stronę pozwaną sprzeciwu. Ostatecznie zauważyła, że nie poczuwa się do żadnego z postawionych przez pokrzywdzoną zarzutów (k [...]).
Postanowieniem z dnia [...] roku Rzecznik Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. wszczął dochodzenie w sprawie dotyczącej:
 1. nieinformowania klientki L. o przebiegu sprawy i jej wyniku w sposób rzetelny tj. w sprawie o czyn naruszający podstawowe wartości i zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, określone w  art. 28 ust 5 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, ogłoszonego uchwałą nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r. w zw. z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 06 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 z późn. zm.);
 2. niewydania klientowi L., po zakończeniu stosunku prawnego, na podstawie którego radca prawny prowadził sprawę, wszystkich dokumentów i pism w prowadzonej sprawie tj. w sprawie czynu naruszającego podstawowe wartości i zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, określone w art. 28 ust 11 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, ogłoszonego uchwałą nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r. w zw. z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 06 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 z późn. zm.);
 3. nierozliczenia się z klientem L. z pobranych zaliczek pieniężnych na poczet zleconej sprawy przez klienta tj. w sprawie czynu naruszającego podstawowe wartości i zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, określone w art. 6 ust 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, ogłoszonego uchwałą nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r. w zw. z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 06 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 z późn. zm.), ( k [...]).
W dniu [...] roku w biurze Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. stawiła się pokrzywdzona, która podtrzymała w całości swoje stanowisko wyrażone w skardze (k [...]).
W dniu [...] roku w biurze Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. stawiła się obwiniona potwierdzając jednocześnie swoje wyjaśnienia złożone w dniu [...] roku i wskazując, iż dokumenty zostały zwrócone po dniu wniesienia skargi, bowiem dopiero wtedy dowiedziała się o takim żądaniu (k [...]).
Postanowieniem z dnia [...] roku Rzecznik Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. w pkt 1 postanowił umorzyć postępowanie w niniejszej sprawie oraz w pkt 2 wystąpić do Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. o udzielenie ostrzeżenia obwinionej (k [...]).
W dniu [...] roku (data stempla pocztowego) pokrzywdzona wniosła zażalenie na niniejsze postanowienie zaskarżając je w całości. W uzasadnieniu wskazała, iż nie zgadza się z argumentacją wskazaną w postanowieniu, bowiem obwiniona musiała wiedzieć o tym, że nakaz zapłaty nie jest prawomocny, a co za tym idzie wpłata kwoty [...] złotych tytułem opłaty na komornika była całkowicie niezasadna. Ponadto pokrzywdzona wskazała, że obwiniona niezasadnie wskazała w swoich wyjaśnieniach, iż zwróci dokumenty pełnomocnikowi pokrzywdzonej, albowiem nie ma ona pełnomocnika. Ostatecznie podkreśliła, że nastąpił zwrot dokumentów, jednakże tylko w części (k [...]).
Postanowieniem z dnia [...] roku Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. uchylił w całości zaskarżone postanowienie i przekazał sprawę Rzecznikowi Dyscyplinarnemu do ponownego rozpoznania (k [...]).
W dniu [...] roku w biurze Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. stawiła się obwiniona podtrzymując w całości swoje wyjaśnienia złożone w sprawie ([...]).
Postanowieniem z dnia [...] roku Rzecznik Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. przedstawił obwinionej zarzut:
 1. nieinformowania klienta L. o przebiegu sprawy o zapłatę przeciwko F. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i wyniku tej sprawy w sposób rzetelny w okresie nie wcześnie niż od dnia [...] roku do dnia [...] roku tj. popełnienia przewinienia dyscyplinarnego określonego w  art. 28 ust 5 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, ogłoszonego uchwałą nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r. w zw. z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 06 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 z późn. zm.);
 2. niewydania klientowi L., po zakończeniu w dniu [...] roku stosunku prawnego, na podstawie którego radca prawny prowadził sprawę, wszystkich dokumentów i pism w prowadzonej sprawie o zapłatę przeciwko F. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością tj. popełnienia przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 28 ust 11 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, ogłoszonego uchwałą nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r. w zw. z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 06 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 z późn. zm.);
 3. nierozliczenia się z klientem L. z pobranych zaliczek pieniężnych w kwocie [...] złotych, która została uiszczona przez klienta L. w dniu [...] roku na poczet zleconej sprawy o zapłatę przeciwko F. Polska Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością tj. popełnienia przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 6 ust 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, ogłoszonego uchwałą nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r. w zw. z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 06 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 z późn. zm.), (k [...]).
Następnie w dniu [...] roku na skutek wskazanego wyżej postanowienia Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. wniósł do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko obwinionej o to, że:
 1. nie informowała klienta L. o przebiegu sprawy o zapłatę przeciwko F. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i wyniku tej sprawy w sposób rzetelny w okresie nie wcześnie niż od dnia [...] roku do dnia [...] roku tj. popełnienie przewinienia dyscyplinarnego określonego w  art. 28 ust 5 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, ogłoszonego uchwałą nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r. w zw. z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 06 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 z późn. zm.);
 2. nie wydała klientowi L., po zakończeniu w dniu [...] roku stosunku prawnego, na podstawie którego radca prawny prowadził sprawę, wszystkich dokumentów i pism w prowadzonej sprawie o zapłatę przeciwko F. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością tj. popełnienie przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 28 ust 11 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, ogłoszonego uchwałą nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r. w zw. z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 06 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 z późn. zm.);
 3. nie rozliczyła się z klientem L. z pobranych zaliczek pieniężnych w kwocie [...] złotych, która została uiszczona przez klienta L. w dniu [...] roku na poczet zleconej sprawy o zapłatę przeciwko F. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością tj. popełnienie przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 6 ust 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, ogłoszonego uchwałą nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r. w zw. z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 06 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 z późn. zm.).
 
Na rozprawie w dniu [...] roku przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. stawił się Rzecznik Dyscyplinarny radca prawny N., nie stawiła się pokrzywdzona ani obwiniona. Sąd Dyscyplinarny dopuścił dowód z dokumentów znajdujących się w aktach sprawy.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny ustalił następujący stan faktyczny:
Obwiniony radca prawny prowadził sprawę pokrzywdzonej L. prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą L. – B. L. z siedzibą w M. przeciwko pozwanej F. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w M. przed Sądem Rejonowym dla W., [...] Wydziałem Gospodarczym o zapłatę kwoty [...] złotych (okoliczność bezsporna).
Sąd Rejonowy dla W., [...] Wydział Gospodarczy wydał nakaz zapłaty w sprawie z powództwa pokrzywdzonej przeciwko pozwanej F. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w M., od którego to nakazu zapłaty pozwana wniosła sprzeciw (okoliczność bezsporna).
Sąd Rejonowy dla W., [...] Wydział Gospodarczy przekazał sprawę L. prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą L. – B. L. z siedzibą w M. przeciwko pozwanej F. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w M., Sądowi Rejonowemu w S., [...] Wydziałowi Gospodarczemu (okoliczność bezsporna; wezwanie k [...], odpowiedź na skargę k [...]).
Pokrzywdzona wpłaciła obwinionej kwotę [...] złotych celem uiszczenia zaliczki na koszty postępowania egzekucyjnego (skarga k [...]; wezwanie k [...]; odpowiedź na skargę k [...]).
Pismem z dnia [...] roku, odebranym przez obwinioną w dniu [...] roku, pokrzywdzona wypowiedziała obwinionej pełnomocnictwo, wniosła o zwrot kwoty [...] złotych w terminie 7 dni, jak również zwrot wszystkich dokumentów przekazanych obwinionej przez pokrzywdzoną, a niezbędnych do prowadzenia sprawy (wezwanie k [...]; potwierdzenie odbioru k [...]).
Powyższy stan faktyczny został ustalony w oparciu o akta sprawy o sygn. [...], tj. dokumenty złożone do akt sprawy w tym skargę, odpowiedź na skargę, wezwanie, jak również przesłuchanie w charakterze świadka obwinionej i pokrzywdzonej.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył, co następuje:
Po rozpoznaniu, na posiedzeniu w dniu [...] roku, sprawy przeciwko radcy prawnemu S. obwinionej o to, że:
 1. nie informowała klienta L. o przebiegu sprawy o zapłatę przeciwko F. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i wyniku tej sprawy w sposób rzetelny w okresie nie wcześnie niż od dnia [...] roku do dnia [...] roku tj. popełnienie przewinienia dyscyplinarnego określonego w  art. 28 ust 5 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, ogłoszonego uchwałą nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r. w zw. z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 06 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 z późn. zm.);
 2. nie wydała klientowi L., po zakończeniu w dniu [...] roku stosunku prawnego, na podstawie którego radca prawny prowadził sprawę, wszystkich dokumentów i pism w prowadzonej sprawie o zapłatę przeciwko F. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością tj. popełnienie przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 28 ust 11 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, ogłoszonego uchwałą nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r. w zw. z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 06 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 z późn. zm.);
 3. nie rozliczyła się z klientem L. z pobranych zaliczek pieniężnych w kwocie [...] złotych, która została uiszczona przez klienta L. w dniu [...] roku na poczet zleconej sprawy o zapłatę przeciwko F. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością tj. popełnienie przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 6 ust 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, ogłoszonego uchwałą nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r. w zw. z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 06 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 z późn. zm.),
 Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. orzeczeniem z dnia [...] roku:
 1. Uznał radcę prawnego S., winną zarzucanego w pkt 1 wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 28 ust 5 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust 1 i art. 65 ust 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych wymierzył obwinionej karę pieniężną w kwocie [...] złotych;
 2. Uznał radcę prawnego S., winną zarzucanego w pkt 2 wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 28 ust 11 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust 1 i art. 65 ust 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych wymierzył obwinionej karę pieniężną w kwocie [...] złotych;
 3. Uznał radcę prawnego S., winną zarzucanego w pkt 3 wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 6 ust 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust 1 i art. 65 ust 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych wymierzył obwinionej karę pieniężną w kwocie [...] złotych;
 4. Na podstawie art. 651 ust 1 ustawy o radcach prawnych kary orzeczone w pkt 1, 2, 3 łączy w ten sposób, że orzeka jako karę łączną karę pieniężną w kwocie [...] złotych.
Odnosząc się po kolei do stawianych zarzutów należy jednoznacznie podkreślić, iż zdaniem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego doszło do naruszenia art. 28 ust 5 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, bowiem radca prawny jest zobowiązany do informowania klienta o przebiegu sprawy i jej wyniku w sposób rzetelny. Obwiniona bez wątpienia nie dochowała należytej staranności prowadząc niniejszą sprawę, a w szczególności nie informowała pokrzywdzonej na bieżąco o wyniku prowadzonego postępowania. Obwiniona nie przedstawiła żadnych dokumentów potwierdzających, aby do takiego poinformowania doszło, a OSD w W. dał wiarę wyjaśnieniom pokrzywdzonej. Podkreślić należy, iż jako pełnomocnik pokrzywdzonej, bez trudu mogła uzyskać informację o etapie postępowania poprzez przejrzenie akt sprawy, więc nawet w przypadku licznych obowiązków służbowych czy też problemów zdrowotnych mogła zadbać o dobro swojego klienta poprzez poczynienie odpowiednich kroków, np. ustanowienia substytuta. Należy zgodzić się ze zdaniem Rzecznika Dyscyplinarnego, iż obwiniona oparła swoją wiedzę na temat toczącego się postępowania jedynie na dokumentach otrzymywanych z Sądu, bez dokonywania ich weryfikacji. Ponadto pomimo braku upewnienia się o wyniku toczącego się postępowania zwróciła się do pokrzywdzonej o wpłatę zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego toczącego się przed komornikiem, co bez wątpienia było przedwczesne oraz bezzasadne.
Odnośnie drugiego z postawionych zarzutów, a opierającego się na dyspozycji art. 28 11 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, wskazać należy, iż po zakończeniu stosunku prawnego tj. wypowiedzeniu obwinionej przez pokrzywdzoną pełnomocnictwa, winna ona zwrócić pokrzywdzonej wszelkie dokumenty niezbędne do prowadzenia przedmiotowej sprawy. Obwiniona nie wywiązała się z tego, a co więcej w toku samego postępowania toczącego się przez Rzecznikiem Dyscyplinarnym, istniały również problemy w tym zakresie, na co wskazała sama pokrzywdzona w zażaleniu oraz podkreśliła, że zostały one zwrócone jedynie w części. Pokrzywdzona w swoich zeznaniach złożonych, po dniu wniesienia zażalenia nie odniosła się do powyższej kwestii.
Natomiast w kwestii trzeciego z postawionych zarzutów należy przyjąć, iż materiał zgromadzony w toku niniejszego postępowania, a w szczególności treść skargi oraz odpowiedź na skargę, dają podstawę do twierdzenia, iż w przedmiotowej sprawie doszło również do naruszenia art. 6 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. Zgodnie z art. 6 ust 1 radca prawny jest zobowiązany do wykonywania czynności zawodowych zgodnie z prawem, uczciwie, rzeczowo i z należytą starannością. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego doszedł do przekonania, iż nie można uznać, aby obwiniona działała zgodnie z prawem, zachowując się przy tym rzetelnie i rzeczowo, zgodnie z profesjonalizmem zawodowym. Podkreślić należy, iż radca prawny jest zobowiązany ustalić m.in. zarówno wysokość, jak i zasady wynagrodzenia za prowadzenie sprawy klienta. W toku niniejszego postępowania zarówno pokrzywdzona, jak i obwiniona przyznały, że obwiniona poprosiła o przekazanie jej kwoty [...] złotych na koszty postępowania egzekucyjnego, a następnie obwiniona uznała, że wobec nie uprawomocnienia się nakazu zapłaty, powyższą kwotę przeznaczy na poczet swojego wynagrodzenia za prowadzenie wskazanej sprawy o zapłatę. Nie można uznać, aby powyższa kwota została rozliczona w sposób należyty pomiędzy stronami niniejszego postępowania. W szczególności nawet przyjmując, iż obwiniona zaliczyła powyższą kwotę na poczet swojego wynagrodzenia powinna to należycie udokumentować, chociażby poprzez wystawienie odpowiedniej faktury. Natomiast podnosząc, iż wskazana kwota miała być przeznaczona na poczet postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika sądowego, a w szczególności w przypadku nie dojścia do przedmiotowego postępowania, obwiniona powinna zwrócić wskazaną kwotę pokrzywdzonej. Jeszcze raz należy zauważyć, iż obowiązkiem leżącym po stronie obwinionej było ustalenie jasnych zasad rozliczenia z klientem, a nie zaś rozliczanie się według własnego uznania. Pomijając powyższe podkreślenia wymaga fakt, iż prawidłowym rozwiązaniem było sporządzenie umowy pomiędzy stronami i rozliczanie się zgodnie z jej postanowieniami, które to rozwiązanie pozwoliłoby uniknąć sporów na tym tle.
Tym samym uznać należy, iż okoliczności sprawy dają podstawy od uznania radcy prawnego S. winną zarzucanych jej czynów, a co za tym idzie uznania, że dopuściła się naruszenia swym zachowaniem zasad etyki.
O karze łącznej Sąd orzekł na podstawie art. 651 ust. 1 ustawy o radach prawnych z uwzględnieniem zasad jej wymiaru określonych w ust. 2.
O kosztach postępowania Sąd rozstrzygnął na podstawie art. 706 ust. 2 zdanie pierwsze oraz ust. 3 biorąc pod uwagę stopień złożoności faktycznej sprawy liczbę rozpraw oraz dowodów osobowych, wyznaczających niezbędny nakład pracy dla rozstrzygnięcia i jego uzasadnienia.
Biorąc powyższe pod uwagę Okręgowy Sąd Dyscyplinarny orzekł jak na wstępie.
(AG)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy