25.04.2024

Orzeczenie z dnia 15 stycznia 2021 r., Sygn. akt: D 62/20

opublikowano: 2021-11-10 przez: Więckowska Milena

Orzeczenie z dnia 15 stycznia 2021 r. Sygn. akt: D 62/20
Orzeczenie jest prawomocne.
 
PRZEWODNICZĄCY: r. pr. Paulina Sibilska
CZŁONKOWIE:          r. pr. Artur Załuski
r. pr. Piotr Staniec
PROTOKOLANT:       Renata Wernicka
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu […] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu P., […], obwinionemu o to, że:
nie wypełnił obowiązku doskonalenia zawodowego i nie uzyskał […] z wymaganych co najmniej […] punktów szkoleniowych w cyklu szkoleniowym, który trwał od […] r. do […] r. – czym naruszył obowiązek dbania o rozwój zawodowy poprzez kształcenie ustawiczne a także obowiązek stosowania się do uchwał organów samorządu radców prawnych,
tj. popełnił czyn z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, w związku z § 7 i § 11 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, stanowiącego załącznik do uchwały nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku), (t.j. uchwała Nr 124/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku,
 
postanawia:
 
Na podstawie art. 17 § 1 pkt 8 i 11 kpk w związku z art. 741  pkt 1 ustawy o radcach prawnych umorzyć postępowanie.

 
Uzasadnienie
 
Wnioskiem o ukaranie z […] r Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. wniosła o ukaranie radcy prawnego P. (dalej „Obwiniony”) za niewypełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego w cyklu szkoleniowym, który trwał od […] r. do […] r.
 
Orzeczeniem z […] r. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. uniewinnił Obwinionego od zarzucanego we wniosku o ukaranie czynu.
 
Od powyższego orzeczenia odwołanie złożyła Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego.
 
Orzeczeniem z […] r. Wyższy Sąd Dyscyplinarny Krajowej Izby Radców Prawnych w W. uchylił orzeczenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W.  z […] r. w sprawie o sygn. akt […] i przekazał temu Sądowi sprawę do ponownego rozpoznania.
 
Uchwałą nr 44/2020 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. z […] r. Obwiniony został skreślony z listy radców prawnych prowadzonej.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył, co następuje:
 
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych z 6 lipca 1982 r. (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 75 ze zm.) radcowie prawni i aplikanci radcowscy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godnością zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych.
 
W związku ze skreśleniem Obwinionego z listy radców prawnych i uprawomocnieniem tej uchwały Obwiniony przestał być radcą prawnym. Z racji utraty przez Obwinionego statusu radcy prawnego zaszła okoliczność, która według art. 17 § 1 pkt 8 i 11 k.p.k. w zw. z art. 74 1 ustawy o radcach prawnych uniemożliwia dalsze prowadzenie postępowania dyscyplinarnego, albowiem Obwiniony nie podlega już orzecznictwu sądów dyscyplinarnych w trybie ustawy o radcach prawnych.
 
Z tych względów orzeczono jak na wstępie.
 
E.R.
 

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy