27.05.2024

Orzeczenie z dnia 15 stycznia 2021 r. Sygn. akt: D 60/20

opublikowano: 2023-02-02 przez: Więckowska Milena

Orzeczenie z dnia 15 stycznia 2021 r. Sygn. akt: D 60/20
Orzeczenie jest prawomocne
 
PRZEWODNICZĄCY:      r. pr. Artur Załuski
CZŁONKOWIE:                 r. pr. Paulina Sibilska
r. pr. Piotr Staniec
PROTOKOLANT:              Renata Wernicka
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W., po rozpoznaniu na rozprawie […] r. w W., sprawy przeciwko radcy prawnemu P., […], obwinionej o to, że:
 1.  w okresie od […] r. do […] r. w W., niewłaściwie i niegodnie wykonywała zawód radcy prawnego jako pełnomocnik B., w jej sprawach, w tym o odszkodowanie za błąd w sztuce medycznej,
  tj. że w okresie tym nie podejmowała żadnych czynności przynależnych profesjonalnemu pełnomocnikowi, w tym braku kontaktu z klientem, nieinformowania o przebiegu sprawy, a po wypowiedzeniu pełnomocnictwa nie rozliczeniu się z klientem - co narusza podstawowe wartości i zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, określonego w art. 6 oraz art. 12 ust. 1 i art. 44 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
 2. w okresie przed przystąpieniem do świadczenia pomocy prawnej, tj. przed dniem […] r. nie ustaliła z klientem B., zakresu usługi, wysokości przysługującego honorarium i sposobu jego wyliczenia, a także zasad ponoszenia opłat i wydatków za prowadzenie spraw, w tym nie zawarła pisemnej umowy o świadczenie tej pomocy, co narusza podstawowe wartości i zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, określone w art. 43 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych oraz § 3 ust. 1-2 Regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 94/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 czerwca 2015 r.
 3. braku współdziałania z Zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego do chwili wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów poprzez niezłożenie pisemnych wyjaśnień w wyznaczonym terminie oraz niestawiennictwa na przesłuchanie do siedziby OIRP w dniu […] r.,
  tj. popełnienia czynu naruszającego podstawowe wartości i zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, określone w art. 6 i art. 62 ust. 1 i 3 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r., w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. 
 
orzeka:
 
 1. Uznaje radcę prawnego P., […], winną zarzucanego w punkcie pierwszym wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. art. 6 oraz art. 12 ust. 1 i art. 44 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 3) ustawy o radcach prawnych wymierza karę pieniężną w wysokości […] zł (słownie: […] złotych);
 2.  Uznaje radcę prawnego P., […], winną zarzucanego w punkcie drugim wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne określone w art. art. 43 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych oraz § 3 ust. 1-2 Regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 94/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 czerwca 2015 i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 2) ustawy o radcach prawnych wymierza karę nagany;
 3. Uznaje radcę prawnego P., […], winną zarzucanego w punkcie trzecim wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. art. 6 i art. 62 ust. 1 i 3 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r., w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 2) ustawy o radcach prawnych wymierza karę nagany
 4. Na podstawie art. 651 ust. 1 ustawy o radcach prawnych kary orzeczone w pkt II i III łączy w ten sposób, że orzeka jako karę łączną karę nagany;
 5. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądza od obwinionego radcy prawnego P., […], na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w W., tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę […] zł ([…] złotych). 
 
Uzasadnienie
 
W dniu […] r. do Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W., wpłynęło pismo B, (dalej zwana Pokrzywdzoną). W piśmie tym Pokrzywdzona, opisuje okoliczności podjęcia współpracy z radcą prawnym P. (dalej zwana Obwinioną). Pokrzywdzona zarzuciła radcy prawnemu, że pomimo podpisania pełnomocnictwa i zlecenia poprowadzenia sprawy, przez półtora roku radca prawny nie podjęła żadnych czynności w celu wykonania powierzonych czynności. Nie mogła się też pomimo prób skontaktować z Obwinioną, ani telefonicznie ani osobiście. W takiej sytuacji Pokrzywdzona uznała, iż jedynym wyjściem jest poinformowanie o zaistniałej sytuacji Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W.
 
W dniu […] r. radca prawny została wezwana do złożenia pisemnych wyjaśnień. Wyjaśnienia takie do Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W., nie wpłynęły.
 
W dniu […] r. Rzecznik Dyscyplinarny OIRP w W., wszczął dochodzenie w sprawie nierzetelnego wykonywania czynności zawodowych przez Obwinioną.
 
W dniu […] r. Pokrzywdzona została przesłuchana w charakterze świadka.
 
W dniu […] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W., wydał postanowienie o przedstawieniu zarzutów Obwinionej. W postanowieniu tym Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W., zarzuca Obwinionej, iż w okresie od […] r. do […] r. nie podejmowała żadnych czynności zawodowych na rzecz Pokrzywdzonej, nie kontaktowała się z klientem, nie informowała o przebiegu sprawy, a po wypowiedzeniu pełnomocnictwa nie rozliczyła się z klientem oraz, iż w w/w okresie przed przystąpieniem do świadczenia pomocy prawnej nie ustaliła z klientem zakresu usługi, wysokości honorarium, w szczególności nie zawarła pisemnej umowy o świadczenia pomocy prawnej, a także nie współdziałała z Zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego wobec podjęcia przez niego czynności w niniejszej sprawie i skierowania stosownych wezwań.
 
Na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego pismem z dnia […] r.  skierowanym do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w W., Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W., w oparciu o postawione zarzuty wniósł o ukaranie Obwinionej.
 
Obwiniona nie stawiła się na rozprawie w dniu […] r. pomimo, że została prawidłowo powiadomiona o terminie rozprawy.
 
OSD zważył co następuje.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny OIRP w W., uznał Obwinioną winną zarzucanego jej czynu określonego we wniosku o ukaranie.
 
Okoliczności przedmiotowej sprawy nie budzą wątpliwości. W zakresie ustalenia faktów tj. niepodjęcia czynności zawodowych, nie informowania o przebiegu sprawy, nie rozliczenia się z klientem oraz nie sporządzenia umowy OSD oparł się na treści zeznań złożonych przez Pokrzywdzoną na rozprawie w dniu […] r. Zeznania złożone przez Pokrzywdzoną na rozprawie były zgodne z pozostałą treścią materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie na poprzednim jej etapie. Sąd dał wiarę zeznaniom tym zeznaniom, które są spójne i logiczne. Co do pozostałych zarzutów OSD OIRP w W., oparł się na całokształcie zgromadzonych w aktach dokumentów.
 
W tych okolicznościach OSD OIRP w W., wina Obwinionej nie budzi wątpliwości.
 
W zakresie kary, a więc zarówno jej rodzajów jak i wysokości OSD OIRP w W., orzekł zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, uznając, że rodzaj kar jak i ich wysokość są adekwatne do popełnionych przez obwinioną czynów. W zakresie czynu opisanego w pkt. 1. niniejszego orzeczenia wymierzenie  tak surowej kary podyktowane jest wyłącznie ciężarem przypisanego Obwinionej przewinienia. Niepodjęcie przez radcę prawnego żadnych czynności w ramach zleconej przez Pokrzywdzoną sprawy naraziło Pokrzywdzoną na bardzo poważne konsekwencje w postaci niebezpieczeństwa utraty możliwości dochodzenia przysługujących jej roszczeń na drodze postępowania sądowego. Taka postawa radcy prawnego jest nie tylko niezrozumiała i szkodliwa w relacji radca prawny – klient ale też kładzie się głębokim cieniem na całe środowisko zawodowe. W zakresie pozostałych zarzutów OSD OIRP kierował się również postawą radcy prawnego w trakcie toczącego się postępowania.
 
Z tych powodów należało orzec jak w sentencji.
 
GF

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy