25.04.2024

Orzeczenie z dnia 15 października 2018 r. Sygn. akt: D 16/18

opublikowano: 2020-01-22 przez: Więckowska Milena

Orzeczenie z dnia 15 października 2018 r. Sygn. akt: D 16/18
WSD orzeczeniem z dnia 17 kwietnia 2019 r. sygn. akt WO 25/19:
zmienia zaskarżone orzeczenie i uniewinnia obwinionego Ł. od zarzucanych mu czynów i kosztami postępowania dyscyplinarnego przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym OIRP w W. obciąża Okręgową Izbą Radców Prawnych w W.,
Orzeczenie prawomocne.                                        
 
 
                                                                                              PRZEWODNICZĄCY:   r. pr. Michał Rajski
CZŁONKOWIE:    r. pr. Gerard Madejski
r. pr. Marzena Okła-Anuszewska
PROTOKOLANT:      Karolina Szymala
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawach w dniach […] r. oraz […] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu Ł., […], obwinionemu o to, że:

1. w okresie od […] roku do dnia rozprawy tj. do dnia […] roku nie poinformował klienta B. o terminie rozprawy kasacyjnej przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie toczącej się za sygn. akt […]
tj. o dopuszczenie się przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 28 ust. 5, Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 roku w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 507);

2. w dniu […] roku będąc ustanowionym pełnomocnikiem B. w sprawie toczącej się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym za sygn. akt […] nie stawił się na wyznaczonym terminie rozprawy, będąc prawidłowo zawiadomionym o terminie i nie zapewnił zastępstwa innej osoby na podstawie dalszego pełnomocnictwa
tj. o dopuszczenie się przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 6 ust. 1
w zw. z art. 28 ust. 10, Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 roku w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 507);
 
orzeka:
  1. Uznaje radcę prawnego Ł., […], winnym tego, że w okresie od […] roku do dnia rozprawy tj. do dnia […] roku nie poinformował klienta B. o terminie rozprawy kasacyjnej przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie toczącej się za sygn. akt […]
    tj. o dopuszczenie się przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 28 ust. 5, Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 roku w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 507) i za ten czyn, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 28 ust. 5 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 1 ustawy o radcach prawnych wymierza karę upomnienia;
  2. Uznaje radcę prawnego Ł., […], winnym tego, że w dniu […] roku będąc ustanowionym pełnomocnikiem B. w sprawie toczącej się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym za sygn. akt […] nie stawił się na wyznaczonym terminie rozprawy, będąc prawidłowo zawiadomionym o terminie i nie zapewnił zastępstwa innej osoby na podstawie dalszego pełnomocnictwa
    tj. o dopuszczenie się przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 6 ust. 1 w zw. z art. 28 ust. 10, Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 roku w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 507) i za ten czyn, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 28 ust. 10 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 1 ustawy o radcach prawnych wymierza karę upomnienia;
  3. Na podstawie art. 651 ust. 1 ustawy o radcach prawnych kary orzeczone w punktach 1 - 2 łączy w ten sposób, że orzeka jako karę łączną karę upomnienia;
  4. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądza od obwinionego radcy prawnego Ł., […], na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę […] zł ([…] złotych).
 
Uzasadnienie
 
Dnia […] roku do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. (dalej: OSD) wpłynął, datowany na […] roku, wniosek Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego  Okręgowej Izby Radców  Prawnych  w W. ( dalej: Rzecznik)  o ukaranie  radcy prawnego Ł. (dalej: Obwiniony) wpisanego na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w W. (dalej: OIRP) pod numerem wpisu […] o to że:
  1. W okresie od […] roku do dnia rozprawy tj. do dnia […] nie poinformował klienta B. o terminie rozprawy kasacyjnej przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie toczącej się za sygn. akt […] tj. o dopuszczenie się przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 28 ust.5, Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały  Nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r. w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych (Dz. U. 2015 poz.507 z późn. zm.);
  2. W dniu […] roku będąc ustanowionym pełnomocnikiem B. w sprawie toczącej się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym za sygn.. akt. […] nie stawił się na wyznaczonym terminie rozprawy, będąc prawidłowo zawiadomionym o terminie i nie zapewnił zastępstwa innej osoby na podstawie dalszego pełnomocnictwa tj. o dopuszczenie się przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 6 ust.1 w zw. z art.28 ust.10, Kodeksu  Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały  Nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r. w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych (Dz. U. 2015 poz.507 z późn. zm.);
Na rozprawie dnia […] roku, OSD przeprowadziła dowód z przesłuchania obwinionego Ł., pokrzywdzonego B. (dalej: Pokrzywdzony), świadka S.(1) oraz wystąpił do WSA w W. o udostępnienie akt sprawy prowadzonej pod sygn.. akt […], która toczyła się przed NSA w W. pod sygn. […]

Dnia […] roku do Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. wpłynęło pismo Obwinionego datowane na […] roku w którym Obwiniony wnosił o dopuszczenie szeregu dowodów do powyższego pisma załączonych.

Dnia […] roku do OIRP wpłynęły akta Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. prowadzone w sprawie […].

Na rozprawie […] roku OSD przesłuchał świadka S.(2).

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny ustalił następujący stan faktyczny:

[…] roku Pokrzywdzony, jako Zleceniodawca, oraz Obwiniony oraz adwokat S.(1) jako zleceniobiorcy zawarli umowę której przedmiotem było m. in. sporządzenie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia […] roku, który uchylił decyzję M. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego uchylającego decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wstrzymania decyzji – pozwolenia na budowę domu wielorodzinnego przy ul. K. […] w P.. Umowa została zawarta w formie ustnej. Projekt umowy sporządzono w formie pisemnej, jednak ostatecznie został on podpisany jednostronnie przez mec. Ł. w imieniu obu kancelarii, a nie został podpisany przez B..

Umowa obejmowała − poza złożeniem skargi kasacyjnej − również inne dodatkowe czynności świadczone na rzecz B. przez Obwinionego i adwokata S.(1).

Obwiniony oraz adwokat S.(1) udzielali Pokrzywdzonemu licznych konsultacji prawnych w zakresie wykraczającym poza ramy ww. postępowania kasacyjnego; w szczególności prowadzili sprawę związaną z doprowadzeniem do odbioru przez Starostę P. budynku mieszkalnego przy ul. K. w P., wybudowanego przez B. zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę, a także przyłączeniem przez P. tegoż budynku do sieci elektroenergetycznej.

Z opisu dwóch faktur wystawionych przez Kancelarię Prawną Ł. spółce B. Sp. z o.o. na łączną kwotę […] zł wynika, że wynagrodzenie na rzecz kancelarii obejmowało oprócz przygotowania w/w skargi do NSA również reprezentowanie Skarżącego w postępowaniach prowadzonych przed: P. S.A., Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w P. oraz Starostą P. w sprawie budowy prowadzonej przez Skarżącego przy ul. K. […] w P.. Nie budzi jednak wątpliwości, iż usługi będące przedmiotem umowy były świadczone na rzecz Pokrzywdzonego, nie zaś na rzecz Spółki B., ponieważ to właśnie Pokrzywdzony był stroną postępowania, w ramach którego skarga kasacyjna została sporządzona.

Pokrzywdzony udzielił Obwinionemu oraz adwokatowi S.(1) pełnomocnictwa do działania w postępowaniu ze skargi P. S.A. toczącej się pod sygn. akt […] przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w W. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty P. o wydaniu pozwolenia na budowę.

Fakt reprezentacji Pokrzywdzonego przez Obwinionego w tym postępowaniu wynika z pisma podpisanego przez Zaskarżonego z dnia […] roku zatytułowanego „Zgłoszenie się pełnomocników Uczestnika” oraz załączone do tego pisma odpis pełnomocnictwa B. datowany na ten sam dzień.

Dnia […] roku w  sprawie toczącej się pod sygn. akt […] przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w W. odbyła się rozprawa w której uczestniczyli m.in. uczestnik tamtego postępowania B. oraz Obwiniony działający w sprawie jako pełnomocnik Pokrzywdzonego. Sąd na tej rozprawie wydał wyrok.

Dnia […] roku, Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. doręczył Pokrzywdzonemu odpis skargi kasacyjnej w sprawie […], […] roku ten odpis został doręczony Obwinionemu.

Dnia […] roku do akt sprawy toczącej się przed Naczelnym Sadem Administracyjnym w W. pod sygnaturą […] wpłynęło pismo datowane na […] roku podpisane przez adwokata S.(1), ale zawierające stanowisko obu pełnomocników B..

Przewodniczący […] Wydziału Naczelnego Sądu Administracyjnego w W. zarządzeniem z dnia […] roku wyznaczył termin rozprawy na dzień […] roku nakazując zawiadomić o tym m.in. pełnomocnika uczestnika postępowania r.pr. Ł.. Pokrzywdzony nie został o terminie rozprawy powiadomiony przez Sąd.

Obwiniony dnia […] roku otrzymał skierowanie do szpitala. W dniach […] roku, od […] roku do […] roku Obwiniony był hospitalizowany. […] roku przeszedł zabieg chirurgiczny. Następnie w dniach […] roku, […] roku obwiniony zasięgał konsultacji i odbywał badania lekarskie.

Zawiadomienie o terminie rozprawy wyznaczonej w sprawie […] na dzień […] roku zostało odebrane w lokalu Obwinionego przez świadka S.(2).

W dniu […] r. odbyła się rozprawa przez Naczelnym Sądem Administracyjnym, na której żaden z pełnomocników Pokrzywdzonego jak sam Pokrzywdzony nie stawili się. Na rozprawie sąd wydał wyrok uchylający zaskarżony wyrok WSA w całości.

Odpis wyroku wydanego […] roku w sprawie […] Sąd nakazał doręczyć skarżącemu kasacyjnie P. S.A. w Lublinie reprezentowanemu przez r.pr D., organowi, tj. GINB, oraz pełnomocnikowi Pokrzywdzonego r. pr. Ł..

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie: pisma pokrzywdzonego  z dnia […] roku wraz z załącznikami (karta akt: […]-[…]), wyjaśnień obwinionego z dnia […] roku wraz z załącznikami (kart akt: […]-[…]), dokumentacji postępowania administracyjnego i sądowego oraz korespondencji pomiędzy B. i jego pełnomocnikami (karty akt: […]-[…]), pisma Obwinionego z dnia […] roku wraz z załącznikami (karty akt: […]-[…]), wyjaśnień obwinionego, zeznań świadków i pokrzywdzonego.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył, co następuje:

Ponad wszelką wątpliwość umocowanymi do reprezentowania Skarżącego w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. […] byli radca prawny Ł. oraz adwokat S.(1) działający wspólnie. Fakt ten wynika z oświadczeń Obwinionego, Pokrzywdzonego, oraz świadka S.(1), a także wprost z pisma zatytułowanego zgłoszenie się pełnomocników Uczestnika z dnia […] roku, podpisanego przez Obwinionego oraz załączonego do niego pełnomocnictwa z tej samej daty.

Na umocowanie Zaskarżonego wskazuje również pismo procesowe z […] r. podpisane przez adwokata S.(1), ale zawierające stanowisko obu pełnomocników B.. Wyraźnie na to wskazuje informacja o nadawcy pisma (kancelaria prawna Ł.) oraz wskazanie w treści pisma obu pełnomocników jako reprezentantów B..

Mając powyższe na uwadze, mimo braku bezpośredniego zlecenia prowadzenia sprawy B. jako uczestnika postępowania ze skargi P. S.A. przeciwko Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego fakt reprezentacji B. przez Obwinionego w tym postępowaniu należy uznać za bezsporny.

OSD, mając na uwadze całość zebranego materiału dowodowego, w tym w szczególności załączonej do akt postepowania dyscyplinarnego korespondencji mailowej, stwierdził także ponad wszelką wątpliwość że Pokrzywdzony kontaktował się głównie z Obwinionym.

Abstrahując od powyższych ustaleń, wewnętrzny podział obowiązków pomiędzy adwokatem S.(1), a radcą prawnym Ł. w ramach współpracy dwóch profesjonalnych prawników reprezentujących wspólnie jednego Klienta powoduje, że każdy z tychże odpowiedzialny jest osobiście za świadczoną pomoc prawną oraz skutki naruszenia swoich obowiązków związanych jej niewłaściwym wykonywaniem.
 
Wobec takiego poglądu bez znaczenia, w ocenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego w W., pozostaje fakt czy Obwiniony miał osobistą wiedzę o terminie rozprawy czy też w związku z chorobą tej wiedzy nie miał. Sąd dał wiarę zeznaniom Obwinionego oraz przedstawionym przez obwinionego dowodom na okoliczność choroby w okresie od […] roku do […] roku, oraz wynikającej z tego nieobecności w kancelarii, jednakże skoro zawiadomienie z sądu o terminie rozprawy w dniu […] roku przesłane na adres obu kancelarii, ale skierowane było wyłącznie do Obwinionego, a nie do drugiego pełnomocnika, adwokata S.(1) zostało odebrane przez współpracującego z Obwinionym adwokata S.(2) to należy uznać że radca prawny Ł. winien zadbać o to żeby tę informację dalej, do swojego mocodawcy przekazać.

W tym miejscu należy pochylić się nad kwestią poczynionych pomiędzy Obwinionym i Pokrzywdzonym ustaleń dotyczących kontaktowania się i przekazywania informacji w sprawie, albowiem twierdzenia stron postępowania dyscyplinarnego na tę okoliczność są przeciwstawne. Pokrzywdzony twierdzi że chciał być informowany o wszystkich okolicznościach i czynnościach sprawy, obwiniony, oraz świadek S.(1) twierdzą, że w sprawie […] toczącej się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym uzgodnili z Pokrzywdzonym, że poza złożeniem do akt sprawy pisma wskazującego na bezprzedmiotowość postępowania mieli nie podejmować jakichkolwiek czynności.

W ocenie OSD informowanie klienta o przebiegu sprawy i jej wyniku jest obowiązkiem każdego radcy prawnego o ile strony nie ustalą inaczej. Obowiązek ten wynika wprost z art. 44 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego stanowiącego iż Radca prawny, na żądanie klienta, obowiązany jest informować go o przebiegu sprawy i jej wyniku, a w szczególności o skutkach podejmowanych czynności procesowych.

Z przeprowadzonych dowodów, w szczególności zeznań Pokrzywdzonego oraz treści korespondencji oraz akt postepowań administracyjnych i sądowych załączonych do akt postępowania administracyjnego OSD wywnioskował, że Pokrzywdzony był żywotnie zainteresowany przebiegiem postępowań w których ustanowił pełnomocnikami Obwinionego i adwokata S.(1) i wyrażał wolę uczestniczenia w rozprawach obok pełnomocników. Wobec powyższego nie sposób uznać ze strony uzgodniły że w tej sprawie umocowani pełnomocnicy nie zostali zobowiązani do informowania Pokrzywdzonego o wszelkich istotnych zdarzeniach w sprawie.

Odnośnie drugiego zarzutu wniosku o ukaranie, w ocenie OSD jednym z podstawowych obowiązków ustanowionego w sprawie pełnomocnika jest uczestniczenie w imieniu zleceniodawcy w rozprawach przed sądami, które dotyczą zleconych spraw. Nie ma uzasadnienia przyjęcie, że obowiązek ten ulega zniesieniu, jeżeli mocodawca występuje jedynie jako uczestnik postępowania, a nie strona.

Z obowiązku tego nie można zostać zwolnionym także z uwagi na fakt, iż stawiennictwo na rozprawie jest nieobowiązkowe. Profesjonalny pełnomocnik powinien zawsze być obecny na rozprawie, tym bardziej, jeżeli takie życzenie wyraża zleceniodawca, chyba że zostanie w sposób wyraźny zwolniony z tego obowiązku. Jeżeli radca prawny nie stawi się na rozprawie mimo zapewnień swojego zleceniodawcy o takiej konieczności, powinien zadbać o to by móc wykazać, iż został z tego obowiązku zwolniony.

W niniejszej sprawie brak takiego jednoznacznego dowodu, zeznania stron są w tej sprawie sprzeczne. Z zeznań świadka adwokata S.(1) wynika, że Pokrzywdzony odbył z adwokatem spotkanie (bez udziału Obwinionego) w celu omówienia konieczności stawiennictwa na rozprawie. W świetle relacji świadka ustalono, że obecność pełnomocników na rozprawie nie jest konieczna. Ze spotkania nie zachowała się jednak jakakolwiek notatka, a Skarżący takim ustaleniom zaprzecza.

Zdaniem OSD przeprowadzone w przedmiotowej sprawie postępowanie dowodowe prowadzi do wniosku że Obwiniony dopuścił się zarzucanego mu w punkcie 1 wniosku o ukaranie, przewinienia dyscyplinarnych czym naruszył art. 28 ust.5, Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały  Nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r. w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych (Dz. U. 2015 poz.507 z późn. zm.);

Także okoliczność popełnienia przez Obwinionego czynu objętego drugim zarzutem wniosku o ukaranie, tj. nie stawienie się, pomimo prawidłowego powiadomienia  o terminie na wyznaczonym terminie rozprawy przed Naczelnym Sądem Administracyjnym za sygn. akt. […], i nie zapewnienie zastępstwa innej osoby na podstawie dalszego pełnomocnictwa, nie budzi w świetle przeprowadzonych dowodów wątpliwości. Czyn ten wyczerpuje dyspozycję normy postępowania  stypizowanej w art. 6 ust.1 w zw. z art.28 ust.10, Kodeksu  Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały  Nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r. w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych (Dz. U. 2015 poz.507 z późn. zm.);

Charakter przewinienia dyscyplinarnego objętego pierwszym zarzutem wniosku o ukaranie, którego dopuścił się Obwiniony, okoliczność że do popełnienia tego czynu doszło w okresie kiedy Obwiniony poddawał się terapii związanej ze złym stanem zdrowia i mógł liczyć na to że w sprawie zastępował go będzie drugi z pełnomocników upoważniony do działania w sprawie […], w ocenie OSD świadczy o tym że czyn ten został popełniony z winy nieumyślnej, a w konsekwencji doprowadził do stanowiska OSD, że adekwatną karą jest kara upomnienia.

OSD uznał także za udowodnione, że Obwiniony dopuścił się drugiego z zarzucanych mu czynów, tj. w dniu […] roku będąc ustanowionym pełnomocnikiem B. w sprawie toczącej się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym za sygn. akt. […] nie stawił się na wyznaczonym terminie rozprawy, będąc prawidłowo zawiadomionym o terminie i nie zapewnił zastępstwa innej osoby na podstawie dalszego pełnomocnictwa i także ten czyn zakwalifikował jako czyn popełniony z winy nieumyślnej spowodowany analogicznymi podstawami do tych które legły u podstaw oceny czynu objętego pierwszym zarzutem wniosku o ukaranie, i w konsekwencji uznał że czyn ten zasługuje na karę upomnienia.

Na podstawie art. 651 ust. 1 Ustawy o radcach prawnych kary orzeczone w pkt.. 1, 2 OSD orzekł jako karę łączną karę upomnienia.

Zdaniem OSD, biorąc pod uwagę charakter przewinień dyscyplinarnych, których dopuścił się Obwiniony, okoliczność że do popełnienia czynu doszło w trakcie choroby obwinionego oraz to że ich popełnienie nie spowodowało uszczerbku w interesach Obwinionego stopień winy Obwinionego należałoby uznać za nieznaczny. 

W ocenie Sądu orzeczona kara łączna spowoduje że cel prewencji ogólnej jak i szczególnej zostanie, w stosunku do Obwinionego, osiągnięty, w związku z czym w ocenie Sądu najniższy wymiar kary zapewni realizację jej celów.
 
O kosztach postępowania na podstawie art. 70? ust. 2 ustawy o radcach prawnych oraz § 1 ust. 1 pkt. 1 uchwały nr 86/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie określenia wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego, biorąc pod uwagę czynności podjęte w postępowaniu.
 
(WK)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy