25.04.2024

Orzeczenie z dnia 15 czerwca 2020 r. Sygn. akt: D 205/19

opublikowano: 2021-08-13 przez: Więckowska Milena

Orzeczenie z dnia 15 czerwca 2020 r. Sygn. akt: D 205/19
Orzeczenie jest prawomocne.
 
PRZEWODNICZĄCY: r. pr. Artur Załuski
CZŁONKOWIE: r. pr. Agnieszka Świstak
r. pr. Katarzyna Szwed - Kawka
PROTOKOLANT: Karolina Szymala
           
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu […] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu J. ([…]) obwinionej o to, że:
1. w dniu […] r. reprezentując jako pełnomocnik procesowy M. sp. z o.o. w sprawie toczącej się przed Sądem Okręgowym w W. […] Wydziałem Gospodarczym (sygn. akt […]), złożyła pismo procesowe zatytułowane „Pismo przygotowawcze pozwanego ad. […] M. sp. z o.o. z wnioskiem o zasądzenie kosztów zastępstwa prawnego”, do którego załączyła korespondencję e-mail prowadzoną pomiędzy pełnomocnikami stron w okresie od […] r. do […] r. w przedmiocie zawarcia ugody,
tj. popełniła czyn z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 21 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego,
 
orzeka:
 
  1. Uznaje radcę prawnego J. ([…]) winną zarzucanego w punkcie 1 wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art.  64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 21 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy o radcach prawnych wymierza karę nagany;
  2. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądza od obwinionej radcy prawnego J. ([…]) na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę […] ([…]) złotych.
 
Uzasadnienie
 
W dniu […] r. do OIRP w W. wpłynął wniosek radcy prawnego G. (Skarżący) o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec radcy prawnego J.
 
Skarżący zarzucił radcy prawnemu J., że w piśmie procesowym z dnia […] r. skierowanym przez nią do Sądu Okręgowego w W. w sprawie o sygn. akt […] powołała się na treść prowadzonych z udziałem Skarżącego negocjacji ugodowych załączając do tego pisma wydruki emaili z dnia […] r. , […] r. oraz […] r. co zdaniem Skarżącego naruszyło zasady etyki zawodu radcy prawnego, w szczególności art. 21 KERP.
 
W dniu […] r. Rzecznik Dyscyplinarny wydał postanowienie o przedstawieniu zarzutów i przesłuchał radcę prawnego J. w charakterze Obwinionej. Obwiniona przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu.
 
Wobec faktu, iż Pokrzywdzony pismem z dnia […] r. sprzeciwił się wnioskowi Rzecznika Dyscyplinarnego o orzeczenie uzgodnionej z Obwinioną kary, sprawa na mocy postanowienia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego z dnia […] r. przekazana została Rzecznikowi do dalszego prowadzenia.
 
Na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego pismem z dnia […] r. skierowanym do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w W., Rzecznik Dyscyplinarny OIRP  w W. wniósł o ukaranie radcy prawnego J. obwinionej o popełnienie czynów wyszczególnionych w postanowieniu o przedstawieniu zarzutów z dnia […] r.
 
OSD zważył co następuje.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny OIRP w W. uznał radcę prawnego J. winną zarzucanego we wniosku o ukaranie czynu polegającego na ujawnieniu treści negocjacji ugodowych w piśmie z dnia […] r. skierowanym przez nią do Sądu Okręgowego w W. w sprawie o sygn. akt […].
 
Czyn ten stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 21 KERP.
 
Okoliczności przedmiotowej sprawy nie budzą wątpliwości. W zakresie ustalenia faktów Okręgowy Sąd Dyscyplinarny oparł się na dowodach z dokumentów zgromadzonych w sprawie (k. […] wniosek Pokrzywdzonego oraz załączone do wniosku kopie pism do Sądu Okręgowego w W. w sprawie o sygn. akt […] oraz wydruki maili z dnia […] r., […] r. oraz […] r.) oraz na wyjaśnieniach Obwinionej.
 
Fakty wynikające z powyższej wyszczególnionego materiału dowodowego OSD uznał za spójne a materiał dowodowy za wiarygodny i kompletny.
 
W zakresie kary, OSD OIRP w W. orzekł zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, biorąc pod uwagę fakt uprzedniej niekaralności Obwinionej oraz jej postawę w trakcie postępowania dyscyplinarnego gdy najpierw na etapie postępowania przed Rzecznikiem Dyscyplinarnym a następnie w postępowaniu przed OSD OIRP w W. Obwiniona przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu. OSD OIRP w W. uznał, że rodzaj kary jak i jej wysokość są adekwatne do popełnionego przez Obwinioną czynu.
Z tych powodów należało orzec jak w sentencji.
 
E.R.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy