26.05.2024

Orzeczenie z dnia 13 listopada 2015 r. Sygn. akt: D 60/2015

opublikowano: 2016-01-28 przez: Mika Ewelina

Orzeczenie z dnia 13 listopada 2015 r. Sygn. akt: D 60/2015
Orzeczenie prawomocne
 
Przewodniczący: radca prawny Tomasz Iwańczuk
Członkowie: radca prawny Artur Załuski
radca prawny Bogdan Sanowski
Protokolant: Anna Gabrysiak
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie [...] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu L. (1), [...], obwinionemu o to, że:
nie wykonał postanowienia z dnia [...] r. Sądu Rejonowego L. [...] Wydział Gospodarczy sygn. akt. [...] i nie dokonał - do dnia wydania przez zastępcę rzecznika dyscyplinarnego postanowienia o przedstawieniu zarzutów z dnia [...] r., zapłaty na rzecz W. reprezentującego Spółdzielnię Z. kwoty [...] zł orzeczonej wyrokiem z dnia [...] r. Sądu Rejonowego L. [...] Wydział Gospodarczy sygn. akt. [...],
tj. naruszenia art. 1 w zw. z art. 6 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r. w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (jedn. tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 507 j.t.);
 
orzeka:
  1. Uznaje radcę prawnego L. (1), [...], winnym zarzucanego wnioskiem o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 1 w zw. z art. 6 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 1 ustawy o radcach prawnych wymierza karę upomnienia; 
  2. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądza od obwinionego radcy prawnego L. (1), [...], na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę [...] zł ([...] złotych).
 
Uzasadnienie
 
W dniu [...] roku (data prezentaty) do Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. Spółdzielnia „Z.” z siedzibą w M. reprezentowana przez Prezesa Zarządu W. (dalej: „Skarżąca”) wniosła skargę na działanie radcy prawnego L. (1) (dalej: „Obwiniony”). W treści skargi wskazano m.in. iż obwiniony radca prawny nie wykonał wyroku Sądu Rejonowego w L. [...] Wydziału Gospodarczego o sygn. akt. [...] z dnia [...] roku tj. nie dokonał zapłaty zasądzonej kwoty w wysokości [...] złotych na rzecz Spółdzielni „Z.” z siedzibą w M., na który to wyrok Sąd postanowieniem z dnia [...] roku nadał klauzulę wykonalności (k [...]).
W dniu [...] roku Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. L. (2) wydała postanowienie o wszczęciu dochodzenia m.in. w sprawie popełnienia czynu naruszającego podstawowe wartości i zasady wykonywania zawodu radcy prawnego określone w art. 6 oraz art. 28 ust 11 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Izby Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 roku w zw. z art. 64 ust 1 ustawy z dnia 06 lipca 1982 roku Dz. U. z 2014 r. poz. 637 j.t. z późn. zm. polegającego na tym, że radca prawny L. nie wykonał postanowień sądu z dnia [...] roku w sprawie o sygn. akt [...] wydanego przez Sąd Rejonowy L. (k [...]).
W dniu [...] roku w siedzibie Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. stawił się w charakterze świadka obwiniony radca prawny L. (1). W swoich wyjaśnieniach wskazał, iż sprawa o której mowa w skardze nigdy do niego nie trafiła, jednakże współpracował on z firmą windykacyjną P.. Wskazał, iż dostał informację od W. działającego w imieniu Spółdzielni „Z” z siedzibą w M., o tym, że Spółdzielnia ma zapłacić koszty postępowania procesowego w sprawie jaką wniósł przeciwko P. Sp. z o. o. z siedzibą w B. w imieniu wskazanej Spółdzielni. Obwiniony podkreślił, iż nie wnosił żadnej sprawy ani w imieniu wskazanej Spółdzielni jak również przeciwko wskazanej Spółce, zauważając jednocześnie, iż nigdy nie posiadał również żadnego tytułu wykonawczego. W swoich wyjaśnieniach obwiniony radca prawny wskazał, iż jego kod dostępu do postępowania elektronicznego miał m. in. właściciel firmy windykacyjnej z którą obwiniony pracował tj. P., jednakże współpraca obwinionego ze wskazaną firmą windykacyjna ustała z dniem [...] roku (k [...]).
 W dniu [...] roku w siedzibie Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. stawił się w charakterze świadka W. – Prezes Spółdzielni „Z.” z siedzibą w M. wskazując, iż wie w jakiej sprawie został wezwany oraz, że nie znał wcześniej obwinionego radcy prawnego L. (1). W swoich wyjaśnieniach podkreślił, iż nie wręczył nigdy obwinionemu radcy prawnemu nakazu zapłaty zaopatrzonego w klauzulę wykonalności, natomiast wręczył oryginał tytułu wykonawczego P. działającemu w imieniu firmy P. I., z którą to firmą podpisał w [...] roku umowę na windykację długów. Wskazał również, iż udzielał pełnomocnictwa obwinionemu radcy prawnemu, które to pełnomocnictwo zostało przekazane pracownikowi firmy P. I. i obwiniony nie był obecny podczas jego udzielania. Co więcej zauważył, iż w trakcie postępowania egzekucyjnego były różne pisma kierowane do dłużnika z podpisem obwinionego, zatem nieprawdziwe muszą być twierdzenia obwinionego, iż nie wiedział nic o toczącym się postępowaniu. Dodatkowo świadek wskazał, że dostał od komornika sądowego postanowienie o umorzeniu egzekucji, w którym to postanowieniu przyznano koszty zastępstwa w wysokości [...] złotych. Następnie jak wskazał świadek, obwiniony radca prawny wystąpił do sądu o wydanie nakazu zapłaty z tytułu niezapłaconych kosztów postępowania egzekucyjnego, a od którego to nakazu skarżący – świadek wniósł sprzeciw oraz rozwiązał umowę o windykację długu z powodu bierności firmy. W wyniku złożonego sprzeciwu, skarżący otrzymał wyrok z dnia [...] roku w wyniku którego oddalono powództwo o zapłatę [...] złotych i obciążono kosztami postępowania w wysokości [...] złotych obwinionego radcę prawnego (k [...]).
W dniu [...] roku (data prezentaty) skarżący przedłożył szereg dokumentów potwierdzających złożone przez niego wyjaśnienia w dniu [...] roku (k [...]).
W dniu [...] roku w siedzibie Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. stawił się w charakterze świadka P. prowadzący firmę windykacyjną P. I. zaprzeczając jednocześnie wszelkim twierdzeniom jakoby egzekwował w imieniu obwinionego L. kwotę [...] złotych. Podniósł, że to właśnie obwiniony musiał prowadzić niniejszą sprawę, bowiem chociażby opłata od pozwu w niniejszej sprawie została wniesiona przez ówczesną aplikantkę obwinionego, jak również, że pieniądze z tytułu zastępstwa procesowego w wysokości [...] złotych byłyby dla niego lecz dla obwinionego. Wskazał również, iż zakończył współpracę z obwinionym z uwagi na skargi klientów, zaś odnośnie nakazu zapłaty zaopatrzonego w klauzulę wykonalności zauważył, iż z jego informacji wynika, że był on u komornika sądowego, natomiast co się z nim stało później nie posiada informacji (k [...]).
Postanowieniem z dnia [...] roku Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. L. (2) z akt sprawy [...] wyłączyła materiały dotyczące czynu zarzucanego radcy prawnemu L. (1) poprzez wyłączenie do odrębnego postępowania skargi złożonej do Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. w dniu [...] roku przez W., w części dotyczącej zarzutu nie wykonania przez L. (1) postanowienia Sądu z dnia [...] roku Sądu Rejonowego L. [...] Wydziału Gospodarczego sygn. akt. [...] i nie dokonania zapłaty na rzecz W. kwoty orzeczonej wyrokiem z dnia [...] roku (k [...]).
Postanowieniem z dnia [...] roku w następstwie wydania postanowienia z dnia [...] roku o wyłączeniu materiałów do odrębnego postępowania Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. przedstawił radcy prawnemu L. (1) zarzut naruszenia zasad etyki radcy prawnego określony w art. 1 w zw. z art. 6 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Izby Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 roku w zw. z art. 64 ust 1 ustawy z dnia 06 lipca 1982 roku o radcach prawnych  Dz. U. z 2015 r. poz. 507 j.t., polegający na tym, że wskazany radca prawny nie wykonał postanowienia z dnia [...] roku Sądu Rejonowego L. [...] Wydziału Gospodarczego sygn. akt. [...] i nie dokonał zapłaty na rzecz W. kwoty orzeczonej wyrokiem z dnia [...] roku (k [...]).
W dniu [...] roku w siedzibie Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. stawił się w charakterze świadka W. jako Prezes Spółdzielni „Z” z siedzibą w M., który podtrzymał w całości swoje dotychczasowe zeznania, a dodatkowo przedłożył wyrok Sadu Rejonowego L. (sygn. akt [...]) potwierdzający, iż wskazany Sąd oddalił sprawę z powództwa L. przeciwko Spółdzielni „Z.” z siedzibą w M. i zasadził od L. (1) na rzecz wskazanej Spółdzielni kwotę [...] złotych tytułem kosztów procesu wraz z klauzulą wykonalności ( k [...] i k [...]).
W dniu [...] roku Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. wydał postanowienie o zamknięciu dochodzenia w sprawie, zaś w dniu [...] roku skierował wniosek do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. o ukaranie obwinionego radcy prawnego L. (1), o to, że nie wykonał postanowienia z dnia [...] roku Sądu Rejonowego L. [...] Wydział Gospodarczy w sprawie o sygn. akt [...] i nie dokonał – do dnia wydania przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego postanowienia od przedstawieniu zarzutów z dnia [...] roku zapłaty na rzecz W. reprezentującego Spółdzielnię „Z.” w M. kwoty [...] złotych orzeczonej prawomocnym wyrokiem z dnia [...] roku Sądu Rejonowego L. [...] Wydział Gospodarczy w sprawie o sygn. akt [...] tj. naruszenia art. 1 w zw. z art. 6 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Izby Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 roku w zw. z art. 64 ust 1 ustawy z dnia 06 lipca 1982 roku o radcach prawnych Dz. U. z 2015 r. poz. 507
W dniu [...] roku (data stempla pocztowego) obwiniony radca prawny L. (1) wniósł o uzupełnienie postępowania dowodowego m. in. poprzez przesłuchanie P. na okoliczność zawarcia ze skarżącym umowy o windykację długu oraz przesłuchanie W. na okoliczność zawarcia z P. umowy o windykację, dopuszczenie kserokopii dokumentów z akt sprawy toczącej się pod sygn. akt [...], zobowiązanie skarżącego do dostarczenia umowy o windykację (k [...]).
Na rozprawie w dniu [...] roku przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. stawił się Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego radca prawny L. (2), która podtrzymał swoje stanowisko wyrażone we wniosku o ukaranie, tym samym pozostawiając karę do uznania Sądu, nie stawił się skarżący ani obwiniony. Sąd Dyscyplinarny dopuścił dowód z dokumentów znajdujących się w aktach sprawy oraz oddalił wnioski dowodowe obwinionego L. (1) z dnia [...] roku na podstawie art. 170 § 1 pkt 2 k.p.k.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny ustalił następujący stan faktyczny:
Obwiniony radca prawny L. (1) świadczył usługi dla firmy windykacyjnej I. P., której właścicielem był P. (okoliczność bezsporna).
W dniu [...] roku P. działający w imieniu P. I. podpisał ze Spółdzielnią „Z.” z siedzibą w M. umowę – zlecenie windykacji zgodnie, z którą firma P. I. zobowiązała się wyegzekwować od P. Sp. z o. o. z siedzibą w B. kwotę [...] złote (okoliczność bezsporna, kserokopia umowy k [...]).
W. i L. (3) reprezentujący Spółdzielnię „Z.” z siedzibą w M. ustanowili radcę prawnego L. (1) pełnomocnikiem procesowym w sprawie przeciwko P. Sp. z o. o. z siedzibą w B. (pełnomocnictwo procesowe k [...]).
W dniu [...] roku radca prawny L. wniósł do komornika sądowego działającego przy Sądzie Rejonowym w B. (1) wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego na podstawie tytułu wykonawczego wydanego przez Sąd Rejonowy w B. (2) [...] Wydział Gospodarczy z dnia [...] roku w sprawie o sygn. akt [...] przeciwko dłużnikowi P. Sp. z o. o. z siedzibą w B. (wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego k [...]).
Postanowieniem z dnia [...] roku komornik sądowy działający przy Sądzie Rejonowym w B. (1) w pkt 1 niniejszego postanowienia umorzył postępowanie egzekucyjne przeciwko P. Sp. z o. o. z siedzibą w B. oraz w pkt 2 ustalił wysokości przyznanych kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu egzekucyjnym na kwotę [...] złotych, wskazując jednocześnie, iż pomimo powiadomienia wierzyciela – pełnomocnika wierzyciela, nie zostały złożone dalsze wnioski dotyczące sposobu egzekucji. (postanowienie k [...], zawiadomienie k [...].
Pismem z dnia [...] roku Spółdzielnia „Z.” z siedzibą w M. wypowiedziała firmie P. I. zlecenie windykacji i wezwała o zwrot wszystkich dokumentów związanych z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym (okoliczność bezsporna, pismo k [...]).
W dniu [...] roku radca prawny L. (1) wniósł do Sądu Rejonowego L. [...] Wydział Gospodarczy pozew przeciwko Spółdzielni „Z.” z siedzibą w M. o zapłatę kwoty [...] złotych z tytułu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu egzekucyjnym. W dniu [...] roku Sąd Rejonowy L. [...] Wydział Gospodarczy wydał w niniejszej sprawie (sygn. akt [...]) wyrok oddalający powództwo oraz zasądził od powoda L. (1) na rzecz Spółdzielni „Z.” z siedzibą w M. kwotę [...] złotych tytułem kosztów procesu. Wskazany wyrok został zaskarżony apelacją, jednakże w dniu [...] roku Sąd wyższej instancji oddalił apelację (pozew k [...], nakaz zapłaty k [...], sprzeciw k. [...], wyrok Sądu I instancji k [...], apelacja powoda k [...], notatka k [...]).
L. (1) nie wykonał wyroku Sądu tj. nie zwrócił na rzecz Spółdzielni „Z.” z siedzibą w M. kwoty [...] złotych zasądzonej prawomocny wyrokiem Sądu.
Powyższy stan faktyczny został ustalony w oparciu o akta sprawy o sygn. D 60/2015, tj. dokumenty złożone do akt sprawy w tym umowę o windykację, pełnomocnictwo i inne dokumenty nie zakwestionowane przez strony, jak również przesłuchanie w charakterze świadków W. i P. oraz L. (1).
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył, co następuje:
Po rozpoznaniu, na posiedzeniu w dniu [...] roku, sprawy przeciwko radcy prawnemu  L. (1) obwinionemu o to, że nie wykonał postanowienia z dnia [...] roku Sądu Rejonowego L. [...] Wydział Gospodarczy w sprawie o sygn. akt [...] i nie dokonał – do dnia wydania przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego postanowienia o przedstawieniu zarzutów z dnia [...] roku zapłaty na rzecz W. reprezentującego Spółdzielnię „Z.” w M. kwoty [...] złotych orzeczonej wyrokiem z dnia [...] roku Sądu Rejonowego L. [...] Wydział Gospodarczy w sprawie o sygn. akt [...] tj. naruszenia art. 1 w zw. z art. 6 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Izby Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 roku w zw. z art. 64 ust 1 ustawy z dnia 06 lipca 1982 roku o radcach prawnych Dz. U. z 2015 r. poz. 507; uznał radcę prawnego winnego zarzucanego wnioskiem o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 1 w zw. z art. 6 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust 1 i art. 65 ust 1 pkt 1 ustawy o radcach prawnych wymierzył karę upomnienia. 
Zgodnie z treścią art. 6 ust 6 Kodeksy Etyki Radcy Prawnego radca prawny obowiązany jest dbać o godność zawodu przy wykonywaniu czynności zawodowych, a także w działalności publicznej i w życiu prywatnym.
Zgodnie z treścią art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 06 lipca 1982 roku o radcach prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 507 j.t.) radcowie prawni i aplikanci radcowscy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godnością zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych.
W ocenie Sądu Dyscyplinarnego opisane zachowanie radcy prawnego sprzeczne jest z wartościami prezentowanymi w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego jak i ustawy o radcach prawnych. Obwiniony swoim postępowaniem dowiódł, że w swoim działaniu nie przyczynia się do umacniania porządku prawnego i ochrony słusznych praw lecz przeciwnie, traktuje prawo i swoje obowiązki instrumentalnie, sprzeniewierzając się ślubowaniu radcowskiemu. Podkreślić bowiem należy, iż takie zachowanie nie jest godne profesjonalnego pełnomocnika. Obwiniony nie podjął w toku postępowania egzekucyjnego w zasadzie żadnych czynności zmierzających do wyegzekwowania zaległego świadczenia na rzecz mocodawcy, zaś pomimo tego próbował wyegzekwować na swoją rzecz koszty zastępstwa procesowego przyznane w trakcie postępowania egzekucyjnego, a następnie po przegraniu procesu nie zwrócił zasądzonych od niego na rzecz przeciwnika kosztów procesu. Zauważyć należy, iż Sąd powszechny zarówno pierwszej jak i drugiej instancji nie uznał roszczenia obwinionego, a pomimo tego obwiniony nie czuł się zobowiązany dokonać zapłaty na rzecz skarżącego zasądzonej kwoty. Jako profesjonalny pełnomocnik działający w tym zawodzie od wielu lat winien zdawać sobie sprawę z konsekwencji jakie mogą grozić w przypadku takiego zachowania tj. w przypadku nie uiszczenia zasądzonej od obwinionego jako strony przegrywającej proces na rzecz strony wygranej kosztów procesu. Jak wskazano już wcześniej radca prawny, a obwiniony bez wątpienia nim jest winien dbać o godność zawodu przy wykonywaniu czynności zawodowych, a także w działalności publicznej i w życiu prywatnym. Jedynie na marginesie należy wskazać, iż obwiniony dochodził roszczenia przed Sądem Powszechnym z tytułu nie zapłaconych kosztów postępowania egzekucyjnego, zaś w toku postępowania egzekucyjnego nie podejmował czynności zmierzających do wyegzekwowania świadczenia, bowiem jego czynności w tym przedmiocie sprowadziły się w zasadzie do złożenia wniosku do komornika sądowego o wszczęcie egzekucji. Pomijając powyższe podkreślić należy, że kwota zasądzona prawomocnym wyrokiem Sądu winna zostać zapłacona przez obwinionego bez zbędnej zwłoki, a niniejsze postępowanie dyscyplinarne nie powinno mieć miejsca. Bowiem jak podkreślono już wcześniej obwiniony radca prawny jako profesjonalny pełnomocnik winien przestrzegać porządku prawnego, a w szczególności respektować wyroki Sądu przed którymi sam występuje. Należy przyjąć, iż materiał zgromadzony w niniejszym postępowaniu daje podstawy do stwierdzenia, iż w przedmiotowej sprawie nastąpiło naruszenie art. 6 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, a tym samym uznać radcę prawnego L. (1) winnego zarzucanych mu czynów, a co za tym idzie wymierzenia obwinionemu kary upomnienia.
O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, biorąc pod uwagę czynności podjęte w postępowaniu, a w szczególności czynności podjęte przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego, a w tym przesłuchanie świadków w toku niniejszego postępowania.
Biorąc powyższe pod uwagę Okręgowy Sąd Dyscyplinarny orzekł jak na wstępie.
(AG)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy