16.07.2024

Orzeczenie z dnia 12 stycznia 2022 r. Sygn. akt: D 145/21

opublikowano: 2024-03-22 przez: Więckowska Milena

Orzeczenie z dnia 12 stycznia 2022 r. Sygn. akt: D 145/21
Orzeczenie jest prawomocne
 
PRZEWODNICZĄCY:      r. pr. Marzena Okła - Anuszewska
CZŁONKOWIE:                 r. pr. Marcin Milewski
r. pr. Radosław Radosławski
PROTOKOLANT:              Karolina Szymala
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie […] r w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu L. C. ([…]) obwinionej o to, że:
nie wypełniła obowiązku doskonalenia zawodowego i nie uzyskała żadnego z 40 wymaganych od niej punktów szkoleniowych w cyklu szkoleniowym, który trwał od […] r. do […] r. - czym naruszyła obowiązek dbania o rozwój zawodowy poprzez kształcenie ustawiczne a także obowiązek stosowania się do uchwał organów samorządu radców prawnych,
tj. popełniła czyn z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, w związku z § 7 i § 11 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, stanowiącego załącznik do uchwały nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku (t.j. uchwała Nr 295/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku)
 
orzeka:
 
  1. Uznaje radcę prawnego L. C. ([…]) winną zarzucanego we wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, w związku z § 7 i § 11 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, stanowiącego załącznik do uchwały nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku (t.j. uchwała Nr 295/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku) Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt3 ustawy o radcach prawnych wymierza karę pieniężną w wysokości 4 200 (czterech tysięcy dwustu) złotych;
  2. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądza od obwinionej radcy prawnego L. C. ([…]) na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych
    w W. tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę 1 400 (jeden tysiąc czterysta) złotych.
 
Uzasadnienie
 
Wnioskiem o ukaranie z dnia […] r. Rzecznik Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. (dalej także: „RD”) wniósł o ukaranie radcy prawnego L. C. – […]), dalej także: „Obwiniona”, zarzucając jej, że dopuściła się nienależytego wykonywania zawodu radcy prawnego poprzez niewypełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego i nieuzyskanie żadnego z wymaganych co najmniej 40 punktów szkoleniowych w cyklu szkoleniowym, który trwał od […] r. do […] r., czym naruszyła obowiązek dbania o rozwój zawodowy poprzez kształcenie ustawiczne, a także obowiązek stosowania się do uchwał organów samorządu radców prawnych, tj. popełniła czyn z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w zw. z art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego (dalej także: „KERP”), stanowiącego załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, w zw. z § 7 i § 11 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, stanowiącego załącznik do uchwały nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku - t.j. uchwała Nr 295/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku (dalej także: „RegDosRPr”).
 
Obwiniona nie wniosła odpowiedzi na wniosek o ukaranie.
 
Sąd rozpoznał wniosek o ukaranie na rozprawie w dniu […] r. przeprowadzając dowody z dokumentów znajdujących się w aktach sprawy. 
 
Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego, po zakończeniu postępowania dowodowego wniósł o uznanie Obwinionej winną zarzucanych jej czynów, pozostawiając wymiar kary do uznania Sądu, z uwzględnieniem faktu, że Obwiniona po raz trzeci, tj. w trzecim cyklu szkoleniowym, nie wykonała obowiązku doskonalenia zawodowego.
 
Sąd ustalił następujący stan faktyczny:
 
Pismem z dnia […] r. Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych przekazała, zgodnie z § 17 ust. 1 i 2 RegDosRPr , wykaz radców prawnych, którzy nie wypełnili obowiązku doskonalenia zawodowego w cyklu szkoleniowym trwającym od […] r. do […] r. (k. […]).
 
Jak ustalił w dochodzeniu RD, Obwiniona nie uzyskała żadnego z wymaganych co najmniej 40 punktów szkoleniowych mimo dziesięciu przypomnień o obowiązku szkoleniowym i konieczności przedstawienia zaświadczeń o odbytych szkoleniach (szkolenia prowadzone przez OIRP są automatycznie odnotowywane przez Dział Doskonalenia Zawodowego OIRP) – k. […]v., wobec czego wezwał ją na przesłuchanie w dniu […] r. (k. […]). Obwiniona nie stawiła się na wyznaczony termin, nie odebrała wezwania ani nie przedstawiła jakiegokolwiek usprawiedliwienia swojej nieobecności. RD wysłał do Obwinionej pismo zawierające przedstawienie zarzutów i na dzień […] r. RD wyznaczył termin końcowego zaznajomienia się z aktami dochodzenia (k. […]). Obwiniona nie skorzystała z możliwości zaznajomienia się z aktami postępowania. W dniu […] r. został skierowany do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego wniosek o ukaranie radcy prawnego.
 
Radca prawny nie stawiła się na wyznaczonym terminie rozprawy (k. […]).
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył, co następuje:
 
Podstawą odpowiedzialności dyscyplinarnej radcy prawnego są przepisy ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tj. Dz.U. z 2018, poz. 2115 ze zm.); dalej: „RadcPrU”, przede wszystkim art. 64, w którym określono zachowania radców prawnych i aplikantów radcowskich uznawane za delikty dyscyplinarne. Przepis ten w § 1 pkt 2 przewiduje, że podstawą odpowiedzialności dyscyplinarnej są czyny sprzeczne m.in. z zasadami etyki radcy prawnego. Zatem dla przyjęcia odpowiedzialności dyscyplinarnej radcy prawnego konieczne jest nie tylko określenie, że z tą właśnie podstawą wiąże się odpowiedzialność dyscyplinarna radcy prawnego, ale także wskazanie konkretnej zasady uregulowanej w KERP.
 
Radca prawny, zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 KERP, ma obowiązek dbać o rozwój zawodowy poprzez kształcenie ustawiczne i jest obowiązany brać udział w szkoleniach zawodowych na zasadach określonych przez właściwy organ samorządu, a zgodnie z art. 61 ust. 2 KERP ma obowiązek stosować się do uchwał organów samorządu radców prawnych.
 
W zakresie zadań samorządu radców prawnych leży m.in. doskonalenie zawodowe radców prawnych, a zgodnie z art. 52 ust. 3 pkt 2 RadcPrU wskazano, że do zakresu działania rady okręgowej izby radców prawnych należy m.in. doskonalenie zawodowe radców prawnych, a w art. 60 pkt 7 RadcPrU zapisano, że do zakresu działań Krajowej Rady Radców Prawnych należy „koordynowanie doskonalenia zawodowego radców prawnych”. Działając na podstawie art. 60 pkt 8 lit. h RadcPrU Krajowa Rada Radców Prawnych uchwałą Nr 103/IX/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r. uchwaliła „Regulamin zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku” („RegDosRPr).
 
Zgodnie z § 7 ust. 1 RegDosRPr obowiązek doskonalenia zawodowego uważa się za wypełniony, jeżeli w każdym cyklu szkoleniowym radca prawny uzyska minimalną liczbę 40 punktów szkoleniowych, a § 11 RegDosRPr wskazuje, że nieuzyskanie przez radcę prawnego minimalnej liczby punktów szkoleniowych jest równoznaczne z niewypełnieniem obowiązku doskonalenia zawodowego.
 
Skoro więc Obwiniona nie uzyskała w cyklu szkoleniowym od […] r. do […] r. żadnego z wymaganych 40 punktów szkoleniowych, naruszenie przez nią ww. zasad jest oczywiste, a przy tym nieusprawiedliwione. W konsekwencji, należy uznać, że wniosek o ukaranie Obwinionej został złożony w uzasadnionych okolicznościach. Mając na uwadze powyższe rozważania, zważywszy, że nieuzyskanie wymaganej obowiązującymi regulacjami liczby punktów szkoleniowych w danym cyklu  szkoleniowym zostało wykazane, Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. uznał, że Obwiniona dopuściła się zaniechań w wykonywaniu obowiązków radcy prawnego skutkujących powstaniem odpowiedzialności dyscyplinarnej.
 
W kwestii wymiaru kary Sąd uznał, że ze względu na charakter deliktu - lekceważenie obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych i niestosowanie się uchwał samorządu radcowskiego w warunkach recydywy (Obwiniona w trzech kolejnych cyklach nie wykonała obowiązku szkoleniowego), nie można poprzestać na najłagodniejszej karze, tj. karze upomnienia czy też karze nagany, a wymierzyć karę realnie odczuwalną. Kara pieniężna w najniższej dopuszczalnej wysokości nie powinna z kolei być zbyt dotkliwa dla aktywnego radcy prawnego z długim stażem zawodowym, przy jednoczesnym wieku idealnym dla pełnego rozkwitu zawodowych możliwości.
 
O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych w zw. z § 1 ust. 1 Uchwały Nr 86/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 maca 2015 r. w sprawie określenia wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego.
 
Wobec powyższego, należało orzec jak w sentencji.
 
JR

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy