16.07.2024

Orzeczenie z dnia 11 marca 2022 r. Sygn. akt: D 138/21

opublikowano: 2024-03-22 przez: Więckowska Milena

Orzeczenie z dnia 11 marca 2022 r. Sygn. akt: D 138/21
Orzeczenie jest prawomocne
 
PRZEWODNICZĄCY:      r. pr. Mikołaj Pedrycz
CZŁONKOWIE:                 r. pr. Paulina Sibilska
r. pr. Igor Bąkowski
PROTOKOLANT:              Ewelina Raczko
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. w składzie następującym po rozpoznaniu na rozprawie w dniu [...] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu S. F. ([...]), obwinionemu o to, że:
nie wypełnił obowiązku doskonalenia zawodowego i uzyskał 8 z 40 wymaganych od niego punktów szkoleniowych w cyklu szkoleniowym, który trwał od [...] r. do [...] r. - czym naruszył obowiązek dbania o rozwój zawodowy poprzez kształcenie ustawiczne a także obowiązek stosowania się do uchwał organów samorządu radców prawnych, tj. popełnił czyn z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, w związku z § 7 i § 11 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, stanowiącego załącznik do uchwały nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku (t.j. uchwała Nr 295/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku).
 
Orzeka:
 
  1. Uznaje radcę prawnego S. F. ([...]), winnym zarzucanego we wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w związku z § 7 i § 11 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych wymierza karę pieniężną w kwocie 4200 (cztery tysiące dwieście) zł;
  2. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądza od obwinionego radcy prawnego S. F. ([...]), na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę 1000 (jeden tysiąc) zł.
 
Uzasadnienie
 
Wnioskiem o ukaranie z dnia [...] r. Rzecznik Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. (dalej: „RD”) wniósł o uznanie radcy prawnego S. F. (nr wpisu [...], dalej: „Obwiniony”) winnym popełnienia przewinienia dyscyplinarnego z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego (dalej „KERP”), w związku z § 7 i § 11 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, stanowiącego załącznik do uchwały nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku (t.j. uchwała Nr 124/IX/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, dalej „Regulamin Doskonalenia”), mającej zastosowanie na podstawie § 3  uchwały nr 209/X/2020 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 października 2020 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, przez to, że nie wypełnił obowiązku doskonalenia zawodowego i nie uzyskał wymaganych 40 punktów szkoleniowych w cyklu szkoleniowy, który trwał od [...] r. do [...] r. Obwiniony w inkryminowanym okresie szkoleniowym uzyskał jedynie 8 punktów szkoleniowych.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. (dalej „Sąd Dyscyplinarny”) rozpoznał wniosek o ukaranie na rozprawie w dniu [...] r.
 
Sąd Dyscyplinarny ustalił, co następuje
 
Obwiniony w okresie od [...] r. do [...] r. nie wypełnił obowiązku doskonalenia zawodowego i nie uzyskał 32 z wymaganych co najmniej 40 punktów szkoleniowych. W okresie tym Obwiniony wykonywał zawód i podlegał obowiązkowi doskonalenia zawodowego.
 
Wymaga podkreślenia okoliczność, iż Obwiniony nie podjął wypełnienia wskazanego obowiązku szkoleniowego, pomimo kierowanej do niego w tej spawie korespondencji przez Dział Doskonalenia Zawodowego OIRP w W..
dowód: pismo przewodniczącego Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawych w W. - k. 8, korespondencja kierowana do Obwinionego dot. braku realizacji obowiązku szkoleniowego, k. 9 - 12
 
Obwiniony nie odniósł się w żaden sposób do korespondencji kierowanej do niego przez przedstawicieli Rady OIRP w W., jak również przez RD
dowód: - postanowienie  przedstawieniu zarzutów z dnia [...] . (k. 13 – 16),
- pismo informacyjne z dnia [...] r. (k. 17),
- zawiadomienie z dnia [...] r.
 
Sąd Dyscyplinarny zważył, co następuje:
 
Popełnienie przez Obwinionego przewinienia dyscyplinarnego polegającego na niedopełnieniu obowiązku doskonalenia zawodowego w okresie od [...] r. do [...] r. w świetle zebranego w sprawie materiału dowodowego nie budzi wątpliwości.
 
Zgodnie z § 7 ust. 1 Regulaminu Doskonalenia obowiązek doskonalenia zawodowego uważa się za wypełniony, jeżeli w cyklu szkoleniowym radca prawny uzyska co najmniej liczbę 40 punktów szkoleniowych. Nieuzyskanie przez radcę prawnego minimalnej wymaganej liczby punktów szkoleniowych jest równoznaczne z niewypełnieniem obowiązku doskonalenia zawodowego (§ 11 Regulaminu Doskonalenia). Obwiązek stałego doskonalenia oraz uczestnictwa w szkoleniach zawodowych wynika także z art. 14 ust. 1 i ust. 2 KEPR, zaś obowiązek stosowania się do uchwał organów samorządu ma podstawę w art. 61 ust. 2 KERP.
 
Zważyć w tym miejscu należy, że wyznaczony okres rozliczeniowy obejmujący trzy lata kalendarzowe jest na tyle długi, że umożliwia, uwzględniając obowiązki zawodowe, rodzinne a także nieprzewidziane sytuacje osobiste, wykonanie tego obowiązku, czego dowodem jest to, że zdecydowana większość radców prawnych z tutejszej Izby obowiązek ten wykonała. Bezspornie też w przeciągu trzech lat zakończonego [...] r. okresu szkoleniowego dostępnych było wiele propozycji i terminów odbycia wymaganych szkoleń zawodowych w zakresie uzyskania 40 punktów szkoleniowych. Oferowane były także liczne szkolenia w formie on – line, których czas odbywania był bardzo zróżnicowany, co pozwalało na wzięcie w nich udziału nawet tym radcom prawnym, których zasoby czasowe nie pozwalały na odbycie szkoleń w formie tradycyjnej.
 
Na podstawie zgromadzonych dowodów oraz ustalonego stanu faktycznego Sąd Dyscyplinarny uznał, że Obwinionemu należy przypisać odpowiedzialność za zarzucany przez Zastępcę Rzecznika delikt dyscyplinarny. W sposób świadomy Obwiniony nie zrealizował obowiązku doskonalenia zawodowego i nie uzyskał w okresie trzech lat wymaganych 40 punktów szkoleniowych.
 
Dodatkowo, OSD ustalił, iż Obwiniony w poprzednim okresie szkoleniowym (tj. obejmującym lata […] – […]) również nie wypełnił obowiązku doskonalenia zawodowego i za to przewinienie dyscyplinarne została mu wymierzona kara upomnienia (wyrok OSD w W. z dnia [...] r., sygn. akt. […].
 
W ocenie Sądu Dyscyplinarnego wobec rodzaju naruszenia, uwzględniając brak wypełnienia obowiązku doskonalenia w całości, adekwatną karą jest kara pieniężna w dolnym przedziale ustawowego przedziału. Jest to kara o średniej dolegliwości, jednak sprawiedliwa, biorąc pod uwagę postawę Obwinionego w porównaniu z postępowaniem prawidłowym większości członków tutejszej Izby, którzy wypełnili obowiązek doskonalenia zawodowego. Sąd Dyscyplinarny wymierzając karę pieniężną miał na uwadze jej celowość, tj. okoliczność, iż stanowić będzie dla Obwinionego represję, która powinna w przyszłości skutkować wykonywaniem przez Obwinionego obowiązków wynikających z ustawy o radcach prawnych i KERP z należytą starannością.
 
Kara pieniężna jest adekwatna również z tego powodu, że samorząd radców prawnych dużym wysiłkiem organizacyjnym i finansowym, m.in. ze składek członkowskich, zapewnia wszystkim, także Obwinionemu, możliwość nieodpłatnego uczestnictwa w licznych szkoleniach o zróżnicowanym zakresie tematów. Świadoma rezygnacja z udziału w organizowanych szkoleniach oznacza marnotrawienie przez tych radców, którzy nie wykonują swojego obowiązku, wspólnego wysiłku organizacyjnego i finansowego samorządu radców prawnych.
 
OSD uznał ponadto, że biorąc pod uwagę, iż Obwiniony został już skazany za taki sam czyn karą upomnienia, konieczne i uzasadnione jest wymierzenia kary surowszej.
 
Należy zwrócić uwagę, że kwestia uczestnictwa w szkoleniach zawodowych pełni istotną rolę w utrwalaniu kwalifikacji zawodowych radcy prawnego oraz jego roli jako profesjonalisty. W konsekwencji system szkoleń doskonalenia zawodowego zorganizowany przez samorząd radcowski służy utrzymywaniu wysokiego poziomu merytorycznego radców prawnych, który jest nieodzowny dla prawidłowego postrzegania radców prawnych w związku ze świadczoną pomocą prawną.
 
Obwiniony w związku z ukaraniem ponosi zryczałtowane koszty niniejszego postępowania dyscyplinarnego na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2115 ze zm.), którymi została obciążony w kwocie 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w W.
 
GF
 

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy