24.04.2024

Orzeczenie z dnia 11 marca 2022 r. Sygn. akt: D 137/21

opublikowano: 2023-11-08 przez: Więckowska Milena

Orzeczenie z dnia 11 marca 2022 r. Sygn. akt: D 137/21
Orzeczenie jest  prawomocne
 
PRZEWODNICZĄCA:      r. pr. Paulina Sibilska
CZŁONKOWIE:                 r. pr. Mikołaj Pedrycz
r. pr. Igor Bąkowski
PROTOKOLANT:              Ewelina Raczko
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. w składzie następującym po rozpoznaniu na rozprawie w dniu [...] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu M. G. ([...]), obwinionemu o to, że:
nie wypełnił obowiązku doskonalenia zawodowego i nie uzyskał żadnego z 6,7 wymaganych od niego punktów szkoleniowych w cyklu szkoleniowym, który trwał od [...] r. do [...] r. - czym naruszył obowiązek dbania o rozwój zawodowy poprzez kształcenie ustawiczne a także obowiązek stosowania się do uchwał organów samorządu radców prawnych, tj. popełnił czyn z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, w związku z § 7 i § 11 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, stanowiącego załącznik do uchwały nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku (t.j. uchwała Nr 295/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku).
 
orzeka:
  1. Uznaje radcę prawnego M. G. ([...]), winnym zarzucanego we wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w związku z § 7 i § 11 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 1 ustawy o radcach prawnych wymierza karę upomnienia;
  2. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądza od obwinionego radcy prawnego M. G. ([...]), na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę 700 (siedemset) zł.
 
Uzasadnienie

Wnioskiem o ukaranie z dnia [...] r. skierowanym do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. (dalej „Okręgowy Sąd Dyscyplinarny”) Rzecznik Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. (dalej „Rzecznik Dyscyplinarny”) wniósł o ukaranie radcy prawnego M. G., wpisanego na listę radców prawnych pod numerem […] (dalej „obwiniony”), obwinionego o to, że:
nie wypełnił obowiązku doskonalenia zawodowego i nie uzyskał żadnego z 6,7 wymaganych od radcy prawnego punktów szkoleniowych w cyklu szkoleniowym, który trwał od [...] r. do [...] r. – czym naruszył obowiązek dbania o rozwój zawodowy poprzez kształcenie ustawiczne, a także obowiązek stosowania się do uchwał organów samorządu radców prawnych, tj. popełnił czyn z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, w związku z § 7 i § 11 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, stanowiącego załącznik do uchwały nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku (t.j. uchwała Nr 295/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku).
 
Obwiniony  wniósł odpowiedź na wniosek o ukaranie, w którym wskazał że nie wypełnił obowiązku szkoleniowego za okres od dnia [...] r. do [...] r. w związku z nieprzerwanym zawieszeniem wykonywania zawodu radcy prawnego od dnia [...] r., na podstawie orzeczenia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. (dalej „Okręgowy Sąd Dyscyplinarny”) w sprawie o sygnaturze akt […], jak również brakiem perspektyw na wykonywanie kiedykolwiek zawodu radcy prawnego w przyszłości w związku z orzeczeniem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego w sprawie […], w którym orzeczono wobec obwinionego karę pozbawienia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego (orzeczenie zostało utrzymane w mocy przez Wyższy Sąd Dyscyplinarny Krajowej Izby Radców Prawnych). Obwiniony podniósł, że w związku z powyższym oczekiwanie od niego dokształcania się w zawodzie radcy prawnego i zdobywania punktów za szkolenia w jego ocenie bardzo trudno pogodzić z orzeczonymi wobec niego karami.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny rozpoznał wniosek o ukaranie na rozprawie dnia [...] r. i wymierzył obwinionemu karę upomnienia.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny ustalił następujący stan faktyczny.

Pismem z dnia [...] r. Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. przekazała Rzecznikowi Dyscyplinarnemu, zgodnie z § 17 ust. 1 i 2 uchwały nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku (dalej „Regulamin”) w związku z § 3 uchwały nr 209/X/2020 Krajowej Radcy Radców Prawnych z dnia 24 października 2020 r. w sprawie zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku), wykaz radców prawnych, którzy nie wypełnili obowiązku doskonalenia zawodowego w cyklu szkoleniowym, który trwał od [...] r. do [...] r. W wykazie figurował obwiniony,  który nie brał udziału w szkoleniach zawodowych na zasadach określonych przez właściwy organ samorządu, skutkiem czego, mając zawieszone prawo wykonywania zawodu, nie uzyskał wymaganych od niego w tej sytuacji 6,7 punktów szkoleniowych. 
dowód: pismo Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. z [...] r. – k. 1, lista radców prawnych, którzy nie zrealizowali obowiązku doskonalenia zawodowego w cyklu szkoleniowym - k. 2
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył, co następuje.

W świetle zebranego w sprawie materiału dowodowego popełnienie przez obwinionego przewinienia dyscyplinarnego niedopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego nie budzi wątpliwości.
 
Regulamin nakłada na członków samorządu radcowskiego obowiązek brania udziału w szkoleniach zawodowych na zasadach określonych przez właściwy organ samorządu radcowskiego i uzyskania przewidzianego regulaminem minimalnego pułapu punktów szkoleniowych. W przedmiotowej sprawie obwiniony powinien uzyskać 6,7 punktów szkoleniowych. Obowiązki tego rodzaju, jak uzyskanie określonej ilości punktów w ramach tzw. szkolenia ustawicznego - jak wyżej wskazano - są nakładane przez samorząd radcowski w ramach jego ustawowych kompetencji i są wiążące wobec wszystkich jego członków a niewypełnienie go stanowi delikt dyscyplinarny. To na osobie, która punktów szkoleniowych nie uzyskała ciąży wykazanie, że zachodziły w tym przypadku okoliczności utrudniające czy uniemożliwiające realizację tego obowiązku oraz że nastąpiło to bez jej winy. Ponadto wskazać należy, że w chwili orzekania w niniejszej sprawie orzeczenia zapadłe w sprawach […] i […] były nieprawomocne, a obwiniony był nadal wpisany na listę radców prawnych, jako niewykonujący zawodu.
 
Przepisy Regulaminu przewidują sytuacje zwolnienia czy też ograniczenia realizowania obowiązku doskonalenia zawodowego. Przepis § 7 ust. 3 Regulaminu stanowi, że z obowiązku doskonalenia zawodowego zwolnieni są radcowie prawni niewykonujący zawodu będący emerytami, rencistami lub pobierającymi świadczenie przedemerytalne. Zwolnienie z obowiązku doskonalenia zawodowego dla radcy prawnego niewykonującego zawodu jest możliwe tylko w przypadku wystąpienia łącznie dwóch przesłanek. W przedmiotowej sprawie żaden z tych przypadków nie zachodził.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny uznał obwinionego winnym niedopełnienia obowiązku uzyskania wymaganej liczby punktów szkoleniowych mających na celu wypełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i za to na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 1 ustawy o radcach prawnych wymierzył karę upomnienia. Wymierzona kara upomnienia jest uzasadniona i adekwatna do stopnia przewinienia, gdyż sankcjonuje sposób popełnienia przewinienia dyscyplinarnego przy pełnym naruszeniu dyspozycji wykonania obowiązku szkoleń i uzyskania 6,7 punktów szkoleniowych z przyczyn leżących wyłącznie po stronie obwinionego i przy jego postawie kwestionowania wypełnienia tego obowiązku z powodu zapadłych wobec niego orzeczeń dyscyplinarnych. 
 
Obwiniony w związku z ukaraniem ponosi zryczałtowane koszty niniejszego postępowania dyscyplinarnego na podstawie art. 706 ustawy o radcach prawnych.
 
GF

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy