17.06.2024

Orzeczenie z dnia 11 grudnia 2018 r. Sygn. akt: D 95/18

opublikowano: 2020-11-20 przez: Więckowska Milena

Orzeczenie z dnia 11 grudnia 2018 r. Sygn. akt: D 95/18
Orzeczenie OSD zmienione orzeczeniem WSD (WO-82/19) z dn. 6 grudnia 2019 r. w ten sposób, że uniewinnia obwinionego od zarzucanego mu czynu.
Orzeczenie prawomocne.
 
 
PRZEWODNICZĄCY:    r. pr. Tomasz Iwańczuk
CZŁONKOWIE:             r. pr. Agnieszka Świstak
r. pr. Paulina Sibilska
PROTOKOLANT:            Karolina Szymala
           
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu […] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu J., […], obwinionemu o to, że
Wykonywał czynności zawodowe radcy prawnego mimo orzeczenia wobec niego w dniu […] r. przez Okręgowy Sąd Dyscyplinarny w W. tymczasowego zawieszenia w czynnościach zawodowych, w ten sposób, że w dniu […] r. poświadczył za zgodność z oryginałem, jako radca prawny, dokumenty w postaci kopii pisma Rzecznika Dyscyplinarnego w W. z dnia […] r. oraz pisma zatytułowanego „Wniosek o rozszerzenie postępowania dyscyplinarnego wraz z wnioskiem o ukaranie oraz wniosek dowodowy” z dnia […] r., które złożył do akt sprawy o ochronę dóbr osobistych z powództwa S. przeciwko J., która toczy się przed Sądem Okręgowym w W. […] Wydział Cywilny (sygn. akt […]),
tj. popełnił czyn z art. 64 ust. 1 i 3 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 3 ust. 1 w związku z art. 652 ust. 1 i 3 ustawy o radcach prawnych oraz w związku z art. 6  Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego,
 
orzeka:
 
  1. Uznaje radcę prawnego J., […], winnym zarzucanego we wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 64 ust. 1 i 3 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 3 ust. 1 w związku z art. 652 ust. 1 i 3 ustawy o radcach prawnych oraz w związku z art. 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych wymierza karę pieniężną w wysokości […] ([…]) złotych;
  2. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądza od obwinionego radcy prawnego J., […], na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę […] ([…]) złotych.
 
Uzasadnienie
 
Pismem z dnia […] roku pełnomocnik pokrzywdzonej S., poinformował, że radca prawny J., mimo wydanego w stosunku do niego w dniu […] roku przez Okręgowy Sąd Dyscyplinarny postanowienia o tymczasowym zawieszeniu w czynnościach zawodowych, w dniu […] roku, poświadczył za zgodność z oryginałem jako radca prawny dokumenty, które złożył do akt sprawy o ochronę dóbr osobistych z powództwa S. przeciwko J., która toczy się przed Sądem Okręgowym w W. […] Wydział Cywilny (sygn. akt […]).
 
W związku z zawiadomieniem nadesłanym przez panią S., dnia […] roku Rzecznik Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. działając na podstawie art. 307 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.) w związku z art. 741 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 233) wezwał radcę prawnego J. do złożenia pisemnych wyjaśnień w powyższej sprawie.
 
Postanowieniem z dnia […] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po przeprowadzeniu czynności sprawdzających na skutek zawiadomienia pełnomocnika pani S. w sprawie dotyczącej radcy prawnego J. (nr wpisu […]) na podstawie art. 303 oraz art. 305 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) oraz w zw. z art. 741 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233 z późn.zm.) postanowił wszcząć dochodzenie w sprawie wykonywania przez radcę prawnego J. (nr wpisu […]) czynności zawodowych w okresie tymczasowego zawieszenia w czynnościach zawodowych, tj. popełnienia czynu z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 3 ust. 1 w związku z art. 652 ust. 1 i 3 ustawy o radcach prawnych oraz w zw. z art. 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.
 
Postanowieniem z dnia […] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. uwzględniając dane zebrane w sprawie i na podstawie art. 313 § 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) w zw. z art. 741 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233 z późn.zm.) postanowił przedstawić radcy prawnemu J. (nr wpisu […]) zarzuty tego, że wykonywał czynności zawodowe radcy prawnego mimo orzeczenia wobec niego w dniu […] r. przez Okręgowy Sąd Dyscyplinarny w W. tymczasowego zawieszenia w czynnościach zawodowych, w ten sposób, że w dniu […] r. poświadczył za zgodność z oryginałem, jako radca prawny, dokumenty w postaci kopii pisma Rzecznika Dyscyplinarnego w W. z dnia […] r. oraz pisma zatytułowanego „Wniosek o rozszerzenie postępowania dyscyplinarnego wraz z wnioskiem o ukaranie oraz wniosek dowodowy” z dnia […] r., które złożył do akt sprawy o ochronę dóbr osobistych z powództwa S. przeciwko J., która toczy się przed Sądem Okręgowym w W. (sygn. akt […]), tj. popełnił czyn z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w zw. z art. 3 ust. 1 w zw. z art. 652 ust. 1 i 3 ustawy o radcach prawnych oraz w zw. z art. 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.
 
W dniu […] r. Rzecznik Dyscyplinarny złożył wniosek o ukaranie przeciwko J., tymczasowo zawieszonemu w czynnościach zawodowych radcy prawnego postanowieniem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego w W. z dnia […] r (sygn. akt […]), obwinionemu o czyn z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych z zw. z art. 3 ust. 1 w zw. z art. 652 ust. 1 i 3 ustawy o radcach prawnych oraz w zw. z art. 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.
 
W dniu […] r., na rozprawie przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. stawili się obwiniony r. pr. J., pokrzywdzona S., pełnomocnik pokrzywdzonej adw. K.(1) oraz Rzecznik Dyscyplinarny M. Stawił się świadek K.(2).
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny ustalił następujący stan faktyczny:
 
Postanowieniem z dnia […] r. (sygn. akt […]) Okręgowy Sąd Dyscyplinarny w W. postanowił o tymczasowym zawieszeniu w czynnościach radcy prawnego J. (nr wpisu […]).
 
W dniu […] r. J. poświadczył za zgodność z oryginałem, jako radca prawny, dokumenty w postaci kopii pisma Rzecznika Dyscyplinarnego w W. z dnia […] r. oraz pisma zatytułowanego „Wniosek o rozszerzenie postępowania dyscyplinarnego wraz z wnioskiem o ukaranie oraz wniosek dowodowy” z dnia […] r., które złożył do akt sprawy o ochronę dóbr osobistych z powództwa S. przeciwko J., która toczy się przed Sądem Okręgowym w W. […] Wydział Cywilny pod sygn. akt […].
 
Materiał dowodowy w niniejszej sprawie stanowią w pierwszej kolejności kserokopie dokumentów. OSD uznał ten materiał za wiarygodny i potwierdzający odzwierciedlone w nim okoliczności. Prawdziwość załączonych do sprawy dokumentów nie budziła wątpliwości OSD, nie była również kwestionowana przez żadną ze stron. Tym samym OSD uznał, że zgromadzone dokumenty mogły stanowić rzetelną podstawę do dokonania ustaleń faktycznych w niniejszej sprawie.
 
W zakresie wyjaśnień J. OSD nie dał im wiary, co do okoliczności faktycznych nimi objętych. Pozostawały one bowiem w sprzeczności z pozostałym materiałem dowodowym zebranym w sprawie, w szczególności ze zgromadzonymi dokumentami.
 
Sąd dał wiarę zeznaniom świadka S. oraz świadka K. w pełnym zakresie, albowiem znajdują one potwierdzenie w zebranych dokumentach, są spójne i konsekwentne.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył, co następuje:
 
I. W ocenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W., obwiniony radca prawny J. dopuścił się przewinienia dyscyplinarnego – zarzucanego mu we wniosku o ukaranie – poprzez wykonywanie czynności zawodowych radcy prawnego mimo orzeczenia wobec niego w dniu […] r. przez Okręgowy Sąd Dyscyplinarny w W. tymczasowego zawieszenia w czynnościach zawodowych, w ten sposób, że w dniu […] r. poświadczył za zgodność z oryginałem, jako radca prawny, dokumenty w postaci kopii Rzecznika Dyscyplinarnego w W. z dnia […] r. oraz pisma zatytułowanego „Wniosek o rozszerzenie postępowania dyscyplinarnego wraz z wnioskiem o ukaranie oraz wniosek dowodowy” z dnia […] r., które złożył do akt sprawy o ochronę dóbr osobistych z powództwa S. przeciwko J., która toczy się przed Sądem Okręgowym w W. (sygn. akt […]), jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w zw. z art. 3 ust. 1 w zw. z art. 652 ust. 1 i 3 ustawy o radcach prawnych oraz w zw. z art. 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.
 
Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, ogłoszonego uchwałą nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r., a mającej zastosowanie w niniejszej sprawie, radca prawny obowiązany jest wykonywać czynności zawodowe zgodnie z prawem, uczciwie, rzeczowo i z należytą starannością.
 
Dalej zgodnie z treścią art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r., o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r., nr 10, poz. 65 z późn. zm.) radca prawny podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za zawinione, nienależyte wykonywanie zawodu radcy prawnego oraz za czyny sprzeczne ze ślubowaniem radcowskim lub z zasadami etyki radcy prawnego. Podkreślić należy, iż powyższe jednoznacznie wskazuje, że wszczęcie postępowania może nastąpić, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie zawinionego, nienależytego wykonywania zawodu radcy prawnego bądź popełnienia czynów sprzecznych ze ślubowaniem radowskim lub zasadami etyki radcy prawnego.
 
Pełen obraz postawy radcy prawnego, po przeprowadzeniu wszystkich dowodów w sprawie, wskazuje, iż dokonywane przez niego czynności mogły być sprzeczne z przepisami prawa oraz niezgodne z pojęciem należytej staranności wymaganej od działania profesjonalisty.
 
Trzeba zauważyć, że w przedmiotowej sprawie radca prawny J. został tymczasowo zawieszony w czynnościach zawodowych postanowieniem OSD z dnia […] r. Jak zatem stanowi art. 652 ust. 1 i 3 ustawy o radcach prawnych postanowienie sądu dyscyplinarnego o tymczasowym zawieszeniu jest natychmiast wykonalne. Pomimo powyższego, J. w dniu […] r. poświadczył za zgodność z oryginałem, jako radca prawny, dokumenty w postaci kopii Rzecznika Dyscyplinarnego w W. z dnia […] r. oraz pisma zatytułowanego „Wniosek o rozszerzenie postępowania dyscyplinarnego wraz z wnioskiem o ukaranie oraz wniosek dowodowy” z dnia […] r., które złożył do akt sprawy o ochronę dóbr osobistych z powództwa S. przeciwko J., która toczy się przed Sądem Okręgowym w W. (sygn. akt […]).
 
W ocenie OSD powyższe zachowanie J. niewątpliwie stanowiło naruszenie art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w zw. z art. 3 ust. 1 w zw. z art. 652 ust. 1 i 3 ustawy o radcach prawnych oraz w zw. z art. 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. Nie ulega wątpliwości, iż radca prawny, na którego została nałożona kara dyscyplinarna w postaci zawieszenie w czynnościach zawodowych, nie może wykonywać m.in. czynności w postaci poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów. Zachowanie takie pozostaje w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o radcach prawnych oraz stanowi naruszenie zasad wyrażonych w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego.
 
II. W zakresie kary tj. zarówno rodzaju jak i jej wysokości Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. orzekł zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, uznając, iż rodzaj kary jak i jej wysokość są adekwatne do popełnionych przez radcę prawnego czynów. Biorąc przy tym pod uwagę dotychczasową postawę radcy prawnego Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. orzekł karę pieniężną wysokości […] zł. W ocenie Sądu powyższa kara nie będzie stanowiła zbytniego obciążenia dla obwinionego radcy prawnego, a jednocześnie będzie na tyle znacząca, iż będzie zapobiegała ewentualnym kolejnym naruszeniom przepisów prawa oraz zasad etyki w przyszłości.
 
III. O kosztach postępowania Sąd rozstrzygnął na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych biorąc pod uwagę stopień złożoności sprawy wyznaczających niezbędny nakład pracy dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy.
 
(WK)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy