02.06.2023

Orzeczenie z dnia 10 września 2021 r. Sygn. akt: D 75/20

opublikowano: 2022-11-07 przez: Więckowska Milena

Orzeczenie z dnia 10 września 2021 r. Sygn. akt: D 75/20
Orzeczenie jest prawomocne
WSD orzeczeniem z dnia 28 marca 2022 r. sygn. WO-7/22 zmienił  zaskarżone orzeczenie w ten sposób, że w pkt. 1 orzekł karę nagany.

 
 
PRZEWODNICZĄCY:      r. pr. Tomasz Iwańczuk
CZŁONKOWIE:                 r. pr. Artur Załuski
r. pr. Robert Karpiński
PROTOKOLANT:              Ewelina Raczko
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W., po rozpoznaniu na rozprawie […] r. w W., sprawy przeciwko radcy prawnemu O., ([…]), obwinionemu o to, że:
w okresie od […] r. do […] r. w O., i W., wykonywał czynności zawodowe wobec klientów K., i K2 - w sposób niesumienny, nielojalny, nieprofesjonalny i bez zachowania należytej staranności - w ten sposób, że mimo zawarcia z ww. klientem umowy, w ramach której zobowiązał się do analizy akt sprawy dotyczącej egzekucji i ewentualnego dochodzenia za przeprowadzenie tej egzekucji odszkodowania – nie dokonał rzeczonej analizy akt i nie przedstawił klientom stanowiska co do zasadności dochodzenia odszkodowania, a ponadto zagubił przekazane mu przez klientów dokumenty (w postaci m.in. dokumentacji lekarskiej i dokumentacji z postępowania egzekucyjnego),
tj. popełnił czyn z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 6, art. 8 i art. 12 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego
 
 
orzeka:
 
  1. Uznaje radcę prawnego O., ([…]), winnym zarzucanego we wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 6, art. 8 i art. 12 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych wymierza karę pieniężną w wysokości […] zł ([…]);
  2. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądza od obwinionego radcy prawnego O., ([…]), na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w W., tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę […] zł ( […]).
 
Uzasadnienie
 
Pismem z dnia […] r. (data wpływu do OIRP w W.,: […] r.) K2 i K., (dalej: „Pokrzywdzeni”) poinformowali, iż zawarli umowę zlecenia w dn. […] r. z radcą prawnym O., (dalej: „Obwiniony”) w ramach której zobowiązał się on do analizy akt sprawy dotyczącej egzekucji prowadzonej przeciwko Pokrzywdzonym. W tym samym dniu Obwiniony zawarł z Pokrzywdzonymi także umowę zlecenia, której przedmiotem była analiza akt sprawy dotyczącej decyzji nr […] z dn. […] r. oraz dotyczącej decyzji PINB […]. Obwiniony otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu w wysokości […] PLN brutto. Pokrzywdzeni wskazali, iż Obwiniony zgubił ich akta i nie udzielił im żadnej pomocy prawnej. Dwukrotnie pisemnie zwracali się do niego Obwinionego o zwrot akt. Na ich wniosek o zwrot pieniędzy Obwiniony miał odpowiedzieć, że zostały one przekazane na poczet innej sprawy.
 
Postanowieniem z dn. […] r. w sprawie wszczęto dochodzenie. Ustalono, iż od momentu zawarcia umowy zlecenia i zapłaty wynagrodzenia Obwiniony nie przedstawił Pokrzywdzonym opinii będącej wynikiem realizacji przedmiotu umowy, nie podjął tez żadnych czynności procesowych czy poza procesowych związanych z przedmiotem umowy. Co więcej, zagubił przekazaną mu przez Pokrzywdzonych dokumentację.
 
Postanowieniem z dnia […] r. Rzecznik Dyscyplinarny OIRP w W., działając na podstawie art. 313 § 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego w zw. z art. 741 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych postanowił przedstawić Obwinionemu zarzut tego, że w okresie od […] r do […] r. w O., i w W., wykonywał czynności zawodowe wobec Pokrzywdzonych w sposób niesumienny, nielojalny, nieprofesjonalny i bez zachowania należytej staranności – w ten sposób, że mimo zawarcia z klientem umowy, w ramach której zobowiązał się do analizy akt sprawy dotyczącej egzekucji i ewentualnego dochodzenia za przeprowadzenie tej egzekucji odszkodowania – nie dokonał rzeczonej analizy akt i nie przedstawił klientom stanowiska co do zasadności dochodzenia odszkodowania, a ponadto zgubił przekazane mu przez klientów dokumenty (w postaci m.in. dokumentacji lekarskiej i dokumentacji z postępowania egzekucyjnego), tj. popełnił czyn z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w zw. z art. 6, 8 i 12 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.
 
Rzecznik Dyscyplinarny OIRP w W., w dniu […] r. wniósł o ukaranie Obwinionego o ww. czyn.
 
Pismem z dn. […] r. Obwiniony złożył odpowiedź na wniosek o ukaranie składając wnioski dowodowe: umowę zlecenie z dn. […] r. celem potwierdzenia, że Obwiniony sporządził skargę kasacyjna do NSA od wyroku WSA w W., z dn. […] r. (sygn. […]; wiadomości email z dn. […] r.; faktur VAT celem potwierdzenia wykonanych usług prawnych, zestawienia wpłat od Pokrzywdzonych – na okoliczność , iż wpłacone przez Pokrzywdzonych środki zostały przeksięgowane na poczet realizacji innej umowy z dn. […] r. o sporządzenie skargi kasacyjnej, co tym samym zdaniem Obwinionego zwolniło go ze świadczenia pomocy prawnej polegającej na analizie akt postępowania egzekucyjnego. Dodatkowo Obwiniony wniósł o dopuszczenie dowodu w postaci wiadomości email z dn. […] r od M.
 
Ponadto Obwiniony wniósł o wezwanie i przesłuchanie w charakterze świadka D., i M., na okoliczność, iż wpłacone przez Pokrzywdzonych środki zostały przeksięgowane na poczet realizacji innej umowy z dn. […] r. o sporządzenie skargi kasacyjnej, co tym samym zwolniło Obwinionego ze świadczenia pomocy prawnej polegającej na analizie akt postępowania egzekucyjnego.
 
Obwiniony wniósł także o wezwanie w charakterze świadka B., na okoliczność powierzenia mu akt egzekucyjnych i zgubienia akt.
 
Obwiniony wniósł o uniewinnienie go od zarzucanego czynu i umorzenie dochodzenia.
 
Pismem z dn. […] r. Obwiniony wniósł o zobowiązanie Pokrzywdzonych do przedłożenia dowodu uiszczenia odrębnego wynagrodzenia na rzecz M., za prowadzenie na ich rzecz spraw administracyjnych a także o zobowiązanie Pokrzywdzonych do udzielenie informacji jakie konkretnie dokumenty komornicze zostały przekazane Obwinionemu, ile dowodów wpłat zostało przekazanych Obwinionemu, a także ile zwolnień lekarskich zostało przekazanych Obwinionemu i w jakim celu procesowym je przekazali.
 
W dniu […] r., Okręgowy Sąd Dyscyplinarny OIRP w W., rozpoznał na rozprawie […] r. sprawę przeciwko Obwinionemu. Obwiniony przyznał się do winy w zakresie utraty przez kancelarię […] kart stanowiących dokumentację postępowania egzekucyjnego. Obwiniony wskazał, iż prosił o umożliwienie odtworzenia poprzez udzielenie pełnomocnictwa, które po przedłożeniu komornikowi umożliwiłyby ich odtworzenie, ale Pokrzywdzeni odmawiają udzielenia takiego pełnomocnictwa. W pozostałym zakresie dotyczącym nierzetelnego prowadzenia sprawy Obwiniony nie przyznał się do winy, gdyż zlecił prowadzenie sprawy D., i K3. Obwiniony stwierdził, iż dokonano weryfikacji dokumentów, ale z racji braku pełnomocnictwa nie mógł zająć się sprawą. Podtrzymał, że kwotę zapłaconą przeksięgowano na prowadzoną sprawę administracyjną ([…] zł). Utracone karty były przesłane z W., do O. Obwiniony twierdzi, iż zrezygnował z wynagrodzenia za opiniowanie sprawy egzekucyjnej.
 
Pokrzywdzony stwierdził, iż […] r. przekazał około […] stron np. zwolnienia lekarskie żony Obwinionemu. Zapłacono […] zł plus VAT. Kontakt z Obwinionym był utrudniony. Zdaniem Zawiadamiającego żadna opinia prawna nie została przekazana. Wysłano pismo o zwrot dokumentów, jednak Obwiniony nie chciał się przyznać od ich wcześniejszego posiadania. Następnie bez wiedzy Pokrzywdzonych przekazał na poczet innej sprawy kwotę zapłaconą w celu wydania opinii w sprawie egzekucji.
 
Pokrzywdzona, stwierdziła, iż zgodzili się z mężem na zaksięgowanie kwoty wpłaconej ze sprawy egzekucyjnej na sprawę administracyjną dlatego, że sprawa administracyjna była już w toku.
 
Przesłuchano też świadka M., który potwierdził, iż dla Pokrzywdzonych prowadził sprawę administracyjną, ale nie z umowy dotyczącej postępowania egzekucyjnego.
 
Przesłuchano D., która zeznała, iż nie zajmowała się sprawą Pokrzywdzonych. Stwierdziła, iż rozumiała, żeby nie wykonywać umowy dotyczącej postępowania egzekucyjnego, a kwota ma być przeksięgowana. Stwierdziła też, że pieniądze się nie należały, bo kancelaria nie dokonała analizy.
 
Rzecznik Dyscyplinarny wniósł o karę pieniężną od […] PLN Okręgowy Sąd Dyscyplinarny uznał Obwinionego winnym zarzucanego mu czynu we wniosku o ukaranie, który to stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 6, 8 i 12 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za ten czyn na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych wymierzył karę w wysokości […] PLN. Na podstawie art. 70 (6) ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądzono od Obwinionego na rzecz OIRP w W., tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę […] PLN.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył, co następuje:
 
W ocenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W., analiza okoliczności sprawy wykazała podstawy do przypisania odpowiedzialności dyscyplinarnej Obwinionemu. 
 
Zgodnie z treścią art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r., o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r., nr 10, poz. 65 z późn. zm.) radca prawny podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za zawinione, nienależyte wykonywanie zawodu radcy prawnego oraz za czyny sprzeczne ze ślubowaniem radcowskim lub z zasadami etyki radcy prawnego. Podkreślić należy, iż powyższe jednoznacznie wskazuje, że wszczęcie postępowania może nastąpić, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie zawinionego, nienależytego wykonywania zawodu radcy prawnego bądź popełnienia czynów sprzecznych ze ślubowaniem radowskim lub zasadami etyki radcy prawnego.
 
Ponadto, w doktrynie wskazuje się, że przez „nienależyte wykonywanie zawodu" należy rozumieć naruszenie obowiązków zawodowych, naruszenie wymogów profesjonalizmu, dopuszczenie się przez radcę prawnego takich działań bądź zaniedbań, które doprowadziłyby do negatywnych konsekwencji dla jego mocodawcy bądź innych osób, przy czym nie może być tu oczywiście mowy o negatywnych konsekwencjach rozumianych jako przegranie sporu przed sądem. Uważa się również, iż organy samorządu radcowskiego nie są władne do dokonywania merytorycznej oceny treści opinii prawnej, projektu umowy czy pisma procesowego (tak Z. Klatka, „Ustawa o radcach prawnych. Komentarz", Warszawa 1999, s. 359).
 
Przy takim rozumieniu zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej istnieje – zdaniem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego – uzasadnione podejrzenie popełnienia deliktu dyscyplinarnego przez Obwinionego.
 
Zgodnie z art. 12 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego radca prawny obowiązany jest wykonywać czynności zawodowe sumiennie oraz z należytą starannością uwzględniającą profesjonalny charakter działania.
 
Obwiniony, wbrew swojemu zobowiązaniu, a więc sprzecznie z obowiązującym prawem, nie działał sumiennie zaniedbując klienta i to w sposób kwalifikowany. Warto zauważyć, że Obwiniony zatrudniał wykwalifikowany personel w tym B., który był zobowiązany do dołożenia należytej staranności wprowadzeniu spraw obwinionego oraz dbałości o interesy klienta, a także był zobowiązany do sumiennego i starannego wykonywania pracy, a w szczególności do dbania o dobre imię i interesy Obwinionego. Podejście radcy prawnego do wykonywania zawodu nie rzutuje tylko na jego zachowanie, ale przez pryzmat takich zachowań postrzegany jest cały samorząd radcowski.
 
Obwiniony radca prawny nie wykonywał  czynności zawodowych  sumiennie  oraz  z  należytą starannością uwzględniającą profesjonalny charakter działania, gdyż nie zadośćuczynił obowiązkowi w zakresie przyjętego od Pokrzywdzonych zlecenia do przygotowania opinii dotyczącej postępowania egzekucyjnego, gdyż pomimo zawarcia umowy zlecenia w dn. […] r. i otrzymaniu wynagrodzenia z tego tytułu w wysokości […] PLN brutto, Obwiniony zgubił akta i nie udzielił im żadnej pomocy prawnej.
 
Za szczególnie kwalifikowany przejaw naruszenia art. 12 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego należy uznać nieprzeprowadzenie żadnych czynności w celu realizacji zleconej opinii, a także zagubienie akt.
 
Sąd dyscyplinarny uznał za udowodnione, iż Obwinionemu przekazane zostały dokumenty wskazane przez Pokrzywdzonych i uzgodnione honorarium. Sąd ustalił także, iż Pokrzywdzeni zwracali się do obwinionego o udzielenie informacji o stanie sprawy, a w późniejszym czasie o zwrot dokumentacji. OSD uznał ponadto za udowodnione, iż Obwiniony nie podjął działań, do których się zobowiązał, zaś przekazane obwinionemu dokumenty i honorarium nie zostały przez niego zwrócone. W ocenie Sądu, Obwiniony nie wywiązał się z umowy zawartej z Pokrzywdzonymi. Niezależnie od przyczyn takiego stanu rzeczy, nawet w przypadku niemożności wykonania umowy, obowiązkiem radcy prawnego było dopełnienie wszelkich czynności, aby zminimalizować tego negatywne konsekwencje. Zdaniem Sądu, zagubienie dokumentów wraz z jednoczesnym świadomym utrzymywaniem klientów w przekonaniu, iż umowa jest przez radcę prawnego wykonywana, stanowiło naruszenie określonego w art. 6 ust. l KERP nakazu uczciwego działania.
 
Za istotny w tej sprawie Sąd uznał nie sam fakt zagubienia dokumentów i przyczyn tego zdarzenia, lecz skutek w postaci niewykonania przez Obwinionego umowy w połączeniu z nierozliczeniem się z pobranego honorarium. Skoro radca prawny nie wykonał umowy, winien był zwrócić to, co otrzymał w wyniku jej wykonania przez Pokrzywdzonych.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny OIRP w W., uznał, iż rodzaj kar i ich wysokość są adekwatne do czynu popełnionego przez Obwinionego.
 
Czyn zarzucony obwinionemu miał stosunkowo wysoką szkodliwość zarówno w wymiarze indywidualnym (dla klienta), jak i dla reputacji Obwinionego oraz innych radców prawnych. Wobec powyższego Okręgowy Sąd Dyscyplinarny uznał, że adekwatną karą dyscyplinarną do takiego stopnia szkodliwości popełnionego przewinienia dyscyplinarnego będzie kara pieniężna w wysokości […] zł.
 
O kosztach postępowania przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym orzeczono w oparciu o przepis art. 70(6) ust. 2 ustawy o radcach prawnych oraz § 1 pkt 2) uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia […] roku w sprawie określenia wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego w wysokości […] zł, którymi w związku z zapadłym orzeczeniem obciążono obwinionego na rzecz OIRP w W.
 
Z uwagi na powyższe, orzeczono jak w sentencji.
 
GF
 

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy