25.04.2024

Orzeczenie z dnia 10 lutego 2021 r. Sygn. akt: D 28/20

opublikowano: 2022-07-26 przez: Więckowska Milena

Orzeczenie z dnia 10 lutego 2021 r. Sygn. akt: D 28/20
Orzeczenie jest prawomocne.
 
PRZEWODNICZĄCY: r. pr. Katarzyna Kosicka – Polak
CZŁONKOWIE: r. pr. Gerard Madejski
r. pr. Artur Załuski
PROTOKOLANT: Karolina Szymala
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawach […] r. i […] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu K. ([…]) obwinionemu o to, że:
1. W bliżej nieokreślonym czasie, lecz nie wcześniej niż w […] r. w W. przy ul. M. ujawnił panu C.(1) informacje dotyczące spraw klienta C.(2), tj. naruszenia art. 15 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r., w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 poz. 75).
2. W bliżej nieokreślonym czasie, lecz nie wcześniej niż w […] r. w Sądzie Rejonowym w K. ujawnił panu C.(1) informacje dotyczące spraw klienta C.(2),
tj. naruszenia art. 15 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r., w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 poz. 75).
 
orzeka:
 
  1. Radcę prawnego K. ([…]) od zarzucanego mu w punkcie […] wniosku o ukaranie czynu uniewinnia;
  2. Radcę prawnego K. ([…]) od zarzucanego mu w punkcie […] wniosku o ukaranie czynu uniewinnia;
  3. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych koszty ponosi Okręgowa Izba Radców Prawnych w W.
 
Uzasadnienie
 
W dniu […] roku Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. radca prawny W. skierowała do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców w Prawnych w W., na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (Dz.U. 2017 r. poz. 1870 ze zm.), wniosek o ukaranie radcy prawnego K., wpisanego na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w W. pod numerem wpisu […], obwinionego o to że:
1. W bliżej nie określonym czasie, lecz nie wcześniej niż w […] roku w W. przy ul. M. ujawnił panu C.(1) informacje dotyczące spraw klienta C.(2), tj. naruszenia art. 15 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r., w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 poz. 75).
2. W bliżej nie określonym czasie, lecz nie wcześniej niż w […] roku w Sądzie Rejonowym w K. ujawnił panu C.(1) informacje dotyczące spraw klienta C.(2), tj. naruszenia art. 15 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r., w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 poz. 75).
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. ustalił następujące istotne okoliczności faktyczne sprawy:
 
W dniu […] roku do Okręgowej Izby Radców Prawnych wpłynęło pismo z dnia […] roku, w którym C.(2), zwany dalej „Skarżącym”, złożył skargę na czynności radcy prawnego K., nr wpisu […], zwanym dalej „Obwinionym”. Skarżący wskazał, że reprezentujący go przed Sądem Rejonowym w G. w sprawie o sygn. akt […] ww. radca prawny ukrywał przed nim fakt rozpoczęcia procesu, nie informował go terminach rozpraw oraz zwlekał z wniesieniem środka odwoławczego od zapadłego wyroku. Ponadto Skarżący zarzucił Obwinionemu, iż będąc ustanowionym jego pełnomocnikiem w sprawie toczącej się przed Sądem Rejonowym w Ł. sygn. akt […] nie dopełnił swoich obowiązków zawodowych i nie złożył wniosku o przebadanie Skarżącego przez lekarza psychiatrę, zerwał mediacje oraz nie stawił się na rozprawie (k. […]).
 
W związku z powyższym Rzecznik Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w dniu […] roku wezwał Obwinionego do złożenia pisemnych wyjaśnień odnośnie przedstawionych przez Skarżącego zarzutów (k – […]).
 
W dniu […] roku Obwiniony złożył do Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. wyjaśnienia, w treści których podniósł, iż zarzuty Skarżącego dotyczące jego działalności w sprawach, w których go reprezentował są bezpodstawne (k. […]).
W dniu […] roku Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. przesłuchał w charakterze świadka Obwinionego, który zeznał, że reprezentował Skarżącego w trzech sprawach karnych i w jednej rozwodowej. Sprawy karne zakończyły się dla niego korzystnie. Ponadto, Zaskarżony:
  • zaprzeczył, aby był pełnomocnikiem Skarżącego w sprawie o sygn. akt […] toczącej się przed Sądem Rejonowym w G.,
  • potwierdził, iż do pewnego czasu prowadził dla Skarżącego sprawę toczącą się przed Sądem Rejonowym w Ł. sygn. akt […], jednakże wskutek utraty zaufania wypowiedział mu pełnomocnictwo, w związku z czym sąd nie zawiadamiał go więcej o terminach rozpraw. Zaskarżony zeznał, iż w postępowaniu tym nie było konieczności złożenia wniosku o przebadanie Skarżącego przez lekarza psychiatrę. Zaskarżony zaprzeczył również, aby zerwał w tej sprawie mediację,
  • oświadczył, że nie przekazywał nikomu informacji uzyskanych od Skarżącego stanowiącej tajemnicę zawodową (k. […]).
 
W dniu […] roku Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. wydał postanowienie o wszczęciu dochodzenia w sprawie nienależytego wykonywania zawodu radcy prawnego w bliżej nieokreślonym czasie, lecz nie później niż w […] roku w związku z postępowaniami toczącymi się przed Sądem Rejonowym w G. w sprawie o sygn. akt […] oraz przed Sądem Rejonowym w Ł. w sprawie o sygn. akt […] , tj. naruszenia art. 12 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r., w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 poz. 75) (k.[…]).
 
W dniu […] roku oraz w dniu […] roku w charakterze świadka przesłuchany został C.(1), ojciec Skarżącego. Świadek zeznał, iż ww. radca prawny ujawnił mu na korytarzu w Sądzie w K. oraz przy ul. M. pod filarami w W. informacje dotyczące prowadzonych dla pana C.(2) spraw, wskazując, że Obwiniony „nie opowiadał o szczegółach tych spraw” (k. […] oraz k. […] i verte).
 
W dniu […] roku Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. wydał postanowienie o przedstawieniu Obwinionemu zarzutów, jak w ww. wniosku o ukaranie.
 
W dniu […] roku Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. przesłuchał Obwinionego, który nie przyznał się do zarzucanych mu czynów, wskazując, że C.(1) jest ojcem Skarżącego i z reguły orientował się w sprawach sądowych i karnych syna. Oświadczył, że z C.(1) spotkał się trzykrotnie, w tym przy ul. M. w W. w sprawie prywatnej świadka, a jeżeli chodzi o spotkanie w Sądzie Rejonowym w K. wskazał, że spotkali się tego dnia […] godziny przed planowaną rozprawą na posesji Skarżącego w S. koło Ł., co miało miejsce w […] roku. C.(1) był tam przed Obwinionym, znał sprawę. Jechali jednym samochodem w trójkę do Sądu. C.(1) miał być w tej sprawie zgłoszony jako świadek. Był na sali sądowej jako publiczność. Obwiniony oświadczył, że nie przekazywał C.(1) informacji uzyskanych od Skarżącego stanowiących tajemnicę zawodową (k. […] verte).
 
W dniu […] roku Obwiniony dokonał końcowego zaznajomienia się z materiałami dochodzenia (k. […]).
 
W dniu […] roku Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. wobec zaistnienia podstaw do zamknięcia dochodzenia wydał postanowienie o zamknięciu dochodzenia w sprawie i skierował wniosek o ukaranie do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców w Prawnych w W. (k. […]).
 
W ocenie Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego powyższe zachowanie Obwinionego wypełnia dyspozycję art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 poz. 75) w związku z naruszeniem art. 15 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r., gdyż ww. ujawnił C.(2) informacje dotyczące spraw klienta - Skarżącego. Tym samym Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego uznał, że doszło do popełnienia przewinienia dyscyplinarnego.
 
Po rozpoznaniu na rozprawie w dniu […] roku oraz w dniu […] roku sprawy przeciwko radcy prawnemu K., Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. w swoim orzeczeniu radcę prawnego K. od zarzucanego mu w pkt 1 i w pkt 2 wniosku o ukaranie czynu uniewinnił (k. […]).
 
Na rozprawie został przesłuchany Obwiniony (k. […]) oraz świadek C.(1), ojciec Skarżącego (k. […]).
 
Obwiniony nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Oświadczył, że nie przekazywał nikomu informacji uzyskanych od Skarżącego stanowiącej tajemnicę zawodową. Wskazał też, że C.(1) był dobrze poinformowany o sprawach syna, mimo, że różnie układały się ich relacje. Potwierdził, iż ze świadkiem widział się przy ul. M. w W. w jego sprawie prywatnej, a jeżeli chodzi o spotkanie w Sądzie Rejonowym w K. wskazał, że spotkali się tego dnia […] godziny przed planowaną rozprawą na posesji Skarżącego w S. koło Ł. C.(1) był tam przed Obwinionym, znał sprawę. Jechali jednym samochodem w trójkę do Sądu. C.(1) miał być w tej sprawie zgłoszony jako świadek. Był na sali sądowej jako publiczność. Po odczytaniu Obwinionemu zeznań świadka znajdujących się na k. […], Obwiniony powiedział, że trudno jest się mu do nich ustosunkować, gdyż to są kłamstwa (k. […]). Obwiniony oświadczył również, że wie, że C.(1) jest zorientowany w sprawach syna, kontaktują się wbrew temu co twierdzi świadek, ma też kontakt z byłą żoną Skarżącego, pomaga jej. Skarżący został skreślony z rodziny, ale nadal otrzymuje od niej pomoc. C.(1) pomaga synowi (k. […]).
 
C.(1) na rozprawie w dniu […] roku zeznał, że:
  • przy ul. M. z Obwinionym widział się w swojej sprawie prywatnej jednocześnie wskazując, że „na M. nic się nie wydarzyło, po prostu rozmawialiśmy na temat sprawy z B.-iem i rozmawialiśmy jeszcze o ewentualnym odszkodowaniu dla mnie, ale to nie doszło nigdy do skutku” oraz, że „Pan mecenas opowiadał mi o sprawach syna pod tymi filarami, ja wiedziałem, że sprawy toczą się mojego syna, mój syn z rodziny został odrzucony i jest obrzydliwym łajdakiem” (k. […]).
  • widział się z Obwinionym w Sądzie Rejonowym w K. „syn miał sprawę, rolnicy założyli, bo mieli pretensje o nawozy. Obwiniony występował jako obrońca. Ja pojechałem z synem do sądu (…). Nie pamiętam o czym rozmawiałem z panem mecenasem wtedy, to już parę lat było” (k. […]).
  • Pan mecenas nie pokazywał mi dokumentów w sprawach oraz nie zdradzał szczegółów prowadzonych tych spraw” (k. […]).
 
Co do zarzucanego Obwinionemu czynu opisanego w pkt 1 i pkt 2 wniosku o ukaranie, zgromadzony materiał w sprawie nie daje podstaw do uznania radcy prawnego winnym zarzucanych mu czynów. C.(1) jako osoba, której rzekomo zostały ujawnione informacje dotyczące spraw klienta C.(2) sam wskazuje, że po pierwsze orientował się w sprawach syna, po drugie Obwiniony nie pokazywał mu dokumentów w sprawach oraz nie zdradzał szczegółów prowadzonych spraw. Z kolei sam Skarżący ww. informacje może mieć jedynie od świadka, swojego ojca.
 
Ponadto ze zgromadzonego materiału sprawy nie wynika jakie konkretnie informacje stanowiące tajemnice radcowską zostały ujawnione C.(1) – przy ul. M. w W., sam świadek zeznał, że „nic się nie wydarzyło”, z kolei w K., świadek był wraz z synem w Sądzie Rejonowym, znał sprawę bezpośrednio z relacji od syna. W zeznaniach Obwinionego i świadka są pewne rozbieżności, ale nie co do zakresu zarzutów objętych wnioskiem o ukaranie.
 
Pomiędzy Skarżącym, Obwinionym i świadkiem niewątpliwie jest duży konflikt oraz wzajemny żal, jednakże nie może on stanowić podstawy do pociągnięcia do odpowiedzialności radcy prawnego, w szczególności, że okoliczności sprawy wskazują na brak podstaw do przypisania radcy prawnemu winy w zakresie naruszania zasad etyki i przepisów prawa. Sąd wskazuje, że by zarzucić radcy prawnemu działanie niezgodne z prawem, które podlegać ma odpowiedzialności dyscyplinarnej, należy przynajmniej uprawdopodobnić celowe, umyślne i świadome działanie radcy prawnego, co w niniejszej sprawie nie miało miejsca.
 
W sprawie kosztów postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 70 (6) ust. 1 i 2 ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 roku, Dz. U. 1982 Nr 19 poz. 145 z póź. zm., zgodnie z którymi zryczałtowane koszty postępowania ponosi Okręgowa Izba Radców Prawnych, jeżeli Obwiniony zostanie uniewinniony od stawianych mu we wniosku o ukaranie zarzutów.
 
E.R.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy