23.06.2024

Orzeczenie z dnia 10 lipca 2017 r. Sygn. akt: D 34/17

opublikowano: 2018-02-22 przez: Pusiewicz Weronika

Orzeczenie z dnia 10 lipca 2017 r. Sygn. akt: D 34/17
Orzeczenie prawomocne
 
Przewodniczący:  radca prawny Tomasz Iwańczuk
Członkowie:  radca prawny Paulina Sibilska
            radca prawny Katarzyna Szwed - Kawka
Protokolant:   Karolina Szymala
 
WSD orzeczeniem z dnia 20 maja 2019 r. sygn. WO-35/19 zmienia pkt I zaskarżonego orzeczenia w ten sposób, że uznając radcę prawnego G [….], winnym zarzucanego wnioskiem o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku ustawy o radcach prawnych w zw. z art. 11 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych wymierza karę pieniężną w wysokości […] złotych ;
na podstawie art. 65 ust. 2a ustawy o radcach prawnych orzeka wobec obwinionego radcy prawnego G[…] zakaz wykonywania patronatu na okres […];

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W.(1) po rozpoznaniu na rozprawie w dniu […] w W.(1) sprawy przeciwko radcy  prawnemu G., […], obwinionemu o to, że:
w dniu […] w W.(1) na ul. W.(2) nr […] nie stosował się do decyzji nr […] organu administracji samorządu terytorialnego Urzędu Dzielnicy W.(1) M. z dnia […] o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi – prowadząc na drodze publicznej samochód marki […] o nr rej. […], wskutek czego postępował w sposób sprzeczny z prawem jak również naruszył godność zawodu radcy prawnego w życiu prywatnym, tj. popełnienia czynu z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 180a Kodeksu karnego oraz w związku z art. 11 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.
orzeka:
  1. Uznaje radcę prawnego G., […], winnym zarzucanego wnioskiem o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w  art. 11 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych wymierza karę pieniężną w wysokości […] złotych; 
  2. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądza od obwinionego radcy prawnego G., […] na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w W.(1) tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę […] złotych.
Uzasadnienie
 
W dniu […] Komenda Rejonowa Policji W.(1) […] na podstawie art. 21 § 1 k.p.c. wniosła zawiadomienie o postępowaniu karnym prowadzonym przeciwko radcy prawnemu G. (k.[…]).
W związku z zawiadomieniem nadesłanym przez Komendę Rejonową Policji W.(1) […], dnia […] Rzecznik Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W.(1), działając na podstawie art. 307 § 1 ustawy z dnia […] Kodeks postępowania karnego (Dz. I. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.) w związku z art. 741 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 233) wezwał radcę prawnego G. do złożenia pisemnych wyjaśnień w powyższej sprawie. (k.[…])
W związku z koniecznością uzupełnienia materiału dowodowego w postępowaniu wyjaśniającym RD […] Rzecznik Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawych w W.(1), działając na podstawie art. 741 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 233) wezwał radcę prawnego G. do Biura Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w celu przesłuchania w charakterze świadka. (k.[…])
Postanowieniem z dnia […] Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W.(1) wszczął dochodzenie w sprawie popełnienia przez radcę prawnego w bliżej nieokreślonym czasie, lecz nie później niż w […] r. przestępstwa określonego w art. 180a k.k., tj. naruszenia art. 11 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do Uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w zw. z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. (Dz. U. 2016.233 j.t. z dnia 2016.02.25). (k.[…]-[…])
Postanowieniem z dnia […] Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W.(1) zawiesił dochodzenie w sprawie dotyczącej radcy prawnego G. wszczęte na skutek zawiadomienia złożonego przez Kierownika Referatu Dochodzeniowo – Śledczego Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Rejonowej Policji W.(1) […] na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. 2015.507) do czasu ukończenia postępowania karnego. (k.[…]-[…])
W dniu […] Sąd Rejonowy dla […] W.(1) w W.(1) poinformował Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W.(1), iż wyrokiem nakazowym z dnia […] Sąd Rejonowy dla […] W.(1) Wydział […] Karny uznał G. winnym popełnienia zarzucanego mu czynu i orzekł wobec niego karę grzywny. (k. […]-[…])
Postanowieniem z dnia […] Rzecznik Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W.(1) postanowił podjąć dochodzenie w przedmiotowej sprawie. (k.[…])
W związku z dochodzeniem dyscyplinarnym prowadzonym pod sygn. […] w sprawie popełnienia przez radcę prawnego występku określonego w art. 180a k.k. Rzecznik Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawych w W.(1) wezwał radcę prawnego G. do Biura Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w celu przesłuchania w charakterze obwinionego. (k.[…])
Postanowieniem z dnia […] Rzecznik Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W.(1) postanowił przedstawić radcy prawnemu G. […] zarzut, że w dniu […] w W.(1) na ul. W.(2) nie zastosował się do decyzji nr […] organu administracji samorządu terytorialnego Urzędu Dzielnicy W. M. z dnia […] o cofnięciu uprawnień kierowania pojazdami mechanicznymi – prowadząc na drodze publicznej samochód marki […] o nr rej. […], wskutek czego postępował w sposób sprzeczny z prawem, jak również naruszył godność zawodu radcy prawnego w życiu prywatnym, tj. popełnienia czynu z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 180a k.k. oraz w związku z art. 11 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do Uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. (k.31-32)
W dniu […] M. Rzecznik Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W.(1) na podstawie art. 175 §1 k.p.k. i art. 143 § 1 pkt 2 k.p.k. w zw. z art. 741 ustawy o radcach prawnych przesłuchał radcę prawnego G. jako obwinionego o czyn z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r. (Dz. U. 2016.233 j.t.) w związku z art. 180a k.k. oraz w związku z art. 11 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do Uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. (k. […]-[…]).
Dnia […] Rzecznik Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W.(1) złożył wniosek o ukaranie radcy prawnego G., wpisanego na listę radców prawnych pod nr […], obwinionego o to, że w dniu […] w W.(1) na ul. W.(2) nie zastosował się do decyzji nr […] organu administracji samorządu terytorialnego Urzędu Dzielnicy W. M. z dnia […] o cofnięciu uprawnień kierowania pojazdami mechanicznymi – prowadząc na drodze publicznej samochód marki […] o nr rej. […], wskutek czego postępował w sposób sprzeczny z prawem, jak również naruszył godność zawodu radcy prawnego w życiu prywatnym, tj. popełnienia czynu z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 180a k.k. oraz w związku z art. 11 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. (k.40-41)
W dniu […], na rozprawie przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym Okręgowej Izby Radców Prawnych w W.(1) stawił się Rzecznik Dyscyplinarny. Nie stawili się obwiniony radca prawny G. prawidłowo powiadomiony o terminie rozprawy.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny ustalił następujący stan faktyczny:
Wyrokiem nakazowym z dnia […] Sąd Rejonowy dla […] W.(1) w W.(1) Wydział […] Karny (sygn. akt […]) po rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym na posiedzeniu w dniu […] sprawy przeciwko G.  oskarżonemu o to, że w dniu […] w W.(1) na ul. W.(2) nr […] nie zastosował się do decyzji nr […] organu administracji samorządu terytorialnego Urzędu Dzielnicy W. M. z dnia […] o cofnięciu uprawnień kierowania pojazdami mechanicznymi – prowadząc na drodze publicznej samochód marki […] o nr rej. […] tj. o czyn z art. 180a k.k. uznał oskarżonego G. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu stanowiącego występek z art. 180a k.k. i za to na podstawie art. 180a k.k. wymierzył karę
[…] stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę […] zł. Wyrok jest prawomocny.

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył, co następuje:
Zebrany w sprawie materiał dowodowy w ocenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego wskazuje, że obwiniony radca prawny G. dopuścił się zarzucanego mu we wniosku o ukaranie czynu.
W myśl treści przepisu art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych (Dz. U. 2016 poz. 233 j.t.), radcowie prawni i aplikanci radcowscy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godnością zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych.
Natomiast w myśl art. 11 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, radca prawny obowiązany jest dbać o godność zawodu nie tylko przy wykonywaniu czynności zawodowych, ale również w działalności publicznej i w życiu prywatnym.
            W ocenie tut. Sądu Dyscyplinarnego nie ma najmniejszych wątpliwości, iż obwiniony radca prawny G. dopuścił się przewinienia dyscyplinarnego zarzucanego wnioskiem o ukaranie, tj. postępowania w sposób sprzeczny z prawem, jak również naruszenia godności zawodu radcy prawnego w życiu prywatnym poprzez niezastosowanie się w dniu […] w W.(1) przy ul. W.(2) […] do decyzji nr […] organu administracji samorządu terytorialnego Urzędu Dzielnicy W.(1) M. z dnia […] o cofnięciu uprawnień kierowania pojazdami mechanicznymi – prowadząc na drodze publicznej samochód marki […] o nr rej. […]. Przede wszystkim podkreślić należy, że prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego dla […]W.(1) w W.(1) z dnia […] (sygn. akt […]) obwiniony został uznany za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu stanowiącego występek z art. 180a k.k. Wyrok ten pozostaje wiążący także dla organów samorządu radcowskiego, co do faktu popełnienia czynu w nim opisanego. Ponadto, z zebranego w sprawie materiału dowodowego, w tym z protokołu przesłuchania obwinionego wynika, że przyznał się on do popełnienia czynu zabronionego z art. 180a k.k.
            Reasumując w ocenie Sądu Dyscyplinarnego opisane zachowanie radcy prawnego sprzeczne jest z wartościami prezentowanymi w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego, jak i ustawy o radcach prawnych, co w dalszej kolejności rodzi odpowiedzialność dyscyplinarną po stronie obwinionego radcy prawnego G..
Uznając winę obwinionego w zakresie objętym zarzutem wniosku o ukaranie, Okręgowy Sąd Dyscyplinarny, mając na uwadze zawiniony charakter popełnionego przewinienia dyscyplinarnego, uznał, że adekwatne będzie orzeczenie wobec obwinionego za czyn opisany we wniosku o ukaranie kary pieniężnej w wysokości […] zł. Wymierzona kara jest uzasadniona stopniem winy i charakterem dokonanego naruszenia zasad Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, które to zasady powinny być przestrzegane przez obwinionego.
O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, biorąc pod uwagę czynności podjęte w postępowaniu.
(AD)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy