25.04.2024

Orzeczenie z dnia 10 czerwca 2016 r. Sygn. akt: D 25/2016

opublikowano: 2017-01-10 przez:

Orzeczenie z dnia 10 czerwca 2016 r. Sygn. akt: D 25/2016
Orzeczenie prawomocne 
Przewodniczący: radca prawny Artur Załuski
Członkowie: radca prawny Rafał Ziembiński
 radca prawny Bogdan Sanowski
 Protokolant: Anna Gabrysiak
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie [...] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu. K., [...], obwinionej o to, że:  
postępowanie sprzeczne z zasadami etyki radcy prawnego określonymi w art. 62 ust. 2 i 3 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, ogłoszonego uchwałą nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z  6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 507 z późn. zm.), tj. niewywiązywania się z obowiązku stawiennictwa w wyznaczonym terminie na wezwanie z dnia [...] r. i [...] r. Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w sprawie prowadzonej pod sygn. akt. R.D. [...]  oraz niewywiązania się z obowiązku złożenia pisemnych wyjaśnień na wezwanie odebrane w dniu [...] r. Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w sprawie prowadzonej pod sygn. akr R.D. [...];
 
orzeka:
 
  1. Uznaje radcę prawnego K., [...], winną zarzucanego wnioskiem o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 62 ust. 2 i 3 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych wymierza karę pieniężną w kwocie [...] zł ([...] złotych); 
  2. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądza od obwinionego radcy prawnego K., [...], na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę [...] zł ([...] złotych). 
 
Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia [...] r. Z-ca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W. wszczął   dochodzenie w sprawie dotyczącej nienależytego wykonywania przez radcę prawnego K. obowiązków zawodowych.
Na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego w dniu [...] r.  Z-ca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W. wniósł do OSD OIRP w W. wniosek o ukaranie radcy prawnego K. We wniosku o ukaranie  Z-ca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W., zarzuca radcy prawnemu postępowanie sprzeczne z zasadami etyki radcy prawnego określonymi w art. 62 ust. 2 i 3 KERP.
OSD zważył co następuje.
Okoliczności przedmiotowej sprawy w świetle zgromadzonych i przeprowadzonych dowodów nie budzą wątpliwości. Pismo z dnia [...] r.  w sprawie o sygnaturze RD [...] wzywające do złożenia pisemnych wyjaśnień zostało odebrane przez adresata w dniu [...] r. i pozostało bez odpowiedzi. Obwiniona nie złożyła pisemnych wyjaśnień.  W zakresie zaś dalszej korespondencji kierowanej do niej przez Rzecznika Dyscyplinarnego, Obwiniona pomimo, iż korespondencja kierowana była na właściwy, znany organom samorządu zawodowego radców prawnych adres, w żaden sposób nie zareagowała, nie odbierając przedmiotowej korespondencji i nie stawiając się na wyznaczone w niej terminy (k. [...] )..
W tej sytuacji postawienie przez Rzecznika Dyscyplinarnego zarzutów naruszenia przepisów art. 62 ust. 2 i 3 tj.  wskazującego obowiązek radcy prawnego stawiennictwa w wyznaczonym przez organy samorządu zawodowego radców prawnych miejscu i terminie lub usprawiedliwienie nieobecności stało się konieczne.
W zakresie obowiązku OSD wyjaśnienia wymiaru zastosowanej kary, OSD wskazuje, że okoliczności sprawy, warunki osobiste sprawcy i jej postawa w toku postępowania wskazują na konieczność zastosowania kary obiektywnie dolegliwej. Dotychczasowa bowiem postawa Obwinionej, w tym wielokrotne wcześniejsze ukaranie karami dyscyplinarnymi nie dają jakichkolwiek podstaw do zastosowania alternatywnych wobec orzeczonego rozwiązań.
Z tych względów należało orzec jak w sentencji.
(jk)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy