25.04.2024

Orzeczenie z dn. 28 lutego 2022 r. Sygn. akt: D 119/21

opublikowano: 2023-11-03 przez: Więckowska Milena

Orzeczenie z dn. 28 lutego 2022 r. Sygn. akt: D 119/21
Orzeczenie jest prawomocne
 
PRZEWODNICZĄCY:      r. pr. Radosław Radosławski
CZŁONKOWIE:      r. pr. Agnieszka Korpas - Mattusch
r. pr. Katarzyna Szwed - Kawka
PROTOKOLANT:                          Karolina Szymala
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. w składzie następującym o rozpoznaniu na rozprawie […] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu W. N. ([…]) obwinionemu o to, że:
nie wypełnił obowiązku doskonalenia zawodowego i uzyskał 0 z 40 wymaganych od niego punktów szkoleniowych w cyklu szkoleniowym, który trwał od […] r. do […] r. - czym naruszył obowiązek dbania o rozwój zawodowy poprzez kształcenie ustawiczne a także obowiązek stosowania się do uchwał organów samorządu radców prawnych,
tj. popełnił czyn z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, w związku z § 7 i § 11 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, stanowiącego załącznik do uchwały nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku (t.j. uchwała Nr 295/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku).
 
orzeka:
 
  1. Uznaje radcę prawnego W. N. ([…]) winnym zarzucanego we wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, w związku z § 7 i § 11 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, stanowiącego załącznik do uchwały nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku (t.j. uchwała Nr 295/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku) i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy o radcach prawnych wymierza karę nagany;
  2. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądza od obwinionego radcy prawnego W. N. ([…]) na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę 1 200 (jeden tysiąc dwieście) złotych.
 
Uzasadnienie

Wnioskiem o ukaranie z dnia […] r. Rzecznik Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. (zwany dalej „Rzecznikiem”) wniósł o ukaranie r. pr. W. N., wpisanego na listę radców prawnych pod numerem […] (zwanego dalej „Obwinionym”) obwiniając go o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego (dalej: „KERP”) w związku z § 7 i § 11 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku stanowiącego załącznik do uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych Nr 103/IX/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu  przestrzegania tego obowiązku (zwanego dalej „Regulaminem Doskonalenia”) przez to, że nie wypełnił obowiązku doskonalenia zawodowego i uzyskał 0 z 40 wymaganych od niego punktów szkoleniowych w cyklu szkoleniowym, który trwał od dnia […] r. do […] r., czym naruszył obowiązek dbania o rozwój zawodowy poprzez kształcenie ustawiczne, a także obowiązek stosowania się do uchwał organów samorządu radców prawnych.

Obwiniony nie złożył wyjaśnień w toku prowadzonego przez Rzecznika postępowania przygotowawczego. W odpowiedzi na wniosek o ukaranie – pismem z dnia […] r. – podniósł, że chociaż w istocie nie dopełnił obowiązku doskonalenia zawodowego, to było to spowodowane okolicznościami od niego niezależnymi. Mianowicie ze względu na przebyte zakażenie covid-19 doznał on znacznego osłabienia słuchu, a nadto borykał się ze stresem i depresją. Obwiniony podkreślił ponadto, iż wobec obniżenia emerytury znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej oraz że wkrótce zamierza zrezygnować z dalszej działalności zawodowej. 

Sąd rozpoznał sprawę na rozprawie w dniu […] r. pod nieobecność Obwinionego, prawidłowo powiadomionego o terminie rozprawy. Obwiniony nie usprawiedliwił swojej nieobecności ani nie wniósł o odroczenie rozprawy.

Jednocześnie Sąd uznał, że nie występują przyczyny uznania obecności Obwinionego na rozprawie za konieczną, gdyż stan faktyczny sprawy może być ustalony w oparciu o przedstawione przez ZRD dokumenty i postanowił prowadzić postępowanie bez udziału Obwinionego na podstawie art. 683 ust. 2 ustawy o radcach prawnych.

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny ustalił, co następuje:

Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że Obwiniony nie uzyskał punktów szkoleniowych w cyklu szkoleniowym, który trwał od […] r. do […] r. (vide: pismo Dziekan Rady OIRP w W. k. 1 i zestawienie k. 2).

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych radcowie prawni podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godnością zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych.

Zgodnie z art. 14 KERP radca prawny ma obowiązek dbać o rozwój zawodowy poprzez kształcenie ustawiczne (ust. 1) oraz obowiązany jest brać udział w szkoleniach zawodowych na zasadach określonych przez właściwy organ samorządu (ust. 2).

Ponadto na podstawie art. 61 ust. 2 KERP radca prawny obowiązany jest stosować się do uchwał organów samorządu radców prawnych.

Nieuzyskanie minimalnej wymaganej liczby punktów w cyklu szkoleniowym jest równoznaczne z niewypełnieniem obowiązku doskonalenia zawodowego i może spowodować odpowiedzialność dyscyplinarną radcy prawnego. W związku z tym zaniechanie Obwinionego w zakresie realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego stanowi naruszenie przepisów KERP, co podlega odpowiedzialności na podstawie art. 64 ustawy o radcach prawnych.

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny uznał, że przytoczone przez Obwinionego okoliczności nie usprawiedliwiają zaniechania w zakresie obowiązku szkoleniowego. Okres szkoleniowy jest na tyle długi, że umożliwia, uwzględniając obowiązki zawodowe, rodzinne, a także nieprzewidziane sytuacje osobiste, wykonanie tego obowiązku. Zauważyć należy, iż pierwszy przypadek zakażenia covid-19 został w Polsce odnotowany w […] r., gdy tymczasem cykl szkoleniowy trwał od […] r. do […] r. W piśmie z dnia […] r. Obwiniony nie sprecyzował kiedy zachorował na covid-19. Obwiniony nie skorzystał z przewidzianej w § 10 ust. 2 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku możliwości zwrócenia się do Rady OIRP o zwolnienie z wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lub zmniejszenia jego wymiaru.

W toku rozprawy Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego podniósł, iż Obwiniony w poprzednich okresach szkoleniowych również nie dopełniał obowiązku szkoleniowego, za co był już ukarany karą upomnienia, a wcześniej ostrzeżenia dziekańskiego.

Biorąc to pod uwagę, a także uwzględniając całkowity brak wypełnienia obowiązku  szkoleniowego, Sąd uznał, że adekwatną karą dyscyplinarną jest kara nagany.

W sprawie kosztów postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 706 ust. 1 i 2 ustawy o radcach prawnych, zgodnie z którymi zryczałtowane koszty postępowania ponosi Obwiniony, jeżeli został skazany.

JR

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy