21.04.2024

Obowiązek aktualizacji danych osobowych przez radców prawnych

opublikowano: 2015-03-10 przez:

Uprzejmie prosimy o dokonanie pilnej aktualizacji danych osobowych podlegających zgłoszeniu do OIRP w Warszawie. Wynika to ze zmiany przepisów prawa, w szczególności przyznania radcom prawnym uprawnień do występowania w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym i karnym skarbowym oraz wprowadzenia ustawowego obowiązku podawania przez radcę prawnego adresu dla doręczeń. Rady OIRP zostały przez Krajową Radę Radców Prawnych zobowiązane do uzupełnienia prowadzonych przez siebie ewidencji.
 

Aktualizację można wykonać za pośrednictwem Extranetu, w zakładce „Dane ewidencyjne”. Dane dostępowe do Extranetu można uzyskać pod adresem poczty elektronicznej: pomoctechniczna@oirpwarszawa.pl.
 
Dla tych osób, które chciałyby  dokonać aktualizacji danych w formie papierowej, została wysłana informacja wraz z załączoną Kartą Ewidencyjną (wzór ustalony uchwałą Prezydium KRRP Nr 114/IX/2014), która zastępuje dotychczas stosowaną Kartę Danych Osobowych. Po otrzymaniu Karty Ewidencyjnej uprzejmie prosimy o jej jak najszybsze wypełnienie, opatrzenie własnoręcznym podpisem oraz odesłanie do Biura OIRP w Warszawie (w załączonej kopercie, bez ponoszenia opłaty za przesyłkę). Wzór Karty Ewidencyjnej został również zamieszczony w Extranecie w zakładce „Przydatne dokumenty” oraz na stronie internetowej http://www.oirpwarszawa.pl/ w zakładce „Wykonywanie zawodu”/„Druki do pobrania”.
 
Z góry bardzo dziękujemy za dokonanie aktualizacji. Bieżąca aktualizacja danych ewidencyjnych jest nie tylko ustawowym i regulaminowym obowiązkiem każdego radcy prawnego, ale przede wszystkim ma zapewnić Państwu jak najlepsze warunki wykonywania zawodu oraz sprawną komunikację we wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem zawodu oraz przynależnością do samorządu.
 
Informacje dotyczące aktualizacji danych:

 1. Na podstawie uzyskanych od radców prawnych informacji o pozostawaniu w stosunku pracy, zostanie sporządzona lista radców prawnych uprawnionych do występowania w charakterze obrońców. Przepis art. 8 ust. 6 p
 2. Informacja o deklarowanej przez radców prawnych gotowości świadczenia pomocy prawnej z urzędu jako obrońca w sprawach karnych albo jej braku będzie zamieszczana na listach radców prawnych uprawnionych do pełnienia funkcji obrońcy, przekazywanych przez rady OIRP prezesom sądów w celu wyznaczania obrońców z urzędu.
 3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o radcach prawnych (w brzmieniu obowiązującym od 25 grudnia 2014 r.), radca prawny jest obowiązany podawać radzie właściwej OIRP adres do doręczeń oraz niezwłocznie zawiadamiać o każdej jego zmianie. Pisma w postępowaniach prowadzonych na podstawie ww. ustawy wysyła się, ze skutkiem doręczenia, wyłącznie na adres dla doręczeń wskazany przez radcę prawnego.
   
  Wskazówki do wypełnienia Karty Ewidencyjnej:
 4. W rubryce „Cel złożenia” należy zakreślić „Podanie danych”.
 5. Należy obowiązkowo wypełnić rubryki: „Nr wpisu”, A, B, C, H, I, J.
 6. W rubryce I należy zaznaczyć lit. A zarówno w przypadku wykonywania zawodu radcy prawnego w ramach stosunku pracy, jak również w każdym innym przypadku, kiedy radca prawny jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy – bez względu na rodzaj i charakter pracy.
 7. Rubryki D, E, F, G należy wypełnić jedynie w razie zmiany danych przekazanych wcześniej do OIRP w Warszawie.
 8. Kartę Ewidencyjną należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.
  W przypadku konieczności dalszej aktualizacji danych (także tych zgłoszonych w formie pisemnej) można tego dokonać za pośrednictwem Extranetu albo pisemnie.
   
Radców prawnych, którzy złożyli oświadczenie dotyczące podejmowania się pełnienie funkcji pełnomocnika z urzędu („oświadczenie”), uprzejmie informujemy,  że  niezależnie od wskazanego wyżej ustawowego obowiązku podawania  Radzie OIRP adresu dla doręczeń, nadal obowiązywać  będzie podany w oświadczeniu adres do korespondencji dla sądu. Ten adres nadal będzie wskazywany w pismach wyznaczających radcę prawnego do pełnienia funkcji pełnomocnika z urzędu w sprawach cywilnych i w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy