18.04.2021

Mediacja i koncyliacja w ramach Sądu Polubownego

opublikowano: 2019-07-09 przez: Pusiewicz Weronika

Zgodnie z nowym projektem ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku sporu powstałego na tle realizacji umowy o zamówienie publiczne polubownym rozwiązaniem sporu będzie zajmował się Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej RP. Takie uregulowanie budzi jednak pewne wątpliwości prawne.

Czytaj dalej.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy