06.12.2021

IX Spotkania Madryckie

opublikowano: 2017-05-10 przez:

Obrona praw człowieka na całym świecie po raz kolejny stała się tematem przewodnim corocznej konferencji organizowanej przez Madrycką Izbę Adwokacką. W konferencji udział wzięli przedstawiciele 42 krajów, w tym najważniejszych izb europejskich i południowoamerykańskich, oraz międzynarodowych organizacji prawniczych, w tym prof. Sara Chandler, przewodnicząca Federation of European Bar Associations i Mario Flores González, przewodniczący Organización Mundial de Abogados. Izbę warszawską reprezentował członek Komisji Zagranicznej mec. Radosław Radosławski.

Tematy tak różnorodne jak cyberprzestępczość i niebezpieczeństwa związane z korzystaniem z sieci społecznościowych oraz stanowisko wobec kary śmierci znalazły swój wspólny mianownik – godność człowieka jako prawo przyrodzone i niezbywalne. Pierwszy z mówców, który zabrał głos w dyskusji inaugurującej w dniu 27 kwietnia br. IX Spotkania Madryckie, mec. Javier Puyol, ekspert w zakresie prawa nowoczesnych technologii, zwrócił w swoim wystąpieniu uwagę na korzenie prawa do prywatności. Mec. Puyol podkreślił, że prawo do prywatności jest pochodną prawa do godności człowieka i że prowadząc dyskusję o cyberbezpieczeństwie nie można o tym fakcie zapominać. Przestępstwa popełniane za pomocą lub z wykorzystaniem sieci społecznościowych godzą w samą istotę człowieczeństwa, odzierają człowieka z przynależnej mu godności i prowadzą – zwłaszcza jeżeli pokrzywdzony jest małoletni – do bardzo poważnych szkód, z samobójstwem pokrzywdzonego włącznie. Prawo do prywatności bywa w sposób drastyczny naruszane, często przez osoby bliskie pokrzywdzonemu, nadużywające okazanego zaufania. Zwalczanie tego typu przestępczości nie jest łatwe, na co zwracali uwagę prokurator Elvira Tejada i inspektor Roberto Férnandez. Szczególna trudność leży w międzynarodowym aspekcie działań przestępczych, który to aspekt wymaga nie tylko współpracy organów ścigania z różnych krajów ale również implikuje konieczność uzyskania danych od podmiotów gospodarczych zarejestrowanych poza krajem, w którym popełniono przestępstwo. Nota bene samo ustalenie miejsca popełnienia przestępstwa, a co za tym idzie właściwości miejscowej prokuratury i sądu często nie jest łatwe. Uczestnicy dyskusji podkreślali jednak zgodnie, że ścigając tego typu przestępstwa chronimy godność człowieka, i z tego względu zagrożeń płynących z naruszeń prywatności nie wolno bagatelizować. Dobrem prawnie chronionym jest godność człowieka a zatem narzędzia i instrumenty prawne wykorzystywane do jego ochrony powinny być adekwatne do stopnia i intensywności zagrożeń, które wykazują niezmiennie tendencję rosnącą. Chronić należy zwłaszcza dzieci – najsłabszych użytkowników wirtualnej przestrzeni internetowej.

Godność człowieka stała się również fundamentem dyskusji dotyczącej stanowiska wobec kary śmierci. Zdecydowany głos w tej sprawie zabrał przedstawiciel Amnesty International, Carlos Escaño, potępiając jednoznacznie i bezapelacyjnie stosowanie tej kary, zwracając uwagę na jej dalsze istnienie w systemach prawnych największych państwa świata, Chin oraz Stanów Zjednoczonych. Trudną rolę przeciwników kary śmierci w tym ostatnim kraju opisała Amy Armstrong, dyrektor Arizona Capitol Representation Project. Organizacja ta skupia się na ujawnianiu i przedstawiania dowodów niewinności osób skazanych na karę śmierci i oczekujących na wykonanie wyroku. Jak jednak podkreślili uczestnicy ożywionej dyskusji, walka z tym rodzajem kary nie powinna ograniczać się do wskazywania poszczególnych przypadków omyłek sądowych lecz na przekonywaniu decydentów politycznych, ale i całych społeczeństw o jej anachronizmie i nieskuteczności. W zgodnej opinii mówców kara śmierci godzi w godność człowieka w sposób immanentny, nie da się z prawem do godności pogodzić i powinna zostać z tego właśnie względu zniesiona we wszelkich systemach prawnych. Wielka w tym dziele rola przedstawicieli zawodów prawniczych, co zostało podkreślone w deklaracji końcowej przyjętej przez uczestników konferencji w dniu 29 kwietnia br.
Spotkania Madryckie stały się także okazją do przekazania delegatom poszczególnych izb informacji o organizowanej w czerwcu przez OIRP w Warszawie konferencji Modern Bar. Ponadto w rozmowach z przedstawicielami izby madryckiej poruszona została kwestia programu stażowego, przewidzianego w podpisanej w roku ubiegłym umowie o partnerstwie. Program ten ma ułatwić rozpoczęcie kariery zawodowej młodym radcom prawnym i adwokatom w środowisku międzynarodowym. Szczegółowe rozstrzygnięcia w tym zakresie będą przedmiotem dalszych ustaleń między izbami.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy