25.04.2024

Postanowienie z dnia 12 czerwca 2019 r. Sygn. akt: D 287/18

opublikowano: 2020-11-27 przez: Więckowska Milena

Postanowienie z dnia 12 czerwca 2019 r. Sygn. akt: D 287/18
Orzeczenie prawomocne.
 
 
PRZEWODNICZĄCY:     r. pr. Tomasz Iwańczuk
CZŁONKOWIE:           r. pr. Michał Rajski
r. pr. Paulina Sibilska
PROTOKOLANT:         Wioletta Kopka
 
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie […] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu B., […], obwinionej o to, że:
nie wypełniła obowiązku doskonalenia zawodowego i uzyskała […] z wymaganych co najmniej […] punktów szkoleniowych w cyklu szkoleniowym, który trwał od […] r. do […] r. – czym naruszył obowiązek dbania o rozwój zawodowy poprzez kształcenie ustawiczne a także obowiązek stosowania się do uchwał organów samorządu radców prawnych,
tj. popełniła czyn z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, w związku z § 7 i § 11 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, stanowiącego załącznik do uchwały nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, (t. j. uchwała Nr 124/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.
 
postanawia:
 
  1. Na zasadzie art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k. umarza postępowanie wobec radcy prawnego B., […].
  2. Koszty postępowania ponosi Okręgowa Izba Radców Prawnych w W.
 
Uzasadnienie
 
Pismem z dnia […] r. skierowanym do Rzecznika Dyscyplinarnego, Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. przekazał – zgodnie z  § 17 ust. 1 i 2 uchwały nr 103/IX/2015 Krajowej Radcy Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku – wykaz radców prawnych, którzy nie wypełnili obowiązku doskonalenia zawodowego w cyklu szkoleniowym, który trwał od […] r. do […] r.
 
Na przedmiotowej liście figurowało nazwisko radcy prawnego B., która uzyskała […] z […] wymaganych punktów szkoleniowych.
 
Dnia […] r. Rzecznik Dyscyplinarny postanowił wszcząć dochodzenie w sprawie naruszenia przez radcę prawnego B. zasad etyki radcy prawnego, w ten sposób, że nie wypełnił obowiązku doskonalenia zawodowego i nie uzyskał wymaganej ilości punktów szkoleniowych we wskazanym cyklu szkoleniowym.
 
Dnia […] r. Rzecznik Dyscyplinarny postanowił przedstawić radcy prawnemu B. (nr wpisu […]) zarzut tego, że nie wypełniła obowiązku doskonalenia zawodowego i nie uzyskała wymaganych punktów szkoleniowych w cyklu szkoleniowym, który trwał od […] r. do […] r., czym naruszyła obowiązek dbania o rozwój zawodowy poprzez kształcenie ustawiczne, a także obowiązek stosowania się do uchwał organów samorządu radców prawnych, tj. popełnił czyn z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w zw. z art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w zw. z § 7 i § 11 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.
 
Postanowieniem z dnia […] r. Rzecznik Dyscyplinarny postanowił zamknąć dochodzenie w sprawie.
 
Pismem z dnia […] r. Rzecznik Dyscyplinarny wniósł do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego wniosek o ukaranie przeciwko B. obwinionej o czyn z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w zw. z art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w zw. z § 7 i § 11 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.
 
W odpowiedzi na wniosek o ukaranie Obwiniona wniosła o wydanie orzeczenia uniewinniającego ją od zarzutów przedstawionych we wniosku o ukaranie. W treści wniesionego pisma Obwiniona podniosła, iż w związku z rodzeniem dziecka, w okresie od […] roku do […] roku przebywała na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim. Ponadto, Obwiniona wniosła o przeprowadzenie dowodu z certyfikatu uczestnictwa w dniach […]-[…] września […] roku w szkoleniu pod nazwą „[…]” w wymiarze […] godziny zorganizowanego i przeprowadzonego przez A. na okoliczność jej udziału we wskazanym szkoleniu.
 
Na rozprawie w dniu […] r. stawił się Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego oraz Obwiniona r. pr. B.
 
W świetle wyjaśnień złożonych przez Obwinioną Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego cofnął wniosek i wniósł o umorzenie postępowania dyscyplinarnego.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny ustalił następujący stan faktyczny:
 
Radca prawny B. została wpisana na listę radców prawnych w dniu […] roku.
 
Obwiniona radca prawny jest zatrudniona przez S. sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora ds. […], zaś w okresie od […] roku do […] roku przebywała na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim.
 
W dniach […]-[…] r. Obwiniona wzięła udział w szkoleniu pod nazwą „Zamówienia publiczne” w wymiarze […] godziny zorganizowanego i przeprowadzonego przez A.
 
Powyższy stan faktyczny został ustalony w oparciu o akta sprawy o sygn. […] oraz załączonej dokumentacji. Autentyczność zgromadzonych w sprawie dokumentów nie budziła zastrzeżeń Sądu, nie była ona także kwestionowana przez strony.
 
Sąd dał wiarę wyjaśnieniom Obwinionego w pełnym zakresie, albowiem znajdują one potwierdzenie w zebranych dokumentach, są spójne i konsekwentne.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył, co następuje:
 
I. Zdaniem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego postępowanie w niniejszej sprawie należało umorzyć na zasadzie art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k.
 
Wskazać należy, iż w trakcie rozprawy w dniu […] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego - w świetle wyjaśnień złożonych przez Obwinioną - cofnął wniosek wobec radcy prawnego i wniósł o umorzenie postępowania dyscyplinarnego.
 
Zgodnie zaś z treścią art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k. brak skargi uprawnionego oskarżyciela stanowi ujemną przesłankę o charakterze formalnym, które musi skutkować umorzeniem postępowania w sprawie.
 
II. O kosztach postępowania Sąd rozstrzygnął na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych.
 
Z uwagi na powyższe, orzeczono jak w sentencji.
 
(WK)
 

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy