25.04.2024

Orzeczenie z dnia 7 stycznia 2020 r. Sygn. akt: D 238/18

opublikowano: 2020-11-26 przez: Więckowska Milena

Orzeczenie z dnia 7 stycznia 2020 r. Sygn. akt: D 238/18
Orzeczenie prawomocne
 
 
PRZEWODNICZĄCY:  r. pr. Tomasz Iwańczuk
CZŁONKOWIE:               r. pr. Paulina Sibilska
r. pr. Michał Rajski
PROTOKOLANT:                   Karolina Szymala
 
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu […] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu G., ([…]), obwinionemu o to, że:
w okresie od […] roku do […] r., działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru i w krótkich odstępach czasu, przed Sądem Rejonowym dla […] W. w W. w sprawie o sygn. akt […] użył jako autentycznych - podrobionych pism procesowych w postaci pisma R. zatytułowanego „[…]” datowanego na dzień […] r. oraz apelacji R. z dnia […] r., podrabiając je uprzednio w ten sposób, że na tych pismach w miejscach oznaczonych R. złożył odręcznie podpisy wskazujące na R., który to czyn stanowi przestępstwo stypizowane w art. 270 § 1 kk w zw. z art. 12 kk,
tj. popełnienia czynu z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 6 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r.
 
orzeka:
 
  1. Uznaje radcę prawnego G. ([…]) winnym zarzucanego we wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 6 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy o radcach prawnych wymierza karę zawieszenia prawa do wykonywania zawodu na czas […] ([…]) lat;
  2. Na podstawie art. 65 ust. 2b ustawy o radcach prawnych orzeka dodatkowo zakaz wykonywania patronatu na czas […] ([…]) lat;
  3. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądza od obwinionego radcy prawnego G. ([…]) na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę […] ([…]) złotych.
 
Uzasadnienie
 
W dniu […] roku do Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. wpłynęło zawiadomienie Pana R. (dalej „Zawiadamiający”) dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa przez radcę prawnego G., które polegało na kilkukrotnym bezpodstawnym posłużeniu się podpisem Zawiadamiającego.
 
Dnia […] r. Rzecznik Dyscyplinarny wezwał r. pr. G. do złożenia pisemnych wyjaśnień w terminie […] dni od daty doręczenia niniejszego pisma.
 
W dniu […] r. w Biurze Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W. przesłuchano w charakterze świadka Pana G.
 
Postanowieniem z dnia […] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W. na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych postanowił zawiesić dochodzenie.
 
Postanowieniem z dnia […] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W. postanowił podjąć zawieszone dochodzenie w związku z wydaniem przez Sąd Rejonowy dla W. S. […] Wydział Karny wyroku z dnia […] r., w którym uznano oskarżonego G. winnym popełnienia występku z art. 270 par. 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. Orzeczenie to uprawomocniło się z dniem […] r.
 
Postanowieniem z dnia […] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W. postanowił przedstawić radcy prawnemu G. ([…]) zarzut, że w okresie od […] roku do […] r. działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru i w krótkich odstępach czasu przed Sądem Rejonowym dla […] W. w W. w sprawie o sygn. akt […] użył jako autentycznych podrobionych pism procesowych w postaci pisma R. zatytułowanego „[…]” datowanego na dzień […] r. oraz apelacji R. z dnia […] r. podrabiając je uprzednio w ten sposób, że na tych pismach w miejscach oznaczonych R. złożył odręcznie podpisy wskazujące na R., który to czyn stanowi przestępstwo stypizowane w art. 270 par. 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. tj. popełnienia czynu z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w zw. z art. 6 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.
 
W dniu […] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W. przesłuchał w charakterze Obwinionego Pana G.
 
Dnia […] r. do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego wpłynął wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego o tymczasowe zawieszenie radcy prawnego w czynnościach zawodowych.
 
Postanowieniem z dnia […] r. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny postanowił tymczasowo zawiesić radcę prawnego G. w czynnościach zawodowych radcy prawnego.
 
Postanowieniem z dnia […] r. Rzecznik Dyscyplinarny OIRP w W. postanowił zamknąć dochodzenie przeciwko radcy prawnemu G. (nr wpisu […]).
 
W dniu […] roku Rzecznik Dyscyplinarny złożył do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego wniosek o ukaranie radcy prawnego G. obwinionego o to, że w okresie od […] roku do […] r. działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru i w krótkich odstępach czasu przed Sądem Rejonowym dla […] W. w W. w sprawie o sygn. akt […] użył jako autentycznych podrobionych pism procesowych w postaci pisma R. zatytułowanego „[…]” datowanego na dzień […] r. oraz apelacji R. z dnia […] r. podrabiając je uprzednio w ten sposób, że na tych pismach w miejscach oznaczonych R. złożył odręcznie podpisy wskazujące na R., który to czyn stanowi przestępstwo stypizowane w art. 270 par. 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. tj. popełnienia czynu z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w zw. z art. 6 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.
 
W dniu […] roku na rozprawie przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. stawili się Obwiniony radca prawny G., pokrzywdzony R. oraz Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny ustalił następujący stan faktyczny:
 
Wyrokiem z dnia […] r. (sygn. akt […]) Sąd Rejonowy dla W. S. w W. […] Wydział Karny uznał G. za winnego tego, że w okresie od […] roku do […] r. działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru i w krótkich odstępach czasu przed Sądem Rejonowym dla […] W. w W. w sprawie o sygn. akt […] użył jako autentycznych podrobionych pism procesowych w postaci pisma R. zatytułowanego „[…]” datowanego na dzień […] r. oraz apelacji R. z dnia […] r. podrabiając je uprzednio w ten sposób, że na tych pismach w miejscach oznaczonych R. złożył odręcznie podpisy wskazujące na R., który to czyn stanowi przestępstwo stypizowane w art. 270 par. 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.
 
Na skutek apelacji wniesionych zarówno przez prokuratora jak i oskarżonego – G. – Sąd Okręgowy w W. wyrokiem z dnia […] r. zmienił zaskarżony wyrok Sądu […] instancji w ten sposób, że orzekł wobec G. środek karny zakazu wykonywania zawodu radcy prawnego na […] lata, utrzymując w pozostałym zakresie zaskarżony wyrok w mocy. Przedmiotowy wyrok jest prawomocny.
 
Materiał dowodowy w niniejszej sprawie stanowią w pierwszej kolejności kserokopie dokumentów, korespondencji oraz innych dokumentów prywatnych. OSD uznał ten materiał za wiarygodny i potwierdzający odzwierciedlone w nim okoliczności. Prawdziwość załączonych do sprawy dokumentów nie budziła wątpliwości OSD, nie była również kwestionowana przez żadną ze stron. Tym samym OSD uznał, że zgromadzone dokumenty mogły stanowić rzetelną podstawę do dokonania ustaleń faktycznych w niniejszej sprawie.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył, co następuje:
 
I. W ocenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W., obwiniony radca prawny G. (nr wpisu […]) dopuścił się przewinienia dyscyplinarnego – zarzucanego mu we wniosku o ukaranie czynu – który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych w zw. z art. 6 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy o radcach prawnych wymierzył karę zawieszenia prawa do wykonywania zawodu na czas […] ([…]) lat.
 
Zgodnie z treścią art. 6 Kodeku Etyki Radcy Prawnego radca prawny, mając na uwadze treść roty ślubowania określonej w ustawie o radcach prawnych, obowiązany jest wykonywać czynności zawodowe rzetelnie i uczciwie, zgodnie z prawem, zasadami etyki zawodowej oraz dobrymi obyczajami.
 
Dalej zgodnie z treścią art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r., o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r., nr 10, poz. 65 z późn. zm.) radca prawny podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za zawinione, nienależyte wykonywanie zawodu radcy prawnego oraz za czyny sprzeczne ze ślubowaniem radcowskim lub z zasadami etyki radcy prawnego. Podkreślić należy, iż powyższe jednoznacznie wskazuje, że wszczęcie postępowania może nastąpić, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie zawinionego, nienależytego wykonywania zawodu radcy prawnego bądź popełnienia czynów sprzecznych ze ślubowaniem radowskim lub zasadami etyki radcy prawnego.
 
W świetle wyroku Sądu Okręgowego w W. […] Wydział Karny Odwoławczy z dnia […] r., sygn. akt […] nie budzi wątpliwości, iż radca prawny G. dopuścił się zarzucanego mu przestępstwa z art. 270 par. 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.
 
Popełnienie przestępstwa w postaci występku jako działanie sprzeczne z prawem stanowi delikt dyscyplinarny, o którym mowa w art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych. Działanie takie stoi równocześnie w opozycji do obowiązku wykonywania czynności zawodowych w sposób zgodny z prawem, uczciwy, rzeczowo i z należytą starannością, o których mowa w art. 6 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.
 
W związku z powyższym, zdaniem tutejszego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego powyższe zachowanie Obwinionego radcy prawnego stanowiło naruszenie art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w zw. z art. 6 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.
 
II. W zakresie kary tj. zarówno rodzaju jak i jej wysokości Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. orzekł zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, uznając, iż rodzaj kary jak i jej wysokość są adekwatne do popełnionych przez radcę prawnego czynów. Ponadto, na podstawie art. 651 ust. 2b ustawy o radcach prawnych OSD orzekł dodatkowo zakaz wykonywania patronatu na czas […] ([…]) lat. W ocenie Sądu powyższa kara nie będzie stanowiła zbytniego obciążenia dla obwinionego radcy prawnego, a jednocześnie będzie na tyle znacząca, iż będzie zapobiegała ewentualnym kolejnym naruszeniom przepisów prawa oraz zasad etyki w przyszłości.
 
III. O kosztach postępowania Sąd rozstrzygnął na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych biorąc pod uwagę stopień złożoności sprawy wyznaczających niezbędny nakład pracy dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy.
 
(WK)
 

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy