20.04.2024

Orzeczenie z dnia 6 września 2019 r. Sygn. akt: D 13/18

opublikowano: 2020-11-13 przez: Więckowska Milena

Orzeczenie z dnia 6 września 2019 r. Sygn. akt: D 13/18
Orzeczenie prawomocne
 
PRZEWODNICZĄCY:     r. pr. Tomasz Iwańczuk
CZŁONKOWIE:           r. pr. Artur Załuski
r. pr. Michał Rajski
PROTOKOLANT:         Karolina Szymala
           

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W.
 
orzeka:
 
  1. na podstawie art. 17 § 1 punkt 11 kpk umorzyć postępowanie w sprawie,
  2. na podstawie art. 98 § 2 k.p.k. w zw. z art. 741 pkt 1 ustawy o radcach prawnych odroczyć sporządzenie uzasadnienia na czas do 7 dni,
  3. na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych koszty postępowania pokrywa Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie.
 
 
Uzasadnienie
 
W dniu […] roku do Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W. wpłynęło pismo Pokrzywdzonego M. (dalej: „Zawiadamiający”) dotyczące wykonania zobowiązania z dnia […] r. organu prowadzącego postępowanie wyjaśniające i złożenia do Dziekana OIRP w W. zawiadomienia o postępowaniu radcy prawnego K. niezgodnego z prawem, zasadami etyki oraz o naruszeniu obowiązków zawodowych dotyczącego drugiego – niezależnego od przedmiotu toczącego się już postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W. pod sygn. akt […].
 
Zawiadamiający wskazał, że radca prawny K. (nr wpisu […]) w ramach postępowania sądowego toczącego się przed Sądem Rejonowym w K., […] Wydział Gospodarczy (sygn. akt [..]), które to postępowanie było nie tylko niezgodne z prawem i wypełniało zdaniem Zawiadamiającego znamiona czynu zabronionego z art. 270 par. 1 Kodeksu karnego, ale było także niezgodne z zasadami etyki zawodu radcy prawnego oraz naruszała fundamentalne obowiązki zawodowe radcy prawnego, a przejawiało się m.in. tym, że w okresie nie wcześniejszym niż dnia […] r., lecz nie późniejszym niż dnia […] r. doszło w Kancelarii Radcy Prawnego K. do użycia podrobionego dokumentu pełnomocnictwa w ramach wyżej wymienionego postępowania.
 
W ocenie Zawiadamiającego przedmiotowe zachowanie radcy prawnego K. naruszało art. 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego poprzez wykonywanie czynności pełnomocnika przed Sądem Rejonowym w K. posługując się dokumentem pełnomocnictwa, który nie został podpisany przez Zawiadamiającego oraz art. 11 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego poprzez wykonywanie czynności pełnomocnika w sposób, który negatywnie wpływa na godność zawodu radcy prawnego i mógłby zdyskredytować radcę prawnego w opinii publicznej lub podważyć zaufanie do zawodu radcy prawnego w społeczeństwie. (k. […]–[…])
 
W związku z powyższym zawiadomieniem, dnia […] roku Rzecznik Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. działając na podstawie art. 307 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.) w związku z art. 741 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 233) wezwał radcę prawnego K. do złożenia pisemnych wyjaśnień w powyższej sprawie. (k. […])
 
Postanowieniem z dnia […] roku Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W. po przeprowadzeniu czynności sprawdzających w niniejszej sprawie na podstawie art. 303, art. 305 par. 1 w zw. z art. 325a par. 2 oraz art. 325 e § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) oraz w zw. z art. 741 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233 z późn.zm.) postanowił wszcząć dochodzenie w sprawie popełnienia czynu naruszającego podstawowe wartości i zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, określonego w art. 11 w zw. z art. 43 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, polegającego na użyciu podrobionego dokumentu pełnomocnictwa z dnia […] r. w ramach postępowania sądowego toczącego się przed Sądem Rejonowym w K. […] Wydział Gospodarczy, sygn. akt […] (k. […]).
 
Postanowieniem z dnia […] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. uwzględniając dane zebrane w sprawie i na podstawie art. 313 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) w zw. z art. 741 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233 z późn.zm.) postanowił przedstawić radcy prawnemu K. (nr wpisu […]) zarzut o to, że:
  1. w sprawie pod sygn. akt […] prowadzonej przed Sądem Rejonowym w K. […] Wydział Gospodarczy z powództwa P. „V.” sp. z o.o. przeciwko M., działając w imieniu i na rzecz M. posłużył się dokumentem pełnomocnictwa procesowego z dnia […] r., które nie zostało udzielone i podpisane przez M. – tj. popełnienia czynu naruszającego podstawowe wartości i zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, określonego w art. 11 w zw. z art. 43 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych,
  2. w sprawie pod sygn. akt V GC 1013/16 prowadzonej przed Sądem Rejonowym w K. […] Wydział Gospodarczy z powództwa P. „V.” sp. z o.o. przeciwko M., wykonywał w imieniu i na rzecz M. czynności pełnomocnika w sprawie pod sygn. akt […] tj. sporządził odpowiedź na pozew z dnia […] r. powołując się na pełnomocnictwo udzielone mu […] roku do działania w imieniu M., podczas gdy pełnomocnictwo z dnia […] r. załączone do przedmiotowego pisma nie zostało udzielone i podpisane przez M. – tj. popełnienia czynu naruszającego podstawowe wartości i zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, określonego w art. 11 w zw. z art. 43 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych. (k. 75)
 
Dnia […] r. w Biurze Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W. został przesłuchany w charakterze świadka Pan M. (k. […]–[…])
 
Dnia […] r. w Biurze Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W. został przesłuchany w charakterze Obwinionego radca prawny K. (k. […]–[…])
 
Postanowieniem z dnia […] roku Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W. na podstawie art. 321 par. 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego w zw. z art. 741 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych postanowił zamknąć dochodzenie w sprawie. (k. […])
 
Dnia […] r. na podstawie art. 681 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W., wniósł o ukaranie radcy prawnego K. o to, że:
1) w sprawie pod sygn. akt […] prowadzonej przed Sądem Rejonowym w K. […] Wydział Gospodarczy z powództwa P. „V.” sp. z o.o. przeciwko M., działając w imieniu i na rzecz M. posłużył się dokumentem pełnomocnictwa procesowego z dnia […] r., które nie zostało udzielone i podpisane przez M. – tj. popełnienia czynu naruszającego podstawowe wartości i zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, określonego w art. 11 w zw. z art. 43 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych,
2) w sprawie pod sygn. akt […] prowadzonej przed Sądem Rejonowym w K. […] Wydział Gospodarczy z powództwa P. „V.” sp. z o.o. przeciwko M., wykonywał w imieniu i na rzecz M. czynności pełnomocnika w sprawie pod sygn. akt […] tj. sporządził odpowiedź na pozew z dnia […] r. powołując się na pełnomocnictwo udzielone mu [….] roku do działania w imieniu M., podczas gdy pełnomocnictwo z dnia […] r. załączone do przedmiotowego pisma nie zostało udzielone i podpisane przez M. – tj. popełnienia czynu naruszającego podstawowe wartości i zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, określonego w art. 11 w zw. z art. 43 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych. (k. […] – […])
 
Pismem z dnia […] r. Obwiniony radca prawny K. złożył wniosek o zawieszenie przedmiotowego postępowania, mając na uwadze fakt, iż orzeczeniem z dnia […] r. (sygn. akt […]) Wyższy Sąd Dyscyplinarny orzekł wobec niego karę w postaci pozbawienia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego. Z uwagi na powyższe, Obwiniony radca prawny wniósł o zwieszenie postępowania do czasu rozpoznania przez Sąd Najwyższe kasacji, która zostanie wniesiona przez Jego obrońcę. (k. […]) 
 
W dniu […] r., na rozprawie przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. stawili się: Obwiniony r. pr. K., Pokrzywdzony M. oraz Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego r. pr. L. Sąd postanowił uwzględnić wniosek r. pr. K. o zwieszenie niniejszego postępowania do czasu rozpoznania przez Sąd Najwyższy kasacji. (k. […]-[…])
 
Postanowieniem z dnia […] r. Sąd Najwyższy w sprawie K. na podstawie art. 537 par. 1 k.p.k. w zw. z art. 741 ustawy o radcach prawnych oddalił kasację wniesioną przez obrońcę Obwinionego od orzeczenia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Radców Prawnych w W. z dnia […] r., sygn. akt […], zmieniającego orzeczenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w W. z dnia […] r., sygn. akt. […]. (k. […])
 
W dniu […] r. na rozprawie przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym OIRP w W. stawili się Pokrzywdzony M. oraz Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego r. pr. L. Nie stawił się Obwiniony r. pr. K. (k. […]–[…])
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny ustalił następujący stan faktyczny:
 
Przed Sądem Rejonowym w K., […] Wydział Gospodarczy toczyło się postępowanie w sprawie o sygn. akt […] z powództwa P. „V.” sp. z o.o. przeciwko M., w której to, Obwiniony radca prawny K., działając w imieniu i na rzecz M., posłużył się dokumentem pełnomocnictwa procesowego z dnia […] r., które nie zostało udzielone i podpisane przez M.
 
Ponadto, Obwiniony radca prawny K. wykonywał w imieniu i na rzecz M. czynności pełnomocnika w wyżej wymienionej sprawie, tj. sporządził Odpowiedź na pozew z dnia […] r. powołując się na pełnomocnictwo udzielone mu dnia […] r. do działania w imieniu M., podczas gdy pełnomocnictwo z dnia […] r., załączone do przedmiotowego pisma nie zostało udzielone i podpisane przez M.
 
Materiał dowodowy w niniejszej sprawie stanowią w pierwszej kolejności kserokopie dokumentów oraz korespondencji. OSD uznał ten materiał za wiarygodny i potwierdzający odzwierciedlone w nim okoliczności. Prawdziwość załączonych do sprawy dokumentów nie budziła wątpliwości OSD, nie była również kwestionowana przez żadną ze stron. Tym samym OSD uznał, że zgromadzone dokumenty mogły stanowić rzetelną podstawę do dokonania ustaleń faktycznych w niniejszej sprawie.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył, co następuje:
 
I. W ocenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. przedmiotowe postępowanie podlegało umorzeniu na podstawie art. 17 § 1 punkt 11 Kodeksu postępowania karnego.
 
Jak stanowi powyżej zacytowany przepis Kodeksu postępowania karnego nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy zachodzi inna okoliczność wyłączająca ściganie (art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k.). Art. 17 § 1 określa zatem katalog warunków decydujących o dopuszczalności procesu, zwanych przesłankami procesowymi. Ich konsekwencją jest prawna niedopuszczalność postępowania. Wyraża się ona w obowiązku niewszczynania postępowania (brak inicjatywy organu procesowego w kierunku wszczęcia, a w wypadku istnienia czyjegoś żądania - odmowa wszczęcia) oraz umorzenia postępowania już wszczętego.
 
Dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy zasadnicze znaczenie ma fakt, iż radca prawny K. został prawomocnie skreślony z listy radców prawnych na potwierdzenie czego kopie stosownych orzeczeń znajdują się w aktach niniejszej sprawy (odpis orzeczenia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Radców Prawnych w W. z dnia […] r., sygn. akt […], zmieniającego orzeczenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w W. z dnia […] r., sygn. akt. […] oraz odpis postanowienia Sądu Najwyższego z dnia […] r. w przedmiocie oddalenia kasacji wniesionej przez obrońcę Obwinionego). W tych warunkach należało postąpić zgodnie z dyspozycją art. 17 par. 1 pkt 11 k.p.k.
 
II. O kosztach postępowania Sąd rozstrzygnął na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych biorąc pod uwagę stopień złożoności sprawy wyznaczających niezbędny nakład pracy dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy.
 
(WK)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy