19.04.2024

Orzeczenie z dnia 4 grudnia 2020 r., Sygn. akt: D 46/20

opublikowano: 2021-10-27 przez: Więckowska Milena

Orzeczenie z dnia 4 grudnia 2020 r., Sygn. akt: D 46/20
Orzeczenie jest prawomocne.         
 
PRZEWODNICZĄCY: r. pr. Paulina Sibilska
CZŁONKOWIE: r. pr. Katarzyna Kosicka - Polak
r. pr. Robert Karpiński
PROTOKOLANT:         Karolina Szymala
           
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie […] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu P. ([…]) obwinionemu o to, że: 1) po dniu […] r., w ramach stosunku obrończego łączącego go z J. pozyskał materiały ze śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w G. (sygn. akt […]), w postaci m.in. protokołów przesłuchań w charakterze podejrzanego J. z dnia […] r., […] r., […] r. i […] r., po czym materiały te, jako działający w oparciu o pełnomocnictwo udzielone w dniu […] r. – pełnomocnik R., wykorzystał je nie później niż […] r. składając je do akt sprawy w postępowaniu kontrolnym toczącym się przed Urzędem Kontroli Skarbowej w B., dotyczącym określenia dla R. wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy ww. sprawy są ze sobą związane – przez co działał na niekorzyść J., jak również naruszył tajemnicę zawodową,
tj. popełnił czyn z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 86 § 1 k.p.k., art. 2, art. 3 ust. 3 ustawy o radcach prawnych oraz art. 6, art. 8, art. 15 ust. 1 i art. 16 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego
2) działał w konflikcie interesów w ten sposób, że reprezentując od dnia […] r. do dnia […] r. R. w postępowaniu kontrolnym toczącym się przed Urzędem Kontroli Skarbowej w B. a następnie przed Izbą Administracji Skarbowej w B., dotyczącym określenia dla R. wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług – jednocześnie w okresie od […] r. do […] r. wykonywał czynności zawodowe w charakterze obrońcy podejrzanego J. w sprawie toczącej się w Prokuraturze Okręgowej w G. (sygn. akt [...]), po czym od dnia […] r. w przedmiotowej sprawie karnej zaczął występować w charakterze obrońcy z wyboru podejrzanych R. oraz R(1) na podstawie upoważnień do obrońcy udzielonych mu w dniu […] r. – w sytuacji gdy sprawa podatkowa i karna są sprawami ze sobą związanymi a interesy R. oraz R(1) były sprzeczne z interesami J.,
tj. popełnił czyn z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 28 ust. 1 i 3 oraz art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego
 
 
orzeka:
 
  1. Radcę prawnego P. ([…]) od zarzutu 1 wskazanego we wniosku o ukaranie uniewinnia,
  2. Radcę prawnego P. ([…]) od zarzutu 2 wskazanego we wniosku o ukaranie uniewinnia,
  3. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych koszty postępowania przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym ponosi Okręgowa Izba Radców Prawnych w W.
 
Uzasadnienie
 
Wnioskiem z […] r. Rzecznik Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. (dalej „Rzecznik Dyscyplinarny”) wniósł do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. (dalej „Okręgowy Sąd Dyscyplinarny”) o ukaranie radcy prawnego P., wpisanego na listę radców prawnych pod numerem […] (dalej „Obwiniony”), obwinionego o to, że:
1) po dniu […] r., w ramach stosunku obrończego łączącego go z J. pozyskał materiały ze śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w G. (sygn. akt […]), w postaci m.in. protokołów przesłuchań w charakterze podejrzanego J. z dnia […] r., […] r., […] r. i […] r., po czym materiały te, jako działający w oparciu o pełnomocnictwo udzielone w dniu […] r. – pełnomocnik R., wykorzystał je nie później niż […] r. składając je do akt sprawy w postępowaniu kontrolnym toczącym się przed Urzędem Kontroli Skarbowej w B., dotyczącym określenia dla R. wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług, w sytuacji, gdy ww. sprawy są ze sobą związane – przez co działał na niekorzyść J., jak również naruszył tajemnicę zawodową,
tj. popełnił czyn z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 86 § 1 k.p.k., art. 2, art. 3 ust. 3 ustawy o radcach prawnych oraz art. 6, art. 8, art. 15 ust. 1 i art. 16 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego
2) działał w konflikcie interesów w ten sposób, że reprezentując od dnia […] r. do dnia […] r. R. w postępowaniu kontrolnym toczącym się przed Urzędem Kontroli Skarbowej w B. a następnie przed Izbą Administracji Skarbowej w B., dotyczącym określenia dla R. wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług – jednocześnie w okresie od […] r. do […] r. wykonywał czynności zawodowe w charakterze obrońcy podejrzanego J. w sprawie toczącej się w Prokuraturze Okręgowej w G. (sygn. akt […]), po czym od dnia […] r. w przedmiotowej sprawie karnej zaczął występować w charakterze obrońcy z wyboru podejrzanych R. oraz R(1) na podstawie upoważnień do obrońcy udzielonych mu w dniu […] r. – w sytuacji gdy sprawa podatkowa i karna są sprawami ze sobą związanymi a interesy R. oraz R(1) były sprzeczne z interesami J.,
tj. popełnił czyn z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 28 ust. 1 i 3 oraz art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny rozpoznał wniosek o ukaranie na rozprawie […] r., na której:
  • Rzecznik Dyscyplinarny sprecyzował opisy czynów objętych wnioskiem o ukaranie,  w zarzucie pierwszym w ten sposób, że po słowie wykorzystał powinno być „nie później niż dnia […] r.” oraz w drugim zarzucie zamiast „do dnia […]” powinno być „do dnia […] r.” i wniósł o uznanie Obwinionego winnym ich popełnienia i ukaranie za pierwszy zarzut karą zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego, a za drugi zarzut karą pieniężną, pozostawiając wymiar kary do uznania Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego;
  • Pokrzywdzony wniósł o uniewinnienie Obwinionego;
  • Obwiniony wniósł o uniewinnienie.
 
Ogłoszenie orzeczenia nastąpiło […] r.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny ustalił, następujący stan faktyczny:
 
Prokuratura Okręgowa w G. pismem z […] r. skierowanym do C. - Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. poinformowała, że nadzoruje śledztwo o sygn. akt […] w sprawie wyłudzenia od Skarbu Państwa znacznych kwot pieniędzy w postaci nienależnych zwrotów podatku od towarów i usług, składania niezgodnych ze stanem faktycznym deklaracji podatkowych, narażenia podatku na uszczuplenie dużej wartości przez podmioty gospodarcze z województwa […]. Podejrzanymi w sprawie, w […] r., były ponad […] osoby, w tym R. i R(1) prowadzący Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze R. Obwiniony był obrońcą R. i R(1) od […] r. R. zmarł […] r.
Dowód: upoważnienia do obrony z […] r. – k. […], postanowienie o częściowym umorzeniu śledztwa z […] r. – k. […]
 
Podejrzanym w śledztwie […] był także J. (dalej „Pokrzywdzony”), pracownik Przedsiębiorstwa Rolno-Spożywczego R.. Pokrzywdzony został zatrzymany […] r. Od tego dnia do […] r. Obwiniony był obrońcą z wyboru Pokrzywdzonego. Przed przystąpieniem do czynności obrońcy Obwiniony poinformował Prokuratora Prokuratury Rejonowej delegowanego do Prokuratury Okręgowej w G., że jest pełnomocnikiem R. w postępowaniu administracyjnym, na dowód czego przedstawił pełnomocnictwo z […] r. Pokrzywdzony przebywał w areszcie do […] r. Obwiniony będąc obrońcą Pokrzywdzonego, jak i po ustaniu stosunku obrończego, występował o udostępnienie akt sprawy […], na co prokuratorzy Prokuratury Okręgowej w G. wyrażali zgodę.
Dowód: protokół przesłuchania Pokrzywdzonego z […] r. – k. […], protokół przesłuchania Pokrzywdzonego z […] r. – k. […], protokół przesłuchania Pokrzywdzonego z […] r. – k. […], notatka urzędowa – k. […], pełnomocnictwo z […] r. – k. […], zeznania Pokrzywdzonego – k. […], zarządzenie o udostępnieniu akt z […] r. – k. [...], wniosek o udostępnieniu akt z […] r. – k. […], wniosek o udostępnieniu akt z […] r. – k. […]
 
W ocenie Prokuratury Okręgowej w G. przyjęta przez małżonków R. linia obrony w śledztwie […] polega między innymi na obciążaniu w zakresie czynności sprawczych Pokrzywdzonego, natomiast Pokrzywdzony prezentuje całkowicie przeciwstawną linię obrony obciążając w śledztwie małżonków R. Zdaniem Prokuratury Okręgowej interesy małżonków R. pozostają w jawnej sprzeczności z interesami procesowymi Pokrzywdzonego. Ponadto Prokuratura zwraca uwagę, iż wyjaśnienia małżonkowie R. składali z udziałem Obwinionego, który był obrońcą z wyboru Pokrzywdzonego i uzyskał w związku z tym dostęp do materiałów procesowych dotyczących jego osoby, co może świadczyć o zaistnieniu konfliktu interesów.
Dowód: pismo z Prokuratury Okręgowej w G. z […] r. – k. […]
 
W związku z powyższymi informacjami Rzecznik Dyscyplinarny wszczął dochodzenie, które zostało zarejestrowane pod sygnaturą akt […].
Dowód: postanowienie z […] r. o wszczęciu dochodzenia – k. […]
 
Obwiniony w pisemnych wyjaśnieniach zaprzeczył, aby w sprawie zaistniał konflikt interesów, gdyż brak jest podstaw do twierdzenia, że interesy Pokrzywdzonego i małżonków R. są sprzeczne.
  • : pisemne wyjaśnienia Obwinionego – k. […], protokoły przesłuchań R., R(1), Pokrzywdzonego – k. […].
 
[…] r. do Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. wpłynęło pismo z Prokuratury Okręgowej w G. w sprawie pomocy prawnej świadczonej przez Obwinionego w toku śledztwa o sygn. […]. W piśmie wskazano, że Obwiniony występował w śledztwie w charakterze obrońcy z wyboru R. oraz R(1), w którym to uprzednio wykonywał czynności zawodowe na rzecz Pokrzywdzonego. W związku z pełnioną funkcją obrońcy Pokrzywdzonego Obwiniony uzyskał dostęp do materiałów śledztwa oraz uczestniczył w przesłuchaniach Pokrzywdzonego, z którym w związku z prowadzoną obroną, miał także kontakt osobisty. W piśmie wskazano również, że z materiału dowodowego śledztwa […] wynika, że Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w B. […] r. wydał decyzję określającą R. wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług, wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do odliczenia i wysokość kwoty zwrotu podatku. Obwiniony otrzymał odpis tej decyzji jako pełnomocnik R. i wniósł od niej […] r. odwołanie, które zostało uzupełnione pismami z […] r., z […] r. i z […] r. Po rozpoznaniu odwołania Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w B. decyzją z […] r. uchylił w całości zaskarżoną decyzję z […] r. i przekazał sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania. Z uzasadnienia decyzji podatkowej wynika, że w toku postępowania podatkowego wywołanego odwołaniem z […] r. Obwiniony przedłożył organowi skarbowemu dokumenty z postępowania […], w tym protokoły przesłuchań Pokrzywdzonego z […] r., [...] r., […] r. i […] r.
Dowód: pismo z Prokuratury Okręgowej w G. z […] r. – k. […], decyzja Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w B. z […] r. – k. […], pełnomocnictwo z […] r. – k. […], decyzja Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z […] r. – k. […].
 
W związku z powyższymi informacjami Rzecznik Dyscyplinarny wszczął dochodzenie, które zostało zarejestrowane pod sygnaturą akt […].
 
Postanowieniem z […] r. Rzecznik Dyscyplinarny postanowił o połączeniu sprawy […] i […] do wspólnego rozpoznania.
Dowód: postanowienie o wszczęciu dochodzenia z […] r. – k. […], postanowienie o połączeniu spraw do wspólnego rozpoznania z […] r. – k. […].
 
Powyższy stan faktyczny Okręgowy Sąd Dyscyplinarny ustalił w oparciu o dokumenty znajdujące się w aktach sprawy (wymienione powyżej) i dał im wiarę. Dokumenty ze względu na formę stanowią wartościowe źródło ustaleń faktycznych dotyczące dat poszczególnych zdarzeń, jak i treści samych dokumentów, odnosi się to w szczególności do protokołów przesłuchań R., R(1) i Pokrzywdzonego złożonych w śledztwie […].
 
 
Odnośnie do osobowych źródeł dowodowych Okręgowy Sąd Dyscyplinarny uznał za wiarygodne w całości wyjaśnienia Obwinionego i zeznania Pokrzywdzonego złożone w tej sprawie. Wymienione osoby w podobny sposób opisały przebieg wydarzeń i udział w nich Obwinionego. Wnioski płynące z wyjaśnień i zeznań wymienionych osób znajdują też potwierdzenie w pozostałym materiale dowodowym, a w szczególności w protokołach przesłuchań podejrzanych w śledztwie […] R., R(1) i Pokrzywdzonego. Jak zeznał Pokrzywdzony (k. [...]) nie ma żalu do Obwinionego i uważa, że wszystko co zrobił, zrobił wyłącznie dla jego dobra. Potwierdzeniem tego, w ocenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, jest m.in. umorzenie śledztwa […] wobec Pokrzywdzonego.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny nie dopatrzył się, aby zachodziła sprzeczność interesów pomiędzy R., R(1) i Pokrzywdzonym a w związku z tym, aby Obwiniony działał na niekorzyść tego ostatniego. Ewentualne różnice w wyjaśnieniach tych osób złożonych w trakcie śledztwa […], które stały się podstawą zawiadomienia sporządzonego przez Prokuraturę Okręgową w G., wynikają z tego, iż między wyjaśnieniami zachodzą różnice co do sposobu nawiązania i przebiegu współpracy z kontrahentami Przedsiębiorstwa Rolno-Spożywczego R., co w ocenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego nie świadczy o sprzeczności interesów tych osób, a jest wyrazem ich indywidualnej oceny tej sytuacji. Nie mają one jednak charakteru sprzeczności, które powodowałyby kolizję interesów ówczesnych podejrzanych w śledztwie […]. Żadna z wymienionych osób w swoich wyjaśnieniach nie pomawiała współpodejrzanego, nie starała się umniejszać zakresu swojej odpowiedzialności kosztem drugiej osoby. Różnice w wyjaśnieniach wynikają wyłącznie z odmiennych spostrzeżeń ich samych na temat udziału Przedsiębiorstwa Rolno-Spożywczego R. w tzw. karuzeli podatkowej.
 
Uwzględniając przedstawiony powyżej stan faktyczny sprawy oraz dokonaną ocenę zebranego materiału dowodowego, Okręgowy Sąd Dyscyplinarny doszedł do przekonania, że brak było podstaw do uznania, iż Obwiniony dopuścił się przewinień dyscyplinarnych zarzucanych we wniosku o ukaranie.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył, co następuje.

 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 75) radcowie prawni i aplikanci radcowscy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godnością zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych.

 
Kodeks Etyki Radcy Prawnego, stanowiący załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z 22 listopada 2014 r. (dalej „KERP”) swoimi regulacjami z jednej strony opisuje szczególny charakter i funkcje radcy prawnego oraz istotę (cele) pomocy prawnej świadczonej przez radców prawnych, a z drugiej - stanowi gwarancję prawidłowego wykonywania tej profesji i realizacji celów pomocy prawnej. Oceniając w konkretnej sprawie, czy doszło do naruszenia ww. obowiązków, konieczne jest uwzględnienie: charakteru zawodu radcy prawnego jako zawodu zaufania publicznego, a także celów pomocy prawnej – „Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego ma na celu ochronę prawną interesów podmiotów, na których rzecz jest wykonywana” – art. 2 ustawy o radcach prawnych oraz obowiązku wykonywania czynności zawodowych m.in. zgodnie z prawem, uczciwie, rzeczowo i z należytą starannością.
 
Odnosząc się do zarzutu pierwszego wniosku o ukaranie Okręgowy Sąd Dyscyplinarny uznał, że nie został on należycie udowodniony i uniewinnił Obwinionego od jego popełnienia.
 
Zgodnie z art. 16 KERP dochowanie tajemnicy zawodowej obejmuje nie tylko zakaz ujawniania informacji i dokumentów, o których mowa w art. 15 KERP, ale również zakaz skorzystania z nich w interesie własnym lub innej osoby, chyba że przepisy prawa lub Kodeksu stanowią inaczej.
 
Zgodnie z art. 181 Ordynacji podatkowej z 29 sierpnia 1997 r. (w brzmieniu obowiązującym od 1 marca 2017 r., kiedy rozpatrywane było odwołanie od decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w B. z […] r.), stanowiącym o katalogu środków dowodowych w postępowaniu podatkowym, dowodami w postępowaniu podatkowym mogą być w szczególności księgi podatkowe, deklaracje złożone przez stronę, zeznania świadków, opinie biegłych, materiały i informacje zebrane w wyniku oględzin, informacje podatkowe oraz inne dokumenty zgromadzone w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej oraz materiały zgromadzone w toku postępowania karnego albo postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe.
 
W świetle powyższych regulacji Okręgowy Sąd Dyscyplinarny nie znalazł podstaw do uznania Obwinionego winnym naruszenia tajemnicy zawodowej w związku ze złożeniem w postępowaniu kontrolnym protokołów przesłuchania Pokrzywdzonego w charakterze podejrzanego w śledztwie […] z […] r., […] r., […] r. i […] r. na okoliczność sposobu nawiązania i przebiegu współpracy z kontrahentami Przedsiębiorstwa Rolno-Spożywczego R. Jak wynika z akt sprawy Pokrzywdzony, w związku z prowadzonymi wobec R. postępowaniami kontrolnymi, był przesłuchiwany w charakterze świadka bezpośrednio przez organy podatkowe m.in Urząd Kontroli Skarbowej w B. i Urząd Skarbowy w C., gdzie składał zeznania na ww. okoliczności, które były zbieżne z zeznaniami R.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny uznał, że Obwiniony składając w postępowaniu kontrolnym, w którym Pokrzywdzony występował jako świadek, a nie strona, protokoły z jego przesłuchań w śledztwie […], nie działał na jego niekorzyść. W uzasadnieniu decyzji z […] r. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w B. zwrócił uwagę, że Urząd Kontroli Skarbowej w B. rozpatrujący sprawę w pierwszej instancji nie odniósł się w żaden sposób do dowodów w postaci protokołów przesłuchania Pokrzywdzonego z […] r., […] r. […] r. oraz […] r. Ponadto wskazał, że sam Urząd Kontroli Skarbowej w B. powinien zwrócić się do Prokuratury Okręgowej w G. celem ustalenia, czy w prowadzonym przez nią postępowaniu nie uzyskano jeszcze nowych innych dowodów, które mógłby mieć znaczenie dla ustalenia stanu faktycznego sprawy.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny uniewinnił także Obwinionego od zarzutu z punktu drugiego wniosku o ukaranie.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny uznał za należycie udowodnione, że Obwiniony reprezentował jako pełnomocnik R. w postępowaniu kontrolnym toczącym się przed Urzędem Kontroli Skarbowej w B., a następnie przed Izbą Administracji Skarbowej w B., dotyczącym określenia dla R. wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług – oraz że w okresie od […] r. do […] r. wykonywał czynności zawodowe w charakterze obrońcy Pokrzywdzonego w sprawie toczącej się w Prokuraturze Okręgowej w G., po czym od dnia […] r. w przedmiotowej sprawie karnej zaczął występować w charakterze obrońcy z wyboru podejrzanych R. oraz R(1) na podstawie upoważnień do obrony udzielonych mu w dniu […] r. Zgodnie z kwalifikacją dokonaną przez Rzecznika Dyscyplinarnego działania Obwinionego należy poddać ocenie z punktu widzenia dyspozycji art. 28 ust. 1 i 3 oraz art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2 KERP.
 
W świetle art. 28 KERP radca prawny nie może być obrońcą lub pełnomocnikiem klientów, jeżeli ich interesy są sprzeczne w tej samej sprawie lub sprawie z nią związanej (ust. 1). Radca prawny nie może być obrońcą lub pełnomocnikiem klienta, którego interesy są sprzeczne z interesami osób, na rzecz których radca prawny uprzednio wykonywał czynności zawodowe w tej samej sprawie lub sprawie z nią związanej (ust. 3).
 
Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2 KERP radcy prawnemu nie wolno doradzać klientowi, którego interesy są sprzeczne z interesami innego klienta w tej samej sprawie lub w sprawie z nią związanej oraz klientowi, jeżeli jego interesy są sprzeczne w tej samej sprawie lub w sprawie z nią związanej z interesami osoby, na rzecz której radca prawny uprzednio wykonywał czynności zawodowe.
 
Przenosząc powyższe na oceniany stan faktyczny, zdaniem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, do stwierdzenia konfliktu interesów konieczna była ocena czy interesy R. i R(1)  oraz Pokrzywdzonego w ramach śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w G. i w sprawach kontrolnych prowadzonych przez organy podatkowe były sprzeczne.
 
Analiza akt niniejszej sprawy, w szczególności protokołów przesłuchań podejrzanych w śledztwie […] i zeznań Pokrzywdzonego w tej sprawie wskazuje, że interesy małżonków R. i Pokrzywdzonego nie były sprzeczne. Oskarżeni w śledztwie […] nie pomawiali się, wskazywali zbieżną wersję zdarzeń, nie wskazując jedni na drugich jako ewentualnych sprawców zarzucanych czynów (rozbieżności dotyczyły kwestii wskazanych powyżej) oraz konsekwentnie podnosili, że są niewinni. R. wyjaśnił podczas przesłuchania […] r., że ufa Pokrzywdzonemu. Zdaniem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego sprzeczność interesów zachodziłaby wówczas, gdyby wyjaśnienia […] i R(1), lub dowody powoływane w ich imieniu przez Obwinionego godziły w interes Pokrzywdzonego i były skierowane przeciwko niemu. W związku z umorzeniem śledztwa […] w stosunku do Pokrzywdzonego należy uznać, że nie miało to jednak miejsca. Ponadto brak było dowodu, aby czy to w postępowaniu podatkowym, czy w śledztwie […] Obwiniony zawarł twierdzenia, czy też zgłosił wnioski dowodowe, które byłyby niekorzystne dla oceny postępowania Pokrzywdzonego. Obwiniony podejmując działania korzystne dla R. czy to w postępowaniu podatkowym, czy w śledztwie nie wskazywał okoliczności niekorzystnych dla Pokrzywdzonego bronionego w postępowaniu karnym i odwrotnie.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny uznał, że nie sposób uznać, iż Obwiniony, w kwestionowanych działaniach na rzecz małżonków R. i Pokrzywdzonego działał w warunkach konfliktu interesów i wbrew interesom swoich klientów. Obwiniony reprezentując R. jako jego pełnomocnik z wyboru w postępowaniu podatkowym, a od […] r. do […] r. wykonując czynności zawodowe w charakterze obrońcy Pokrzywdzonego, a następnie od […] r. w charakterze obrońców małżonków R. nie działał w ramach konfliktu interesów, gdyż interesy wspomnianych osób nie były sprzeczne, co potwierdził Pokrzywdzony przesłuchany na rozprawie. Pokrzywdzony wskazał ponadto, że nadal utrzymuje kontakt z R. Ze względu na powagę zarzutów stawianych podejrzanym w śledztwie […], gdyby faktycznie interesy Pokrzywdzonego i małżonków R. miałyby być sprzeczne utrzymywanie do chwili obecnej kontaktów Pokrzywdzonego z R(1), w ocenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, nie miałoby miejsca.
 
Mając na uwadze powyższe ustalenia, zdaniem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, nie sposób przypisać Obwinionemu działania w ramach konfliktu interesów. Dyspozycje przepisów art. 28 i 29 KERP wymagają bowiem obok tożsamości (zbieżności) spraw istnienia sprzeczności interesów klientów radcy prawnego, co zdaniem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego nie zostało wykazane. Z powyższych względów Okręgowy Sąd Dyscyplinarny uniewinnił Obwinionego od zarzutu postawionego w punkcie drugim wniosku o ukaranie.
 
O kosztach postępowania Okręgowy Sąd Dyscyplinarny orzekł na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych obciążając nimi Okręgową Izbę Radców Prawnych w W.
 
E.R.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy