20.05.2019

Orzeczenie z dnia 31 października 2017r. Sygn. akt: D 61/17

opublikowano: 2018-12-21 przez: Mika Ewelina

Orzeczenie z dnia 31 października 2017r. Sygn. akt: D 61/17
Orzeczenie prawomocne
 
PRZEWODNICZĄCY:  radca prawny Bogdan Sanowski
CZŁONKOWIE:  radca prawny Gerard Dźwigała
radca prawny Paulina Sibilska
PROTOKOLANT: Karolina Szymala
 
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu […] w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu K.(1), […], obwinionemu o to, że:
 1. świadcząc pomoc prawną na rzecz D. w ramach umowy o pracę nie dopełnił obowiązków zawodowych poprzez zaniechanie dochodzenia należności w powierzonych mu sprawach,
tj. należności przysługujących Szkole Podstawowej nr […] względem K.(2), Gimnazjum nr […] względem F. w okresie od […] do […] oraz należności przysługujących Gimnazjum nr […] względem H. oraz Zespołu Szkół nr […] względem B. w okresie od […] do […]
tj. o naruszenie art. 12 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 roku w zw. z art. 6 ust. 1 ustawy
z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 233 z późń. zm.) oraz w związku z art. 64 tejże ustawy,
 1. w piśmie zatytułowanym „zestawienie postępowań sądowych dotyczących D.
  i obsługiwanych przez D. placówek oświatowych” zawarł nieprawdziwą, wprowadzającą w błąd klienta informację, wskazującą na skierowanie dotyczących należności Szkoły Podstawowej nr […] względem K.(2), Gimnazjum nr […] względem F., Gimnazjum nr […] względem H. oraz Zespołu Szkół nr […] względem B. podczas gry w sprawach tych postępowania sądowe nie zostały wszczęte,
tj. o naruszenie art. 6 i 8 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 roku w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy
o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 233 z późn.zm)
 1. w okresie od dnia […] do dnia wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, będąc wezwanym przez klienta do zwrotu dokumentów, po ustaniu stosunku prawnego nie wydał klientowi przekazanych mu dokumentów w sprawach należności Szkoły Podstawowej nr […] względem K.(2), Gimnazjum nr […] względem F., Gimnazjum nr […] względem H. oraz Zespołu Szkół nr […] względem B.,
tj. o naruszenie art. 46 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 roku w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy
z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233 z późn.zm).
 
orzeka:
 
 1. Uznaje radcę prawnego K.(1), […], winnym zarzucanego w punkcie 1 wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. art. 12 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w zw. z art. 64 ust. 1 i za czyn ten na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy o radcach prawnych wymierza karę nagany;
 
 1. Uznaje radcę prawnego K.(1), […], winnym zarzucanego w punkcie 2 wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. art. 6 i 8 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych i za czyn ten na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy o radcach prawnych wymierza karę nagany;
 
 1. Uznaje radcę prawnego K.(1), […], winnym zarzucanego w punkcie 3 wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 46 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w zw. z art. 64 ust. 1 i za czyn ten na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy o radcach prawnych wymierza karę nagany;
 
 1. Na podstawie art. 651 ust. 1 ustawy o radcach prawnych kary orzeczone
  w punktach 1-3 łączy w ten sposób, że orzeka jako karę łączną karę nagany;
 
 1. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądza od obwinionego radcy prawnego K.(1), […], na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę […] zł ([…]).
 
 
UZASADNIENIE
Pismem z dnia […] Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. radca prawny K.(3) złożył do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. wniosek o ukaranie radcy prawnego K.(1) (Obwiniony), wpisanego na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców prawnych w W. pod numerem […], zarzucając mu że:
 1. świadcząc pomoc prawną w ramach stosunku pracy na rzecz D. (klient) nie dopełnił obowiązków zawodowych, poprzez zaniechanie dochodzenia należności w powierzonych mu sprawach,  tj. należności przysługujących Szkole podstawowej nr […] względem K.(2), Gimnazjum nr […] względem F. w okresie od […] do […] oraz należności przysługujących Gimnazjum nr […] względem H. oraz Zespołu Szkół nr […] względem B. od […] do […];
 2. zawarcie nieprawdziwych informacji w zestawieniu powierzonych mu postępowań sądowych, wprowadzając w błąd klienta, wskazujących na skierowanie tych spraw na drogę postępowania sądowego, podczas gdy w sprawach tych postępowania nie zostały wszczęte;
 3. wezwany przez klienta do zwrotu dokumentów, po ustaniu stosunku prawnego, nie wydał klientowi przekazanych mu dokumentów w sprawach należności, które przyjął w ramach świadczonej na rzecz klienta pomocy prawnej.      
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny OIRP w W. przeprowadził postępowanie na rozprawie w dniu […]. Na rozprawie nie był obecny Obwiniony, który nie przedstawił zwolnienia lekarskiego, ani innego usprawiedliwienia nieobecności. Nie wnosił też o odroczenie rozprawy. W związku z tym Sąd, na podstawie art. 683 ustawy o radcach prawnych, prowadził rozprawę pod nieobecność Obwinionego uznając, że rozpoznanie sprawy na podstawie zgromadzonych dowodów, kopii dokumentów w aktach sprawy, jest wystarczające.
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny ustalił, co następuje:
Obwiniony radca prawny K.(1) świadczył obsługę prawną na rzecz D. w W. na podstawie umów o pracę zawartych na czas oznaczony w wymiarze ½ etatu od dnia […] do dnia […] oraz od dnia […] do dnia […]. W ramach zajmowanego stanowiska radcy prawnego, Obwiniony świadczył obsługę prawną Biura i obsługiwanych przez nie szkół i placówek oświatowych, opisanych w Statucie D. […] W. Do zadań Obwinionego należało miedzy innymi reprezentowanie przed sadami powszechnymi Biura oraz obsługiwanych jednostek.  W tym zakresie obwiniony działał na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta […] W.  
Powyższe Sąd ustalił na podstawie zgromadzonych dowodów na kartach […], […], […]-[…], […] oraz […]-[…]., nie kwestionowanych przez strony postępowania.
Obwiniony w dniach […], […], […] oraz […] pokwitował w księdze korespondencji odbiór dokumentów dotyczących wszczęcia postępowania, w celu ściągnięcia należności.
W „Zestawieniu postępowań sądowych dotyczących D. placówek oświatowych”  z […], Obwiniony wykazał, że roszczenia dotyczące czynszu najmu wobec B., K.(2), F., H. zgłoszone zostały w dniu […] natomiast drugie roszczenie wobec H. zostało zgłoszone pod datą […]. W każdym z tych przypadków Obwiniony wskazał na stan sprawy „Brak prawomocnego orzeczenia”. Zestawienie w tym zakresie potwierdził pod imienną pieczątką Obwiniony radca prawny K.(1).
Powyższe Sąd ustalił na podstawie zgromadzonych dowodów na kartach […], […], […], […], […], […], […], […] oraz […], nie kwestionowanych przez strony postępowania.
W dniu […], wobec nieobecności w pracy Obwinionego, dokonano komisyjnego przeglądu i przejęcia dokumentacji Obwinionego znajdującego się w pokoju nr […]. Komisja stwierdziła brak dokumentacji dotyczących spraw Gimnazjum nr […], Gimnazjum [...], Szkoły Podstawowej nr […] oraz Zespołu Szkół nr […].
Dnia […] na adres Obwinionego została wysłana prośba o zwrot wszystkich pozostających w jego posiadaniu dokumentów, których brak został stwierdzony podczas komisyjnego przejęcia stanowiska pracy zajmowanego przez Obwinionego.
Wobec braku zwrotu dokumentacji przez Obwinionego, radca prawny D., na podstawie informacji otrzymanej dnia […] w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego dla W. P. w W. ustaliła, że pozwy w sprawach dotyczących Gimnazjów nr […] i nr […], Szkoły Podstawowej nr […] oraz Zespołu Szkół nr […] nie zostały w ogóle wniesione, mimo takich zapewnień składanych przez Obwinionego w zestawieniach postępowań sądowych.
Powyższe Sąd ustalił na podstawie zgromadzonych dowodów na kartach […] – […], […]-[…] oraz […], nie kwestionowanych przez strony postępowania.
W wyjaśnieniach złożonych przed Zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego, radca prawny K.(1) - przesłuchany dnia […] w charakterze obwinionego, Obwiniony nie przyznał się do zarzucanych mu czynów (k. […]-[…]).
Strony nie wnosiły o uzupełnienie materiału dowodowego.
            Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył, co następuje:
Zebrany w sprawie materiał dowodowy wskazuje, że Obwiniony dopuścił się zarzucanych mu czynów.
W pierwszej kolejności wskazać należy, że zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, radca prawny odpowiada za m.in. naruszenie przepisów prawa oraz zachowanie sprzeczne z zasadami etyki.
Zrachowaniami sprzecznymi z zasadami etyki, wyrażonymi w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego (KERP) m.in. są:
 1. zgodnie z art. 12 ust. 1 KERP brak sumienności i należytej staranności, uwzględniający profesjonalny charakter działania, przy wykonywaniu obowiązków zawodowych,
 2. zgodnie z art. 6 KERP nie wykonywanie czynności zawodowych rzetelnie              i uczciwie, zgodnie z prawem, zasadami etyki zawodowej oraz dobrymi obyczajami,
 3. zgodnie z art. 8 KERP nie świadczenie pomocy prawnej klientowi w sposób lojalny, kierując się dobrem klienta w celu ochrony jego praw,
 4. zgodnie z art. 46 KERP nie wydanie, na wniosek klienta, wszystkich dokumentów otrzymanych w związku z prowadzeniem spraw.
W niniejszej sprawie Obwiniony uchybił wymienionym regułom.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o radcach prawnych świadczenie pomocy prawnej polega m.in. na występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika. Nie ulega wątpliwości, że do obowiązków Obwinionego w ramach zawartej umowy o pracę na czas oznaczony należało zastępstwo procesowe w powierzonych mu sprawach i posiadał szczególne uprawnienia w postaci ważnego pełnomocnictwa procesowego. Obwiniony przez ponad dwa lata nie zachowywał się jako profesjonalny pełnomocnik, nie zachował sumienności i należytej staranności w wywiązywaniu się z przyjętych na siebie obowiązków  i do dnia wygaśnięcia umowy o pracę ([…]) nie podjął czynności mających na celu dochodzenie roszczeń wobec czterech dłużników i nie wniósł do sądu czterech pozwów(w sprawach zleconych mu w […] i […] […] r.). Wszystkie dokumenty były osobiście pokwitowane przez obwinionego, zatem trudno przyjąć za wiarygodne wyjaśnienia Obwinionego, że w dokumentach były jakieś braki, co uniemożliwiać mogło wniesienie powództwa przez tak długi okres, podnosząc te braki dopiero przed Rzecznikiem podczas przesłuchania w charakterze Obwinionego. Nie ulega zatem wątpliwości, że w tej sytuacji Obwiniony dopuścił się naruszenia zasad etyki wyrażonych w art. 12 ust. 1 KERP w związku z art. 6 ust. 1 ustawy o radcach prawnych.
Nie ulega też wątpliwości, że Obwiniony uchybił także postanowieniem art. 6 i 8 KERP, poprzez wprowadzenie w błąd kierownika jednostki, że pozwy zostały złożone i jedynie „Brak prawomocnego orzeczenia”, w sytuacji, gdy przez okres ponad dwóch lat żaden z pozwów nie został złożony, co wynikało z informacji uzyskanych z Biura Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego dla W. P. w W. Obwiniony, jako profesjonalny pełnomocnik, powinien zdawać sobie sprawę, że jego zachowanie  i postępowanie nie tylko jest przejawem braku lojalności wobec klienta, który pozostaje w przekonaniu, że powierzony sprawy toczą się zgodnie z prawem. Nadto należy wskazać, że brak wymaganej lojalności naraża kierownika jednostki na ewentualne sankcje przewidziane ustawą o finansach publicznych, tzn. naruszenie dyscypliny wobec braku dochodzenia roszczeń należnych jednostce finansów publicznych, jakim jest D. Nie można też tracić  z pola uwagi negatywne skutki wobec zawodu zaufania publicznego jakim jest zawód radcy prawnego.
Obowiązkiem radcy prawnego jest wydanie klientowi, na jego żądanie, wszystkich powierzonych mu do prowadzenia sprawy dokumentów (art. 46 KERP). Z tego obowiązku Obwiniony nie wywiązał się, co najmniej do dnia rozprawy. Takie postępowanie jest niedopuszczalne, zwłaszcza w sytuacji, gdy mimo zapewnień, sprawy zlecone Obwinionemu, mimo upływu znacznego okresu nie zostały wniesione na drogę postępowania sadowego. Brak przetrzymywanych lub zagubionych przez Obwinionego dokumentów w sposób znaczący utrudniał podjęcie skutecznych działań mających na celu podjęcie czynności procesowych wobec dłużników, a wręcz mogą doprowadzić do przedawnienia roszczeń. Ma to szczególne znaczenia dla jednostek sektora finansów publicznych. W konsekwencji D. zmuszone było do podjęcia działań w celu odtworzenia dokumentów, które zostały powierzone Obwinionemu.
Wyjaśnienia Obwinionego, złożone przed Rzecznikiem Dyscyplinarnym i ujawnione na rozprawie, zostały przez Sąd Dyscyplinarny uznane za niewiarygodne, gdy chodzi o stwierdzenia odnośnie przebiegu zdarzeń, okoliczności i przesłanek postępowania. Prezentowana przez Obwinionego wersja nie jest spójna i nie znajduje żadnego logicznego uzasadnienia, tzn. nie wyjaśnia okoliczności usprawiedliwiających przyjęty przez niego sposób postępowania i jego zgodności z obowiązującym prawem.
W toku postępowania nie ujawniono żadnych okoliczności wyjaśniających powody takiego zachowania Obwinionego, w tym ewentualnie wyłączających jego odpowiedzialność.
W związku z tym Obwinionego należało uznać winnym zarzucanych mu czynów opisanych we wniosku Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego.
W ocenie Sądu, biorąc pod uwagę dotychczasową niekaralność, charakter naruszenia, wymierzona Obwinionemu za każdy czyn kara nagany jest adekwatna do stopnia zawinienia  i w ocenie Sądu odniesie właściwy skutek wychowawczy. Karę łączną nagany orzeczono na podstawie art. 651 ustawy o radcach prawnych
O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, biorąc pod uwagę czynności podjęte w postępowaniu.
 
(AD)
 

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy