25.04.2024

Orzeczenie z dnia 27 lipca 2015 r. Sygn. akt: D 34/2015

opublikowano: 2015-09-21 przez:

Orzeczenie z dnia 27 lipca 2015 r. Sygn. akt: D 34/2015
Orzeczenie prawomocne
Przewodniczący: radca prawny Marzena Okła-Anuszewska
Członkowie: radca prawny Jacek Wegner
radca prawny Bogdan Sanowski
Protokolant: Anna Gabrysiak
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie [...] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu K., [...], obwinionemu o to, że:
od dnia [...] r. do dnia wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, nie wywiązał się z obowiązku złożenia pisemnych wyjaśnień w wyznaczonym 14-dniowym terminie, tj. od daty otrzymania wezwania Rzecznika Dyscyplinarnego w sprawie zawiadomienia nadesłanego przez Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego Krajowej Izby Radców Prawnych, która to sprawa została zarejestrowana i jest prowadzona pod sygn. akt [...],
tj. naruszenia art. 6 ust. 2 w związku z art. 47 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r. w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 507)
 
orzeka:
  1. Uniewinnia radcę prawnego K., [...], od zarzucanego mu wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego czynu; 
  2. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych koszty postępowania przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym w W. pokrywa Okręgowa Izba Radców Prawnych w W.
Uzasadnienie
 
W dniu [...] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego L. (dalej także: „ZRD”) wezwała radcę prawnego K. (dalej także: „Zaskarżony”) do złożenia w terminie 14 dni pisemnych wyjaśnień w sprawie [...] prowadzonej przez ZRD w związku z zawiadomieniem nadesłanym do Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. (dalej także: „OIRP”) przez Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego. Pismo to zostało odebrane przez Zaskarżonego w dniu [...] r.
Pismo Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego zawierało pouczenie  o treści art. 47 ust. 2 w zw. z ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, tj. że radca prawny wezwany do złożenia wyjaśnień w sprawach z ustawowego zakresu zadań samorządu radców prawnych albo Kodeksu Etyki Radcy Prawnego obowiązany jest złożyć wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.
Pomimo skutecznego wezwania, Zaskarżony nie wywiązał się ze złożenia wyjaśnień w sprawie o sygn. akt [...] w zakreślonym przez ZRD terminie.
W konsekwencji, ZRD po przeanalizowaniu zawiadomienia złożonego przez Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego KIRP, wobec braku współpracy radcy prawnego K., polegającej na braku złożenia przez Zaskarżonego radcę prawnego wyjaśnień, postanowiła wszcząć z urzędu dochodzenie w sprawie i wydała w dniu [...] r. postanowienie o wszczęciu dochodzenia w sprawie popełnienia czynu naruszającego podstawowe wartości i zasady wykonywania zawodu radcy prawnego ([...]), określonego w art. 6 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w zw. z art. 47 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, tj. braku współpracy radcy prawnego K. z zastępcą rzecznika dyscyplinarnego polegającej na niezłożeniu przez K. w okresie od dnia [...] r. do dnia wydania postanowienia o wszczęciu z urzędu dochodzenia ([...]) pisemnych wyjaśnień, w wyznaczonym przez ZRD terminie.
Następnie radca prawny K. nie stawił się w dniu [...] r. na przesłuchanie i nie usprawiedliwił swojej nieobecności.
ZRD ([...]) postawiła  Zaskarżonemu zarzut naruszenia Kodeksu Etyki Radcy Prawnego polegającego na tym, że radca prawny K. od dnia [...] r. do dnia wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, nie wywiązał się z obowiązku złożenia pisemnych wyjaśnień w wyznaczonym 14- dniowym terminie, tj. od daty otrzymania wezwania Rzecznika Dyscyplinarnego w sprawie zawiadomienia nadesłanego przez Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego Krajowej Izby Radców Prawnych , która to sprawa została zarejestrowana i jest prowadzona pod sygn. akt [...], tj. naruszenia art. 6 ust. 2 w zw. z art. 47 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.
Postanowienie o przedstawieniu zarzutów zostało nadane przesyłką poleconą dnia  [...] r. a radca prawny K. dokonał odbioru przedmiotowego postanowienia w dniu [...] r.
Zaskarżony radca prawny w dniu w [...] r. ([...]) stawił się na przesłuchanie i przyznał, że nie złożył wyjaśnień.
W ocenie Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego zachowanie radcy prawnego K. wypełniło dyspozycję art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych w zw. z art. 6 ust. 2 oraz z art. 47 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, gdyż radca prawny nie dochował godności zawodu w działalności tak publicznej, jak i prywatnej.
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny (dalej także: „OSD”) na rozprawie w dniu [...] r. rozpoznał sprawę przeciwko radcy prawnemu K..
 
Sąd ustalił następujący stan faktyczny:
Radca prawny K. otrzymał w dniu [...] r. skierowane do niego przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego L. wezwanie do złożenia pisemnych wyjaśnień w sprawie prowadzonej przez ZRD pod sygn. akt [...]. Zaskarżony nie zastosował się do tego wezwania w wyznaczonym terminie.  Na kolejne wezwania Zaskarżony również nie zareagował, stawił się dopiero w dniu [...] r. na przesłuchanie podczas którego przyznał, że nie złożył pisemnych wyjaśnień, wyraził ubolewanie, ale też wyjaśnił, że jego zachowanie, będące przyczyną prowadzenia postępowania [...] wywołane było „zapomnieniem”. Ustne wyjaśnienia w sprawie [...], wprawdzie po upływie wyznaczonego terminu, ale złożył. 
 
Sąd zważył, co następuje:
Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego może nastąpić, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie zawinionego nienależytego wykonywania zawodu radcy prawnego (art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych) i za czyny sprzeczne ze ślubowaniem radcowskim lub z zasadami etyki radcy prawnego (art. 64 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy) bądź dopuszczenia się przez radcę prawnego nadużycia wolności słowa, stanowiącego ściganą z oskarżenia prywatnego zniewagę lub zniesławienie strony lub jej pełnomocnika, świadka, biegłego albo tłumacza.
Zdaniem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, zgromadzony w niniejszej sprawie materiał dowodowy, w tym w szczególności protokół przesłuchania obwinionego K. z [...] r. nie pozwalają przyjąć, że Zaskarżony dopuścił się zawinionego, nienależytego wykonywania zawodu radcy prawnego, bądź czynu sprzecznego  z zasadami etyki radcy prawnego.
Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwala uznać, że wprawdzie radca prawny K. nie złożył ZRD pisemnych wyjaśnień, ale bez wątpienia ustne wyjaśnienia zostały złożone w dniu [...] r. Należy zauważyć, że przepis art. 46 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r. przewiduje obowiązek współdziałania radcy prawnego z organami samorządu radców prawnych w sprawach związanych z jego funkcjonowaniem i zasadami oraz w sprawach wykonywania zawodu i przestrzegania Kodeksu. Nadto, zgodnie z art. 47 ust. 2 Kodeksu, radca prawny wezwany przez zastępcę rzecznika dyscyplinarnego do złożenia wyjaśnień jest obowiązany je złożyć.
Jednakże art. 47 ust. 2 Kodeksu ani jakikolwiek inny przepis ustawy o radcach prawnych czy Kodeksu nie przewiduje obowiązku złożenia „pisemnych” wyjaśnień. Fakt, że forma pisemna wyjaśnień bez wątpienia jest formą ułatwiającą prowadzenie czynności, jednak nie jest to forma przewidziana przez jakąkolwiek regulację, do stosowania  której radca prawny jest zobowiązany.
Wobec powyższego, nie można, wbrew argumentacji przedstawionej przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego, uznać, że radca prawny K. winny jest popełnienia czynu polegającego na niedochowaniu godności zawodu przez niego wykonywanego w działalności tak publicznej, jak i prywatnej w wyniku niezłożenia w wyznaczonym terminie pisemnych wyjaśnień. OSD uznał, że Zaskarżony nie naruszył art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych w zw. z art. 6 ust. 2  i art. 47 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.
Mając powyższe na uwadze, należało orzec jak w sentencji.
(AG)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy