25.04.2024

Orzeczenie z dnia 26 lutego 2018 r. Sygn. akt: D 83/17

opublikowano: 2020-01-16 przez: Więckowska Milena

Orzeczenie z dnia 26 lutego 2018 r. Sygn. akt: D 83/17
Orzeczenie prawomocne
                                                                                                       
 
Przewodniczący:   r. pr. Tomasz Iwańczuk
Członkowie:   r. pr. Bogdan Sanowski
r. pr. Paulina Sibilska
Protokolant:   Karolina Szymala
           
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu […] r. w W. sprawy przeciwko radcy  prawnemu P., […], obwinionemu o to, że:
1. w okresie od […] roku do dnia wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów działając jako pełnomocnik W. nie dochował należytej staranności przy prowadzeniu zleconej mu sprawy o zapłatę na podstawie umowy zawartej w dniu […] roku poprzez zaniechanie podjęcia adekwatnych czynności zmierzających do zaspokojenia roszczeń zleceniodawcy na drodze pozasądowej, jak i na drodze sądowej, do których to czynności radca prawny zobowiązał się na podstawie tejże umowy,
tj. o czyn z art. 6 i 12 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r. oraz z art. 6, 8 i 12 ust. 1 Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233 z późn. zm.),
2. w okresie od […] roku do dnia wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów działając jako pełnomocnik W. nie informował klienta o przebiegu i stanie sprawy o zapłatę powierzonej radcy prawnemu na podstawie umowy zawartej w dniu […] r.
tj. o czyn z art. 28 ust. 5 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r. oraz o czyn z art. 8 i 44 Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 233 z późn. zm.),
 
orzeka:
 
 1. Uznaje radcę prawnego P., […], winnym zarzucanego w punkcie 1 wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r. oraz z art. 6, 8 i 12 ust. 1 Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233 z późn. zm.) i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych wymierza karę pieniężną w wysokości […] złotych ([…] złotych); 
 2. Uznaje radcę prawnego P., […], winnym zarzucanego w punkcie 2 wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 28 ust. 5 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r. oraz o czyn z art. 8 i 44 Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 233 z późn. zm.) i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych wymierza karę pieniężną w wysokości […] złotych ([…] złotych); 
 3. Na podstawie art. 651 ust. 1 ustawy o radcach prawnych kary orzeczone w punktach od 1 do 2 łączy w ten sposób, że orzeka jako karę łączną karę pieniężną w wysokości […] złotych ([…] złotych); 
 4. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądza od obwinionego radcy prawnego P., […], na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę […] złotych ([…] złotych).
 
 
Uzasadnienie
 
W dniu […] roku pan W., reprezentowany przez pełnomocnika adw. B., wniósł o rozważenie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec radcy prawnego P., z uwagi na podejrzenie naruszenia przez Radcę Prawnego art. 8, art. 12 ust. 1 oraz ust. 3, art. 44 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, które to mogą skutkować powstaniem po stronie Zawiadamiającego strat finansowych w znacznych rozmiarach. (k.[…]-[…])

W związku z zawiadomieniem nadesłanym przez pana W., dnia […] roku Rzecznik Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. działając na podstawie art. 307 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.) w związku z art. 741 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 233) wezwał radcę prawnego P. do złożenia pisemnych wyjaśnień w powyższej sprawie. (k. […]-[…])

W związku z koniecznością uzupełnienia materiału dowodowego w postępowaniu wyjaśniającym […] dnia […] roku Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. zwrócił się do Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w K. o przesłuchanie w drodze pomocy prawnej świadka pana W. na okoliczności podniesione w zawiadomieniu wniesionym w dniu […] r. (k.[…])

Dnia […] r. Rzecznik Dyscyplinarny OIRP w K. przesłał protokół z przesłuchania świadka W. z dnia […] r. do sprawy […]. (k.[…]-[…])

W związku z koniecznością uzupełnienia materiału dowodowego w postępowaniu dyscyplinarnym […] dnia […] roku Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. wezwał radcę prawnego P. do Biura Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w celu przesłuchania w charakterze obwinionego (k.[…])

Postanowieniem z dnia […] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po przeprowadzeniu czynności sprawdzających na skutek zawiadomienia złożonego przez pana W. w sprawie dotyczącej radcy prawnego P. (nr wpisu […]) na podstawie art. 303 oraz art. 325 e § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) oraz w zw. z art. 741 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233 z późn.zm.) postanowił wszcząć dochodzenie w sprawie podejrzenia naruszenia Kodeksu Etyki Radcy Prawnego poprzez nie dochowanie należytej staranności przy prowadzeniu zleconej mu sprawy o zapłatę na podstawie umowy zawartej w dniu […] r. poprzez zaniechanie podjęcia adekwatnych czynności zmierzających do zaspokojenia roszczeń zleceniodawcy na drodze przedsądowej jak i na drodze sądowej, do których czynności radca prawny zobowiązał się na podstawie tejże umowy oraz nie informował klienta o przebiegu i stanie sprawy o zapłatę powierzonej radcy prawnemu tj. o czyn z art. 6 i 12 oraz art. 28 ust. 5 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do Uchwały nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r. oraz art. 6, 8 i 12 ust. 1 oraz art. 8 i 44 uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 233 z późn. zm.) (k. 27-28)

Postanowieniem z dnia […] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. uwzględniając dane zebrane w sprawie o sygn. akt […] na podstawie art. 313 § 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) w zw. z art. 741 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233 z późn.zm.) postanowił przedstawić radcy prawnemu P. zarzuty o to, że:
 1. w okresie od […] r. do dnia wydania niniejszego postanowienia działając jako pełnomocnik W. nie dochował należytej staranności przy prowadzeniu zleconej mu sprawy o zapłatę na podstawie umowy zawartej w dniu […] r. poprzez zaniechanie podjęcia adekwatnych czynności zmierzających do zaspokojenia roszczeń zleceniodawcy na drodze przedsądowej, jak i na drodze sądowej, do których to czynności radca prawny zobowiązał się na podstawie tejże umowy tj. o czyn z art. 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r. oraz z art. 6, 8 i 12 ust. 1 uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 233 z późn. zm.),
 2. w okresie od […] r. do dnia wydania niniejszego postanowienia działając jako pełnomocnik W. nie informował klienta o przebiegu o stanie sprawy o zapłatę powierzonej radcy prawnemu na podstawie umowy zawartej w dniu […] r. tj. o czyn z art. 28 ust. 5 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r. oraz o czyn z art. 8 i 44 uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 233 z późn. zm.). (k. 24-26)
 
Postanowieniem z dnia […] roku Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W. na podstawie art. 321 § 6 k.p.k. w zw. z art. 741 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 233) postanowił zamknąć dochodzenie. (k.[…])

Dnia […] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W. wniósł do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w W. wniosek o ukaranie na podstawie art. 681 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 233) radcy prawnego P. (nr wpisu […]) za to, że:
 1. w okresie od […] r. do dnia wydania niniejszego postanowienia działając jako pełnomocnik W. nie dochował należytej staranności przy prowadzeniu zleconej mu sprawy o zapłatę na podstawie umowy zawartej w dniu […] r. poprzez zaniechanie podjęcia adekwatnych czynności zmierzających do zaspokojenia roszczeń zleceniodawcy na drodze przedsądowej, jak i na drodze sądowej, do których to czynności radca prawny zobowiązał się na podstawie tejże umowy tj. o czyn z art. 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r. oraz z art. 6, 8 i 12 ust. 1 uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 233 z późn. zm.),
 2. w okresie od […] r. do dnia wydania niniejszego postanowienia działając jako pełnomocnik W. nie informował klienta o przebiegu o stanie sprawy o zapłatę powierzonej radcy prawnemu na podstawie umowy zawartej w dniu […] r. tj. o czyn z art. 28 ust. 5 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r. oraz o czyn z art. 8 i 44 uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 233 z późn. zm.). (k. 33-34)
 
W dniu […] r., na rozprawie przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. stawili się pokrzywdzony W. wraz z pełnomocnikiem adw. B. oraz Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego. Nie stawił się obwiniony r. pr. P., prawidłowo powiadomiony o terminie rozprawy.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny ustalił następujący stan faktyczny:
 
W dniu […] roku Skarżący W. zawarł z Radcą Prawnym P. umowę, której przedmiotem było „udzielenie pomocy prawnej w sprawie o zapłatę kwot należnych jakiegokolwiek tytułu, a w szczególności w związku z wykonywaniem pracy w W. przeciwko spółce pod firmą A. sp. z o.o. z siedzibą w W.”. W związku z przedmiotem umowy, Radca Prawny zobowiązał się m.in. do takich czynności jak sądowa lub pozasądowa windykacja należności, także w postępowaniu egzekucyjnym.

Dnia […] r. W. przekazała na konto radcy prawnego P. zaliczkę na czynności procesowe w wysokości […] euro.

Pismem z dnia […] r. Mocodawca Radcy Prawnego został wezwany na posiedzenie Sądu Rejonowego dla W. w W., […] Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w sprawie zawezwania do próby ugodowej z pracodawcą. Skarżący nie został poinformowany przez swojego pełnomocnika o stanie sprawy oraz o krokach prawnych, które zostały podjęte. Wszystkie próby telefonicznego lub mailowego kontaktu Pokrzywdzonego z Radcą Prawnym okazały się bezskuteczne.

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. wezwał Radcę Prawnego do złożenia wyjaśnień w spawie pismem z dnia […] roku. Radca Prawny nie odpowiedział na wezwanie.

Powyższy stan faktyczny został ustalony w oparciu o akta sprawy o sygn. […] oraz załączonej dokumentacji. Również w części Sąd oparł swoje ustalenia faktyczne na osobowych źródłach informacji tj. na zeznaniach świadka W.. Zeznania złożone przez świadka należało uznać za wartościowe mogące stanowić podstawę ustaleń faktycznych. Wskazany świadek zarówno na etapie postępowania przed Zastępcą Rzecznika Okręgowej Izby Radców Prawnych w W., jak również przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. wyjaśniał okoliczności całej sprawy, które korespondowały z pozostałym zgromadzonym w aktach sprawy materiałem dowodowym.

Jedynie na marginesie należy zauważyć, iż Sąd Dyscyplinarny nie oparł się na wyjaśnieniach P., a to z uwagi na nie złożenie od dnia […] r. do chwili wydania przedmiotowego orzeczenia stosownych wyjaśnień w wyznaczonych terminach, pomimo kilkukrotnych wezwań Rzecznika Dyscyplinarnego, jak również nie stawienia się na wezwanie Rzecznika Dyscyplinarnego, gdzie miał być przesłuchany celem uzupełnienia materiału dowodowego. Obwiniony radca prawny nie stawił się również na wezwanie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył, co następuje:
 
 1. W ocenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W., obwiniony radca prawny P. dopuścił się przewinienia dyscyplinarnego – zarzucanego mu w pkt 1 wniosku o ukaranie - w postaci braku dochowania należytej staranności przy prowadzeniu zleconej mu sprawy o zapłatę na podstawie umowy zawartej w dniu […] r. poprzez zaniechanie podjęcia adekwatnych czynności zmierzających do zaspokojenia roszczeń zleceniodawcy na drodze sądowej jak i pozasądowej, do których to czynności Radca Prawny zobowiązał się na podstawie tej umowy, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne, jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r. oraz z art. 6, 8 i 12 ust. 1 uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 233 z późn. zm.) i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych wymierzył karę pieniężną w wysokości […] zł.
 2. Ponadto, w ocenie Sądu radca prawny P. jest także winnym zarzucanego w pkt 2 wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 28 ust. 5 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r. oraz o czyn z art. 8 i 44 uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 233 z późn. zm.) i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych wymierzył karę pieniężną w wysokości […] zł.

  Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, ogłoszonego uchwałą nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r., a mającej zastosowanie w niniejszej sprawie, radca prawny obowiązany jest wykonywać czynności zawodowe zgodnie z prawem, uczciwie, rzeczowo i z należytą starannością.

  Dalej zgodnie z treścią art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r., o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r., nr 10, poz. 65 z późn. zm.) radca prawny podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za zawinione, nienależyte wykonywanie zawodu radcy prawnego oraz za czyny sprzeczne ze ślubowaniem radcowskim lub z zasadami etyki radcy prawnego. Podkreślić należy, iż powyższe jednoznacznie wskazuje, że wszczęcie postępowania może nastąpić, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie zawinionego, nienależytego wykonywania zawodu radcy prawnego bądź popełnienia czynów sprzecznych ze ślubowaniem radowskim lub zasadami etyki radcy prawnego.

  W pierwszej kolejności należy wskazać, iż obwiniony zaniechał podjęcia adekwatnych czynności zmierzających do zaspokojenia roszczeń zleceniodawcy na drodze pozasądowej, jak i sądowej, do których to czynności Radca Prawny zobowiązał się na podstawie umowy z dnia […] r. W związku z przedmiotem ww. umowy Radca Prawny P. zobowiązał się do takich czynności jak „sądowa lub pozasądowa windykacja należności, także w postępowaniu egzekucyjnym, w tym: przygotowanie wezwania do zapłaty lub innych pism czy monitów, zastępstwo prawne i procesowe przed wszystkimi sądami we wszystkich instancjach, z prawem do zawarcia ugody sądowej i pozasądowej” (pkt […] Umowy), których to czynności Radca Prawny nie przeprowadził.

  Ponadto obwiniony nie dołożył należytej staranności, jaka jest wymagana od radcy prawnego, a to poprzez nie udzielanie klientowi informacji o toczącej się sprawie, w której został on ustanowiony pełnomocnikiem procesowym. Zdaniem Sądu obwiniony jako profesjonalny pełnomocnik powinien na bieżąco informować klienta na jakim etapie znajduje się niniejsza sprawa i jakie czynności zostają przedsięwzięte w celu zabezpieczenia interesu klienta. Tymczasem, radca prawny P. począwszy od […] r. nie kontaktował się ze swoim klientem w żaden sposób.

  Powyższe zachowanie radcy prawnego w ocenie Sądu Dyscyplinarnego uznać należy za sprzeczne z wartościami prezentowanymi w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego, jak i ustawy o radcach prawnych.
 3. W zakresie kary tj. zarówno rodzaju jak i jej wysokości Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. orzekł zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, uznając, iż rodzaj kary jak i jej wysokość są adekwatne do popełnionych przez radcę prawnego czynów. Biorąc przy tym pod uwagę dotychczasową postawę radcy prawnego oraz co istotne, jego postawę w trakcie toczącego się postępowania, brak złożenia stosownych wyjaśnień jak i rodzaj popełnionego przewinienia dyscyplinarnego Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. orzekł karę pieniężną w stosunku do pierwszego z zarzucanych mu czynów w wysokości […] zł oraz w stosunku do drugiego z zarzucanych mu czynów w wysokości […] zł. W ocenie Sądu powyższa kara nie będzie stanowiła zbytniego obciążenia dla obwinionego radcy prawnego P., a jednocześnie będzie na tyle znacząca, iż będzie zapobiegała ewentualnym kolejnym naruszeniom przepisów prawa oraz zasad etyki w przyszłości.
 4. O karze łącznej Sąd orzekł na podstawie art. 651 ust. 1 ustawy o radach prawnych, wymierzając za kary orzeczone w pkt 1 – 2 orzeczenia, karę łączną w wysokości  […] zł, o czym dał wyraz w pkt. 3 orzeczenia.
 5. O kosztach postępowania Sąd rozstrzygnął na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych biorąc pod uwagę stopień złożoności sprawy wyznaczających niezbędny nakład pracy dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. Jedynie na marginesie należało podkreślić, iż koszty postępowania dyscyplinarnego stanowią wszelkie wydatki poniesione w związku z tym postępowaniem.
 
(WK)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy