25.04.2024

Orzeczenie z dnia 21 maja 2019 r. Sygn. akt: D 168/18

opublikowano: 2020-10-14 przez: Więckowska Milena

Orzeczenie z dnia 21 maja 2019 r. Sygn. akt: D 168/18
Orzeczenie prawomocne
 
PRZEWODNICZĄCY:  r. pr. Paulina Sibilska
CZŁONKOWIE:                       r. pr. Michał Rajski
r. pr. Agnieszka Świstak
PROTOKOLANT:         Karolina Szymala
           
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu […] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu S., […], obwinionemu o to, że:
nie wypełnił obowiązku doskonalenia zawodowego i uzyskał […] z wymaganych co najmniej […] punktów szkoleniowych w cyklu szkoleniowym, który trwał od […] r. do […] r. – czym naruszył obowiązek dbania o rozwój zawodowy poprzez kształcenie ustawiczne a także obowiązek stosowania się  do uchwał organów samorządu radców prawnych,
tj. popełnił czyn z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, w związku z § 7 i § 11 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, stanowiącego załącznik do uchwały nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku), (tj. uchwała Nr 124/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku,
 
orzeka: 
  1. Uniewinnia radcę prawnego S., […], od zarzucanego mu czynu,
  2. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych koszty postępowania przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym ponosi Okręgowa Izba Radców Prawnych w W.
 
Uzasadnienie
 
Wnioskiem o ukaranie z dnia […] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. (dalej „Zastępca Rzecznika”) wniosła o uznanie radcy prawnego S., nr wpisu […] (dalej „Obwiniony”) winnym popełnienia przewinienia dyscyplinarnego z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego (dalej „KERP”), w związku z § 7 i § 11 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, stanowiącego załącznik do uchwały nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku (tj. uchwała Nr 124/IX/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, dalej „Regulamin Doskonalenia”) przez to, że nie wypełnił obowiązku doskonalenia zawodowego i nie uzyskał wymaganych […] punktów szkoleniowych w cyklu szkoleniowy, który trwał od […] r. do […] r.
 
Obwiniony nie wniósł odpowiedzi na wniosek o ukaranie.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. (dalej także „Okręgowy Sąd Dyscyplinarny” lub „Sąd”) rozpoznał wniosek o ukaranie na rozprawie w dniu […] r.
 
Obwiniony nie przyznał się do zarzucanego we wniosku o ukaranie czynu i oświadczył, że obowiązek doskonalenia zawodowego wypełnił. Na rozprawie Obwiniony złożył cztery zaświadczenia o udziale w szkoleniach doskonalenia zawodowego w cyklu szkoleniowym, który trwał od […] r. do […] r.  (k. […]-[…]). Ponadto Obwiniony wyjaśnił, że rozwiódł się, a była żona uniemożliwiła mu dostęp do zaświadczeń o odbytych szkoleniach.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny ustalił, co następuje:

Z informacji posiadanych przez Dział Doskonalenia Zawodowego Radców Prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w W. (dalej „Dział Doskonalenia Zawodowego”) wynika, że Obwiniony w okresie od […] r. do […] r. nie wypełnił obowiązku doskonalenia zawodowego, gdyż zdobył […] z wymaganych […] punktów szkoleniowych. We wskazanym okresie Obwiniony wykonywał zawód i podlegał obowiązkowi doskonalenia zawodowego.
 
dowód: pismo Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawych w W. - k. […]
lista osób, które nie uzyskały wymaganych punktów szkoleniowych w ramach obowiązku doskonalenia zawodowego w cyklu szkoleń zawodowych […]-[…] - k.  […]
           
Obwiniony jest pracownikiem A. i korzystał z form doskonalenia organizowanych m.in. przez ten podmiot. 
 
dowód: wyjaśnienia Obwinionego - k. […]
 
W trakcie postępowania przygotowawczego Obwiniony złożył m.in. zaświadczenie z dnia […] r., z którego wynika, że prowadzi zajęcia dla studentów. Zaświadczenie zostało przesłane przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego do Działu Doskonalenia Zawodowego z prośbą o udzielenie informacji, czy na jego podstawie można uznać, że Obwiniony wypełnił obowiązek doskonalenia zawodowego.
 
dowód: pismo Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego z dnia […] - k. […]-[…]
 
W piśmie z dnia […] r. Przewodniczący Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego poinformował Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego, że Obwiniony nie wypełnił obowiązku doskonalenia zawodowego, gdyż prowadzenie zajęć dla studentów nie wypełnia wymogu doskonalenia zawodowego.
 
dowód: pismo Przewodniczącego Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego z dnia […] - k. […]
 
Dnia […] r., czyli jeszcze przed sporządzeniem wniosku o ukaranie, Obwiniony przesłał do Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego email wraz z załącznikiem – Zaświadczeniem z dnia […] r., o udziale w szkoleniach zorganizowanych przez A.  
 
dowód: zaświadczenie – k. […]-[…]
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył, co następuje:
 
Zgodnie z § 7 ust. 1 Regulaminu Doskonalenia obowiązek doskonalenia zawodowego uważa się za wypełniony, jeżeli w cyklu szkoleniowym radca prawny uzyska co najmniej liczbę […] punktów szkoleniowych. Nieuzyskanie przez radcę prawnego minimalnej wymaganej liczby punktów szkoleniowych jest równoznaczne z niewypełnieniem obowiązku doskonalenia zawodowego (§ 11 Regulaminu Doskonalenia). Obwiązek stałego doskonalenia oraz uczestnictwa w szkoleniach zawodowych wynika także z art. 14 ust. 1 i ust. 2 KEPR, zaś obowiązek stosowania się do uchwał organów samorządu ma podstawę w art. 61 ust. 2 KERP.
 
Na podstawie zgromadzonych dowodów oraz ustalonego stanu faktycznego, Sąd uniewinnił Obwinionego od czynu zarzucanego we wniosku o ukaranie. Mając na uwadze postanowienia § 6 ust. 3 i § 12 ust. 1 pkt 4 Regulaminu Doskonalenia w ocenie Sądu z zaświadczenia z dnia […] r. wynika, że Obwiniony wypełnił obwiązek doskonalenia zawodowego w cyklu szkoleniowym […]-[…]. Wspomniane zaświadczenie nie zostało wzięte pod uwagę przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego przy rozstrzyganiu sprawy. Zaświadczenia złożone na rozprawie w dniu […] r. również potwierdzają, że Obwiniony wypełnił obowiązek doskonalenia zawodowego zdobywając wymaganą ilość co najmniej […] punktów. 
 
Regulamin Doskonalenia nie określa wprost terminu składania zaświadczeń o odbytych szkoleniach. Należy jednak uznać, że radca prawny powinien złożyć zaświadczenia nie później niż przed końcem cyklu szkoleniowego. Oznacza to, że Obwiniony powinien był poinformować o wypełnieniu obowiązku doskonalenia zawodowego do dnia […] r., a nie dopiero na etapie postępowania przygotowawczego. Sąd nie uwzględnił wyjaśnień Obwinionego w odnośnie sytuacji osobistej, przez którą nie mógł dostarczyć zaświadczeń. Sąd stoi na stanowisku, że wystąpienie o wydanie zaświadczenia o odbytym szkoleniu, zwłaszcza będąc zatrudnionym w podmiocie, który szkolenia organizuje, nie jest czynnością skomplikowaną i czasochłonną. Tym samym w ocenie Sądu nieprzekazanie do Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. zaświadczeń o odbytych szkoleniach do końca cyklu szkoleniowego […]-[…] świadczy co najmniej o nienależytej staranności Obwinionego w udokumentowaniu wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego.
 
Mając na uwadze powyższe oraz treść art. 410 k.p.k. stosowanego odpowiednio na podstawie art. 741 ustawy o radcach prawnych Sąd orzekł jak w sentencji orzeczenia.
 
O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych.
 
(WK)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy