24.04.2024

Orzeczenie z dnia 19 kwietnia 2021 r., Sygn. akt: D 67/20

opublikowano: 2022-07-26 przez: Więckowska Milena

Orzeczenie z dnia 19 kwietnia 2021 r., Sygn. akt: D 67/20
Orzeczenie jest prawomocne.
 
PRZEWODNICZĄCY: r. pr. Katarzyna Kosicka - Polak
CZŁONKOWIE:           r. pr. Krzysztof Jacek Woś
r. pr. Artur Załuski
PROTOKOLANT:         Karolina Szymala
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie […] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu P. ([…]) obwinionemu o to, że:
1) dopuścił się nienależytego wykonywania zawodu radcy prawnego przez nierzetelne poinformowanie klientki Pani S(1). w bliżej nieustalonym czasie jednak nie później niż w dniu […] r. o skutkach podejmowanej czynności procesowej w postaci cofnięcia w dniu […] r. przed Sądem Rejonowym w S(2) […] Wydział Cywilny w imieniu Pani S(1). wniosku o zniesienie współwłasności nieruchomości sygn. akt […], w szczególności o upadku zabezpieczenia udzielonego postanowieniem Sądu Rejonowego w S(2) […] Wydział Cywilny z dnia […] r. (sygn. akt […]) oraz o kosztach zastępstwa procesowego związanych z umorzeniem sprawy,
tj. o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 6, 12 ust. 1 oraz 44 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 roku w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych oraz
2) dopuścił się nienależytego wykonywania zawodu radcy prawnego przez nieinformowanie klientki Pani S. w bliżej nieustalonym czasie, jednak nie później niż w dniu […] r. o przebiegu sprawy i jej wyniku – sprawy przed Sądem Rejonowym w S(2) […] Wydział Cywilny (sygn. akt […]) oraz przed Sądem Okręgowym w S(2) […] Wydział Cywilny Odwoławczy (sygn. akt […]),
tj. o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 6, 12 ust. 1 oraz 44 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 roku w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych oraz
3) dopuścił się nienależytego wykonywania zawodu radcy prawnego przez nieinformowanie klientki Pani S. w bliżej nieustalonym czasie, jednak nie później niż w dniu […] r. i później niż w dniu […] r. o przebiegu sprawy i jej wyniku – sprawy o ochronę posiadania przed Sądem Rejonowym w S(1) […] Wydział Cywilny (sygn. […])
tj. o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 6, 12 ust. 1 oraz 44 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 roku w zw. Z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych oraz
4) dopuścił się nienależytego wykonywania zawodu radcy prawnego przez niewykonanie zarządzenia z dnia […] r. wydanego przez Sąd Rejonowy w S(2) […] Wydział Cywilny do uzupełnienia braków formalnych pozwu, pozostawionego w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia z dniem […] r., co spowodowało zwrot pozwu wniesionego w imieniu klientki Pani S(1) na mocy zarządzenia Sądu Rejonowego w S(2) […] Wydział Cywilny z dnia […] r. (sygn. akt […]),
tj. o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 6, 8 ust. 1 oraz 12 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 roku w zw. Z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
 
orzeka:
 
 1. Radcę prawnego P. ([…]) od zarzucanych czynów w punktach 2 – 5 wniosku o ukaranie z dnia […] r. uniewinnia;
 2. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych koszty ponosi Okręgowa Izba Radców Prawnych w W.
 
Uzasadnienie
 
W dniu […] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W., radca prawny S(2), zwana dalej „Rzecznik Dyscyplinarny”, złożył do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. wniosek o ukaranie i wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko radcy prawnemu P., wpisanemu na listę radców prawnych pod numerem […], zwanego dalej „Obwinionym”, o to, że:
 1. dopuścił się nienależytego wykonywania zawodu radcy prawnego przez nieustalenie z klientką Panią S(1) w bliżej nieustalonym czasie jednak nie później niż w dniu […] r. przed przystąpieniem do czynności zawodowych wysokości honorarium lub sposobu jego wyliczenia, tj. o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 6, 12 ust. 1 oraz 43 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 roku w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych oraz
 2. dopuścił się nienależytego wykonywania zawodu radcy prawnego przez nierzetelne poinformowanie klientki Pani S(1) w bliżej nieustalonym czasie jednak nie później niż w dniu […] r. o skutkach podejmowanej czynności procesowej w postaci cofnięcia w dniu […] r. przed Sądem Rejonowym w S(2) […] Wydział Cywilny w imieniu Pani S(1) wniosku o zniesienie współwłasności nieruchomości sygn. akt […], w szczególności o upadku zabezpieczenia udzielonego postanowieniem Sądu Rejonowego w S(2) […] Wydział Cywilny z dnia […] r. (sygn. akt […]) oraz o kosztach zastępstwa procesowego związanych z umorzeniem sprawy, tj. o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 6, 12 ust. 1 oraz 44 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 roku w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych oraz
 3. dopuścił się nienależytego wykonywania zawodu radcy prawnego przez nieinformowanie klientki Pani S(1) w bliżej nieustalonym czasie, jednak nie później niż w dniu […] r. o przebiegu sprawy i jej wyniku - sprawy przed Sądem Rejonowym w S(2) […] Wydział Cywilny (sygn. akt […]) oraz przed Sądem Okręgowym w S(2) […] Wydział Cywilny Odwoławczy (sygn. akt […]), tj. o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 6, 12 ust. 1 oraz 44 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 roku w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych oraz
 4. dopuścił się nienależytego wykonywania zawodu radcy prawnego przez nieinformowanie klientki Pani S(1) w bliżej nieustalonym czasie, jednak nie wcześniej niż w dniu […] r. i później niż w dniu […] r. o przebiegu sprawy i jej wyniku - sprawy o ochronę posiadania przed Sądem Rejonowym w S(2) […] Wydział Cywilny (sygn. akt […]), tj. o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 6, 12 ust. 1 oraz 44 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 roku w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych oraz
 5. dopuścił się nienależytego wykonywania zawodu radcy prawnego przez niewykonanie zarządzenia z dnia […] r. wydanego przez Sąd Rejonowy w S(2) […] Wydział Cywilny do uzupełnienia braków formalnych pozwu, pozostawionego w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia z dniem […] r., co spowodowało zwrot pozwu wniesionego w imieniu klientki Pani S(1) na mocy zarządzenia Sądu Rejonowego w S(2) […] Wydział Cywilny z dnia […] r. (sygn. akt […]) i naraziło klientkę Panią S(1) na utratę kwoty […] ([…]) złotych poniesionej tytułem opłaty sądowej od pozwu, tj. o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 6, 8 oraz 12 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 roku w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych oraz
 6. dopuścił się nienależytego wykonywania zawodu radcy prawnego przez niepokwitowanie otrzymania w bliżej nieustalonym okresie, jednak nie później niż w dniu […] r. od klientki Pani S(1) znaków opłaty sądowej w kwocie […] ([…]) złotych, tj. o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 6, 8 oraz 12 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 roku w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych oraz
 7. dopuścił się nienależytego wykonywania zawodu radcy prawnego przez niewydanie w bliżej nieustalonym okresie, jednak nie później niż w dniu […] r. klientce Pani S(1) otrzymanych od Niej znaków opłaty sądowej w kwocie […] ([…]) złotych, tj. o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 6, 8, 12 ust. 1 oraz 37 ust. 5 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 roku w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych oraz
 8. dopuścił się nienależytego wykonywania zawodu radcy prawnego przez wypowiadanie wobec osób trzecich, tj. klientki Pani S(1) oraz Pani O., negatywnej opinii o czynnościach zawodowych innego radcy prawnego - Pani K., wpisanej na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w T. pod numerem […] - używając w bliżej nieustalonym okresie jednak nie później niż w dniu […] r. wyrazów „wszystko schrzaniła pani K., jak to ja mam płacić, jakby miała trochę ambicji i honoru, to by zwróciła połowę kwoty”, tj. o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 6, 50 ust. 1 oraz 52 ust. 3 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 roku w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. ustalił następujące istotne okoliczności faktyczne sprawy.
 
Pismem z dnia […] r. pani S(1) złożyła do Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. skargę na radcę prawnego P., wpisanego na listę radców prawnych pod nr […].
 
Po przeprowadzeniu dochodzenia dyscyplinarnego (sygn. akt […]), Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W., wnioskiem o ukaranie z dnia […] r., zmodyfikowanym na rozprawie przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym OIRP w W. w dniu […] r., wniósł o ukaranie radcy prawnego P., wskazując, iż Obwinionemu zarzuca się nienależyte wykonywanie zawodu radcy prawnego przez:
 1. nieustalenie z Klientką Panią S(1) w bliżej nieustalonym czasie jednak nie później niż w dniu […] r. przed przystąpieniem do czynności zawodowych wysokości honorarium lub sposobu jego wyliczenia, tj. popełnienie przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 6, 12 ust. 1 oraz art. 43 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych;
 2. nierzetelne poinformowanie Klientki Pani S(1) w bliżej nieustalonym czasie jednak nie później niż w dniu […] o skutkach podejmowanej czynności procesowej w postaci cofnięcia w dniu […] r. przez Sądem Rejonowym w S(2) […] Wydział Cywilny wniosku o zniesienie współwłasności nieruchomości (sygn. akt […]), w szczególności o upadku zabezpieczenia udzielonego postanowieniem Sądu Rejonowego w S(2) […] Wydział Cywilny z dnia […] r.(sygn. akt […]) oraz o kosztach zastępstwa procesowego związanych z umorzeniem sprawy, tj. popełnienie przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 6, 12 ust. 1 oraz art. 44 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych;
 3. nieinformowanie Klientki Pani S(1) w bliżej nieustalonym czasie, jednak nie później niż w dniu […] o przebiegu sprawy i jej wyniku (sprawy przed Sądem Rejonowym w S(2) […] Wydział Cywilny sygn. akt […] oraz sprawy przed Sądem Okręgowym w S(2) […] Wydział Cywilny Odwoławczy (sygn. akt […]), tj. popełnienia przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 6, 12 ust. 1 oraz art. 44 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w zw. Z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych;
 4. nieinformowanie Klientki Pani S. w bliżej nieustalonym czasie, jednak nie później niż w dniu […] r. i później niż w dniu […] r. o przebiegu sprawy i jej wyniku - sprawy o ochronę posiadania przed Sądem Rejonowym w S(2) I Wydział Cywilny (sygn. akt […]), tj. popełnienie przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 6, 12 ust. 1 oraz art. 44 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych;
 5. niewykonanie zarządzenia z dnia […] r. wydanego przez Sąd Rejonowy w S(2) […] Wydział Cywilny do uzupełnienia braków formalnych pozwu, pozostawionego w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia z dniem […] r., co spowodowało zwrot pozwu wniesionego w imieniu Klientki Pani S(1) na mocy zarządzenia Sądu Rejonowego w S(2) […] Wydział Cywilny z dnia […] r. (sygn. akt […]), tj. popełnienie przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 6, 8 ust. 1 oraz art. 12 ust. I Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych.
 
W toku rozprawy przed Okręgowym Sadem Dyscyplinarnym w dniu […] r., Obwiniony wniósł o dobrowolne poddanie się karze w trybie art. 387 k.p.k. i wymierzenie kary upomnienia. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny OIRP w W. uwzględnił wniosek Obwinionego i orzeczeniem z dnia […] r. uznał Obwinionego P. winnym dopuszczenia się przewinień dyscyplinarnych określonych we wniosku o ukaranie w pkt 1-5, wymierzając Obwinionemu jako karę łączną karę upomnienia.
 
W uzasadnieniu orzeczenia OSD wskazał, iż zgromadzone w aktach sprawy dowody w postaci dokumentów pozwoliły Sądowi na jednoznaczny wniosek, że okoliczności popełnienia przewinień dyscyplinarnych są oczywiste, a odpowiedzialność Obwinionego nie budzi wątpliwości. Zważywszy na fakt, że Obwiniony dobrowolnie poddał się karze, a Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego i Pokrzywdzona się temu nie sprzeciwiły, OSD wymierzył Obwinionemu wnioskowaną przez niego karę upomnienia, uznając ją za adekwatną do zarzucanych mu czynów oraz stopnia winy.
 
Od przedmiotowego orzeczenia Obwiniony pismem z dnia […] r. złożył odwołanie do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, zaskarżając orzeczenie Sądu Dyscyplinarnego I instancji z dnia […] r. w zakresie pkt 2- 7 i wnosząc o jego uchylenie w powyższym zakresie i uniewinnienie od zarzucanych czynów, względnie o uchylenie zaskarżonego orzeczenia i przekazanie Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.
 
W uzasadnieniu odwołania Obwiniony podnosi, iż na rozprawie przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym w dniu […] r. jego wniosek o dobrowolne poddanie się karze odnosił się jedynie do zarzucanego mu w pkt 1 wniosku o ukaranie przewinienia dyscyplinarnego, tj. świadczenia pomocy prawnej bez zawarcia stosownej umowy i bez ustalenia honorarium lub sposobu jego wyliczenia.
 
Obwiniony nie zgadza się natomiast z pozostałymi przedstawionymi mu zarzutami. Wskazuje, że jest niewinny zarzucanych mu czynów w pkt 2-5 wniosku o ukaranie i wobec tego Sąd błędnie ustalił stan faktyczny.
 
Obwiniony wskazuje, że nie było jego intencją dobrowolne poddanie się karze w zakresie czynów określonych w pkt 2-5 oraz, że w toku rozprawy został wprowadzony w błąd, gdyż zapewniono go, że może on dobrowolnie poddać się karze w zakresie przewinienia określonego w pkt 1, a pozostałe zarzuty zostaną wyłączone do odrębnego postępowania, co jednak nie nastąpiło. Ponadto, Obwiniony podnosił, że protokół rozprawy nie odzwierciedla jej przebiegu i składanych przez niego oświadczeń i twierdzeń, jednak na treść protokołu i przebiegu rozprawy Obwiniony nie miał żadnego wpływu.
 
Na rozprawie w dniu […] roku przed Wyższym Sądem Dyscyplinarnym Okręgowej Izby Radców Prawnych Obwiniony stawił się. Sąd po rozpoznaniu na rozprawie sprawy przeciwko radcy prawnemu P. ([…]) wydał orzeczenie, w którym:
 1. uchyla orzeczenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. z dnia […] r. w części tj. w pkt 2,3,4,5,6 i 7 i w tym zakresie przekazuje sprawę Okręgowemu Sądowi Dyscyplinarnemu do ponownego rozpoznania;
 2. rozstrzygnięcie o kosztach postępowania odwoławczego przed Wyższym Sądem Dyscyplinarnym w wysokości […] zł (słownie: […] złotych) pozostawia do rozstrzygnięcia Okręgowemu Sądowi Dyscyplinarnemu Okręgowej Izby Radców Prawnych w W..
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po ponownym rozpoznaniu sprawy na rozprawie sprawy przeciwko radcy prawnemu P. w dniu […] roku wydał orzeczenie, w którym uznał radcę prawnego P., […], niewinnym zarzucanych mu wnioskiem o ukaranie czynów. Ponadto, Sąd orzekł, że koszty ponosi Okręgowa Izba Radców Prawnych w W.
 
Sąd zważył, co następuje:
 
Należy mieć na uwadze, że przepisy KERP zobowiązują członków samorządu radcowskiego do szczególnego postępowania z zachowaniem profesjonalizmu, należytej staranności mających na celu ochronę dobrego imienia zawodu radcy prawnego jaki i całego samorządu radcowskiego.
 
W ocenie Sądu zarzuty, jakie sformułował Rzecznik Dyscyplinarny nie zostały potwierdzone dowodami w sposób niewątpliwy, wobec tego Sąd uznał, że Obwiniony nie dopuścił się zarzucanych mu wnioskiem o ukaranie czynów.
 
Stanowisko przedstawiane przez Obwinionego przez całe postępowanie uznać należy za spójne. Zeznania złożone na rozprawie dnia […] roku są rzeczowe i korespondują również z twierdzeniami Obwinionego, które niezmiennie przedstawiał w niniejszym postępowaniu. Natomiast, Sąd powziął wątpliwości co do twierdzeń Pani S(1), albowiem wskazywała, że na skutek działań Obwinionego nie została zwolniona z kosztów sądowych. Twierdzeń tych nie potwierdziły jednak przedłożone do akt sprawy dokumenty, w szczególności postanowienie Sądu Okręgowego w S(2) […] Wydziału Cywilnego Odwoławczego z dnia […] r., sygn. akt […]). Pani S(1) poza swoimi twierdzeniami, co prawda popartymi zeznaniami świadka O., która de facto jest osobą żywo zainteresowana orzeczeniem korzystnym na rzecz swojej siostry, nie przedstawiła żadnych dowodów, które potwierdziłyby jej stanowisko. Sąd potwierdzenia tego nie znalazł również w zeznaniach świadka K. Co prawda, zauważyć należy, iż strony pozostawały w konflikcie, jednakże sam fakt wystąpienia sporu per se nie stanowi podstawy do wymierzenia kary dyscyplinarnej. Ponadto, z zeznań zarówno Obwinionego, Pokrzywdzonej, jak i światków wynika wprost, że strony były w kontakcie, a Pokrzywdzona była informowana o przebiegu swoich spraw.
 
Mając na uwadze całokształt zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, należało, kierując się zasadą In dubio pro reo skodyfikowaną w art. 5 § 2 Kodeksu postępowania karnego, rozstrzygnąć niedające się usunąć wątpliwości na korzyść Obwinionego.
 
Powyższe prowadzi do wniosku, że Obwinionemu nie udowodniono winy w popełnieniu deliktu dyscyplinarnego. Konsekwentnie, należało Obwinionego uniewinnić od zarzuconego mu czynu. Natomiast na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych Sąd orzekł, że koszty ponosi Okręgowa Izba Radców Prawnych w W.
 
E.R.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy