25.04.2024

Orzeczenie z dnia 18 czerwca 2019 r. Sygn. akt: D 228/18

opublikowano: 2020-11-26 przez: Więckowska Milena

Orzeczenie z dnia 18 czerwca 2019 r. Sygn. akt: D 228/18
Orzeczenie prawomocne
 
 
PRZEWODNICZĄCY:     r. pr. Tomasz Iwańczuk
CZŁONKOWIE:           r. pr. Paulina Sibilska
r. pr. Artur Załuski
PROTOKOLANT:         Wioletta Kopka
 
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu […] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu P., […], obwinionemu o to, że
 1. dopuścił się naruszenia godności zawodu radcy prawnego w życiu prywatnym przez zawarcie w skardze na Burmistrza Miasta G. skierowanej w dniu […] r. do Rady Miejskiej w G. stwierdzenia o kradzieży przez Pana K. (Burmistrza Miasta G.) kwoty […] zł oraz bezprawnym przywłaszczeniu emerytur radcy prawnego oraz jego małżonki i szachrajstwie Burmistrza Miasta G. polegającym m. in. na posłużeniu się fałszywym tytułem wykonawczym w ZUS,
  tj. o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 11 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 roku w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych oraz
 2. dopuścił się naruszenia godności zawodu radcy prawnego w życiu prywatnym przez zawarcie w wezwaniu do zapłaty skierowanym do Rady Miejskiej w G. w dniu […] r. stwierdzenia o kradzieży przez Pana K. (Burmistrza Miasta G.) kwoty […] zł, bezprawnym przywłaszczeniu emerytur radcy prawnego oraz jego małżonki oraz łamaniu prawa i zasad współżycia społecznego przez Burmistrza Miasta G.,
  tj. o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 11 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 roku w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych oraz
 3. dopuścił się naruszenia godności zawodu radcy prawnego w życiu prywatnym przez zawarcie w wezwaniu do zapłaty skierowanym do Rady Miejskiej w G. w dniu […] r. stwierdzenia o kradzieży przez Pana K. (Burmistrza Miasta G.) kwoty […] zł w wyniku sfingowanego postępowania egzekucyjnego z inicjatywy Burmistrza Miasta G.,
  tj. o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 11 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 roku w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych
 
orzeka:
 
 1. Uznaje radcę prawnego P., […], winnym zarzucanego w punkcie 1 wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 11 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych wymierza karę […] zł ([…] złotych);
 2. Uznaje radcę prawnego P., […], winnym zarzucanego w punkcie 2 wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 11 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych wymierza karę […] zł ([…] złotych);
 3. Uznaje radcę prawnego P., […], winnym zarzucanego w punkcie 3 wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 11 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych wymierza karę […] zł ([…] złotych);
 4. Na podstawie art. 651 ust. 1 ustawy o radcach prawnych kary orzeczone w pkt 1-3 łączy w ten sposób, że orzeka jako karę łączną karę […] zł ([…] złotych);
 5. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądza od obwinionego radcy prawnego P., […], na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę […] zł ([…] złotych).
 
Uzasadnienie
 
W dniu […] roku do Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. wpłynęło zawiadomienie złożone przez Burmistrza Miasta G. (dalej „Zawiadamiający") dotyczące możliwości popełnienia przez radcę prawnego P. ([…]) przewinień dyscyplinarnych, polegających na pomówieniu Burmistrza Miasta G. K. m.in. o „kradzież”, „szachrajstwo” i uzyskanie tytułu wykonawczego w wyniku fałszerstwa w pismach z dnia […] roku (skarga), […] roku (wezwanie do zapłaty) i […] roku (wezwanie do zapłaty) kierowanych do Rady Miejskiej w G.
 
Dnia […] r. Rzecznik Dyscyplinarny wezwał r. pr. P. do złożenia pisemnych wyjaśnień w terminie […] dni od daty doręczenia niniejszego pisma.
 
Pismem datowanym na dzień […] roku radca prawny P. złożył wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.
 
Postanowieniem z dnia […] roku Zastępca Rzecznika Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. postanowił wszcząć dochodzenie w sprawie dotyczącej podejrzenia naruszenia godności zawodu radcy prawnego w życiu prywatnym przez zawarcie w skardze z dnia […] roku skierowanej do Rady Miejskiej w G., wezwaniu do zapłaty z dnia […] roku oraz […] roku – obu skierowanych do Rady Miejskiej w G. – informacji o kradzieży, bezprawnym przywłaszczeniu oraz szachrajstwie przez Burmistrza Miasta G. dotyczącym środków pieniężnych radcy prawnego, tj. w sprawie czynu określonego w art. 11 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych.
 
Postanowieniem z dnia […] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. na podstawie art. 313 § 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) w zw. z art. 741 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233 z późn.zm.) postanowił przedstawić radcy prawnemu P. (nr wpisu […]) zarzut tego, że:
 1. dopuścił się naruszenia godności zawodu radcy prawnego w życiu prywatnym przez zawarcie w skardze na Burmistrza Miasta G. skierowanej w dniu […] roku do Rady Miejskiej w G. stwierdzenia o kradzieży przez Pana K. (Burmistrza Miasta G.) kwoty […] złotych oraz bezprawnym przywłaszczeniu emerytury radcy prawnego oraz jego małżonki i szachrajstwie Burmistrza Miasta G. polegającym m.in. na posłużeniu się fałszywym tytułem wykonawczym w ZUS, tj. o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 11 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych oraz,
 2. dopuścił się naruszenia godności zawodu radcy prawnego w życiu prywatnym przez zawarcie w wezwaniu do zapłaty skierowanym do Rady Miejskiej w G. w dniu […] r. stwierdzenia o kradzieży przez Pana K. (Burmistrza Miasta G.) kwoty […] zł, bezprawnym przywłaszczeniu emerytur radcy prawnego oraz jego małżonki oraz łamaniu prawa i zasad współżycia społecznego przez Burmistrza Miasta G., tj. o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 11 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych oraz,
 3. dopuścił się naruszenia godności zawodu radcy prawnego w życiu prywatnym przez zawarcie w wezwaniu do zapłaty skierowanym do Rady Miejskiej w G. w dniu […] roku stwierdzenia o kradzieży przez Pana K. (Burmistrza Miasta G.) kwoty […] zł w wyniku sfingowanego postępowania egzekucyjnego z inicjatywy Burmistrza Miasta G., tj. o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 11 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
 
W dniu […] roku Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W. na podstawie art. 177 par. 1 k.p.k. oraz art. 143 par. 1 pkt 2 k.p.k. w zw. z art. 741 ustawy o radcach prawnych przesłuchał w charakterze świadka Pana K.
 
Na wniosek obwinionego radcy prawnego P. w dniu […] roku sporządzono uzasadnienia postanowienia o przedstawieniu zarzutów.
 
Postanowieniem z dnia […] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W. postanowił zamknąć dochodzenie.
 
W dniu […] roku Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W. złożył do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego wniosek o ukaranie radcy prawnego P.
 
Dnia […] roku do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w W. wpłynęło pismo złożone przez radcę prawnego P. zatytułowane jako odpowiedź na wniosek o ukaranie radcy prawnego.
 
W dniu […] r., na rozprawie przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. stawił się adw. W. pełnomocnik Burmistrza Miasta G., Burmistrz Miasta G. K. oraz Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego. Nie stawił się Obwiniony r. pr. P., prawidłowo powiadomiony o terminie rozprawy.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny ustalił następujący stan faktyczny:
 
Wyrokiem z dnia […] r. (sygn. akt […]), zaopatrzonym w klauzulę wykonalności w dniu […] r. Sąd Rejonowy w G. w pkt 2 zasądził od powodów P. i P.(1) solidarnie na rzecz pozwanej Gminy Miasta G. kwotę […] złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.
 
Gmina Miasta G. złożyła wniosek o wszczęcie egzekucji, który nie wykraczał poza zasądzoną kwotę […] złotych powiększoną o koszty postępowania.
 
Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w G. M. przeprowadził egzekucję sygn. akt […].
 
Radca prawny P. skierował do Rady Miejskiej w G. skargę z dnia […] roku oraz dwa wezwania do zapłaty datowane na dzień […] roku oraz […] roku wskazując, iż doszło do kradzieży, a postępowanie było sfingowane.
 
Materiał dowodowy w niniejszej sprawie stanowią w pierwszej kolejności kserokopie dokumentów, korespondencji oraz innych dokumentów prywatnych. OSD uznał ten materiał za wiarygodny i potwierdzający odzwierciedlone w nim okoliczności. Prawdziwość załączonych do sprawy dokumentów nie budziła wątpliwości OSD, nie była również kwestionowana przez żadną ze stron. Tym samym OSD uznał, że zgromadzone dokumenty mogły stanowić rzetelną podstawę do dokonania ustaleń faktycznych w niniejszej sprawie.
 
Również w części Sąd oparł swoje ustalenia faktyczne na osobowych źródłach informacji tj. na zeznaniach świadka K. Zeznania te uznać należało za wartościowe i mogące stanowić podstawę ustaleń faktycznych. Wskazany zarówno na etapie postępowania przed Zastępcą Rzecznika Okręgowej Izby Radców Prawnych w W., jak również przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. wyjaśnił okoliczności całej sprawy, które korespondowały z pozostałym zgromadzonym w aktach sprawy materiałem dowodowym.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył, co następuje:
 
I. W ocenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W., obwiniony radca prawny P., dopuścił się przewinienia dyscyplinarnego – zarzucanego mu w pkt 1 wniosku o ukaranie - który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 11 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawych wymierza karę […] złotych ([…] złotych).
 
Kolejno, zdaniem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w W., obwiniony radca prawny P. dopuścił się przewinienia dyscyplinarnego - zarzucanego mu w pkt 2 wniosku o ukaranie - który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 11 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy o radcach prawnych wymierza karę […] złotych ([…] złotych).
 
Nie ulega też wątpliwości tutejszego Sądu, iż obwiniony radca prawny P. dopuścił się przewinienia dyscyplinarnego - zarzucanego mu w pkt 3 wniosku o ukaranie - który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 11 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy o radcach prawnych wymierza karę […] złotych ([…] złotych).
 
Jak wynika z treści art. 11 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego radca prawny obowiązany jest dbać o godność zawodu nie tylko przy wykonywaniu czynności zawodowych, ale również w działalności publicznej i w życiu prywatnym.
 
W ocenie Sądu Dyscyplinarnego, za oczywiście sprzeczne z wartościami prezentowanymi w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego, jak i ustawy o radcach prawnych, uznać należy zachowanie radcy prawnego P., który pomimo istnienia tytułu wykonawczego uprawniającego Gminę Miasta G. do egzekucji zasądzonej od radcy prawnego P. oraz jego małżonki Pani P.(1) kwoty […] złotych tytułem zwrotu kosztów procesu, w pismach kierowanych do Rady Miejskiej w G. wskazywał, iż doszło do kradzieży, a postępowanie było sfingowane.
 
Działania podejmowane świadomie przez Obwinionego, polegające na wysyłaniu pism zawierających pomawianie pokrzywdzonego m.in. o kradzież, muszą zostać ocenione przez organy samorządy radcowskiego jako naruszające godność wykonywanego przez Obwinionego zawodu. Jednoznacznie negatywnie OSD ocenił zatem postawę Obwinionego, który pomimo swojego oczywistego prawa do krytycznej oceny działalności organów samorządu terytorialnego, prowadził do publicznego kwestionowania obowiązującego porządku prawnego. W ocenie Sądu takie postępowanie Obwinionego ponad wszelką wątpliwość stwarzało podstawy do formułowania negatywnych ocen o poziomie etyki środowiska radców prawnych, a tym samym podważyło zaufanie do tego zawodu.
 
II. W zakresie kary tj. zarówno rodzaju jak i jej wysokości Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. orzekł zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, uznając, iż rodzaj kary jak i jej wysokość są adekwatne do popełnionych przez radcę prawnego czynów. Biorąc przy tym pod uwagę dotychczasową postawę radcy prawnego Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. orzekł jako karę łączną karę […] złotych ([…] złotych). W ocenie Sądu powyższa kara nie będzie stanowiła zbytniego obciążenia dla obwinionego radcy prawnego, a jednocześnie będzie na tyle znacząca, iż będzie zapobiegała ewentualnym kolejnym naruszeniom przepisów prawa oraz zasad etyki w przyszłości.
 
III. O kosztach postępowania Sąd rozstrzygnął na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych biorąc pod uwagę stopień złożoności sprawy wyznaczających niezbędny nakład pracy dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy.
 
(WK)
 

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy