24.02.2024

Orzeczenie z dnia 13 listopada 2017 r. Sygn. akt: D 62/17

opublikowano: 2018-02-22 przez: Leśniak Grażyna

Orzeczenie z dnia 13 listopada 2017 r. Sygn. akt: D 62/17
Orzeczenie prawomocne
Przewodniczący:  radca prawny Tomasz Iwańczuk
Członkowie: radca prawny Katarzyna Kosicka – Polak
radca prawny Gerard Dźwigała
Protokolant: Karolina Szymala
 
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu […] w W. sprawy przeciwko radcy  prawnemu P., […], obwinionemu o to, że:
 1. nie informował począwszy od […] klienta (C. z S.) o przebiegu sprawy, w której był pełnomocnikiem z wyboru oraz nie wydał klientowi dokumentów, jak również nie dokonał pełnego rozliczenia się z klientem tj. popełnił przewinienie dyscyplinarne określone w art. 6 w zw. z art. 28 ust. 5 i 11 w zw. z art. 29 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do Uchwały nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r. obowiązującego w dacie popełnienia tegoż przewinienia w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233).
 2. nie współdziałał z Zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego, gdyż nie złożył w okresie od dnia […]. tj. od dnia odbioru wezwania z dnia […] do złożenia wyjaśnień, aż do dnia sporządzenia niniejszego wniosku o ukaranie, pisemnych wyjaśnień w wyznaczonym terminie, tj. popełnił przewinienie dyscyplinarne określone w art. 62 ust. 3 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r., w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. 2016 r. poz. 233) oraz nie stawił się prawidłowo wezwany przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego celem przesłuchania w charakterze obwinionego w dniu […] o godzinie […] w biurze Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W. pomimo otrzymania stosownego wezwania w dniu […], nie usprawiedliwiając swojej nieobecności, co dodatkowo stanowi przewinienie dyscyplinarne określone w art. 62 ust. 2 w/w Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.
orzeka:
 
 1. Uznaje radcę prawnego P., […], winnym tego, że nie informował począwszy od […] klienta (C. z W.) o przebiegu sprawy, w której był pełnomocnikiem z wyboru, jak również nie dokonał pełnego rozliczenia się z klientem, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne, jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 6 ust. 1 w zw. z art. 37 ust. 3 i 5 w zw. 44 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych wymierza karę pieniężną w wysokości […]złotych; 
 2. Uznaje radcę prawnego P., […], winnym zarzucanego w pkt 2 wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 62 ust. 3 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych wymierza karę pieniężną w wysokości […] złotych; 
 3. W pozostałym zakresie obwinionego P., […], uniewinnia. 
 4. Na podstawie art. 651 ust. 1 ustawy o radcach prawnych kary orzeczone w punktach od 1 do 2 łączy się w ten sposób, że jako karę łączną orzeka karę pieniężną, w wysokości […] złotych; 
 5. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądza od obwinionego radcy prawnego P., […], na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę […] złotych.
 Uzasadnienie
 
W dniu […] pani R. zawiadomiła, iż radca prawny P. nie informował swojego klienta począwszy od […] (C. z S.) o przebiegu spraw, w której był pełnomocnikiem z wyboru oraz nie wydał klientowi dokumentów, jak również nie dokonał pełnego rozliczenia się z klientem. (k.[…]-[…])
W związku z zawiadomieniem nadesłanym przez panią R., dnia […] Rzecznik Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. działając na podstawie art. 307 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.) w związku z art. 741 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 233) wezwał radcę prawnego P. do złożenia pisemnych wyjaśnień w powyższej sprawie. (k.[…])
Pismem z dnia […] Rzecznik Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. ponownie wezwał radcę prawnego P. do złożenia pisemnych wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia przedmiotowego pisma, pod rygorem wszczęcia z urzędu postępowania dyscyplinarnego. (k. […])
Pismem z dnia […] Rzecznik Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. ponownie wezwał radcę prawnego P. do złożenia pisemnych wyjaśnień w terminie 7 dni od dnia doręczenia przedmiotowego pisma. (k. […])
Pismem z dnia […] radca prawny złożył wyjaśnienia w sprawie, w których zaprzeczył zarzutom formułowanym w skardze. (k.[…])
Postanowieniem z dnia […] Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po przeprowadzeniu czynności sprawdzających na skutek zawiadomienia złożonego przez R. w sprawie dotyczącej radcy prawnego P. (nr wpisu […] ) na podstawie art. 303, art. 305 § 1 w zw. z art. 325a § 2 oraz art. 325e § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) oraz w zw. z art. 741 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233 z późn.zm.) postanowił wszcząć dochodzenie w sprawie nie informowania w bliżej nieokreślonym czasie lecz nie później niż w […] klienta (C. z S.) o przebiegu sprawy, niewydania klientowi dokumentów, braku pełnego rozliczenia się z klientem tj. o dopuszczenie się przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 6 w zw. z art. 28 ust. 5 i 11 w zw. z art. 29 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do Uchwały nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r. obowiązującego w dacie popełnienia czynu w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233). (k.[…]-[…])
W związku z koniecznością uzupełnienia materiału dowodowego w postępowaniu dyscyplinarnym […] dnia […] Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. wezwał radcę prawnego P. do Biura Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w celu przesłuchania w charakterze obwinionego (k.[…])
W dniu […]  Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W. na podstawie art. 177 § 1 k.p.k. i art. 143 § 1 pkt 2 k.p.k. w zw. z art. 741 ustawy o radcach prawnych przesłuchał R. w charakterze świadka. (k. […]-[…])
Postanowieniem z dnia […] Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W. uwzględniając dane zebrane w toku dochodzenia […] postanowił przedstawić radcy prawnemu P. (nr wpisu […]) zarzut tego, że:
 1. nie informował w bliżej nieokreślonym czasie lecz nie później niż w […]klienta (C. z S.) o przebiegu sprawy oraz nie wydał klientowi dokumentów, jak również nie dokonał pełnego rozliczenia się z klientem tj. popełnienia przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 6 w zw. z art. 28 ust. 5 i 11 w zw. z art. 29 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do Uchwały nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r. obowiązującego w dacie popełnienia czynu w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233);
 2. nie współdziałał z Zastępcą oraz Rzecznikiem Dyscyplinarnym, gdyż nie złożył w okresie od dnia […] tj. od dnia odbioru wezwania z dnia […] do złożenia wyjaśnień, do dnia wydania niniejszego postanowienia o przedstawieniu zarzutów pisemnych wyjaśnień w wyznaczonym terminie tj. popełnił przewinienie dyscyplinarne określone w art. 62 ust. 3 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do Uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r., w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233). (k.[…]-[…])
Postanowieniem z dnia […]  Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W. na podstawie art. 321 § 6 k.p.k. w zw. z art. 741 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 233) postanowił zamknąć dochodzenie. (k.[…]).
Dnia […] Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W. wniósł do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w W. wniosek o ukaranie na podstawie art. 681 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 233) radcy prawnego P. (nr wpisu […]) za to, że:
 1. nie informował począwszy od […] klienta (C. z S.) o przebiegu sprawy, w której był pełnomocnikiem z wyboru oraz nie wydał klientowi dokumentów, jak również nie dokonał pełnego rozliczenia się z klientem tj. popełnienia przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 6 w zw. z art. 28 ust. 5 i 11 w zw. z art. 29 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do Uchwały nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r. obowiązującego w dacie popełnienia czynu w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233);
 2. nie współdziałał z Zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego, gdyż nie złożył w okresie od dnia […] tj. od dnia odbioru wezwania z dnia […] do złożenia wyjaśnień, aż do dnia sporządzenia niniejszego wniosku o ukaranie, pisemnych wyjaśnień w wyznaczonym terminie tj. popełnił przewinienie dyscyplinarne określone w art. 62 ust. 3 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do Uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r., w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233) oraz nie stawił się prawidłowo wezwany przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego celem przesłuchania w charakterze obwinionego w dniu […] o godzinie […] w Biurze Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W. pomimo otrzymania stosownego wezwania w dniu […], nie usprawiedliwiając swojej nieobecności, co dodatkowo stanowi przewinienie dyscyplinarne określone w art. 62 ust. 2 ww. Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. (k. […]-[…])
W dniu […], na rozprawie przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. stawili się Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego oraz świadek R. Nie stawił się obwiniony r. pr. P oraz pokrzywdzony C. z S., prawidłowo powiadomieni o terminie rozprawy.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny ustalił następujący stan faktyczny:
 
Radca prawny P. reprezentował klienta C. z S. w sprawie o zapłatę przeciwko panu S. na podstawie zlecenia otrzymanego za pośrednictwem Pani R.
Dnia […] firma C. z S. przekazała na konto radcy prawnego P. honorarium w wysokości […] euro.
W […] radca prawny P. otrzymał środki pieniężne, co sam potwierdził, wyegzekwowane od dłużnika S.. W odpowiedzi na prośby Pani R. o przesłanie powyższych kwot na rachunek bankowy klienta firmy C. z S., radca prawny P. wykonał przelew bankowy na konto klienta w wysokości […] euro, a więc w kwocie odbiegającej od kwoty roszczenia, nawet roszczenia głównego bez uwzględnienia pozostałych opłat i kosztów.
Począwszy od […] obwiniony nie kontaktował się w żaden sposób z klientem, a tym samym nie informował swojego klienta firmy C. z S., jak również Pani R. o przebiegu sprawy, nie wydał klientowi, zdaniem świadka, dokumentów związanych ze sprawą, jak również nie dokonał pełnego rozliczenia się z klientem.
Ponadto, w dniu […] radca prawny P. został wezwany przez Rzecznika Dyscyplinarnego do złożenia pisemnych wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma. Wezwanie zawierało pouczenie o dyspozycji art. 47 ust. 2 KERP (według stanu prawnego z dnia pouczenia) oraz zostało przesłane na adres radcy prawnego wskazany w ewidencji radców prawnych.
Radca prawny odebrał przedmiotowe wezwanie w dniu […]. Pomimo skutecznego odbioru wezwania r. pr. P. nie złożył pisemnych wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Wezwanie do złożenia pisemnych wyjaśnień było dwukrotnie ponawiane: najpierw dnia […] (data skutecznego doręczenia […]), a następnie dnia […] (data skutecznego doręczenia […]). Radca prawny był powiadamiany o kierowanych wezwaniach również drogą mailową.
Na skutek opisanych wyżej kilkukrotnych wezwań, r. pr. P. w dniu […] złożył pisemne wyjaśnienia, lecz były one lakoniczne i nie odnosiły się do wszystkich zarzutów przedstawianych w skardze z dnia […], a ponadto wskazywały na niezgodność kwot zwróconych przez radcę prawnego, a wskazywanych w skardze jako należnych klientowi.
W tym stanie rzeczy, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W. w dniu […] ponownie wezwał r. pr. P. do złożenia pisemnych wyjaśnień. Wezwanie to od dnia […] (data skutecznego doręczenia) pozostało bez odpowiedzi.
Powyższy stan faktyczny został ustalony w oparciu o akta sprawy o sygn. […]. Również w części Sąd oparł swoje ustalenia faktyczne na osobowych źródłach informacji tj. na zeznaniach świadka R. Zeznania złożone przez świadka należało uznać za wartościowe mogące stanowić podstawę ustaleń faktycznych. Wskazany świadek zarówno na etapie postępowania przed Zastępcą Rzecznika Okręgowej Izby Radców Prawnych w W., jak również przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym Okręgowej Izby Radców Prawnych w W., w sposób spójny i logiczny wyjaśniała okoliczności całej sprawy, które to zeznania korespondowały z pozostałym zgromadzonym w aktach sprawy materiałem dowodowym.
Jedynie na marginesie należy zauważyć, iż Sąd Dyscyplinarny nie oparł się na wyjaśnieniach P., a to z uwagi na nie złożenie od dnia […] do chwili wydania przedmiotowego orzeczenia rzeczowych i konkretnych, opartych na faktach wyjaśnień w wyznaczonych terminach, pomimo kilkukrotnych wezwań Rzecznika Dyscyplinarnego, jak również nie stawienia się na wezwanie Rzecznika Dyscyplinarnego, gdzie miał być przesłuchany celem uzupełnienia materiału dowodowego. Obwiniony radca prawny nie stawił się również na wezwanie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył, co następuje:
 
I. W ocenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W., obwiniony radca prawny P. dopuścił się przewinienia dyscyplinarnego w postaci braku informowania - począwszy od […] - klienta firmy C. z S. o przebiegu sprawy, w której był pełnomocnikiem z wyboru, jak również braku pełnego rozliczenia się z klientem, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne, jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 6 ust. 1 w zw. z art. 37 ust. 3 i 5 w zw. 44 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych wymierzył karę pieniężną w wysokości […] zł.
Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, ogłoszonego uchwałą nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r., a mającej zastosowanie w niniejszej sprawie, radca prawny obowiązany jest wykonywać czynności zawodowe zgodnie z prawem, uczciwie, rzeczowo i z należytą starannością.
Dalej zgodnie z treścią art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r., o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r., nr 10, poz. 65 z późn. zm.) radca prawny podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za zawinione, nienależyte wykonywanie zawodu radcy prawnego oraz za czyny sprzeczne ze ślubowaniem radcowskim lub z zasadami etyki radcy prawnego. Podkreślić należy, iż powyższe jednoznacznie wskazuje, że wszczęcie postępowania może nastąpić, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie zawinionego, nienależytego wykonywania zawodu radcy prawnego bądź popełnienia czynów sprzecznych ze ślubowaniem radowskim lub zasadami etyki radcy prawnego.
W pierwszej kolejności należy wskazać, iż obwiniony nie dołożył należytej staranności, jaka jest wymagana od radcy prawnego, a to poprzez nie udzielanie klientowi informacji o toczącej się sprawie, w której został on ustanowiony pełnomocnikiem procesowym. Zdaniem Sądu obwiniony jako profesjonalny pełnomocnik powinien na bieżąco informować klienta na jakim etapie znajduje się niniejsza sprawa i jakie czynności zostają przedsięwzięte w celu zabezpieczenia interesu klienta. Tymczasem, radca prawny P. począwszy od […] nie kontaktował się ze swoim klientem w żaden sposób. Ponadto, obwiniony nie dokonał pełnego rozliczenia się z klientem. W […] radca prawny P. otrzymał środki pieniężne wyegzekwowane od dłużnika S.. W odpowiedzi na prośby Pani R. o przesłanie powyższych kwot na rachunek bankowy klienta firmy C. z S., radca prawny P. wykonał przelew bankowy na konto klienta w wysokości […] euro. Powyższe zachowanie radcy prawnego w ocenie Sądu Dyscyplinarnego uznać należy za sprzeczne z wartościami prezentowanymi w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego, jak i ustawy o radcach prawnych z uwagi na nienależyte rozliczenie się z klientem oraz brakiem informowania jego o przebiegu postępowania. 
II. Ponadto, w ocenie Sądu wina radcy prawnego P. w zakresie drugiego z zarzucanych mu czynów, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 62 ust. 3 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, również nie budziła żadnych wątpliwości i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych wymierzył karę pieniężną w wysokości […]zł.
Zgodnie z treścią art. 62 ust. 3 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 roku, radca prawny wezwany do złożenia wyjaśnień przez podmioty, o których mowa w ust. 2, w sprawach wynikających z ustawowych zadań samorządu radców prawnych bądź Kodeksu obowiązany jest złożyć wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.
Radca prawny P. nie współdziałał z Zastępcą oraz Rzecznikiem Dyscyplinarnym, w szczególności nie złożył od dnia […] do chwili wydania przedmiotowego orzeczenia stosownych wyjaśnień w wyznaczonych terminach, pomimo kilkukrotnych wezwań Rzecznika Dyscyplinarnego. Ponadto, obwiniony radca prawny nie stawił się na wezwanie Rzecznika Dyscyplinarnego, gdzie miał być przesłuchany celem uzupełnienia materiału dowodowego, jak również nie stawił się również na wezwanie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego. Powyższe mogło spotkać się jedynie z wymierzeniem jemu kary dyscyplinarnej, jaką w tym wypadku była kara finansowa.
III. W zakresie kary tj. zarówno rodzaju jak i jej wysokości Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. orzekł zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, uznając, iż rodzaj kary jak i jej wysokość są adekwatne do popełnionych przez radcę prawnego czynów. Biorąc przy tym pod uwagę dotychczasową postawę radcy prawnego oraz co istotne, jego postawę w trakcie toczącego się postępowania, brak złożenia stosownych wyjaśnień jak i rodzaj popełnionego przewinienia dyscyplinarnego Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. orzekł karę pieniężną w stosunku do pierwszego z zarzucanych mu czynów w wysokości […] zł oraz w stosunku do drugiego z zarzucanych mu czynów w wysokości […] zł. W ocenie Sądu powyższa kara nie będzie stanowiła zbytniego obciążenia dla obwinionego radcy prawnego P., a jednocześnie będzie na tyle znacząca, iż będzie zapobiegała ewentualnym kolejnym naruszeniom przepisów prawa oraz zasad etyki w przyszłości.
IV. Jednocześnie, Sąd Dyscyplinarny uniewinnił obwinionego w pozostałym zakresie, tj. w ramach zarzutu sprowadzającego się do niewydania klientowi dokumentów, co stanowi przewinienie dyscyplinarne określone w art. 6 w zw. z art. 28 ust. 5 i 11 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do Uchwały 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r. obowiązującego w dacie popełnienia tegoż przewinienia w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. OSD nie znalazł wystarczających dowodów które w sposób jednoznaczny wskazywałyby na wezwanie radcy prawnego do wydania dokumentów.
Wskazać bowiem należy, iż po zakończeniu stosunku prawnego, na podstawie którego radca prawny prowadził sprawę, powinien on dokonać zwrotu otrzymanych od klienta dokumentów na jego pisemny wniosek. Czynności dowodowe, które zostały podjęte w przedmiotowej sprawie, nie doprowadziły do przedstawienia Sądowi Dyscyplinarnemu dowodu wystosowania przez klienta C. z W. pisemnego wezwania radcy prawnego P. do zwrotu dokumentów. Z uwagi na powyższe, zgodnie z treścią przepisu art. 5 § 2 KPK, nie dające się usunąć wątpliwości należało rozstrzygnąć na korzyść obwinionego radcy prawnego i uniewinnić go we wskazanym powyżej zakresie.
V. O karze łącznej Sąd orzekł na podstawie art. 651 ust. 1 ustawy o radach prawnych, wymierzając za kary orzeczone w pkt 1 – 2 orzeczenia, karę łączną w wysokości  […] zł, o czym dał wyraz w pkt. 4 orzeczenia.
VI. O kosztach postępowania Sąd rozstrzygnął na podstawie art. 706 ust. 2 zdanie pierwsze biorąc pod uwagę stopień złożoności sprawy wyznaczających niezbędny nakład pracy dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. Koszty postępowania dyscyplinarnego stanowią wszelkie wydatki poniesione w związku z tym postępowaniem.
(AD)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy