21.04.2024

Umowa o współpracy z Izbą madrycką już podpisana

opublikowano: 2016-05-04 przez:

W dniach 21-23 kwietnia br. odbyła się 8. edycja „Spotkań Madryckich” – konferencji organizowanej cyklicznie przez Madrycką Izbę Adwokacką (Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, ICAM). Wydarzenie to było w tym roku szczególnie doniosłe – Dziekan Rady OIRP w Warszawie Włodzimierz Chróścik oraz Dziekan Madryckiej Izby Adwokackiej Sonia Gumpert Melgosa 21 kwietnia podpisali umowę o współpracy między obiema Izbami.

Umowa przewiduje, że obydwie Izby będą wspierały i ułatwiały odbywanie praktyk przez młodych prawników w kancelariach prowadzonych przez członków drugiej Izby, w ramach możliwości oferowanych przez te kancelarie. Ma to być jeden ze środków realizacji istotnego celu umowy – wsparcia edukacji młodych prawników poprzez ułatwienie im dostępu do praktyki międzynarodowej. Ponadto obie Izby zobowiązały się do współpracy w zakresie rozwoju zawodowego i szkoleń, tak by członkowie jednej z Izb mogli brać udział w szkoleniach organizowanych przez drugą Izbę. Współpraca ta może przejawiać się także we wspólnej organizacji szkoleń, konferencji, sympozjów itp.

Zawarcie umowy o współpracy jest efektem intensywnych kontaktów utrzymywanych przez Komisję Zagraniczną z organizacjami hiszpańskiego samorządu adwokackiego. Obecnie OIRP w Warszawie współpracuje z Izbami w Barcelonie i w Madrycie, czego efektem są programy stażowe oraz szkoleniowe.

  CgjnoU7W0AAZlhh.jpg large

Podpisanie umowy o współpracy było, z naszej perspektywy, najbardziej istotnym punktem programu „VIII Spotkań Madryckich”. Warto jednak odnotować, iż w toku trwającego 3 dni wydarzenia omawiane były kluczowe problemy i wyzwania, przed którymi stoją samorządy zawodów prawniczych w całej Europie. Krótki rzut oka na program „VIII Spotkań Madryckich” pozwala docenić wagę i aktualność poruszanych zagadnień: „Zagrożenie terroryzmem: Wolność vs. Bezpieczeństwo”, „Adwokat XXI wieku”, „Adwokatura europejska w obliczu kryzysu uchodźczego”. Poszczególne tematy były omawiane w ramach dyskusji panelowych, a w panelu poświęconym zwalczaniu terroryzmu wziął udział wysłannik OIRP w Warszawie, członek Komisji Zagranicznej, Radosław Radosławski.

Szczególną uwagę zwrócono na prawne aspekty stanu wyjątkowego wprowadzonego we Francji po aktach terroru, jakie miały miejsce w tym kraju w listopadzie ubiegłego roku. Licznie reprezentowani przedstawiciele adwokatury francuskiej podkreślali konieczność ochrony praw podstawowych, zwłaszcza prawa do zgromadzeń i manifestacji. Jacques Bouyssou, członek Rady Paryskiej Izby Adwokackiej zaznaczył, że „nie możemy poddać się emocjom; nasze państwo prawa i demokracja muszą walczyć z terroryzmem za pomocą naszych praw i wolności”, dodając, że „ograniczenie naszych wolności jest równoznaczne ze zwycięstwem terroryzmu”. W toku dyskusji podkreślano także, że pomiędzy wolnością i bezpieczeństwem nie zawsze występuje antagonizm, a celem ustawodawcy winno być należyte wyważenie obu tych wartości.

IMG_20160422_103319

W toku dyskusji poświęconej kryzysowi uchodźczemu zwrócono uwagę na konieczność poszanowania godności osoby ludzkiej, jako prawa uniwersalnego, niepodważalnego i niezbywalnego. Sara Chandler, wiceprzewodnicząca Fédération des Barreaux d’Europe, określiła ten kryzys jako „największe wyzwanie w zakresie praw człowieka w XXI wieku”. Z kolei José Ramón Antón, Przewodniczący Sekcji Praw Człowieka Madryckiej Izby Adwokackiej stwierdził, iż mamy do czynienia „nie z kryzysem migracyjnym, lecz z kryzysem Unii Europejskiej”.

„VIII Spotkania Madryckie” zakończyły się przyjęciem deklaracji odczytanej przez Dziekan Madryckiej Izby Adwokackiej Sonię Gumpert Melgosa, w której podkreślono rolę zawodowych pełnomocników w obronie praw i wolności obywatelskich.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy