16.07.2024

SZKOLENIE w Gdyni – Kierunki zmian przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego – 30 marca –2 kwietnia 2020 r.

opublikowano: 2020-01-22 przez: Więckowska Milena

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby i instytucje do udziału w ogólnopolskim szkoleniu dla radców prawnych, które odbędzie się w dniach 30 marca – 2 kwietnia 2020 r. w hotelu „Nadmorskim” w Gdyni.

Przedmiotem szkolenia będą najnowsze zmiany procedury administracyjnej, a także powiązane z nimi zmiany w procedurze sądowo-administracyjnej.

Adam Bącal – sędzia NSA. Autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego. Wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie Łódzkim.

30 marca 2020 r. poniedziałek

od 1400 przyjazd gości, zakwaterowanie

1830-2030 kolacja

31 marca 2020 r. wtorek

800-900   śniadanie

900-1045

Zmiany w zasadach ogólnych procedury administracyjnej:

 • Nowa zasada współdziałania organów dla dobra postępowania (art. 7b Kpa) oraz związana z nią nowa instytucja prawna posiedzenia w trybie współdziałania (art. 106a Kpa),
 • Nowe zasady ogólnej procedury administracyjnej: zasada proporcjonalności, bezstronności, równego traktowania oraz zasada uprawnionych oczekiwań (pewności prawa),
 • Zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych (art. 13 Kpa),
 • Zasada rozstrzygania wątpliwości dotyczących prawa na korzyść strony (art. 7a Kpa),
 • Zmiany w zakresie zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego (art. 15 Kpa),

1045-1100  przerwa

1100-1245

 • Zmiany w zakresie terminów załatwiania spraw, pojęcia bezczynności organu oraz przewlekłości,
 • Nowy środek ochrony w postaci ponaglenia oraz związane z nim zmiany w procedurze sądowo-administracyjnej,

1245-1415  przerwa obiadowa

1415-1600

Zmiany w postępowaniu odwoławczym:

 • Możliwość zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania oraz jej skutki,
 • Fakultatywność wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy i powiązane z tym zmiany w procedurze sądowo-administracyjnej,
 • Zmiana zakresu postępowania wyjaśniającego  prowadzonego przez organ odwoławczy i podstaw do wydania decyzji kasatoryjnej,
 • Sprzeciw do sądu administracyjnego jako środek zaskarżenia od decyzji kasatoryjnych,

1600-1615 przerwa

1615-1715

 • Administracyjne postępowanie uproszczone i jego charakter,

1800 kolacja

1 kwietnia 2020 r. środa

800-930      śniadanie

930-1045

 • Zmiany w zakresie ugody administracyjnej,
 • Nowy kształt mediacji w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym,

1045-1100  przerwa

1100-1245

Przepisy dotyczące administracyjnych kar pieniężnych:

 • Ustawowa definicja kary pieniężnej,
 • Zasada nakładania kar,
 • Dyrektywy wymiaru kary,
 • Warunki odstąpienia od nałożenia kary, terminy przedawnienia nałożenia kary i jej ściągalności,
 • Przerwanie i zawieszenie terminu przedawnienia,
 • Udzielanie ulg o wykonaniu kary,

1245-1415  przerwa obiadowa

1415-1600

 • Instytucja milczącego załatwienia sprawy administracyjnej,
 • Termin milczącego załatwienia sprawy,
 • Weryfikacja prawidłowości załatwienia sprawy poprzez milczenie administracji,

1600-1615  przerwa

1615-1715

 • Zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach w postępowaniach z udziałem znacznej liczby podmiotów,

1800  kolacja

2 kwietnia 2020 r. czwartek

800-900    śniadanie

900-1030

 • Zmiany w zakresie wymogów formalnych decyzji administracyjnych,

1030-1045  przerwa

1045-1215

 • Milczące załatwienie  sprawy a tryby nadzwyczajne wzruszenia decyzji,
 • Powiązane z nowelizacją Kodeksu postępowania administracyjnego zmiany w procedurze przed sądami administracyjnymi.

1215-1300 wymeldowanie z hotelu

1300  obiad, wyjazd z ośrodka

Dojazd na szkolenie we własnym zakresie.

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 40 pkt

Koszt uczestnictwa wynosi:

1.820 zł netto* – w pokoju 1-osobowym, obejmuje koszty szkolenia i zakwaterowania od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu, wyżywienia, materiałów szkoleniowych.

1.515 zł netto* – w pokoju 2-osobowym, obejmuje koszty szkolenia i zakwaterowania od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu, wyżywienia, materiałów szkoleniowych.

890 zł netto* – dla osób nie korzystających z noclegów (udział w zajęciach, obiady 3 dni oraz koszty materiałów szkoleniowych).
*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko, Gdynia 2020 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005
Termin płatności: do dnia 25.03.2019 r.

Zgłoszenia:
na karcie zgłoszenia dostępnej poniżej przyjmujemy do 25 marca 2020 r. (o ile lista nie zostanie wcześniej zamknięta z powodu braku miejsc). Zgłoszenia proszę przesyłać na adres e-mail: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl

Uwaga:
ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń i dokonywania wpłat. O zgłaszanie uczestnictwa z większym wyprzedzeniem czasowym szczególnie prosimy osoby zamawiające pokoje 1-osobowe.

Rezygnacja
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.

Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Szczegółowych informacji o szkoleniu udzielają:

Aleksandra Dudek pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: dudek.a@oirpwarszawa.pl
Marta Gardzińska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 162,
e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl
Natalia Wicik, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: wicik.n@oirpwarszawa.pl

Pliki do pobrania:
Gdynia-30.03-02.04.2020-r.-karta-zgloszeniowa
Oświadczenie VAT

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy